Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0058(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0183/2018

Indgivne tekster :

A8-0183/2018

Forhandlinger :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Afstemninger :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0255

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 41k
Onsdag den 13. juni 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. juni 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (COM(2018)0127 – C8–0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0127),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0108/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. maj 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0183/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/... om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine
P8_TC1-COD(2018)0058

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2018/947).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om, at en forudsætning for at yde makrofinansiel bistand er, at modtagerlandet respekterer effektive demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne.

Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kontrollerer, at disse forudsætninger overholdes i hele den periode, hvor Unionen yder makrofinansiel bistand.

I lyset af de uopfyldte betingelser vedrørende bekæmpelse af korruption og den tilknyttede annullering af den tredje tranche under det forrige program for makrofinansiel bistand, jf. afgørelse (EU) 2015/601, understreger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, at yderligere makrofinansiel bistand vil være betinget af, at der sker fremskridt inden for bekæmpelsen af korruption i Ukraine. Med henblik herpå vil de økonomisk-politiske og finansielle betingelser i det aftalememorandum, som Den Europæiske Union og Ukraine skal nå til enighed om, bl.a. omfatte forpligtelser til at styrke forvaltningen, den administrative kapacitet og den institutionelle struktur, særlig for så vidt angår bekæmpelse af korruption i Ukraine, og i denne henseende især et system til kontrol af formueangivelser, kontrol af oplysninger om selskabers reelle ejerskab og en velfungerende særlig antikorruptionsdomstol, i overensstemmelse med Venedigkommissionens anbefalinger. Der påtænkes endvidere betingelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og skatteundgåelse. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, suspenderer eller annullerer Kommissionen midlertidigt udbetalingen af den makrofinansielle bistand, hvis betingelserne ikke opfyldes.

Ud over regelmæssigt at underrette Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i relation til bistanden og forsyne dem med relevante dokumenter offentliggør Kommissionen efter hver udbetaling en rapport om opfyldelsen af alle de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der er knyttet til denne udbetaling, navnlig vedrørende bekæmpelsen af korruption.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om, at den makrofinansielle bistand til Ukraine skal bidrage til at skabe fælles værdier med Den Europæiske Union, herunder bæredygtig og socialt ansvarlig udvikling, som fører til jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse, og en forpligtelse til at have et stærkt civilsamfund. Kommissionen vedlægger en analyse af de forventede sociale virkninger af den makrofinansielle bistand til udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om godkendelse af aftalememorandummet. I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011 forelægges denne analyse for Medlemsstatsudvalget, og den stilles til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet gennem registret over arbejdet i udvalgene.

Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik