Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2755(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0281/2018

Arutelud :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0260

Vastuvõetud tekstid
PDF 179kWORD 54k
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg
Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga
P8_TA(2018)0260RC-B8-0281/2018

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2018. aasta resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (2018/2755(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni Bahreini, eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al‑Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta(1), 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Bahreini kohta, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga(2), 4. veebruari 2016. aasta resolutsiooni Bahreini ja Mohammed Ramadani juhtumi kohta(3), 7. juuli 2016. aasta resolutsiooni Bahreini kohta(4), 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni hukkamiste kohta Kuveidis ja Bahreinis(5) ning 3. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemise kohta arengumaades(6),

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 17. juuni 2015. aasta avaldust erakonna Al‑Wefaq peasekretäri Ali Salmani süüdimõistmise kohta Bahreinis, 11. juuli 2017. aasta avaldust Nabeel Rajabi süüdimõistmise kohta Bahreini kohtus ning 6. juuni 2018. aasta avaldust Bahreini inimõiguste kaitsja Nabeel Rajabi süüdimõistmise kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste allkomisjoni esimehe 22. novembri 2017. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ELi‑Bahreini mitteametliku inimõiguste töörühma 15. mai 2018. aasta kohtumise tulemusi,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 11. septembri 2017. aasta avaldust olukorra kohta Bahreinis,

–  võttes arvesse ÜRO piinamisvastase komitee 12. mai 2017. aasta avaldust,

–  võttes arvesse 2002. aasta veebruaris vastu võetud Bahreini põhiseadust, eriti selle 3. peatükki, Bahreini karistusseadustiku artiklit 364 ja Bahreini 1963. aasta kodakondsusseadust,

–  võttes arvesse Bahreini sõltumatu uurimiskomisjoni (BICI) 2011. aasta novembri aruannet,

–  võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate, kolmandate riikidega peetavate inimõiguste alaste dialoogide, surmanuhtluse, piinamise ning sõnavabaduse kohta internetis ja mujal,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, lapse õiguste konventsiooni ning Araabia inimõiguste hartat, mille kõigiga Bahrein on ühinenud,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 5. juunil 2018 otsustas Bahreini kõrgem apellatsioonikohus mitte tühistada tunnustatud inimõiguste kaitsjale Nabeel Rajabile määratud viieaastast vanglakaristust, mis määrati talle valede ja kuulujuttude levitamise eest sõjaajal (Bahreini karistusseadustiku artikkel 133) ning naaberriigi solvamise eest (artikkel 215) ja riigiasutuse solvamise eest (artikkel 2016), kuna ta postitas Twitteris kommentaare Bahreinis Jaw vanglas toimuvate väidetavate piinamiste ning Saudi Araabia juhitava koalitsiooni poolt Jeemenis korraldatud õhurünnakute kohta; arvestades, et süüdistused põhinevad sätetel, mis võimaldavad käsitada väljendusvabadust kuriteona, kuid nendega rikutakse 2006. aastal Bahreini poolt ratifitseeritud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 19; arvestades, et Nabeel Rajab kaebab otsuse nüüd eeldatavasti edasi viimasesse kohtuinstantsi – Bahreini kassatsioonikohtusse;

B.  arvestades, et Nabeel Rajab pidi käesoleval kuul vabastatama, kuna ta on ebainimlikes tingimustes ja väärkohtlemist kannatades kandnud ära kaheaastase vanglakaristuse teleintervjuude eest, mis ta andis 2015. ja 2016. aastal ajakirjandusvabaduse piiramise kohta Bahreinis; arvestades, et enne tema meelevaldset vahistamist 2016. aasta juunis oli Nabeel Rajabil keelatud reisida ning vahemikus 2012–2014 kandis ta kaheaastast vanglakaristust sõna- ja kogunemisvabaduse kasutamise eest; arvestades, et meelevaldse kinnipidamise küsimustega tegeleva ÜRO töörühma 2013. aasta hinnangu kohaselt peeti Nabeel Rajab meelevaldselt kinni selle eest, et ta aitas Bahreinis meeleavaldusi juhtida ja korraldada; arvestades, et tema kohtuprotsessid ei ole olnud erapooletud;

C.  arvestades, et Nabeel Rajabi uut viieaastast vanglakaristust võidakse veelgi pikendada, sest valitsus on teadaolevalt tema vastu algatanud veel kuni 14 pooleliolevat kohtuasja ning muu hulgas süüdistatakse teda riigi mainet kahjustavate valeuudiste ja -avalduste ning pahatahtlike kuulujuttude levitamises; arvestades, et 12. septembril 2017 süüdistas valitsus teda ka sotsiaalmeedias valeuudiste levitamises, režiimivastase viha õhutamises ja seaduserikkumisele ärgitamises;

D.  arvestades, et halvad kinnipidamistingimused on põhjustanud Nabeel Rajabile kannatusi ja kahjustanud tõsiselt tema füüsilist tervist; arvestades, et tema perekonna andmetel karistatakse teda täiendavalt sellega, et ta veedab iga päev 23 tundi ööpäevast oma kongis, mis tema tervist pikemas perspektiivis tõsiselt kahjustab; arvestades, et vangla juhtkond on väidetavalt sihilikult sekkunud tema ravisse;

E.  arvestades, et Nabeel Rajabi juhtum on saanud Bahreini inimõiguste kaitsjate ja sõnavabaduse olukorra sümboliks ning tema juhtum on vastuolus Bahreini valitsuse võetud kohustustega; arvestades, et ta on vaid üks paljudest, keda sõna- ja kogunemisvabaduse kasutamise eest meelevaldselt kinni peetakse ning süüdi mõistetakse;

F.  arvestades, et 2017. aasta mais reageeris ÜRO piinamisvastane komitee paljudele samasisulistele süüdistustele, mis puudutavad kinnipeetute ja eriti terrorismisüüdistuste alusel vahistatud inimeste massilist piinamist ja väärkohtlemist, ning väljendas sügavat muret Nabeel Rajabi, Abdulhadi al‑Khawaja, Naji Fateeli, Hussain Jawadi, Abdulwahab Hussaini ja Abduljalil al‑Singace juhtumite pärast;

G.  arvestades, et pärast seitse aastat kehtinud surmanuhtluse moratooriumi kaotamist 2017. aasta veebruaris on hukkamised märkimisväärselt sagenenud ning surmanuhtlusi määratakse tihedamini, samas kui piinamis- ja väärkohtlemissüüdistused jätkuvad; arvestades, et pärast põhiseaduse muutmist 2017. aasta aprillis saab Bahreinis jälle tsiviilisikute üle kohut mõista sõjaväekohtutes; arvestades, et ametivõimud taastasid riikliku julgeolekuasutuse vahistamis- ja uurimisõigused, kuigi see on minevikus pannud toime piinamisi ja kuritarvitusi;

H.  arvestades, et väljendus- ja ühinemisvabaduse ning rahumeelse kogunemise vabaduse kasutamise seisukohast on olukord Bahreinis muutunud kriitiliseks; arvestades, et inimõiguste kaitsjaid ja rahumeelse opositsiooni esindajaid rünnatakse üha jõulisemalt – rahumeelse töö tegemise eest võib neid oodata vanglakaristus, eksiilisaatmine, reisimise keelamine, kodakondsuse äravõtmine või karm ähvardamine ja hirmutamine;

I.  arvestades, et Bahreini parlamendi mõlemad kojad on kiitnud heaks poliitiliste õiguste kasutamise seaduse muudatuse, millega keelatakse sõltumatu poliitiline osalemine 2018. aastal toimuvatel valimistel;

J.  arvestades, et 2016. aastal peatas Bahreini valitsus poliitilise opositsiooni kõige suurema erakonna Al‑Wefaqi tegevuse, selle vara külmutati ning erakonna veebisait ei ole enam Bahreinis juurdepääsetav; arvestades, et erakonna peakorter otsiti läbi ning seejärel esitati erakonnale süüdistused kuningriigi põhiseaduse kroonilises eiramises, riigi legitiimsuse kahtluse alla seadmises, välise sekkumise taotlemises, vägivalla õhutamises ja terroristlike rühmituste toetamises;

K.  arvestades, et 31. mail 2017 saadeti Bahreini kohtu otsusega laiali opositsioonierakond Wa'ad (National Democratic Action Society ehk demokraatliku tegevuse riiklik organisatsioon); arvestades, et 26. oktoobril 2017 otsustas Bahreini kõrgem apellatsioonikohus seda otsust mitte tühistada;

L.  arvestades, et 15. mail 2018 võttis Bahreini kriminaalkohus ebaõiglase ja mittenõuetekohase kollektiivse kohtuprotsessi tulemusena ning piinamissüüdistuste saatel kodakondsuse 115 inimeselt; arvestades, et kodakondsuse äravõtmisega ähvardamist ja kodakondsuse äravõtmist kasutatakse poliitilise survevahendina; arvestades, et Bahreinis on paljudelt, peamiselt šiiitide sekka kuuluvatelt elanikelt ja muu hulgas lastelt kodakondsus ära võetud ning see on vastuolus inimõiguste ülddeklaratsiooni artikliga 15 ja lapse õiguste konventsiooni artikliga 7;

M.  arvestades, et pärast 2011. aasta meeleavaldusi ja Bahreini sõltumatu uurimiskomisjoni (BICI) järeldusi on loodud küll mitmeid riigisiseseid organeid valitsusepoolsete rikkumiste jälgimiseks, kuid need ei ole piisavalt tõhusad ega sõltumatud; arvestades, et nende organite vähene sõltumatus on teadaolevalt kaasa toonud aruandekohustuse puudumise Bahreini valitsuses ja julgeolekujõududes; arvestades, et see on tekitanud karistamatuse kultuuri, mis õõnestab demokraatlikke reformipüüdlusi ning destabiliseerib riiki veelgi enam;

N.  arvestades, et EL peab tihedat koostööd kolmandate riikide kodanikuühiskonna ja inimõiguste kaitsjatega üheks oma peamiseks prioriteediks inimõiguste toetamisel ja inimõiguste rikkumisega võitlemisel;

1.  nõuab kõikide üksnes rahumeelse inimõiguste alase ja poliitilise tegevuse eest kinni peetud isikute vabastamist; nõuab, et riigi võimud, julgeolekujõud ja -teenistused lõpetaksid kõik vägivallateod inimõiguste kaitsjate, poliitiliste vastaste, kodanikuühiskonna esindajate ja nende sugulaste vastu ning nende ahistamise, hirmutamise (sh kohtutasandil) ja tsenseerimise nii riigis kui ka väljaspool; mõistab hukka demokraatlike põhiõiguste, sealhulgas väljendus-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse, poliitilise pluralismi, rahumeelse teisitimõtlemise ja õigusriigi põhimõtte jätkuva allasurumise Bahreinis;

2.  nõuab Nabeel Rajabi viivitamatut ja tingimusteta vabastamist, kõikide tema vastu esitatud süüdistuste tühistamist ning Bahreini ametivõimudelt hoolitsemist selle eest, et kuni tema vabastamiseni teda ei piinata ega väärkohelda muul viisil, et tal on regulaarne võimalus kohtuda oma pere ja tema enda valitud advokaatidega ning talle on tagatud piisav arstiabi; mõistab hukka Nabeel Rajabi kinnipidamise, millega muu hulgas rikutakse tema väljendus- ja liikumisvabadust;

3.  palub Bahreini võimudel täita oma rahvusvahelisi kohustusi ja lubadusi austada inimõigusi ja põhivabadusi ning tagada inimõiguslastele ja võimude suhtes kriitilistele isikutele ohutu ja nende tegevust võimaldav keskkond, sealhulgas seoses 2018. aasta valimistega, mille käigus oleks tagatud väljendus-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadus; tuletab Bahreini valitsusele meelde tema kohustust tagada kõigi kodanike julgeolek ja turvalisus, olenemata nende poliitilistest vaadetest, kuuluvusest või usutunnistusest;

4.  mõistab hukka halvad tingimused riigi vanglates ning piinamise kasutamise Bahreini julgeoleku- ja vanglatöötajate poolt; palub Bahreini võimudel hoiduda kinnipeetavate igasugusest piinamisest ja julmast ja inimväärikust alandavast kohtlemisest, uurida täielikult kõiki süüdistusi vangide põhiõiguste rikkumise ja piinamise kohta ning anda nende toimepanijad kohtu alla;

5.  tuletab Bahreini ametivõimudele meelde, et piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni artikliga 15 on keelatud kasutada piinamise teel saadud tunnistusi tõendina mis tahes menetluse läbiviimisel; nõuab, et Bahrein ratifitseeriks viivitamata piinamisvastase konventsiooni fakultatiivse protokolli;

6.  mõistab jõuliselt hukka määratud surmanuhtluste suure arvu riigis ja nõuab, et kõikidele hukkamistele kehtestataks ametlik moratoorium; nõuab kõikide surmanuhtluse määramise otsuste läbivaatamist, et tagada rahvusvaheliste standardite järgmine kõnealustel kohtuprotsessidel;

7.  palub Bahreini võimudel muuta põhiseadust, et lõpetada sõjaväekohtute kasutamine kohtumõistmisel tsiviilisikute üle;

8.  mõistab hukka massilise kodakondsuse äravõtmise, mida kasutatakse survevahendina, ning palub Bahreinil see otsus tühistada ning pidada kinni rahvusvahelistest kohustustest ja normidest;

9.  palub Bahreini ametivõimudel viivitamata tühistada inimõiguste kaitsjate reisikeeld ning nõuab, et võimud tagaksid igas olukorras, et neil oleks võimalik oma seaduslikku inimõiguste kaitse alast tegevust nii riigis kui ka rahvusvahelisel tasandil ilma takistuste, hirmutamise ja ahistamiseta ellu viia;

10.  ergutab Bahreini valitsust seadma eesmärgiks stabiilsuse saavutamine reformide ja kaasava lepitamise teel keskkonnas, kus õiguspäraseid ja rahumeelseid poliitilisi nõudmisi on võimalik vabalt väljendada, eriti eelseisvate, 2018. aasta oktoobriks kavandatud esindajatekoja valimiste valguses; mõistab sellega seoses hukka rünnakud Bahreini opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, sealhulgas opositsioonilise ühenduse Al‑Wefaq tegevuse peatamise ja opositsioonilise rühmituse Waad laialisaatmise, samuti nende laialisaadetud rühmituste liikmete eelseisvatel valimistel osalemise keelustamise; peab neid samme demokraatliku pluralismi ning vabade ja õiglaste valimiste põhimõtete, rahvusvaheliste kokkulepete ja Bahreini põhiseadusega vastuolus olevaks; kutsub kõiki pooli üles astuma tõelises rahvuslikus dialoogis, et käivitada uuesti rahumeelne ja sisuline rahvusliku leppimise protsess;

11.  palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, Euroopa välisteenistusel, nõukogul ja liikmeriikidel tõstatada süstemaatiliselt Bahreini inimõiguste rikkumise küsimust ning kaaluda sihipäraste meetmete kehtestamist nende suhtes, kes vastutavad inimõiguste ränkade rikkumiste eest;

12.  palub ELil ja liikmesriikidel jätkata Bahreinile viitamist ELi ja liikmesriikide seisukohavõttudes ÜRO Inimõiguste Nõukogu järgmisel istungjärgul päevakorrapunkti 4 raames;

13.  kutsub Bahreini valitsust üles tegema koostööd ÜRO eriraportööridega (sealhulgas piinamise, kogunemisvabaduse, usu- ja veendumusvabaduse, kohtunike ja advokaatide sõltumatuse ning inimõiguste kaitsjate eriraportööriga) ning väljastama neile alalise kutse; palub Bahreini võimudel võimaldada rahvusvahelistele valitsusvälistele organisatsioonidele ja ajakirjanikele takistamatu pääs Bahreini, sealhulgas kontakti saamiseks kinnipeetavate inimõiguslastega;

14.  kahetseb, et Euroopa ettevõtted ekspordivad Bahreini jälgimistehnoloogiat, ning rõhutab, et ELi ekspordikontrolliorganid peavad enne kolmandasse riiki ekspordiks litsentsi väljastamist võtma arvesse inimõiguste kriteeriumeid; palub kõikidel ELi liikmesriikidel rangelt järgida Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendit ja eelkõige peatada igasugune selliste relvade ning jälgimis- ja luureseadmete ja vahendite üleandmine, mida Bahrein võib kasutada jätkuval inimõiguste allasurumisel;

15.  peab kahetsusväärseks Bahreini korduvat keeldumist võtta vastu Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni ametlik delegatsioon; palub Bahreini ametivõimudel võimaldada Euroopa Parlamendi liikmete ametlikul delegatsioonil külastada riiki lähetuse raames, mille eesmärk on kohtuda ametiasutuste ja kodanikuühiskonna esindajatega;

16.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et ELi delegatsiooni Chaillot’ auhind inimõiguste edendamise eest Pärsia lahe koostöönõukogu riikides anti 2014. aastal Bahreini riiklikule inimõiguste ametile, mis on korduvalt õigustanud inimõiguste rikkumist Bahreini valitsuse poolt, sealhulgas Nabeel Rajabi vangistamist;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Bahreini Kuningriigi valitsusele ja parlamendile ning Pärsia lahe koostöönõukogu liikmetele; nõuab selle resolutsiooni tõlkimist araabia keelde.

(1) ELT C 93, 24.3.2017, lk 154.
(2) ELT C 265, 11.8.2017, lk 151.
(3) ELT C 35, 31.1.2018, lk 42.
(4) ELT C 101, 16.3.2018, lk 130.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0044.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0365.

Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika