Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0058(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0183/2018

Pateikti tekstai :

A8-0183/2018

Debatai :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Balsavimas :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0255

Priimti tekstai
PDF 330kWORD 41k
Trečiadienis, 2018 m. birželio 13 d. - Strasbūras
Tolesnė makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. birželio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0127),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0108/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimą kartu su 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 29 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0183/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  patvirtina bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 218, 2013 8 14, p. 15.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. birželio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2018/... dėl tolesnio makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai
P8_TC1-COD(2018)0058

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą (ES) 2018/947.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas

Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, jog išankstinė makrofinansinės pagalbos teikimo sąlyga yra ta, kad pagalbą gaunanti šalis turi paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, ir teisinės valstybės principo ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms.

Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebi, kaip šios išankstinės sąlygos laikomasi visu Sąjungos makrofinansinės pagalbos teikimo laikotarpiu.

Atsižvelgdami į tai, kad sąlygos dėl kovos su korupcija neįvykdytos ir dėl to nutrauktas ankstesnės makrofinansinės pagalbos programos, numatytos Sprendime (ES) 2015/601, trečiosios dalies išmokėjimas, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pabrėžia, kad tolesnė makrofinansinė pagalba bus teikiama tik tuomet, jei Ukrainoje bus padaryta pažanga kovojant su korupcija. Tuo tikslu susitarimo memorandumo, dėl kurio turi susitarti Europos Sąjunga ir Ukraina, ekonomikos politikos ir finansinės sąlygos turi apimti, be kita ko, įsipareigojimus sustiprinti valdymą, administracinius gebėjimus ir institucinę struktūrą, ypač siekiant kovoti su korupcija Ukrainoje, visų pirma dėl turto deklaracijų tikrinimo sistemos, įmonių tikrųjų savininkų duomenų tikrinimo ir gerai veikiančio specializuoto kovos su korupcija teismo, laikantis Venecijos komisijos rekomendacijų. Taip pat reikia apsvarstyti, ar turėtų būti numatytos sąlygos dėl kovos su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Laikantis 4 straipsnio 4 dalies, jei sąlygos neįvykdytos, Komisija laikinai sustabdo arba nutraukia makrofinansinės pagalbos išmokėjimą.

Komisija ne tik reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pagalbos teikimo eigą ir teikia jiems atitinkamus dokumentus, bet ir, išmokėdama kiekvieną dalį, pateikia viešą ataskaitą apie visų ekonomikos politikos ir finansinių sąlygų, susietų su tuo išmokėjimu, ypač dėl kovos su korupcija, įvykdymą.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, kad šia makrofinansine pagalba Ukrainai bus prisidedama puoselėjant bendras Europos Sąjungos ir Ukrainos vertybes, įskaitant darnų ir socialiniu požiūriu atsakingą vystymąsi, kuris lemtų darbo vietų kūrimą ir skurdo mažinimą, ir įsipareigojimą sudaryti sąlygas tvirtai pilietinei visuomenei. Komisija savo įgyvendinimo sprendimo, kuriuo patvirtinamas susitarimo memorandumas, projektą papildo numatomo makrofinansinės pagalbos socialinio poveikio analize. Laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011, ši analizė pateikiama Valstybių narių komitetui ir Parlamentas bei Taryba galės su ja susipažinti komitetų procedūrų registre.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika