Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0404(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0395/2017

Внесени текстове :

A8-0395/2017

Разисквания :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0263

Приети текстове
PDF 473kWORD 53k
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии ***I
P8_TA(2018)0263A8-0395/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2016)0822),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 46, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0012/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Бундестага на Федерална република Германия, Бундесрата на Федерална република Германия, Националното събрание на Френската република, Сената на Френската република и Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия, съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 април 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0395/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 43.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 юни 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии
P8_TC1-COD(2016)0404

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/958.)

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност