Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0058(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0183/2018

Внесени текстове :

A8-0183/2018

Разисквания :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Гласувания :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0255

Приети текстове
PDF 483kWORD 51k
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург
Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0127),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0108/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 29 май 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0183/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2018 г с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна
P8_TC1-COD(2018)0058

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2018/947.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

Парламентът, Съветът и Комисията припомнят, че предпоставка за предоставянето на макрофинансова помощ е държавата бенефициент да спазва ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, принципите на правовата държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека.

През целия цикъл на макрофинансовата помощ от Съюза Комисията и Европейската служба за външна дейност следят за изпълнението на това предварително условие.

В светлината на неизпълнените условия относно борбата с корупцията и свързаната с това отмяна на третия транш от предишната програма за макрофинансова помощ по силата на Решение (ЕС) 2015/601, Европейският парламент, Съветът и Комисията подчертават, че предоставянето на допълнителна макрофинансова помощ ще зависи от постигането на напредък в борбата с корупцията в Украйна. За тази цел условията, свързани с икономическата политика, и финансовите условия на меморандума за разбирателство, който ще бъде договорен между Европейския съюз и Украйна, трябва да включват, наред с другото, задължения за укрепване на управлението, административния капацитет и институционалната структура, в частност за борбата с корупцията в Украйна, по-специално относно система за проверка на декларациите за имущество, проверката на данните за действителните собственици на дружествата и добре функциониращ специализиран съд за борба с корупцията в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Трябва също така да бъдат определени условия за борба с изпирането на пари и избягването на данъци. В съответствие с член 4, параграф 4, ако условията не са изпълнени, Комисията временно спира или отменя изплащането на макрофинансовата помощ.

Освен да информира редовно Европейския парламент и Съвета за събитията, свързани с помощта, и да им предоставя съответните документи, Комисията, при всяко плащане, докладва публично за изпълнението на всички свързани с изплащането условия относно икономическата политика и на финансовите условия, по-специално отнасящите се до борбата с корупцията.

Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че настоящата макрофинансова помощ за Украйна допринася за ценности, които Украйна и Европейският съюз споделят, включително устойчивото и социално отговорно развитие, което води до създаване на работни места и намаляване на бедността, както и ангажимента за силно гражданско общество. Комисията прилага към проекта на решение за изпълнение на Комисията за одобряването на меморандум за разбирателство анализ на очакваното социално въздействие на макрофинансовата помощ. В съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 този анализ ще бъде представен на Комитета на държавите членки и се предоставя на разположение на Парламента и на Съвета посредством регистъра за дейността на комитетите.

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност