Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2754(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0288/2018

Arutelud :

PV 14/06/2018 - 4.1
CRE 14/06/2018 - 4.1

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0259

Vastuvõetud tekstid
PDF 180kWORD 54k
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg
Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga
P8_TA(2018)0259RC-B8-0288/2018

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2018. aasta resolutsioon Venemaa ning eelkõige ukrainlasest poliitvangi Oleg Sentsovi kohta (2018/2754(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta, eelkõige 16. märtsi 2017. aasta resolutsiooni Ukraina vangide kohta Venemaal ja olukorra kohta Krimmis(1),

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 25. mai 2018. aasta avaldust mitmete ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastoopolis asuvate või sealt pärit kinnipeetute kohta,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogus 16. aprillil 2018. aastal toimunud arvamustevahetust Venemaa teemal,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kohtu 19. aprilli 2017. aasta määrust Ukraina taotluse kohta ajutiste meetmete võtmiseks seoses kohtuasjaga, mis puudutab terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelise konventsiooni ja rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni rakendamist (Ukraina vs. Venemaa Föderatsioon),

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 5 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 7, milles mõlemas on sätestatud, et kellegi suhtes ei tohi rakendada piinamist või julma, ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist või karistust, ning milles Venemaa Föderatsioon on osaline,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee poolt 9. detsembril 1998. aastal vastu võetud ÜRO deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse Genfi konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Ukraina filmitegija Oleg Sentsov, kes seisis vastu Krimmi poolsaare ebaseaduslikule annekteerimisele Venemaa poolt, vahistati 2014. aasta mais väidetavalt Krimmis sooritatud tegude eest; arvestades, et teda koheldi kui Venemaa kodanikku, ehkki tal on Ukraina kodakondsus;

B.  arvestades, et Oleg Sentsovi on väidetavalt piinatud ja rängalt väärkoheldud, et temalt ebaseaduslikult välja pressida tunnistusi, millele hiljem omistati õigusjõud;

C.  arvestades, et kohus, mille jurisdiktsiooni EL ei tunnista, mõistis 25. augustil 2015. aastal rahvusvahelist õigust ja elementaarseid õigusnorme eirates Oleg Sentsovi süüdi;

D.  arvestades, et Oleg Sentsov, kes praegu kannab karistust Venemaa kõige põhjapoolsemas, Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas Labõtnangis asuvas vanglas, kuulutas 14. mail 2018 välja tähtajatu näljastreigi;

E.  arvestades, et viimastel aastatel on poliitvangide arv Venemaal märgatavalt suurenenud; arvestades, et inimõiguste keskus Memorial, 2009. aasta Sahharovi auhinna laureaat, avaldas 29. mail 2018 nimekirja 158 poliitvangi nimedega;

F.  arvestades, et 9. jaanuaril 2018 vahistas kohalik politsei inimõiguste keskuse Memorial Tšetšeenia osakonna juhi Ojub Titijevi ja esitas talle süüdistuse narkootikumide omamises; arvestades, et hr Titijev on oma süüd eitanud ning vabaühendused ja teised inimõiguste kaitsjad on nimetanud süüdistusi fabritseerituks;

G.  arvestades, et Ojub Titijevi vahistamine on vaid üks sündmus sõltumatute ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate vahistamiste, ründamiste, hirmutamiste ja diskrediteerimiste murettekitavas reas;

H.  arvestades, et inimõiguste kaitsjad ja kodanikuühiskonna aktivistid, eriti krimmitatarlased, on kogenud ähvardusi, hirmutamist ja vahistamisi;

I.  arvestades, et mitmetel juhtudel on teatatud piinamisest ning julmast ja inimväärikust alandavast kohtlemisest; arvestades, et nende väidete paikapidavust ei ole siiani nõuetekohaselt uuritud; arvestades, et tunnistuste saamiseks ja võltsitud süütõendite toetamiseks on kasutatud piinamist;

J.  arvestades, et paljud vangid ja kinnipeetavad on vanglates kogenud karme ja ebainimlikke tingimusi, mis ohustavad nende vaimset ja füüsilist tervist; arvestades, et mõned vangid vajavad kiiret arstiabi ja ravi;

K.  arvestades, et ajutiselt okupeeritud Krimmile on laiendatud Venemaa piiravaid õigusakte, mis reguleerivad poliitilisi ja kodanikuõigusi, mille tulemusena on drastiliselt piiratud kogunemis-, sõna- ja ühinemisvabadust, teabe kättesaadavust ja usuvabadust, samuti on usaldusväärseid teateid inimeste hirmutamisest, sunnitud kadumistest ja piinamisest;

L.  arvestades, et meelevaldsed vahistamised, sunnitud kadumised, tsensuur ja rahumeelsete kogunemiste keelustamine on nüüd Krimmi igapäevane tegelikkus; arvestades, et mitmeid krimmitatarlasi on vahistatud ja kohtu alla antud või nende suhtes algatatud uurimine; arvestades, et rünnatud on ka neile vahistatutele õigusabi andvaid Krimmi juriste, Krimmis poliitilistel põhjustel aset leidnud sunniviisilistest kadumistest teatanud inimõiguslasi ning krimmitatarlaste olukorda valgustavaid ajakirjanikke;

M.  arvestades, et Krimmi okupatsioonivõimud on Krimmis tahtlikult ja süstemaatiliselt piiranud sõnavabadust, tõrjunud välja sõltumatut meediat ja takistanud kutseliste ajakirjanike tööd; arvestades, et 22. märtsil 2018 vahistasid Venemaa julgeolekujõud okupatsioonivõimude väärtegusid kajastanud ühiskondliku ajakirjaniku ja krimmitatari aktivisti Nariman Memedeminovi, süüdistatuna valesüüdistuste esitamises; arvestades, et 21. mail 2018 vahistasid Venemaa julgeolekujõud Venemaa poolt okupeeritud Krimmis eelkõige usulistel põhjustel teise ühiskondliku ajakirjaniku Server Mustafajevi, olles eelnevalt tema kodu läbi otsinud;

N.  arvestades, et Venemaa on Euroopa Inimõiguste Kohtus kaotanud hulga kohtuasju ning ei täida seal langetatud kohtuotsuseid;

O.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon on Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ja ÜRO täisliikmena kohustunud järgima demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning austama põhivabadusi ja inimõigusi; arvestades, et viimastel aastatel on Venemaal toimunud arvukalt tõsiseid õigusriigi põhimõtte rikkumisi ja on vastu võetud piiravaid seadusi, mistõttu tekitab tõsist muret küsimus, kuidas Venemaa täidab oma rahvusvahelisi ja siseriiklikke kohustusi; arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt pakkunud täiendavat abi ja nõustamist, et aidata Venemaal ajakohastada ja järgida oma põhiseaduslikku ja õiguskorda kooskõlas Euroopa Nõukogu normidega;

P.  arvestades, et Venemaa nn välisagentide seaduses nõutakse, et välismaalt raha saavad ja „poliitilist tegevust“ arendavad vabaühendused peavad taotlema enda kandmist valitsuse välisagentide nimekirja, millega nad allutatakse täiendavale rangele valitsuse kontrollile, samuti peavad nad kõikides oma väljaannetes, pressiteadetes ja aruannetes märkima, et need on koostanud välisagent;

Q.  arvestades, et reaktsioonina Krimmi ebaseaduslikule annekteerimisele ja Ukraina vastu algatatud hübriidsõjale on EL järkjärgult rakendanud Venemaa vastu mitmeid piiravaid meetmeid;

1.  nõuab, et Venemaa ametivõimud otsekohe ja tingimusteta vabastaksid Oleg Sentsovi ja kõik teised Venemaal ja Krimmi poolsaarel ebaseaduslikult vahistatud Ukraina kodanikud; tuletab meelde, et praegu on Venemaal ja okupeeritud Krimmis kokku üle 70 ukrainlasest poliitvangi(2);

2.  nõuab inimõiguste keskuse Memorial osakonna juhi Tšetšeenia Vabariigis Ojub Titijevi ja kõigi teiste Venemaa Föderatsioonis kinnipeetavate poliitvangide kohest ja tingimusteta vabastamist;

3.  nõuab, et Venemaa ametivõimud lõpetaksid inimõiguste keskuse Memorial, selle töötajate ja teiste inimõiguste kaitsjate hirmutamise ja ahistamise ning võimaldaksid neil jätkata oma tööd inimõiguste kaitsmisel;

4.  rõhutab, et kõiki vange tuleb kohelda vastavalt rahvusvahelistele standarditele ning et kõigile kinnipeetavatele tuleks võimaldada juurdepääs õigusnõustamisele, lubada kohtuda oma perekondade ja diplomaatiliste esindajatega ning saada meditsiiniabi; rõhutab, et kooskõlas neljanda Genfi konventsiooniga kannavad Venemaa ametiasutused ja kohtutöötajad täielikku vastutust kinnipeetavate ohutuse ja heaolu eest, eelkõige Krimmis;

5.  tuletab Venemaale meelde, kui oluline on, et ta Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni liikmesriigina täidaks täies ulatuses oma rahvusvahelisi õigusalaseid kohustusi ning järgiks põhilisi inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis;

6.  rõhutab, et kogunemisvabadus on Venemaa Föderatsioonis tagatud Venemaa põhiseaduse artikliga 31 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, milles Venemaa on osaline ja mida Venemaa ametivõimud on seetõttu kohustatud järgima;

7.  kutsub Venemaa kõikide tasandite ametiasutusi üles tunnistama inimõiguste kaitsjate olulist rolli demokraatia alustalade ja õigusriigi põhimõtte valvuritena ning mõistma avalikult hukka kõik rünnakud inimõiguste kaitsjate vastu, eriti Tšetšeeni Vabariigis;

8.  väljendab oma solidaarsust Ukraina filmitegija, poliitilise aktivisti ja poliitvangi Oleg Sentsoviga, kes alustas 14. mail 2018 näljastreiki, et nõuda oma ebaseaduslikult kinnipeetavate kaasmaalaste vabastamist, ning väljendab muret näljastreigi mõju pärast Oleg Sentsovi tervisele; tuletab meelde, et Oleg Sentsov, kes vahistati Krimmis peagi pärast seda, kui Venemaa hõivas selle Musta mere poolsaare 2014. aastal, ja kes seejärel piinamise käigus saadud ütluste põhjal süüdi mõisteti, kannab praegu mitmes terrorikuriteos süüdistatuna 20‑aastast karistust kõrge turvatasemega Kaug‑Põhja vangilaagris Jamali Neenetsi ringkonnas Venemaal;

9.  mõistab hukka asjaolu, et Oleksandr Koltšenkole, teisele samas kohtuasjas süüdimõistetule, määrati kümneaastane vanglakaristus;

10.  märgib, et Volodõmõr Baluhh, veel üks ebaseaduslikult kinnipeetav Ukraina kodanik, peab näljastreiki alates 19. märtsist 2018;

11.  kutsub Venemaa vastutavaid ametivõime ja meditsiiniteenistusi üles osutama eelnimetatud vangistatud isikutele nõuetekohast arstiabi ning austama arstieetikat, sealhulgas mitte kasutama sundtoitmist või muud soovimatut kohtlemist, mida võib käsitleda piinamise või muu väärkohtlemisena;

12.  väljendab sügavat muret seoses asjaoluga, et paljusid ukrainlastest poliitvange, nagu Mõkola Karpjuk, Volodõmõr Prõsõtš, Oleksi Tširni ja Jevhen Panov, on tõsiselt piinatud;

13.  väljendab sügavat muret seoses Venemaal, eelkõige Tšetšeenias töötavate sõltumatute ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate vahistamiste, ründamiste, hirmutamiste ja diskrediteerimiste murettekitava suundumusega; rõhutab kodanikuühiskonna ja selliste organisatsioonide nagu Memorial tähtsust ning sõnumit, et kodanikuühiskonna aktivistid kogu maailmas peavad saama vabalt kasutada oma kõige põhilisemaid, mõtte- ja sõnavabaduse õigusi; kutsub Tšetšeenia ja Venemaa ametivõime üles järgima oma siseriiklikke õigusakte ja rahvusvahelisi kohustusi ning pidama kinni õigusriigi põhimõttest;

14.  väljendab sügavat muret karistamatuse õhkkonna pärast, mis kõnealuseid tegusid võimaldab, ning nõuab õiguslike ja muude meetmete väljatöötamist sellise vägivalla ennetamiseks ja seireks ning toimepanijate tulemuslikuks vastutusele võtmiseks koostöös kodanikuühiskonnaga; rõhutab asjaolu, et Venemaa ja Venemaa valitsus kannavad lõplikku vastutust nimetatud tegude uurimisel, toimepanijate vastutusele võtmisel ja kõikide Venemaa kodanike kaitsmisel ebaseadusliku väärkohtlemise eest;

15.  juhib tähelepanu asjaolule, et 2018. aasta mais pidasid Venemaa ametivõimud okupeeritud Krimmis kinni mitu krimmitatarlast, sealhulgas Sever Mustafajevi, Edem Smailovi, ning poliitvang Nuri Primovi pereliikmed;

16.  mõistab hukka Venemaa rahvusvahelise õiguse rikkumised okupeeritud Krimmis, sealhulgas Venemaa seaduste jõustamise, Krimmi poolsaare ulatusliku militariseerimise, mis ohustab piirkondlikku julgeolekut, ning massilised ja süstemaatilised inimõiguste rikkumised, mis on suunatud eelkõige etniliste ukrainlaste ja krimmitatarlaste vastu;

17.  väljendab heameelt seoses krimmitatarlaste liidrite Ahtem Çiygozi ja Ilmi Umerovi vabastamisega, kes mõisteti ajutiselt okupeeritud Ukraina Krimmi territooriumil tegutsevates Venemaa kohtutes vangi septembris 2017 ning kellel Venemaa ametivõimud lubasid 25. oktoobril 2017 poolsaarelt lahkuda; edastab oma tänu kõigile, kes tegutsesid nende vabastamise nimel, sh Venemaa inimõigusorganisatsioonidele nagu Memorial;

18.  tuletab Venemaa ametivõimudele meelde, et neil kui de facto okupatsioonivõimudel, kellel on tegelik kontroll Krimmi üle, lasub ka täielik vastutus kaitsta Krimmi kodanikke meelevaldsete kohtulike ja haldusmeetmete eest ning okupatsioonivõimudena on nad vastavalt rahvusvahelisele humanitaarõigusele kohustatud tagama ka inimõiguste kaitse poolsaarel;

19.  rõhutab, et Venemaa kohtud, olgu need sõjaväe- või tsiviilkohtud, ei ole pädevad mõistma kohut tegude üle, mis on toime pandud väljaspool Venemaa rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumi, ning juhib tähelepanu sellele, et selliste kohtuasjade menetlusi ei saa pidada õiguspäraseks;

20.  kordab oma tõsist muret seoses „välisagentide“ seaduse ja selle rakendamise viisidega; on seisukohal, et välismaalt raha saavate vabaühenduste poliitilise tegevuse määratlus on nii lai, et võimaldab tegelikult valitsusel kontrollida peaaegu iga avaliku eluga seotud organiseeritud tegevust;

21.  nõuab tungivalt, et Venemaa tagaks inimõiguste olukorra rahvusvaheliste vaatlejate ja vaatlusmissioonide jaoks tingimusteta ja takistamatu juurdepääsu; kutsub rahvusvahelisi organisatsioone, nagu ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon, üles tähelepanelikumalt jälgima inimõiguste olukorda Krimmis ning võtma asjakohaseid meetmeid;

22.  palub ELi inimõiguste eriesindajal pöörata pidevat tähelepanu inimõiguste olukorrale Krimmi poolsaarel ja valitsuse kontrollile mittealluvates Ida-Ukraina piirkondades;

23.  palub nõukogul ja liikmeriikidel jääda Venemaa suhtes kokkulepitud sanktsioone rakendades kindlaks ja ühtseks ja neid pikendada, kaaludes samuti sihipäraste meetmete kehtestamist nende isikute suhtes, kes vastutavad poliitvangide kinnipidamise ja kohtu alla andmise eest;

24.  rõhutab selle tähtsust, et Euroopa Liidu delegatsioon Venemaal ning ELi liikmesriikide saatkonnad jälgiksid inimõiguste kaitsjate üle peetavaid kohtuprotsesse;

25.  palub, et nõukogu eesistuja, komisjoni president ning komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja jälgiksid ka edaspidi tähelepanelikult rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustuste mittetäitmise juhtumeid ning tõstataksid neid küsimusi eri kogudes ja kohtumistel Venemaaga;

26.  palub veel kord komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja Euroopa välisteenistusel tagada, et ELi ja Venemaa inimõigustealaste konsultatsioonide käigus, kui neid jätkatakse, tõstatatakse kõik poliitilistel põhjustel süüdistatud isikute juhtumid ning Venemaa esindajatel palutakse nendel kohtumistel iga juhtumi puhul ametlikult vastata, ning palub suhtlusest Venemaa ametivõimudega Euroopa Parlamendile aru anda;

27.  nõuab, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa välisteenistus tagaksid, et EL püüaks kasutada kõiki Venemaa siseriikliku õiguse piires olevaid võimalusi, et jätkata Venemaa kodanikuühiskonna organisatsioonidega, sealhulgas demokraatia, inimõiguste ja õigusriikluse väärtusi edendavate organisatsioonidega aktiivset suhtlemist ja nende toetamist;

28.  kutsub ELi üles tegema avaldust, milles mõistetakse hukka inimõiguste rikkumised Venemaal ja katsed peita neid FIFA maailmameistrivõistluste kattevarju;

29.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0087.
(2) Sellesse nimekirja, mis ei ole lõplik, kuuluvad: Teimur Abdullajev, Uzeir Abdullajev, Taliat Abdurahmanov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Alijev, Refat Alimov, Kiazim Ametov, Ernes Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Volodõmõr Baluhh, Ali Barijev, Enver Bekirov, Memet Beljalov, Oleksi Bessarabov, Rustem Vaitov, Resul Veliljajev, Valentin Võgovski, Pavlo Grõb, Mõkola Dadeu, Konstatin Davõdenko, Bekir Dehermendži, Mustafa Dehermendži, Emil Džemadenov, Arsen Džeparov, Dmitri Dolgopolov, Volodõmõr Dudka, Andri Zahtei, Ruslan Zeitullajev, Server Zekirjajev, Timur Ibragimov, Rustem Ismailov, Jevgeni Karakašev, Mõkola Karpjuk, Stanislav Klõhh, Andri Kolomijets, Oleksandr Koltšenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Gennadi Limeško, Sergi Litvinov, Enver Mamutov, Nariman Memedeminov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Igor Movenko, Seiran Muradosilov, Seiran Mustafajev, Server Mustafajev, Jevhen Panov, Nuri Primov, Volodõmõr Prõsõtš, Ismail Ramazanov, Fevzi Sagandži, Ferat Saifullajev, Aider Saledinov, Seiran Salijev, Enver Seitosmanov, Oleg Sentsov, Oleksi Sizonovitš, Vadõm Siruk, Edem Smailov, Oleksandr Stešenko, Oleksi Stohni, Renat Suleimanov, Anna Suhhonossova, Roman Suštšenko, Roman Ternovski, Ruslan Ametov, Asan Tšapuhh, Oleksi Tširni, Glõb Šablii, Mõkola Šiptur, Dmõtro Štõblikov, Oleksandr Šumkov, Viktor Šur.

Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika