Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0900(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0207/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0207/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0249

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 113kWORD 48k
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***
P8_TA(2018)0249A8-0207/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (00007/2018),

—  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (C8-0216/2018),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πρότασή του για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0207/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0029.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου