Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2211(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0184/2018

Ingivna texter :

A8-0184/2018

Debatter :

PV 12/06/2018 - 19
CRE 12/06/2018 - 19

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0254

Antagna texter
PDF 469kWORD 55k
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg
Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin
P8_TA(2018)0254A8-0184/2018

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2018 om sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (2017/2211(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 3, och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 4, 11, 174–178, 191 och 349,

–  med beaktande av Parisavtalet, beslut 1/CP.21 och den tjugoförsta partskonferensen (COP21) inom ramen för UNFCCC, och av den elfte partskonferensen, som fungerar som möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (CMP11), som hölls i Paris, Frankrike, den 30 november–11 december 2015,

–  med beaktande av artiklarna 7.2 och 11.2 i Parisavtalet, vilka erkänner de lokala, subnationella och regionala dimensionerna av klimatförändringarna och klimatåtgärder,

–  med beaktande av FN:s globala mål för hållbar utveckling, särskilt mål 7 om att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad och mål 11 om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006(1) (nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av den 17 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och deras funktion(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 januari 2018 om en övervakningsram för den cirkulära ekonomin (COM(2018)0029),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2017 Avfallsenergins roll i den cirkulära ekonomin (COM(2017)0034),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 26 januari 2017 Rapport om genomförandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin (COM(2017)0033),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 december 2015 Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (COM(2015)0639),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 december 2015 Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot ett kretsloppssamhälle: Program för ett avfallsfritt Europa (COM(2014)0398),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Grön handlingsplan för små och medelstora företag: Att hjälpa små och medelstora företag att omvandla miljöproblem till affärsmöjligheter (COM(2014)0440),

–  med beaktande kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 februari 2012 Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa (COM(2012)0060),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 juli 2012 Smarta städer och samhällen – europeiskt innovationspartnerskap (C(2012)4701),

–  med beaktande av studien Integration of environmental concerns in Cohesion Policy Funds (ERDF, ESF, CF) – Results, evolution and trends through three programming periods (2000–2006, 2007–2013, 2014–2020), som kommissionen beställde i december 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om synergier för innovation: Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska innovationsfonder och EU-program(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag(12),

–  med beaktande av förklaringen av den 28 mars 2017 om smarta öar,

–  med beaktade av artikel 52 i arbetsordningen och av artikel 1.1 e i, och bilaga 3 till, talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0184/2018), och av följande skäl:

A.  Lokala och regionala myndigheter, som är bäst insatta i problemen på lokal och regional nivå, är nyckelaktörer för ett effektivt genomförande av sammanhållningspolitiken och ligger också i spetsen för omställningen till en cirkulär ekonomi. En modell med europeiskt flernivåstyre, som bygger på aktivt och konstruktivt samarbete mellan de olika styrnivåerna och intressenterna, är, tillsammans med adekvat information till och deltagande av allmänheten, avgörande för om omställningen ska lyckas.

B.  Städer täcker bara 3 procent av jordens yta men är hem för över hälften av världens befolkning och står för över 75 procent av världens resurskonsumtion och 60–80 procent av världens växthusgasutsläpp. 70 procent av världens befolkning förväntas ha flyttat till städer år 2050.

C.  Omställningen till en motståndskraftigare, mer cirkulär ekonomi innebär både stora möjligheter och utmaningar för EU, medlemsstaterna och medborgarna att modernisera den europeiska ekonomin och ge den en mer hållbar prägel. I synnerhet är omställningen en möjlighet för alla europeiska regioner och lokala myndigheter, som är den styrnivå som ligger närmast medborgarna. Omställningen ger möjligheter till utveckling och tillväxt i de europeiska regionerna och kan hjälpa dem bygga en hållbar modell som åstadkommer ekonomisk utveckling, omvandlar befintliga sektorer, förbättrar deras handelsbalans och konkurrenskraft genom ökad produktivitet, skapar nya välavlönade kvalitetsjobb och nya värdekedjor.

D.  Ungefär 60 procent av avfallet i EU återvinns inte idag. Stora kostnadsfördelar och affärsmöjligheter skulle kunna skapas genom att prova och införa nya cirkulära affärsmodeller för små och medelstora företag i EU.

E.  Om vi ska uppnå målen från Parisavtalet måste vi gå över till en mer cirkulär ekonomi och stimulera utvecklingen av en ekonomisk modell där målet inte bara är att gå med vinst utan även att värna miljön.

F.  Sammanhållningspolitiken erbjuder inte bara investeringsmöjligheter som svar på lokala och regionala behov genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), utan också en integrerad politisk ram för att minska utvecklingsskillnaderna mellan de europeiska regionerna och hjälpa dem i deras arbete med de många utmaningarna för deras utveckling, inbegripet genom stöd till resurseffektivitet och hållbar utveckling samt territoriellt samarbete och kapacitetsuppbyggnad och även för att locka och främja privata investeringar.

G.  Dagens rättsliga ram för sammanhållningspolitiken tar inte upp omställning till en cirkulär ekonomi som ett mål. Hållbar utveckling är en horisontell princip för användning av ESI-fonderna, vilket fastställs i artikel 8 i förordningen om gemensamma bestämmelser och i den gemensamma strategiska ramen (bilaga I), vilket möjliggör en förstärkning av kopplingen mellan befintliga instrument till stöd för projekt för den cirkulära ekonomin.

H.  Många av de tematiska mål som fastställts för att ESI-fonderna ska uppfylla Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla, och de därmed förbundna förhandsvillkoren, är relevanta också för målen för en cirkulär ekonomi.

I.  Enligt artikel 6 i förordningen om gemensamma bestämmelser måste verksamhet som stöds av ESI-fonderna följa tillämplig EU-lagstiftning respektive nationell lagstiftning avseende tillämpning av unionslagstiftningen, inbegripet särskilt miljölagstiftning.

J.  Ett av målen för den cirkulära ekonomin är minskad avfallsdeponering. Säkring och sanering av både lagliga och olagliga avfallsdeponier i medlemsstaterna bör ha högsta prioritet.

K.  Kina förbjöd import av plastavfall och osorterat pappersavfall den 1 januari 2018. Det förbudet innebär en påfrestning för EU:s återvinning, en utmaning som måste hanteras på regional och lokal nivå.

Hur kan sammanhållningspolitiken främja den cirkulära ekonomin?

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att stödja den cirkulära ekonomin genom sammanhållningspolitiken, särskilt genom att aktivt hjälpa medlemsstaterna och regionerna att bättre utnyttja sammanhållningspolitiska medel för den cirkulära ekonomin.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionens rapport om genomförande av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin innehåller uppgifter om att EU:s stöd 2014–2020 till innovation, små och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi och miljöskydd uppgår till 150 miljarder euro och att många av dessa områden bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi.

3.  Europaparlamentet noterar att analysen av förhandlingsresultaten om partnerskapsöverenskommelserna och Europeiska socialfondens (ESF) operativa program under innevarande programperiod visade att ESF har använts till stöd för införande av miljöriktigare arbetsorganisationsmodeller och åtgärder i den gröna sektorn.

4.  Europaparlamentet noterar dock att dagens politiska ram inte medger fullt utnyttjande av sammanhållningspolitikens potentiella bidrag till den cirkulära ekonomin, något som betonas i en ny studie som kommissionen låtit ta fram. Definitionen av de nuvarande insatstyper som används för anslagstilldelning omfattar inte den cirkulära ekonomin i sig.

5.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att genomföra de planerade åtgärderna för cirkulär ekonomi med respekt för god regleringspraxis, och betonar vikten av att övervaka genomförandeåtgärderna.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av att omsätta kommissionens åtagande i praktiken och upprätta ett kontrollsystem för den cirkulära ekonomin(13) i syfte att stärka och utvärdera framstegen i övergången till cirkulär ekonomi på EU-nivå och nationell nivå, samtidigt som man minskar den administrativa bördan.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta extraordinära åtgärder för sanering av områden som använts för olaglig deponering och nedgrävning av farligt avfall, som är en hälsofara och en risk för det ekonomiska och sociala välståndet för de berörda befolkningarna.

8.  Europaparlamentet understryker att EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 och Life-programmet 2014–2020 har stor betydelse för finansieringen av innovativa projekt och stödet till projekt för avfallsreducering, återvinning och återanvändning som är relevanta för den cirkulära ekonomin.

9.  Europaparlamentet uppskattar att flera regioner har använt sina strategier för smart specialisering för att fastställa prioriteringar som rör den cirkulära ekonomin och styra sina sammanhållningspolitiska forsknings- och innovationsinvesteringar mot detta mål, en viktig åtgärd till stöd för investeringar och infrastruktur som motsvarar de små och medelstora företagens behov. Parlamentet uppmanar de regionala myndigheterna att använda denna goda praxis som standardmetod och omsätta de här strategierna för smart specialisering i praktiken.

10.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett europeiskt expertcentrum för resurseffektivitet för små och medelstora företag och plattformen för finansiellt stöd till den cirkulära ekonomin.

11.  Europaparlamentet upprepar sin åsikt att den cirkulära ekonomin är mer än avfallshantering. Den omfattar områden som miljöriktiga jobb, förnybar energi, resurseffektivitet, bioekonomi, jordbruks- och fiskeripolitiken med dess biobaserade industrier som strävar efter att ersätta fossila bränslen, vattenförvaltning, energieffektivitet, livsmedelssvinn, marin nedskräpning, bättre luftkvalitet, forskning och utveckling och innovation på anknutna områden. Parlamentet konstaterar dock att avfallsinfrastruktur är avgörande för att minska de linjära produktions- och konsumtionsmönstren och att det är nödvändigt att främja innovationer inom ekodesign för att minska plastavfallet.

12.  Europaparlamentet påminner om att man först måste lösa grundproblemet med marknaden för returråvaror. Om primärråvaror kostar mindre än återvunnet material är det naturligt att utvecklingen mot en grön ekonomi stannar av och att strukturfondsmedlen riskerar att försvinna i en ond cirkel. Ad hoc-lagstiftning (som kommissionens förslag om engångsprodukter av plast) och lämplig EU-beskattning som blir egna medel i nästa fleråriga budgetram kan i detta sammanhang på ett avgörande sätt bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.

13.  Europaparlamentet betonar att återvunna material i genomsnitt endast fyller 10 procent av EU:s materialbehov. Parlamentet noterar, med tanke på den senaste utvecklingen på de globala marknaderna, särskilt Kinas nya förbud mot import av plastavfall och osorterat pappersavfall, nya möjligheter för regionerna och lokalsamhällena att investera i infrastruktur för återvinning, skapa nya gröna jobb och ta itu med EU:s nuvarande utmaningar.

14.  Europaparlamentet påpekar att det finns viktiga förhandsvillkor i ESI-fonderna, särskilt för målet att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande. Parlamentet pekar särskilt på villkoret om främjande av ekonomiskt och miljömässigt hållbara investeringar i avfallssektorn. Tyvärr har dock avfallshierarkin försummats och ordentliga miljökonsekvensbedömningar har saknats beträffande långsiktiga resultat av investeringar inom ESI-fonderna.

15.  Europaparlamentet efterlyser samordning och större samarbete mellan regioner, små och medelstora företag och andra offentliga eller privata aktörer för att skapa nya tematiska plattformar för smart specialisering, särskilt i sektorerna för jordbruksbaserade livsmedel, energi och industri.

16.  Europaparlamentet betonar vikten av att tillämpa avfallshierarki som en förutsättning för den cirkulära ekonomin, liksom behovet av större insyn i leveranskedjorna så att uttjänta varor och material kan följas upp och återanvändas effektivt. Det finns också en negativ tendens med investering av ESI‑medel i de lägre nivåerna av avfallshierarkin, särskilt anläggningar för mekanisk biologisk behandling (MBT) och förbränning. Detta kan i vissa fall leda till överkapacitet och låsning till vissa tekniska lösningar på längre sikt, vilket äventyrar uppnåendet av EU:s återvinningsmål. Parlamentet påminner om att arbetet för att få företagen att rätta sig efter avfallshierarkin kommer att ge upphov till mer material i resursströmmarna och skapa potentiell avsättning för detta material i tillverkningsindustrin.

17.  Europaparlamentet påminner om de nya avfallsmål för 2025, 2030 och 2035 som fastställts i översynen av EU:s avfallslagstiftning och understryker att dessa mål bara kan uppnås genom politiskt engagemang på nationell, regional och lokal nivå och ekonomiska investeringar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att helt och fullt utnyttja tillgängliga EU-medel till stöd för sådana investeringar och understryker att sådana investeringar kommer att ge stor utdelning i form av ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.

18.  Europaparlamentet understryker vikten av regionala projekt för bearbetning av restavfall som inte går att återvinna alls, i syfte att framställa hållbara andra generationens biobränslen, efter noggrann sortering eller separat insamling i enlighet med avfallshierarkin.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla definitioner på avfallsområdet stämmer överens med ramdirektivet om avfall och att jämförbara data finns att tillgå över medlemsstaternas och de lokala och regionala myndigheternas framsteg.

20.  Europaparlamentet understryker vikten av initiativet för innovativa åtgärder i städerna, inom vilket man hittills beviljat Eruf-finansiering för åtta innovativa projekt för den cirkulära ekonomin i städer, och uppmanar kommissionen att följa och utvärdera genomförandet av dessa projekt för att formulera mer övergripande strategier för den cirkulära ekonomin.

Den cirkulära ekonomin som motor för hållbar och regional utveckling

21.  Europaparlamentet understryker partnerskapsprincipens betydelse och alla de olika aktörernas viktiga roll, i synnerhet regionala och lokala myndigheter och den icke‑statliga sektorn, inbegripet små och medelstora företag och företag inom den sociala ekonomin, när partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen utformas. Parlamentet efterlyser genuint partnerdeltagande i de politiska processerna, med inrättande av horisontella partnerskap, och anser att mål för den cirkulära ekonomin måste integreras ordentligt i programdokumenten. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att ta fram sina egna nationella strategier på det här området och se till att de är samordnade med EU:s åtgärder för den cirkulära ekonomin. Parlamentet pekar på att de lokala myndigheterna kan spela en ledande roll i arbetet med att åstadkomma cirkulär ekonomi.

22.  Europaparlamentet understryker de offentlig-privata partnerskapens viktiga roll i samband med utformningen och planeringen av nya produkter och tjänster som beaktar livscykeln, i syfte att tillämpa de fyra designmodeller som skulle kunna användas inom den cirkulära ekonomin: utformning för lång livslängd; utformning för hyra/tjänster; utformning för återanvändning i produktionen och utformning för materialåtervinning.

23.  Europaparlamentet understryker vikten av att justera och finslipa dagens strategier och marknadsmodeller för att stödja regionerna i omställningen till denna mer hållbara ekonomiska form, och samtidigt ge skjuts åt den ekonomiska, industriella och miljömässiga konkurrenskraften.

24.  Europaparlamentet uppmanar till genomförande av den cirkulära ekonomin inom ramen för ett samordnat flernivåstyre och partnerskapsprincipen, med full insyn, medverkan av lokalsamhällen och ett brett deltagande av allmänheten.

25.  Europaparlamentet pekar på vikten av att främja ökat samarbete mellan alla berörda aktörer i den cirkulära ekonomins processer.

26.  Europaparlamentet noterar att de mer utvecklade regionerna har gynnats mest av projekt för den cirkulära ekonomin som getts stöd via sammanhållningspolitiken. Parlamentet konstaterar att de mindre utvecklade regionerna har begränsad administrativ kapacitet och uppmanar därför medlemsstaternas nationella myndigheter och kommissionen att utnyttja alla befintliga möjligheter att ge expertstöd och stärka dessa regioners kapacitet så att de kan öka sina insatser och skapa förutsättningar för att göra större tekniska framsteg genom att genomföra fler projekt som följer principerna för den cirkulära ekonomin samt genom att inrätta partnerskap och ett närmare samarbete med grupper av intressenter, exempelvis materialexperter, kemister, tillverkare och återvinningsföretag, särskilt inom ramen för initiativet ”Industri 2020 och kretsloppsekonomin”.

27.  Europaparlamentet betonar att uppskattningar har visat att en övergång till biologiska råmaterial och biologiska förädlingsmetoder kan spara upp till motsvarande 2,5 miljarder ton koldioxid årligen år 2030, vilket innebär att marknaderna för biobaserade råmaterial och nya konsumentprodukter kan flerdubblas. Parlamentet understryker den stora vikten av hållbar förvaltning av naturresurser och bevarande av den biologiska mångfalden, samtidigt som resurserna omvandlas till biobaserade produkter, material och bränslen.

28.  Europaparlamentet anser att bioekonomin är mycket viktig för den regionala och lokala utvecklingen eftersom den ökar sammanhållningen mellan regioner tack vare dess potential att skapa jobb och tillväxt på landsbygden. Parlamentet anser att ESI-fonderna bör användas mer för praktisk tillämpning av existerande innovationer, genom strategier för att uppmuntra berörda parter, samtidigt som man stimulerar mer innovation på området för biobaserade, biologiskt nedbrytbara, återvinningsbara och komposterbara material som tillverkas av hållbart framtagna råvaror. Parlamentet påpekar att en konsekvent tillämpning av bioekonomin också kan bidra till att lösa problemet med matsvinn. Parlamentet uppmanar de nationella, regionala och lokala myndigheterna att samarbeta bättre för att skapa system och plattformar som sammanför olika aktörer som sysslar med livsmedelsproduktion, transporter, detaljhandel, konsumentfrågor och avfallshantering och andra berörda parter för att därmed få till stånd större synergier för att skapa effektiva lösningar.

29.  Europaparlamentet påpekar att incitament inte bara bör ges till lokala, regionala och nationella myndigheter utan även till konsumenterna själva. De bör ständigt informeras och uppmuntras att ändra sina konsumtionsmönster vad gäller avfallshantering, avfallsproduktion, återvinning och frågor som rör hållbara lösningar i vardagslivet.

30.  Europaparlamentet anser att lokala och regionala myndigheter bör ges bättre, enklare och mer transparent tillgång till finansiering, bland annat genom stärkande av deras administrativa kapacitet och ökat samarbete med EIB inom ramen för Europeiskt centrum för investeringsrådgivning, för att kunna öka investeringarna i miljöriktiga jobb, avfallshantering, smart specialisering, vidare utveckling av landsbygdsområden även vad gäller nödvändig infrastruktur och miljövänlig teknik, övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor samt lokal energiomställning, inbegripet energieffektivitet, decentraliserad energidistribution, innovation för ren energi och den cirkulära ekonomin. Parlamentet gläder sig över att EIB de senaste fem åren har ställt 2,4 miljarder euro till förfogande i samfinansiering för projekt inom den cirkulära ekonomin för avfallshantering, vattenförvaltning och forskning och utveckling inom jordbruket. Parlamentet betonar vikten av bättre samordning mellan ESI-fonderna och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) när det gäller den cirkulära ekonomin, också i syfte att garantera att programmen har en regional vinkel och bättre utnyttjar den regionala potentialen för hållbara energikällor.

31.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, regionerna och de lokala myndigheterna att främja inrättande av och stöd till nätverk för återanvändning och reparation, i synnerhet sådana som drivs som sociala företag, för att förlänga produkters livslängd genom återbruk, reparation och återanvändning, genom att underlätta sådana nätverks tillgång till insamlingsplatser för avfall och genom att främja användningen av ESI-fonderna, ekonomiska styrmedel, upphandlingskriterier eller andra åtgärder.

32.  Europaparlamentet betonar att hållbarhet i hela livscykeln genom återanvändning och återvinning också påverkas av energiförbrukningen i transportsektorn. Detta gäller särskilt på landsbygden där avstånden är längre mellan insamlingsplatser och bearbetningsanläggningar. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen, medlemsstaterna och de regionala myndigheterna att beakta livscykelsynsättet när de utformar sina strategier för cirkulär ekonomi på landsbygden, för att undvika att den samlade inverkan på miljön och klimatet blir negativ.

33.  Ett urval med 32 operativa program har undersökts vad gäller hur miljöhänsyn integreras i sammanhållningspolitikens fonder, och Europaparlamentet påpekar att nio av dem tar upp den cirkulära ekonomin medan sex av dem tar upp miljöriktiga jobb. Parlamentet gläder sig över de insatser som nationella och regionala myndigheter gör redan idag, men uppmanar samtidigt medlemsstaterna att bättre integrera den cirkulära ekonomin i sina operativa och regionala program och partnerskapsöverenskommelser. Parlamentet anser att regionerna måste beviljas stöd för att säkerställa en så smidig omställning som möjligt till den cirkulära ekonomin.

34.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att den cirkulära ekonomin integreras i grundutbildnings-, yrkesutbildnings- och omskolningsprogram som ett tvärvetenskapligt ämne, i syfte att utforma nya synsätt som sedan kommer att bidra till nya affärsmodeller och nya arbetstillfällen.

35.  Europaparlamentet uppmanar de nationella och regionala myndigheter som ansvarar för att ta fram operativa program att se till att den cirkulära ekonomin integreras mer i programmen för territoriellt samarbete, särskilt i gränsöverskridande program, i syfte att genomföra gränsöverskridande lösningar som kan ge effektivare och billigare resultat.

36.  Europaparlamentet anser att den framtida planeringen av ESI-fondernas nästa programperiod bör integreras bättre i de nationella energi- och klimatplanerna för 2030, genom att jämförbara indikatorer som de som anges i förordningen om styrningen av energiunionen används där så är möjligt. Parlamentet efterlyser en ambitiös och enhetlig strategi för medlemsstaterna i syfte att uppfylla befintliga obligatoriska EU-mål för begränsning av klimatförändring.

37.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta tillfället i akt och ytterligare integrera den cirkulära ekonomin i sina aktuella operativa program under översynsperioden. Parlamentet anser att kommissionen bör underlätta denna process genom att hjälpa medlemsstaterna att analysera den aktuella situationen och områden där den cirkulära ekonomin och dess principer skulle kunna tillämpas och införas.

38.  Europaparlamentet anser att man ytterligare bör stärka det europeiska territoriella samarbetets roll för att hantera de utmaningar som är knutna till genomförandet av den cirkulära ekonomin. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stimulera gränsöverskridande samarbete, särskilt genom europeiskt territoriellt samarbete, för att genomföra projekt för den cirkulära ekonomin. Parlamentet betonar dessutom vikten av att hitta hållbara lösningar genom föranslutningsavtalen med icke-medlemsstater för att hantera aktuella problem, i synnerhet med avseende på luftföroreningar.

39.  Europaparlamentet betonar de befintliga makroregionala strategiernas underutnyttjade potential att bidra till att lösa utmaningar i samband med genomförandet av den cirkulära ekonomin, inte bara i medlemsstaterna utan också i tredjeländer i samma geografiska område. Dessa strategier bör fokusera på prioriteringar som skulle bidra till upprättandet av en marknad för returråvaror i EU. Parlamentet efterlyser utveckling av initiativ för samarbete mellan EU och grannländer.

40.  Europaparlamentet upprepar sina åsikter om vikten av att bygga upp och bibehålla ordentlig kapacitet i lokala, regionala och nationella offentliga myndigheter, något som är i högsta grad relevant också för omställningen till en cirkulär ekonomi. Tekniskt bistånd kan spela en viktig roll på det här området. Parlamentet konstaterar att regioner och stadsområden spelar en viktig roll för att främja lokalt ansvarstagande vad gäller energiomställning som utgår från gräsrotsnivån och de är också mest lämpade för att testa och genomföra integrerade energilösningar i direkt kontakt med medborgarna. Parlamentet understryker den roll som initiativen för smarta städer spelar i den cirkulära ekonomin genom att de främjar miljöriktiga tekniska modeller i strategier för hållbar utveckling av städer. Parlamentet understryker att städer som präglas av hållbarhet och cirkulära principer är ett instrument för att konkret åstadkomma cirkulär ekonomi.

41.  Europaparlamentet betonar vikten av miljöanpassad offentlig upphandling som en motor i den cirkulära ekonomin, med en potentiell marknad som beräknas till 1,8 biljoner euro om året för offentliga anläggningsarbeten, varor och tjänster(14).

42.  Europaparlamentet betonar behovet av en rättslig ram för energi som uppmuntrar enskilda personer och energisammanslutningar att delta i energiomställningen genom rätten till egenproduktion och egenförbrukning liksom genom fortsatta stödordningar, garanterat prioriterat nättillträde och prioriterad inmatning för förnybar energi.

43.  Europaparlamentet uppmuntrar regionala och lokala myndigheter att investera mer i utbildningsprogram, fortbildning och omskolning av arbetstagare, och upplysningskampanjer riktade till allmänheten om vinsterna och fördelarna med åtgärder för att genomföra den cirkulära ekonomin genom sammanhållningspolitiska projekt, för att på så sätt involvera allmänheten mer och påverka konsumtionsmönstren. Parlamentet understryker i detta sammanhang ESF:s potential. Parlamentet anser att unga företagares omställning till den cirkulära ekonomin måste främjas genom uppmuntrande insatser, särskilt i regioner med låga inkomst- och tillväxtnivåer. Parlamentet understryker också att den cirkulära ekonomin är en möjlighet för landsbygdsområden att motverka avfolkning, diversifiera sina ekonomier och skaffa sig säkerhet mot risker. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att landsbygdsområden behöver incitament för övergången till hållbara värdekedjor. Parlamentet betonar vikten av att utveckla en särskild strategi för öområden.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja användningen av strategier för lokalt ledd utveckling (CLLD) och integrerad territoriell investering (ITI) för att hjälpa lokala aktörer att kombinera olika typer av finansiering och planera lokala initiativ för den cirkulära ekonomin.

45.  Europaparlamentet noterar att 80 procent av det marina skräpet kommer från källor på land. Parlamentet betonar således vikten av att hantera skräp på land och marint skräp med hjälp av lokala och regionala insatser som gynnar både miljön och folkhälsan. Medlemsstaterna, regionerna och de lokala myndigheterna uppmanas att fokusera sina insatser på att förebygga nedskräpning på land.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med den europeiska planeringsterminen undersöka hur beräkningen av de nationella budgetunderskotten påverkar regionala och nationella investeringar som samfinansieras genom ESI‑fondmedel avsedda för den cirkulära ekonomin.

47.  Europaparlamentet välkomnar förslaget om att se över dricksvattendirektivet 98/83/EG, vilket kommer att underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi genom att minska plastavfallet från flaskvatten, med stora energibesparingar och effektivare förvaltning av dricksvattenresurserna.

Den cirkulära ekonomin i sammanhållningspolitiken efter 2020

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för nästa programperiod genomföra en relevant spårningsmetod och fastställa lämpliga indikatorer för att korrekt kunna följa sammanhållningspolitikens bidrag till den cirkulära ekonomin, för att ge en mer exakt bild av miljömässiga och socioekonomiska överväganden.

49.  Europaparlamentet påpekar att viktiga bidrag till omställningen till cirkulär ekonomi också kommer från andra program som Life, Cosme och Horisont 2020. Det är viktigt med bättre synergi mellan ovannämnda instrument om vi ska uppnå målen i kommissionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin.

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samband med de nya lagstiftningsförslagen för den framtida ramen för sammanhållningspolitiken, ta fram lämpliga förhandsvillkor som rör den cirkulära ekonomin. Parlamentet anser att strategier för den cirkulära ekonomin bör utvecklas i partnerskap med nationella, regionala och lokala myndigheter och arbetsmarknadens parter.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att programmet Horisont 2020 lägger ännu större fokus på och avsätter ännu mer finansiering för innovations- och forskningsprojekt som rör den cirkulära ekonomin.

52.  Europaparlamentet betonar vikten av att öka det sammanhållningspolitiska stödet till hållbar utveckling i städer och på landsbygden och efterlyser i det här sammanhanget en mer framträdande roll för mål som rör den cirkulära ekonomin. Parlamentet anser att innovativa åtgärder för städer och landsbygd bör drivas vidare och uppmanar kommissionen att dra största möjliga lärdom av erfarenheterna från 2014–2020 när man formulerar framtida förslag. Parlamentet efterlyser ett flexibelt och skräddarsytt tillvägagångssätt för genomförandet av agendan för städer, som ger incitament och vägledning för ett fullt utnyttjande av städernas potential att genomföra den cirkulära ekonomin.

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin blir ett forum för utbyte av bästa praxis om hur de sammanhållningspolitiska resurserna kan användas på bästa sätt för övergången till en cirkulär ekonomi.

54.  Europaparlamentet betonar det ömsesidiga beroendet mellan cirkulär ekonomi och begränsning av klimatförändringen och efterlyser därför garantier för att större anslag avsätts till investeringar i cirkulär ekonomi och klimatåtgärder i sammanhållningspolitiken efter 2020. Parlamentet betonar också att anslag till klimatrelaterade åtgärder i nästa fleråriga budgetram bör ökas i förhållande till den nuvarande ramen.

o
o   o

55.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 289.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.
(5) EUT L 347, 20.12.2013, s. 303.
(6) EUT L 347, 20.12.2013, s. 281.
(7) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) Antagna texter, P8_TA(2017)0053.
(9) Antagna texter, P8_TA(2016)0321.
(10) EUT C 101, 16.3.2018, s. 111.
(11) EUT C 265, 11.8.2017, s. 65.
(12) EUT C 353, 27.9.2016, s. 27.
(13) Kommissionens meddelande av den 16 januari 2018 om en övervakningsram för den cirkulära ekonomin (COM(2018)0029).
(14) Att köpa grönt! – En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling, tredje utgåvan, Europeiska kommissionen, 2016.

Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy