Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0189(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0174/2018

Внесени текстове :

A8-0174/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2018 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0250

Приети текстове
PDF 530kWORD 49k
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург
Производство по несъстоятелност: актуализирани приложения към Регламента ***I
P8_TA(2018)0250A8-0174/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0422),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0238/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 23 май 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0174/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност
P8_TC1-COD(2017)0189

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/946.)

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност