Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0404(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0395/2017

Ingediende teksten :

A8-0395/2017

Debatten :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Stemmingen :

PV 14/06/2018 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0263

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 45k
Donderdag 14 juni 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen ***I
P8_TA(2018)0263A8-0395/2017
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 juni 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0822),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 46, 53, lid 1, en 62 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0012/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Duitse Bondsdag, de Duitse Bondsraad, de Franse Nationale Vergadering, de Franse Senaat en de Oostenrijkse Bondsraad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 2017(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 20 april 2018 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming alsook het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0395/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 288 van 31.8.2017, blz. 43.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 juni 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen
P8_TC1-COD(2016)0404

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2018/958.)

Laatst bijgewerkt op: 8 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid