Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0058(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0183/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0183/2018

Díospóireachtaí :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Vótaí :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0255

Téacsanna atá glactha
PDF 245kWORD 44k
Dé Céadaoin, 13 Meitheamh 2018 - Strasbourg Eagrán deiridh
Tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise don Úcráin ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Meitheamh 2018 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise ar fáil don Úcráin (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0127),

–  ag féachaint d’Airteagal  294(2) agus d’Airteagal 212(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0108/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don Dearbhú Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a glacadh in éineacht le Cinneadh Uimh. 778/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Lúnasa 2013 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia (1),

–  ag féachaint don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 29 Bealtaine 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A8-0183/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO L 218, 14.8.2013, lch. 15.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Meitheamh 2018 chun go nglacfaí Cinneadh (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais bhreise ar fáil don Úcráin
P8_TC1-COD(2018)0058

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Cinneadh (AE) 2018/947).


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS COMHPHÁIRTEACH ÓN BPARLAIMINT, ÓN gCOMHAIRLE AGUS ÓN gCOIMISIÚN

Meabhraíonn an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún go bhfuil mar réamhchoinníoll i dtaca le tacaíocht mhacra-airgeadais a thabhairt nach mór don tír is tairbhí sásraí éifeachtacha daonlathacha a urramú – lena n-áirítear córas parlaiminteach ilpháirtí – maille leis an smacht reachta, agus a ráthú go n-urramófar cearta an duine.

Déanfaidh an Coimisiún agus na Seirbhísí Eorpacha Gníomhaíochta Seachtraí faireachán ar chomhlíonadh an réamhchoinníll sin le linn shaolré na tacaíochta macra-airgeadais a thabharfaidh an tAontas.

I bhfianaise na gcoinníollacha nár comhlíonadh sa chomhrac i gcoinne an éillithe agus i ngaol leis sin gur cuireadh ar ceal an triú tráthchuid den chlár de thacaíocht mhacra-airgeadais a bhí ann roimhe faoi Threoir (AE) 2015/601, cuireann Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún i dtreis go mbeidh cúnamh macra-airgeadais breise ag brath ar dhul chun cinn sa chomhrac i gcoinne an éillithe san Úcráin. Chuige sin, beidh san áireamh sna coinníollacha airgeadais agus coinníollacha an bheartais eacnamaíoch sa Mheabhrán Tuisceana a bheidh le comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin inter alia oibleagáidí i dtaca le rialachas, acmhainní riaracháin agus leagan amach institiúideach a neartú go háirithe don chomhrac i gcoinne an éillithe san Úcráin, go sonrach maidir le córas fíoraithe do dhearbhuithe sócmhainní, le fíorú a dhéanamh ar sonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil eagraíochtaí agus le cúirt fhrith-éillithe speisialaithe agus dhea-fheidhmiúil, i gcomhréir le moltaí Choimisiún na Veinéise. Déanfar coinníollacha maidir le sciúradh airgid agus seachaint cánach a mheas freisin. I gcomhréir le hAirteagal 4(4), i gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha, déanfaidh an Coimisiún eisíoc an chúnaimh mhacra-airgeadais a fhionraí go sealadach nó a chealú.

Sa bhreis ar Pharlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas maidir le forbairtí a bhaineann leis an gcúnamh agus na doiciméid ábhartha a chur ar fáil dóibh, déanfaidh an Coimisiún, tráth gach eisíocaíochta, tuairisciú go poiblí maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha airgeadais agus coinníollacha an bheartais eacnamaíoch go léir atá nasctha leis an eisíocaíocht sin, go háirithe na coinníollacha sin a bhaineann leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe.

Meabhraíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún go rannchuideoidh an cúnamh macra-airgeadais sin don Úcráin le luachanna a roinntear leis an Aontas Eorpach, lena n-áirítear forbairt atá inbhuanaithe agus freagrach go sóisialta as a dtiocfaidh cruthú post agus laghdú bochtaineachta agus tiomantas do shochaí shibhialta láidir. Cuirfidh an Coimisiún i gceangal leis an dréacht-Chinneadh Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún, lena bhformheastar an Meabhrán Tuisceana, anailís ar an tionchar sóisialta a mheastar a bheidh ag an gcúnamh macra-airgeadais. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011, déanfar an anailís sin a thíolacadh chuig Coiste na mBallstát agus cuirfear ar fáil í don Pharlaimint agus don Chomhairle tríd an gclár d’imeachtaí na gcoistí.

An nuashonrú is déanaí: 8 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais