Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0058(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0183/2018

Esitatud tekstid :

A8-0183/2018

Arutelud :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Hääletused :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0255

Vastuvõetud tekstid
PDF 249kWORD 50k
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - Strasbourg
Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 13. juuni 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0127),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 212 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0108/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta otsusega nr 778/2013/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 29. mai 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A8-0183/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 218, 14.8.2013, lk 15.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/… täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale
P8_TC1-COD(2018)0058

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2018/947) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÜHISAVALDUS

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde, et makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on, et abi saav riik järgib mõjusaid demokraatlikke mehhanisme (nt parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise.

Komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad kõnealuse eeltingimuse täitmist kogu liidu makromajandusliku finantsabi andmise perioodi jooksul.

Pidades silmas korruptsiooni vastu võitlemiseks seatud tingimuste täitmata jätmist ja asjaolu, et selle tulemusel otsusega (EL) 2015/601 ette nähtud makromajandusliku finantsabi eelmise programmi kolmas laenumakse tühistati, rõhutavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon, et edasine makromajanduslik finantsabi sõltub Ukrainas esineva korruptsiooni vastases võitluses tehtavatest edusammudest. Sel eesmärgil hõlmavad Euroopa Liidu ja Ukraina vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi majanduspoliitilised ja finantstingimused muu hulgas kohustusi, mille kohaselt tuleb eelkõige Ukrainas esineva korruptsiooni vastu võitlemiseks tugevdada juhtimist, haldussuutlikkust ja institutsioonilist ülesehitust, pannes eriti rõhku varadeklaratsioonide kontrollisüsteemile, ettevõtete tegelike tulusaajate andmete kontrollimisele ning hästi toimivale korruptsioonivastasele kohtule, mis on kooskõlas Veneetsia komisjoni soovitustega. Samuti võetakse arvesse rahapesu ja maksustamise vältimise vastu võitlemise tingimusi. Kui tingimusi ei täideta, peatab komisjon ajutiselt või lõpetab makromajandusliku finantsabi väljamaksed vastavalt artikli 4 lõikele 4.

Komisjon teavitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu korrapäraselt abiga seotud asjaajamise käigust ja edastab neile asjakohased dokumendid ning esitab lisaks iga väljamakse tegemisel avaliku aruande kõigi väljamaksega seotud majanduspoliitiliste ja finantstingimuste ning eelkõige korruptsioonivastast võitlust käsitlevate tingimuste täitmise kohta.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde, et kõnealune Ukrainale antav makromajanduslik finantsabi aitab kaasa Euroopa Liiduga jagatud väärtuste edendamisele, sealhulgas säästvale ja sotsiaalselt vastutustundlikule arengule, mille tulemuseks on töökohtade loomine ja vaesuse vähendamine, ning tugeva kodanikuühiskonna moodustamisele. Komisjon lisab vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmist käsitleva komisjoni rakendusotsuse eelnõule makromajandusliku finantsabi eeldatava sotsiaalse mõju analüüsi. Kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011 esitatakse kõnealune analüüs liikmesriikide komiteele ning tehakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule kättesaadavaks komiteemenetluse registri kaudu.

Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika