Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2018(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0158/2018

Внесени текстове :

A8-0158/2018

Разисквания :

PV 12/06/2018 - 11
CRE 12/06/2018 - 11

Гласувания :

PV 13/06/2018 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0256

Приети текстове
PDF 564kWORD 59k
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург
Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили
P8_TA(2018)0256A8-0158/2018

Препоръка на Европейския парламент от 13 юни 2018 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (2018/2018(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2 и 3 и дял V, и по-специално членове 21 и 36, от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 218 от ДФЕС,

—  като взе предвид действащото Споразумение за асоцииране между Република Чили и Европейския съюз,

—  като взе предвид започването на преговорите между Европейския съюз и Чили на 16 ноември 2017 г. с цел сключване на осъвременено споразумение за асоцииране,

—  като взе предвид приемането от Съвета на указанията за водене на преговори по това споразумение на 13 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид съвместната декларация от 25-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС — Чили от 22 януари 2018 г.,

—  като взе предвид своята препоръка от 14 септември 2017 г. до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между ЕС и Чили(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2017 г. относно политическите отношения между ЕС и Латинска Америка(2),

—  като взе предвид декларацията на Форума на гражданското общество ЕС — Общност на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) от 11 май 2015 г., озаглавена „Равенство, права и демократично участие на народите на Европа и Латинска Америка и Карибския басейн“,

—  като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0158/2018),

А.  като има предвид, че Чили и ЕС са обединени от споделени ценности и близки културни, икономически и политически връзки;

Б.  като има предвид, че Чили и ЕС са близки партньори в борбата с регионалните и глобалните предизвикателства, като например изменението на климата, международната сигурност, устойчивото развитие и глобалното управление;

В.  като има предвид, че Чили е твърд защитник на демокрацията и правата на човека, свободната и отворена търговия и многостранното сътрудничество; като има предвид, че Чили също така е и ключов член на Тихоокеанския алианс, Организацията на американските държави (ОАД) и Съюза на южноамериканските нации (UNASUR), и държава с високи доходи и член на ОИСР;

Г.  като има предвид, че Чили играе важна роля в регионалните въпроси, например като държава гарант в мирния процес в Колумбия и преговорите в Санто Доминго между венесуелското правителство и опозицията; като има предвид, че Чили се оттегли от преговорите във Венесуела, тъй като не бяха постигнати минималните условия за демократични президентски избори и за нормализиране на институциите;

Д.  като има предвид, че рамковото споразумение за участието на Чили в операциите на ЕС за управление на кризи е в сила от януари 2014 г.; като има предвид, че Чили участва в EUFOR ALTHEA в Босна и Херцеговина, както и в редица мироопазващи операции на ООН, което отразява чилийския ангажимент за постигането на световен мир и сигурност;

Е.  като има предвид, че последните парламентарни и президентски избори още веднъж доказаха устойчивостта и зрелостта на чилийската демокрация; като има предвид, че Чили се ползва със силен икономически растеж и е една от най-бързо разрастващите се икономики в Южна Америка през последните десетилетия; като има предвид, че усилията за реформи в страната все още са в ход;

Ж.  като има предвид, че скорошната декриминализация на абортите при определени обстоятелства показва по-голяма отвореност на чилийското общество по отношение на овластяването на жените и момичетата;

З.  като има предвид, че в Индекса на човешкото развитие за 2016 г. Чили е поставена в категорията на държавите с много висок индекс на човешко развитие и се нарежда на първо място в Латинска Америка и на 38-о в света, изпреварвайки седем държави – членки на ЕС;

И.  като има предвид, че действащото споразумение за асоцииране допринесе за задълбочаването на политическите отношения между ЕС и Чили и за значителното увеличаване на търговските и инвестиционните потоци; като има предвид, че постоянното спазване на принципите на правовата държава и на стабилна правна и политическа рамка дава възможност на Чили и на ЕС да упражняват свободно предприемачество и създава подходяща среда за инвестиции, включваща гаранции за принципа на правна сигурност;

Й.  като има предвид, че през последните години ЕС и Чили сключиха по-амбициозни и всеобхватни споразумения с други партньори; като има предвид, че следователно осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили има потенциала да задълбочи значително съществуващата връзка, включително отношенията в областта на външните работи и сигурността;

К.  като има предвид, че бъдещото споразумение за асоцииране между ЕС и Чили трябва напълно да отразява преобразуващия характер на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и ролята на международното сътрудничество за развитие за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР);

Л.  като има предвид, че актуализирано споразумение за асоцииране, заедно със споразуменията с Мексико и Меркосур, които понастоящем се (пре)договарят, ще засили ролята на ЕС като ключов съюзник на Латинска Америка в момент, когато други участници се опитват да се сдобият с все по-голямо влияние в региона, като например Китай и Русия;

М.  като има предвид, че Съвместният парламентарен комитет (СПК) ЕС — Чили многократно е изразявал подкрепата си за осъвременяването на споразумението за асоцииране, последно в съвместната декларация, приета на 25-ото му заседание на 22 януари 2018 г.;

1.  препоръчва следното на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

  

Общи принципи

   а) да укрепят значително сътрудничеството между Чили и ЕС, двама единомислещи партньори в среда на нова несигурност в международните отношения, въз основа на споделените ни ценности и принципите на демокрацията, да се борят срещу изменението на климата, като гарантират равенството между половете, принципите на правовата държава, доброто управление, спазването на правата на човека и основните свободи;
   б) да гарантират, че осъвремененото споразумение с Чили е амбициозно, всеобхватно и балансирано, и предоставя осезаеми ползи за гражданите и за предприятията и икономиките от двете страни; да гарантират, че то има водеща роля сред най-напредничавите споразумения, които ЕС е сключвал с трети държави;
   в) да засилят свързаните с правата на човека аспекти на сътрудничеството между ЕС и Чили в светлината на Стратегията за правата на човека между ЕС и Чили за периода 2016—2020 г.; да включат съвместен ангажимент за защитата и насърчаването на правата на човека, основните свободи, равенството между половете и правата на малцинствата като общността на ЛГБТИ и коренните народи, с приложими механизми за мониторинг, редовно отчитане и уреждане на спорове; да насърчават Чили да намери разрешение на въпросите, свързани с местния народ мапуче и другото коренно население; да продължат практиката на включване на клауза за правата на човека във всички бъдещи споразумения за асоцииране; да продължат редовния диалог между ЕС и Чили по правата на човека, с цел укрепване на институционалната рамка и публични политики, които да насърчават правата на човека, включително чрез многостранно сътрудничество;
   г) да насърчават Чили да гарантира надлежно провеждане на съдебния процес и справедливо съдебно производство в пълно съответствие с международните стандарти;
   д) да се стремят да насърчават устойчиво социално-икономическо развитие, да се борят с бедността и да намалят нивата на неравенство с оглед на ангажимента на Чили да постигне ЦУР съгласно Програмата до 2030 г.;
   е) да подкрепят Чили в подобряването на образователните стандарти и на образователните програми, като гарантират, че лицата с най-ниски доходи имат пълен достъп до висше образование; да укрепят връзката между университетите и пазара на труда, като се преодолеят несъответствията в уменията и се насърчи младежката заетост;
   ж) да насърчат защитата на социалните и екологичните права и да гарантират ефективно изпълнение на конвенциите на Международната организация на труда, както и премахването на принудителния и детския труд;
  

Многостранно сътрудничество и регионално и международно сътрудничество

   з) да укрепят диалога и сътрудничеството по регионални и глобални предизвикателства, като например организираната престъпност, трафика на наркотици, подема на неравенството, миграцията, тероризма и изменението на климата, включително изпълнението на Програмата до 2030 г.; да подкрепят сътрудничеството между ЕС и Чили по управлението на миграцията и да установят механизми за обратно приемане, включително за лица без гражданство и за граждани на трети държави;
   и) да припомнят значението на многостранните отношения и факта, че двустранните преговори не трябва да подкопават стремежа за постигане на напредък на многостранно равнище;
   й) да допринесат за укрепването на многостранното сътрудничество и международното сътрудничество, за да насърчат международната сигурност и да се справят ефективно с глобалните предизвикателства; да подобрят координацията по заеманите от двете страни позиции в международни организации и форуми;
   к) да насърчават Чили да продължи да подкрепя схемите за регионална интеграция и сътрудничество, най-вече Тихоокеанския алианс, с оглед на неговите окуражаващи резултати като реален и активен двигател на икономическата интеграция между членовете на региона, но също и UNASUR и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC); да разгледат възможността ЕС да получи статут на наблюдател в Тихоокеанския алианс;
  

Политически диалог и сътрудничество

   л) да осигурят съдържателен редовен диалог по всички въпроси от значение, като надграждат и разширяват съществуващите формати; да мобилизират наличните ресурси чрез Инструмента за партньорство (ИП) с оглед на постигането на стратегически цели;
   м) да осигурят тясно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, особено по отношение на предотвратяването на конфликти, управлението на кризи, морската сигурност, разоръжаването и неразпространението на ядреното оръжие; да позволят засилено участие на Чили в мисиите и операциите на ЕС по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);
   н) да осигурят възможности за засилване на сътрудничеството в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и киберпрестъпността, и за предотвратяването на радикализацията и трансграничната престъпност, без да се подкопават гражданските свободи и основните права; да предприемат действия в контекста на световната борба срещу тероризма чрез засилване на механизмите, мерките и органите за глобално и регионално сътрудничество в съответствие с международното право и с принципите на Устава на Организацията на обединените нации;
   о) да подобрят сътрудничеството в борбата срещу корупцията, изпирането на пари и данъчните измами; да включат разпоредби относно доброто данъчно управление и стандарти за прозрачност, които да потвърдят отново ангажимента на страните да прилагат международните стандарти в борбата срещу избягването на данъци и данъчните измами;
   п) да припомнят, че корупцията накърнява правата на човека, равенството, социалната справедливост, търговията и лоялната конкуренция, с което възпрепятства икономическия растеж; да включат специални раздели, в които да се очертаят ясни и силни ангажименти и мерки за борба с корупцията във всичките ѝ форми, и да прилагат международните стандарти и многостранните конвенции за борба с корупцията;
   р) да улеснят мобилността между ЕС и Чили; да подобрят младежкия и студентския обмен, програмите за стипендии и обучителните курсове, включително посредством програмата „Еразъм+“; да положат още усилия за пълното взаимно признаване на академични квалификации и за модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование;
   с) да насърчават трансфера на научни и технологични знания и да засилят сътрудничеството в областта на научните изследвания и сътрудничеството, като използват пълноценно съществуващите програми, като например „Хоризонт 2020“;
   т) да насърчават и укрепват връзките в областта на международното сътрудничество въз основа на Меморандума за разбирателство относно международното сътрудничество, подписан през 2015 г.; да създадат иновативни механизми за разширяване и засилване на тристранното сътрудничество и регионалното сътрудничество с трети страни в рамките на и извън Латинска Америка чрез програми като EUROsociAL+ и Euroclima+, както и сътрудничеството във връзка с политики за борба с наркотиците, като например COPOLAD;
   у) да разработят методология за показване на въздействието от осъвремененото споразумение за мъжете и жените и да използват резултатите като основа за проектирането на политики с цел постигане на равновесие между половете;
   ф) да потвърдят отново съвместния ангажимент към Парижкото споразумение за климата и към Програмата до 2030 г. и да осигурят тясно сътрудничество между ЕС и Чили за опазването на околната среда и борбата с изменението на климата; да укрепят партньорството по отношение на техническото и политическото сътрудничество в ключови области на околната среда, включително емисиите на CO2 в международния транспорт, опазването на биологичното разнообразие и устойчивото производство и потребление; да насърчават засилено сътрудничество в областта на кръговата икономика с цел подобряване на ресурсната ефективност, устойчивото използване на природните ресурси, екоиновациите и управлението на водите; да увеличат подкрепата за проекти с цел смекчаване на последиците от изменението на климата;
   х) да укрепят сътрудничеството в областта на научноизследователската и развойната дейност и във връзка с използването на програмата на ЕС „Коперник“ в областта на данните за спътниково наблюдение на Земята за екологични цели;
   ц) да насърчават културното сътрудничество и да подкрепят диаспората в Чили и в ЕС, с цел да се подкрепят чуждестранните инвестиции в ЕС и в Чили;
   ч) да потвърдят отново достъпа до водоснабдяване като човешко право;
  

Институционални разпоредби

   ш) да гарантират, че споразумението за асоцииране се основава на силно парламентарно участие, което засилва настоящите разпоредби и механизми за сътрудничество, за да позволи по-голямо участие в и контрол над изпълнението му, главно посредством съществуващия междупарламентарен формат на СПК; да осигурят възможността СПК да изисква необходимата информация за изпълнението на споразумението за асоцииране;
   щ) да гарантират надлежното участие на гражданското общество както по време на преговорите, така и в етапа на изпълнение на споразумението за асоцииране, включително, но не само, Съвместния консултативен комитет; подчертава необходимостта от създаване на институционализиран механизъм за политически диалог на организациите на гражданското общество в двата региона;
   аа) да информират Парламента незабавно и изчерпателно на всички етапи от преговорите съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС; това включва предоставяне на Парламента на преговорните текстове и протоколи от всеки кръг на преговорите; приветства в това отношение решението на Съвета от 22 януари 2018 г. да публикува мандата за водене на преговори, даден на Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност през ноември 2017 г.;
   аб) да вземат неотдавнашното публикуване на указанията за водене на преговори като важен прецедент и да се ангажират да публикуват в бъдеще всички указания за водене на преговори за международни споразумения;
   ав) да ускорят преговорите по споразумението за асоцииране, с оглед да се даде възможност за ратифицирането му от Парламента преди края на настоящия европейски законодателен мандат;
   аг) да зачитат на всички равнища дългогодишната практика да не се прилага временно новото споразумение, докато Парламентът не даде одобрението си;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Чили.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0354.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0345.

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност