Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2018(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0158/2018

Předložené texty :

A8-0158/2018

Rozpravy :

PV 12/06/2018 - 11
CRE 12/06/2018 - 11

Hlasování :

PV 13/06/2018 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0256

Přijaté texty
PDF 343kWORD 48k
Středa, 13. června 2018 - Štrasburk
Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile
P8_TA(2018)0256A8-0158/2018

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2018 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (2018/2018(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2 a 3 a na hlavu V, zejména články 21 a 36, Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na část pátou Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na stávající dohodu o přidružení mezi Chilskou republikou a Evropskou unií,

–  s ohledem na to, že dne 16. listopadu 2017 byla zahájena jednání mezi Evropskou unií a Chile o nové dohodě o přidružení,

–  s ohledem na to, že Rada dne 13. listopadu 2017 přijala směrnice pro jednání o této dohodě,

–  s ohledem na společné prohlášení z 25. setkání Smíšeného parlamentního výboru EU-Chile ze dne 22. ledna 2018,

–  s ohledem na své doporučení ze dne 14. září 2017 Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU-Chile(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2017 o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou(2),

–  s ohledem na prohlášení fóra občanské společnosti EU a CELAC ze dne 11. května 2015 nazvané „Rovnost, práva a demokratická účast národů Evropy a Latinské Ameriky a Karibiku“,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 4 a článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0158/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Chile a EU spojují sdílené hodnoty a blízké kulturní, hospodářské a politické vazby;

B.  vzhledem k tomu, že Chile a EU jsou blízkými partnery při řešení regionálních a globálních výzev, jako je změna klimatu, mezinárodní bezpečnost, udržitelný rozvoj a globální správa;

C.  vzhledem k tomu, že Chile je silným zastáncem demokracie a lidských práv, volného a otevřeného obchodu a multilateralismu; vzhledem k tomu, že je rovněž hlavním členem Tichomořské aliance, Organizace amerických států (OAS) a Unie jihoamerických národů (UNASUR), zemí s vysokými příjmy a členem OECD;

D.  vzhledem k tomu, že Chile zastává klíčovou úlohu v regionálních záležitostech, například jako ručitelská země v kolumbijském mírovém procesu a rozhovorech v Santu Domingu mezi venezuelskou vládou a opozicí; vzhledem k tomu, že se Chile stáhlo z jednání o Venezuele z důvodu, že nebyly splněny minimální podmínky pro demokratické prezidentské volby a institucionální normalizaci;

E.  vzhledem k tomu, že rámcová dohoda o účasti Chile na operacích EU pro řešení krizí platí od ledna 2014; vzhledem k tomu, že Chile se účastní operací EUFOR ALTHEA v Bosně a Hercegovině, jakož i několika mírových operací OSN, což odráží závazek této země podporovat globální mír a bezpečnost;

F.  vzhledem k tomu, že nedávné parlamentní a prezidentské volby opět potvrdily, že demokracie v Chile je stabilní a zralá; vzhledem k tomu, že Chile těží ze silného hospodářského růstu a je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Jižní Americe v posledních desetiletích; vzhledem k tomu, že úsilí o reformy v této zemi nadále pokračuje;

G.  vzhledem k tomu, že nedávná dekriminalizace potratů za určitých podmínek ukázala, že chilská společnost zaujímá otevřenější přístup k posílení postavení žen a dívek;

H.  vzhledem k tomu, že se Chile v roce 2016 v indexu lidského rozvoje umístilo v kategorii velmi vysoké úrovně lidského rozvoje a zaujalo první místo mezi zeměmi Latinské Ameriky a místo 38. ve světě, čímž předběhlo 7 členských států EU;

I.  vzhledem k tomu, že stávající dohoda o přidružení má zásadní význam při prohlubování politických vztahů mezi EU a Chile a pro značný nárůst obchodu a investičních toků; vzhledem k tomu, že trvalé respektování právního státu a stabilní právní a politický rámec umožňuje Chile i EU, aby umožňovaly svobodné podnikání, a pomáhá vytvářet prostředí pro odpovídající investice, jehož součástí jsou záruky zásady právní jistoty;

J.  vzhledem k tomu, že EU a Chile v posledních letech uzavřely ambicióznější a komplexnější dohody s jinými partnery; vzhledem k tomu, že modernizace dohody o přidružení EU-Chile tedy může stávající vztah výrazně prohloubit, což se týká rovněž vztahů v oblasti zahraničních věcí a bezpečnosti;

K.  vzhledem k tomu, že budoucí dohody o přidružení mezi EU a Chile musí plně odrážet transformační povahu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a úlohu mezinárodní rozvojové spolupráce při dosahování cílů udržitelného rozvoje;

L.  vzhledem k tomu, že aktualizovaná dohoda o přidružení spolu s dohodami s Mexikem a Mercosurem, o nichž se v současné chvíli opět vyjednává, by posílily úlohu EU jakožto klíčového spojence Latinské Ameriky v době, kdy se jiní aktéři, jako je Čína nebo Rusko, čím dál více snaží v této oblasti získat vliv;

M.  vzhledem k tomu, že Smíšený parlamentní výbor EU-Chile opakovaně vyjádřil svou podporu modernizaci dohody o přidružení, naposledy ve společném prohlášení přijatém na svém 25. zasedání dne 22. ledna 2018;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

  

Obecné zásady

   a) výrazně posílit spolupráci mezi Chile a EU, dvěma stejně smýšlejícími partnery v prostředí nové nejistoty v oblasti mezinárodních vztahů, na základě našich sdílených hodnot a zásad demokracie, boje proti změně klimatu, zajišťování rovnosti žen a mužů, právního státu, dobré správy, dodržování lidských práv a základních svobod;
   b) zajistit, aby modernizovaná dohoda s Chile byla ambiciózní, komplexní a vyvážená a přinášela hmatatelné výhody pro občany, podniky a ekonomiky obou stran; zajistit, aby tato dohoda byla průkopníkem těch nejpokrokovějších dohod, které EU se třetími zeměmi uzavřela;
   c) posilovat lidskoprávní rozměr spolupráce mezi EU a Chile s ohledem na strategii EU a Chile pro oblast lidských práv na období 2016-2020; zahrnout do dohody společný závazek týkající se ochrany a prosazování lidských práv, základních svobod, rovnosti žen a mužů a práv menšin, stejně jako LGBTI komunity a původních obyvatel, včetně vymahatelných mechanismů monitorování, pravidelného podávání zpráv a řešení sporů; podpořit Chile, aby nalezlo řešení problémů s původními obyvateli Mapuči a dalšími původními obyvateli; pokračovat v praxi zahrnování doložky o lidských právech do veškerých budoucích dohod o přidružení; pokračovat v pravidelném dialogu mezi EU a Chile ohledně lidských práv, s cílem posilování institucionálního rámce a veřejných politik zaměřených na podporu lidských práv, a to i v rámci mnohostranné spolupráce;
   d) vybízet Chile, aby zajistilo řádný právní postup a spravedlivý proces soudních řízení plně v souladu s mezinárodními normami;
   e) usilovat o posílení udržitelného sociálního a hospodářského vývoje, boj proti chudobě a snížení míry nerovnosti, a to v souvislosti se závazkem Chile, podle něhož má dosáhnout cílů udržitelného rozvoje v rámci Agendy 2030;
   f) podporovat Chile při zvyšování úrovně vzdělání a vylepšování vzdělávacích programů a zajistit tak, aby lidé s nejnižšími příjmy měli neomezený přístup k vysokoškolskému vzdělání; posilovat vazby mezi universitami a pracovním trhem, překonávat nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a podporovat zaměstnanost mladých lidí;
   g) vybízet k ochraně sociálních a environmentálních práv a zajistit účinné provádění úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a odstranění nucené a dětské práce;
  

Multilateralismus a regionální a mezinárodní spolupráce

   h) posílit dialog a spolupráci v oblasti regionálních a globálních výzev, jako je organizovaný zločin, pašování drog, vzrůstající nerovnost, migrace, terorismus a změna klimatu, včetně provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030; podporovat spolupráci mezi EU a Chile v řízení migrace a zřízení mechanismů zpětného přebírání osob, včetně osob bez státní příslušnosti a státních příslušníků třetích zemí;
   i) připomenout význam mnohostranné agendy a toho, že žádné dvoustranné jednání nesmí podrývat snahu o dosažení pokroku na vícestranné úrovni;
   j) přispívat k posilování multilateralismu a mezinárodní spolupráce s cílem podpořit mezinárodní bezpečnost a efektivně řešit globální výzvy; zlepšit koordinaci pozic získaných oběma stranami v mezinárodních organizacích a fórech;
   k) povzbuzovat Chile, aby i nadále podporovalo režimy regionální integrace a spolupráce, zejména Tichomořskou alianci s ohledem na její povzbudivé výsledky jakožto skutečné a aktivní hnací síly hospodářské integrace členů v daném regionu, avšak také Unii jihoamerických národů (UNASUR) a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC); prozkoumat možnost, že by EU získala status pozorovatele v Tichomořské alianci;
  

Politický dialog a spolupráce

   l) poskytovat smysluplný a pravidelný dialog ohledně všech relevantních záležitostí, který vychází ze stávající podoby a rozšiřuje ji; mobilizovat zdroje dostupné prostřednictvím nástroje partnerství s cílem dosáhnout strategických cílů;
   m) poskytovat úzkou spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, zejména pokud jde o předcházení konfliktům, řízení krizí, námořní bezpečnost, odzbrojování a nešíření zbraní; umožnit Chile větší účast v misích a operacích EU v oblasti společné bezpečností a obranné politiky (SBOP);
   n) umožnit hlubší spolupráci v oblasti boje proti terorismu, organizované trestné činnosti a kybernetické kriminalitě a předcházení radikalizaci a přeshraniční trestné činnosti, aniž by docházelo k podkopávání občanských svobod a základních práv; přijmout opatření v rámci celosvětového boje proti terorismu prostřednictvím posílení mechanismů, opatření a subjektů pro globální a regionální spolupráci v souladu s mezinárodním právem a zásadami Charty Organizace spojených národů;
   o) posílit spolupráci při boji proti korupci, praní špinavých peněz a daňovým únikům; zahrnout ustanovení o řádné správě daní a normách transparentnosti, která budou potvrzovat závazek smluvních stran k uplatňování mezinárodních norem pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům;
   p) připomínat, že korupce narušuje lidská práva, rovnost, sociální spravedlnost, obchod a korektní hospodářskou soutěž, čímž brání hospodářskému růstu; zahrnout specifickou část o opatřeních k boji s korupcí ve všech jejích formách a plnění mezinárodních norem a mnohostranných úmluv zaměřených proti korupci;
   q) usnadnit mobilitu mezi EU a Chile; podpořit výměny mládeže a studentů, stipendijní programy a vzdělávací kurzy, včetně prostřednictvím programu ERASMUS+; vynaložit další úsilí k úplnému vzájemnému uznávání akademických kvalifikací a modernizaci, zpřístupnění a internacionalizaci vyššího vzdělávání;
   r) podporovat přesouvání vědeckých a technologických znalostí a posílit spolupráci v oblasti výzkumu a spolupráce a plně přitom využít stávající programy, jako je Horizont 2020;
   s) podporovat a posilovat vztahy v oblasti mezinárodní spolupráce, a to v návaznosti na Memorandum o porozumění o mezinárodní spolupráci podepsané v roce 2015; vytvořit inovativní mechanismy, které rozšíří a posílí třístrannou a regionální spolupráci s třetími stranami v rámci Latinské Ameriky i mimo ni prostřednictvím programů, jako je EUROsociAL+ a Euroclima+, jakož i spolupráci na politikách v oblasti drog, jakou představuje program COPOLAD;
   t) vypracovat metodiku k prokázání účinků modernizované dohody na muže a ženy s tím, že výsledky se použijí jako základ pro vytváření politik s cílem dosáhnout vyváženého zastoupení žen a mužů;
   u) znovu potvrdit společný závazek vůči Pařížské dohodě o klimatu a Agendě 2030 a umožnit úzkou spolupráci EU a Chile v oblasti ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu; posílit partnerství týkající se technické a politické spolupráce v klíčových složkách oblasti životního prostředí včetně emisí CO2 v mezinárodní dopravě, zachování biologické rozmanitosti a udržitelné výroby a spotřeby; podporovat posílenou spolupráci v oblasti oběhového hospodářství za účelem zlepšení účinného využívání zdrojů, udržitelného využívání přírodních zdrojů, ekologických inovací a vodohospodářství; zvýšit podporu projektů, jejichž cílem je zmírnění účinků změny klimatu;
   v) posílit spolupráci ve výzkumu a vývoji a při využívání programu EU Copernicus v oblasti údajů z pozorování Země satelity pro environmentální účely;
   w) podporovat kulturní spolupráci a podporovat diasporu v Chile a EU s cílem posilovat zahraniční investice v EU i v Chile;
   x) opětovně potvrdit, že přístup k vodě je jedno z lidských práv;
  

Institucionální ustanovení

   y) zajistit, aby se tato dohoda o přidružení zakládala na významném zapojení parlamentů, které posiluje současná ustanovení a mechanismy spolupráce, aby byla umožněna větší podpora a kontrola jejího provádění, zejména prostřednictvím stávajícího meziparlamentního formátu Smíšeného parlamentního výboru; zajistit možnost, aby Smíšený parlamentní výbor požadoval relevantní informace o provádění dohody o přidružení;
   z) zajistit náležité zapojení občanské společnosti během vyjednávání i při prováděcí fázi dohody o přidružení, kromě jiného i Smíšeného poradního výboru; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit institucionalizovaný mechanismus pro politický dialog organizací občanské společnosti v obou regionech;
   aa) okamžitě a plně informovat Parlament ve všech fázích jednání v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU; včetně toho, že Parlamentu budou poskytovány texty k jednání a zápisy z každého kola jednání; v tomto ohledu vítá rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2018 zveřejnit vyjednávací mandát udělený Komisi a vysoké představitelce, místopředsedkyni v listopadu 2017;
   ab) pojmout nedávné zveřejnění směrnic pro jednání jako důležitý precedent a zavázat se ke zveřejňování směrnic pro jednání o mezinárodních dohodách v budoucnu;
   ac) urychlit vyjednávání o dohodě o přidružení s cílem umožnit její ratifikaci Parlamentem před koncem současného volebního období;
   ad) zajistit na všech úrovních dodržování dlouhodobé praxe, podle níž se nové dohody prozatímně neuplatňují, dokud je Parlament neschválí;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a prezidentovi, vládě a parlamentu Chilské republiky.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0354.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0345.

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí