Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0058(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0183/2018

Texte depuse :

A8-0183/2018

Dezbateri :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Voturi :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0255

Texte adoptate
PDF 335kWORD 50k
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0127),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0108/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 mai 2018, de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0183/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO L 218, 14.8.2013, p. 15


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2018 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei
P8_TC1-COD(2018)0058

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2018/947.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIE COMUNĂ A PARLAMENTULUI, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

Parlamentul, Consiliul și Comisia reamintesc că o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare este ca țara beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului.

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

Având în vedere neîndeplinirea condițiilor privind lupta împotriva corupției și anularea celei de a treia tranșe a programului anterior de asistență macrofinanciară în temeiul Deciziei (UE) 2015/601, Parlamentul European, Consiliul și Comisia subliniază faptul că asistența macrofinanciară va fi condiționată și în viitor de progresele realizate în Ucraina în lupta împotriva corupției. În acest sens, printre condițiile financiare și de politică economică ce figurează în memorandumul de înțelegere ce urmează a fi convenit între Uniunea Europeană și Ucraina se vor număra și obligații în materie de consolidare a guvernanței și a capacităților administrative și instituționale, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției în Ucraina, cu accent special pe un sistem de verificare a declarațiilor de avere, pe verificarea datelor privind proprietarii reali ai societăților și pe asigurarea bunei funcționări a unui parchet anticorupție în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Vor fi luate în considerare și condiții privind combaterea spălării de bani și a evitării sarcinilor fiscale. În conformitate cu articolul 4 alineatul (4), dacă nu sunt întrunite condițiile stabilite, Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

Pe lângă faptul că informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluțiile legate de asistență și le transmite documentele relevante, Comisia, la fiecare plată, publică un raport cu privire la îndeplinirea tuturor condițiilor de politică economică și financiare legate de această plată, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că această asistență macrofinanciară acordată Ucrainei contribuie la promovarea valorilor comune cu Uniunea Europeană, printre care dezvoltarea durabilă și responsabilă din punct de vedere social care atrage crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul pentru o societate civilă puternică. Comisia prezintă, pe lângă proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a memorandumului de înțelegere, și o analiză a impactului social preconizat al asistenței macrofinanciare. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011, această analiză va fi transmisă Comitetului statelor membre și este accesibilă Parlamentului European și Consiliului prin intermediul registrului de lucrări al comitetelor.

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate