Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0058(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0183/2018

Ingivna texter :

A8-0183/2018

Debatter :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0255

Antagna texter
PDF 248kWORD 45k
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0127),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0108/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 29 maj 2018 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0183/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT L 218, 14.8.2013, s. 15.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/… om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina
P8_TC1-COD(2018)0058

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2018/947.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

Europaparlamentet, rådet och kommissionen påminner om att ett förhandsvillkor för beviljande av makroekonomiskt stöd är att mottagarlandet respekterar demokratiska mekanismer i praktiken – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem – och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter.

Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska övervaka att detta förhandsvillkor uppfylls under det makroekonomiska stödets hela livscykel.

Med hänsyn till att villkoren avseende bekämpningen av korruption inte uppfyllts, och att den tredje delbetalningen ur det tidigare programmet för makroekonomiskt stöd enligt beslut (EU) 2015/601 ställdes in, understryker Europaparlamentet, rådet och kommissionen att ytterligare makroekonomiskt stöd endast ska betalas ut under förutsättning att framsteg görs i arbetet med att bekämpa korruptionen i Ukraina. De ekonomisk-politiska och finansiella villkoren i det samförståndsavtal som ska ingås mellan Europeiska unionen och Ukraina ska därför bland annat inbegripa skyldigheter att stärka styrningen, den administrativa kapaciteten och den institutionella strukturen, med särskild hänsyn till kampen mot korruption i Ukraina och i synnerhet när det gäller ett system för redovisning av tillgångar, kontroll av företagens uppgifter om verkligt ägande och en välfungerande specialiserad korruptionsbekämpningsdomstol i linje med Venedigkommissionens rekommendationer. Villkor för bekämpning av penningtvätt och skatteflykt ska också beaktas. Om villkoren inte uppfylls ska kommissionen i enlighet med artikel 4.4 uppskjuta eller ställa in utbetalningen av det makroekonomiska stödet.

Kommissionen ska, förutom att regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om stödet och förse dem med relevanta handlingar, inför varje utbetalning offentligt rapportera om huruvida samtliga ekonomisk-politiska och finansiella villkor relaterade till denna utbetalning har uppfyllts, i synnerhet när det gäller bekämpningen av korruption.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen påminner om att detta makroekonomiska stöd till Ukraina ska bidra till de värderingar som delas med Europeiska unionen, inbegripet en hållbar och socialt ansvarsfull utveckling som skapar sysselsättning och minskar fattigdomen, samt ett åtagande till förmån för ett starkt civilt samhälle. Kommissionen ska se till att utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av samförståndsavtalet åtföljs av en analys av det makroekonomiska stödets förväntade sociala konsekvenser. I enlighet med förordning (EU) nr 182/2011 kommer denna analys att vidarebefordras till medlemsstatskommittén och den ska finnas tillgänglig för parlamentet och rådet via registret över kommittéernas arbete.

Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy