Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2018(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0158/2018

Texte depuse :

A8-0158/2018

Dezbateri :

PV 12/06/2018 - 11
CRE 12/06/2018 - 11

Voturi :

PV 13/06/2018 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0256

Texte adoptate
PDF 340kWORD 54k
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg
Negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile
P8_TA(2018)0256A8-0158/2018

Recomandarea Parlamentului European din 13 iunie 2018 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (2018/2018(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2 și 3 și titlul V, în special articolele 21 și 36 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), precum și partea a cincea din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 218 din TFUE,

–  având în vedere Acordul de asociere existent între Republica Chile și Uniunea Europeană,

–  având în vedere lansarea, la 16 noiembrie 2017, a negocierilor dintre Uniunea Europeană și Chile privind un acord de asociere modernizat,

–  având în vedere adoptarea de către Consiliu, la 13 noiembrie 2017, a directivelor de negociere pentru acest acord,

–  având în vedere Declarația comună a celei de-a 25-a ședințe a Comisiei parlamentare mixte UE-Chile din 22 ianuarie 2018,

–  având în vedere recomandarea sa din 14 septembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile legate de modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu America Latină(2),

–  având în vedere Declarația de la Forumul Societății civile UE-CELAC din 11 mai 2015 intitulat Equality, rights and democratic participation for the peoples of Europe and Latin America and the Caribbean (Egalitate, drepturi și participare democratică pentru popoarele din Europa și America Latină și Caraibi),

–  având în vedere articolul 108 alineatul (4) și articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0158/2018),

A.  întrucât Chile și UE sunt unite prin valori comune și legături culturale, economice și politice strânse;

B.  întrucât Chile și UE sunt parteneri apropiați în abordarea provocărilor regionale și globale, cum ar fi schimbările climatice, securitatea internațională, dezvoltarea durabilă și guvernanța mondială;

C.  întrucât Chile este un susținător puternic al democrației și drepturilor omului, al comerțului liber și deschis și al multilateralismului; întrucât Chile este, de asemenea, un membru esențial al Alianței Pacificului, al Organizației Statelor Americane (OAS) și al Uniunii Națiunilor Sud-Americane (UNASUR), precum și un membru al OCDE și o țară cu venit ridicat;

D.  întrucât Chile a fost și este un actor important în afacerile regionale, de exemplu în calitate de țară a garantului în procesul de pace din Columbia și în discuțiile de la Santo Domingo dintre guvernul Venezuelei și opoziție; întrucât Chile s-a retras din negocierile cu Venezuela deoarece nu au fost îndeplinite condițiile minime pentru alegeri prezidențiale democratice și o normalizare instituțională;

E.  întrucât un acord-cadru de participare privind participarea Chile la operațiunile UE de gestionare a crizelor este în vigoare din ianuarie 2014; întrucât Chile participă la EUFOR ALTHEA în Bosnia și Herțegovina, precum și la o serie de operațiuni de menținere a păcii ale ONU, ceea ce reflectă angajamentul său față de pacea și securitatea mondială;

F.  întrucât recentele alegeri parlamentare și prezidențiale au demonstrat încă o dată caracterul stabil și matur al democrației chiliene; întrucât Chile a beneficiat de o creștere economică puternică și a fost una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din America de Sud în ultimele decenii; întrucât eforturile de reformă din această țară sunt încă în curs de desfășurare;

G.  întrucât recenta dezincriminare a avortului în anumite circumstanțe a demonstrat o mai mare deschidere în societatea chiliană în direcția emancipării femeilor și a fetelor;

H.  întrucât, potrivit indicelui dezvoltării umane din 2016, Chile se situează printre țările cu un grad foarte ridicat de dezvoltare umană, clasându-se pe locul întâi în America Latină și pe locul 38 în lume, în fața a șapte state membre ale UE;

I.  întrucât actualul Acord de asociere a avut un rol esențial în aprofundarea relațiilor politice UE-Chile și în creșterea substanțială a fluxurilor comerciale și de investiții; întrucât respectarea în permanență a statului de drept și a unui cadru juridic și politic stabil permite atât Chile, cât și UE să își exercite libertatea antreprenorială și promovează un mediu de investiții adecvat care include garanții pentru principiul securității juridice;

J.  întrucât UE și Chile au încheiat mai multe acorduri ambițioase și cuprinzătoare cu alți parteneri în ultimii ani; întrucât o modernizare a Acordului de asociere UE-Chile are, prin urmare, potențialul de a consolida semnificativ relațiile existente, inclusiv relațiile în domeniul afacerilor externe și al securității;

K.  întrucât viitorul Acord de asociere dintre UE și Chile trebuie să reflecte pe deplin puterea transformatoare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și rolul cooperării internaționale pentru dezvoltare în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD);

L.  întrucât un Acord de asociere actualizat, împreună cu acordurile cu Mexic și Mercosur, care sunt în prezent în curs de (re)negociere, ar consolida rolul UE de aliat-cheie al Americii Latine, într-un moment în care alți actori, cum ar fi China și Rusia, încearcă tot mai mult să dobândească influență în regiune;

M.  întrucât Comisia parlamentară mixtă UE-Chile și-a exprimat în mod repetat sprijinul pentru modernizarea Acordului de asociere, cel mai recent în Declarația comună adoptată cu ocazia celei de a 25-a ședințe de la 22 ianuarie 2018,

1.  recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

  

Principii generale

   (a) să îmbunătățească în mod considerabil cooperarea dintre Chile și UE, doi parteneri care împărtășesc aceeași viziune într-un mediu de noi incertitudini în relațiile internaționale, pe baza valorilor noastre comune și a principiilor democrației, combaterii schimbărilor climatice, asigurării egalității de gen, statului de drept, bunei guvernanțe, respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale;
   (b) să se asigure că acordul modernizat cu Chile este ambițios, cuprinzător și echilibrat, oferind beneficii tangibile pentru cetățenii, întreprinderile și economiile din UE și din Chile; să se asigure că acesta este un pionier printre cele mai avansate acorduri încheiate de UE cu țări terțe;
   (c) să consolideze dimensiunea drepturilor omului a cooperării dintre UE și Chile, având în vedere strategia UE-Chile privind drepturile omului 2016-2020; să includă un angajament comun față de protecția și promovarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a egalității de gen și a drepturilor minorităților, precum comunitatea LGBTI și populațiile indigene, cu mecanisme executorii de monitorizare, raportare periodică și soluționare a litigiilor; să încurajeze Chile să găsească o soluție la chestiunile privind populația indigenă Mapuche și alte populații indigene; să continue practica includerii unei clauze privind drepturile omului în toate viitoarele acorduri de asociere; să continue dialogul periodic dintre UE și Chile privind drepturile omului, cu scopul de a consolida cadrul instituțional și politicile publice de promovare a drepturilor omului, inclusiv prin intermediul cooperării multilaterale;
   (d) să încurajeze Chile să garanteze dreptul la un proces echitabil și la o procedură judiciară în deplină conformitate cu standardele internaționale;
   (e) să urmărească promovarea dezvoltării socioeconomice durabile, combaterea sărăciei și reducerea inegalităților, având în vedere angajamentul Chile de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) în cadrul Agendei 2030;
   (f) să sprijine Chile în vederea îmbunătățirii standardelor educaționale și a programelor de învățământ, asigurând că persoanele cu veniturile cele mai mici au acces deplin la învățământul superior; să consolideze legătura între universități și piața muncii, eliminând nepotrivirile în materie de competențe și promovând ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;
   (g) să încurajeze protejarea drepturilor sociale și de mediu și să asigure o punere în aplicare eficientă a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și eradicarea muncii forțate și a muncii copiilor;
  

Multilateralismul și cooperarea regională și internațională

   (h) să consolideze dialogul și cooperarea cu privire la provocările regionale și globale, cum ar fi criminalitatea organizată, traficul de droguri, creșterea inegalităților, migrația, terorismul și schimbările climatice, inclusiv punerea în aplicare a Agendei 2030; să sprijine cooperarea dintre UE și Chile cu privire la gestionarea migrației și să instituie mecanisme de readmisie, inclusiv pentru apatrizii și resortisanții din țări terțe;
   (i) să își amintească de importanța agendei multilaterale și de faptul că nicio negociere bilaterală nu trebuie să submineze ambiția de a realiza progrese la nivel multilateral;
   (j) să contribuie la consolidarea multilateralismului și a cooperării internaționale pentru a promova securitatea internațională și a aborda eficient provocările mondiale; să consolideze coordonarea privind pozițiile adoptate de ambele părți în organizațiile și forurile internaționale;
   (k) să încurajeze Chile să sprijine în continuare integrarea regională și regimurile de cooperare, în special Alianța Pacificului, având în vedere rezultatele încurajatoare ale Chile ca motor real și activ de integrare economică între membrii din regiune, dar și UNASUR și Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC); să analizeze posibilitatea ca UE să obțină statutul de observator în Alianța Pacificului;
  

Dialogul politic și cooperarea

   (l) să asigure dialogul periodic constructiv privind toate aspectele relevante, valorificând și lărgind cadrele existente; să mobilizeze resursele disponibile prin Instrumentul de parteneriat (IP) în vederea realizării obiectivelor strategice;
   (m) să asigure o strânsă cooperare în domeniul securității și apărării, în special în ceea ce privește prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor, securitatea maritimă, dezarmarea și neproliferarea; să permită participarea sporită a Chile în cadrul misiunilor și operațiunilor politicii de securitate și apărare comune (PSAC) a UE;
   (n) să permită intensificarea cooperării în lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și a criminalității informatice, precum și pentru prevenirea radicalizării și a criminalității transfrontaliere, fără a submina libertățile civile și drepturile fundamentale; să ia măsuri în cadrul luptei mondiale împotriva terorismului, prin consolidarea mecanismelor, a măsurilor și a organismelor de cooperare mondială și regională în conformitate cu dreptul internațional și cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite;
   (o) să consolideze cooperarea în domeniul combaterii corupției, a spălării de bani și a evaziunii fiscale; să includă dispoziții privind buna guvernanță fiscală și standarde de transparență care reafirmă angajamentul părților de a pune în aplicare standardele internaționale în ceea ce privește combaterea evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale;
   (p) să reamintească că corupția subminează drepturile omului, egalitatea, justiția socială, comerțul și concurența echitabilă, împiedicând astfel creșterea economică; să includă secțiuni specifice care subliniază angajamente clare și ferme și măsuri de combatere a corupției în toate formele sale și să pună în aplicare standardele internaționale și convențiile multilaterale de combatere a corupției;
   (q) să faciliteze mobilitatea între UE și Chile; să intensifice schimburile de tineri și de studenți, programele de burse și cursurile de formare, inclusiv prin programul ERASMUS+; să depună în continuare eforturi în direcția recunoașterii reciproce depline a calificărilor academice și a modernizării, a accesibilității și a internaționalizării învățământului superior;
   (r) să promoveze transferul de cunoștințe științifice și tehnologice și să intensifice cooperarea în domeniul cercetării și cooperării, prin valorificarea deplină a programelor existente, cum ar fi Orizont 2020;
   (s) să promoveze și să consolideze relațiile în domeniul cooperării internaționale, pe baza Memorandumului de înțelegere privind cooperarea internațională, semnat în 2015; să creeze mecanisme inovatoare care să extindă și să consolideze cooperarea trilaterală și regională cu părți terțe din cadrul și din afara Americii Latine, prin intermediul unor programe precum EUROsociAL+ și Euroclima+, precum și cooperarea privind politicile în materie de droguri precum COPOLAD;
   (t) să elaboreze o metodologie pentru a arăta efectele acordului modernizat asupra femeilor și bărbaților și să utilizeze rezultatele sale ca punct de plecare pentru conceperea de politici de realizare a echilibrului de gen;
   (u) să își reafirme angajamentul comun față de Acordul de la Paris privind schimbările climatice și de Agenda 2030 și să asigure o strânsă cooperare între UE și Chile cu privire la protecția mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice; să consolideze parteneriatul cu privire la cooperarea tehnică și politică în domenii esențiale legate de mediu, inclusiv emisiile de CO2 în transportul internațional, conservarea biodiversității și producția și consumul sustenabile; să încurajeze o cooperare mai strânsă în domeniul economiei circulare pentru a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, ecoinovarea și gestionarea apei; să sporească sprijinul pentru proiectele de atenuare a efectelor schimbărilor climatice;
   (v) să consolideze cooperarea cu privire la cercetare și dezvoltare și cu privire la utilizarea programului Copernicus al UE în domeniul datelor de observare a Pământului prin satelit în scopuri ecologice;
   (w) să încurajeze cooperarea culturală și să sprijine diaspora în Chile și UE, cu obiectivul de a sprijini investițiile străine, atât în UE, cât și în Chile;
   (x) să reafirme accesul la apă ca drept al omului;
  

Dispoziții instituționale

   (y) să se asigure că Acordul de asociere se bazează pe o participare parlamentară solidă, care să consolideze actualele dispoziții și mecanisme de cooperare pentru a permite o mai mare contribuție și un control sporit al punerii sale în aplicare, în special prin actualul format interparlamentar al Comisiei parlamentare mixte; să se prevadă posibilitatea ca Comisia parlamentară mixtă să solicite informații relevante cu privire la punerea în aplicare a Acordului de asociere;
   (z) să asigure implicarea adecvată a societății civile, atât pe parcursul negocierilor, cât și în etapa de punere în aplicare a Acordului de asociere, inclusiv a Comitetului consultativ mixt, dar fără a se limita la acesta; subliniază necesitatea de a institui un mecanism instituționalizat de facilitare a dialogului politic care să implice organizațiile societății civile din ambele regiuni;
   (aa) să informeze Parlamentul imediat și pe deplin în toate etapele negocierilor, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE; aceasta include transmiterea către Parlament a textelor de negociere și a proceselor-verbale ale fiecărei runde de negocieri; salută, în acest sens, decizia Consiliului din 22 ianuarie 2018 de a publica mandatul de negociere acordat Comisiei și VP/ÎR în noiembrie 2017;
   (ab) să considere publicarea recentă a directivelor de negociere ca un precedent important și să se angajeze să publice pe viitor toate directivele de negociere pentru acordurile internaționale;
   (ac) să accelereze negocierile privind Acordul de asociere cu scopul de a permite ratificarea acestuia de către Parlament înainte de sfârșitul actualei legislaturi europene;
   (ad) să asigure respectarea, la toate nivelurile, a practicii consacrate de a aștepta aprobarea Parlamentului înainte de a aplica cu titlu provizoriu noul acord;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Republicii Chile.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0354.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2017)0345.

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate