Innéacs 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0404(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0395/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0395/2017

Díospóireachtaí :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Vótaí :

PV 14/06/2018 - 7.5
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0263

Téacsanna atá glactha
PDF 237kWORD 44k
Déardaoin, 14 Meitheamh 2018 - Strasbourg
Tástáil chomhréireachta a dhéanamh sula nglacfar rialáil nua gairmeacha ***I
P8_TA(2018)0263A8-0395/2017
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Meitheamh 2018 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tástáil chomhréireachta a dhéanamh sula nglacfar rialáil nua gairmeacha (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0822),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 46, 53(1) agus 62 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0012/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Bundestag na Gearmáine, Bundesrat na Gearmáine, Tionól Náisiúnta na Fraince, Seanad na Fraince agus Comhairle Náisiúnta na hOstaire, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 31 Bealtaine 2017(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Aibreán 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0395/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 288, 31.8.2017, lch. 43.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Meitheamh 2018 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tástáil chomhréireachta a dhéanamh sula nglacfar rialáil nua gairmeacha
P8_TC1-COD(2016)0404

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2018/958).

An nuashonrú is déanaí: 8 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais