Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0404(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0395/2017

Teksty złożone :

A8-0395/2017

Debaty :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0263

Teksty przyjęte
PDF 134kWORD 44k
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg
Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów ***I
P8_TA(2018)0263A8-0395/2017
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0822),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 46, art. 53 ust. 1 oraz art. 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0012/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Bundestag i Bundesrat Niemiec, Zgromadzenie Narodowe Francji, Senat Francji i Radę Związkową Austrii, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0395/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 43.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów
P8_TC1-COD(2016)0404

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2018/0958.)

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności