Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0113(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0193/2018

Внесени текстове :

A8-0193/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Приети текстове
PDF 597kWORD 55k
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург
Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I
P8_TA(2018)0264A8-0193/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 юни 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Използването на наетите превозни средства може да намали разходите на предприятията, превозващи товари за собствена или чужда сметка, и едновременно с това да увеличи тяхната оперативна гъвкавост. По тази причина това може да допринесе за нарастване на производителността и конкурентоспособността на съответните предприятия. Освен това, тъй като по-често наетите превозни средства са по-нови в сравнение със средната възраст на собствените превозни средства, те са по-безопасни и замърсяват по-малко.
(2)  Използването на наетите превозни средства може да намали разходите на предприятията, превозващи товари за собствена или чужда сметка, и едновременно с това да увеличи тяхната оперативна гъвкавост. По тази причина това може да допринесе за нарастване на производителността и конкурентоспособността на съответните предприятия. Освен това, тъй като по-често наетите превозни средства са по-нови в сравнение със средната възраст на собствените превозни средства, те често може да са по-безопасни и да замърсяват по-малко.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Директива 2006/1/ЕО не дава възможност на предприятията да се възползват в пълна степен от употребата на наетите превозни средства. Тя позволява на държавите членки да ограничават използването от предприятията си на наети превозни средства с общо разрешено товарно тегло над шест тона за операциите за собствена сметка. Освен това държавите членки не са длъжни да разрешават използването на наето превозно средство на територията си, ако то е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото в държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие.
(3)  Директива 2006/1/ЕО не дава възможност на предприятията да се възползват в пълна степен от употребата на наетите превозни средства. Тя позволява на държавите членки да ограничават използването от предприятията, установени на тяхна територия, на наети превозни средства с общо разрешено товарно тегло над шест тона за операциите за собствена сметка. Освен това държавите членки не са длъжни да разрешават използването на наето превозно средство на територията си, ако то е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото в държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4 a)  На държавите членки не следва да се разрешава да ограничават на своята територия използването на превозни средства, наети от предприятие, надлежно установено на територията на друга държава членка, при условие че превозното средство е регистрирано и отговаря на действащите стандарти за експлоатация и изисквания за безопасност или е пуснато в движение в съответствие със законодателството на която и да е държава членка и е получило разрешение за експлоатация, издадено от държавата членка на установяване на отговорното предприятие.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Нивото на данъчното облагане на автомобилния транспорт все още се различава значително в Съюза. Поради това някои ограничения, които също непряко влияят върху свободата на предоставяне на услуги за наем на превозни средства, продължават да са обосновани, за да се избегнат фискалните изкривявания. Следователно държавите членки следва да имат възможност да ограничават времето, в което превозно средство, наето в държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие, може да се използва в рамките на съответните им територии.
(5)  Нивото на данъчното облагане на автомобилния транспорт все още се различава значително в Съюза. Поради това някои ограничения, които също непряко влияят върху свободата на предоставяне на услуги за наем на превозни средства, продължават да са обосновани, с цел да се избегнат фискалните изкривявания. Следователно държавите членки следва да имат възможност при условията, установени в настоящата директива в рамките на своята територия да ограничават периода от време, през който установено предприятие може да използва наето превозно средство, което е регистрирано или пуснато в движение в друга държава членка. Те следва също така да могат да ограничават броя на подобни превозни средства, наети от предприятия, установени на тяхна територия.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5 a)  За да се осигури прилагането на тези мерки, информацията относно регистрационния номер на наетото превозно средство следва да бъде предоставена в националните електронни регистри на държавите членки, създаден с Регламент (ЕО) № 1071/2009. Компетентните органи на държавата членка на установяване, които биват информирани относно използването на превозно средство, което е наето от превозвача и е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, следва да уведомят компетентните органи на тази друга държава членка. За тази цел държавите членки следва да използват Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП).
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)   С цел поддържане на стандартите за експлоатация, спазване на изискванията за безопасност и осигуряване на достойни условия на труд за шофьорите, е важно превозвачите да имат гарантиран достъп до съоръженията и пряко обслужващата инфраструктура в държавата, в която извършват своята дейност.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Прилагането и резултатите от настоящата директива следва да се наблюдават от Комисията, която да изготви доклад за целта. Всякакво бъдещо действие в тази област следва да се разглежда с оглед на доклада.
(7)  Прилагането и резултатите от настоящата директива следва да се наблюдават от Комисията, която да изготви доклад за целта най-късно три години след крайния срок за транспонирането на настоящата директива. Докладът следва надлежно да вземе под внимание въздействието върху пътната безопасност, данъчните приходи и околната среда. Докладът следва също така да направи оценка на всички нарушения на настоящата директива, включително трансграничните нарушения. Необходимостта от бъдещо действие в тази област следва да се разглежда с оглед на доклада.
Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка ii
Директива 2006/1/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква а
а)  превозното средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото на държава членка“;
а)  превозното средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на която и да е държава членка, включително стандартите за експлоатация и изискванията за безопасност;
Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2006/1/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква б
б)  вмъква се следният параграф 1a:
заличава се
‘1a. Когато превозното средство не е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото на държавата членка, където наемащото превозното средство предприятие е установено, държавите членки могат да ограничат времето на използване на наетото превозно средство на територията си. В такъв случай обаче държавите членки разрешават използването му поне за четири месеца в рамките на всяка календарна година. ’
Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2006/1/ЕО
Член 3 – параграф 1
Държавите членки предприемат необходимите мерки с оглед на това предприятията им да могат да използват наети превозни средства за автомобилен превоз на товари при същите условия, които се прилагат за собствените им превозни средства, при условие че са спазени условията по член 2.
1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки с оглед на това установените на тяхна територия предприятия да могат да използват наети превозни средства за автомобилен превоз на товари при същите условия, които се прилагат за собствените им превозни средства, при условие че са спазени условията по член 2.
Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2006/1/ЕО
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1a.  Когато наетото превозно средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, държавата членка на установяване на предприятието може:
а)  да ограничи периода от време за използване на наетото превозно средство на своя територия, при условие че позволи използването на наетото превозно средство в продължение на най-малко четири последователни месеца в рамките на дадена календарна година; в този случай може да се предвиди изискване срокът на договора за наем да не надхвърля времевото ограничение, определено от държавата членка;
б)  да ограничи броя на наетите превозни средства, които могат да бъдат използвани от дадено предприятие, при условие че позволи използването най-малко на такъв брой превозни средства, който съответства на 25% от общия собствен автомобилен парк за товарни превози на предприятието към 31 декември на годината, предхождаща заявлението за разрешение; в този случай на предприятие със собствен автомобилен парк, наброяващ повече от едно и по-малко от четири превозни средства, се разрешава да използва най-малко едно такова наето превозно средство“.
Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2006/1/ЕО
Член 3 а (нов)
(2 a)  Вмъква се следният член 3 a:
„Член 3a
1.  Информацията относно регистрационния номер на наето превозно средство се въвежда в националния електронен регистър по член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009*.
2.  Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, които са информирани относно използването на превозно средство, което е наето от този превозвач и е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, уведомяват за това компетентните органи на тази друга държава членка.
3.  Административното сътрудничество, предвидено в параграф 2, се извършва посредством информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012**.
__________________
* Позоваване на член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, като се вземе под внимание разширяването на обхвата на подлежащата на записване информация, както се предлага от Комисията.
** OВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1“.
Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2006/1/ЕО
Член 5 a – параграф 1
До [да се въведе датата, изчислена след изтичането на 5 години от крайния срок за транспониране на директивата] Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането и резултатите от настоящата директива. В доклада се съдържа информация за използването на превозни средства, наети в държава членка, различна от държавата членка на установяване на наемащото превозното средство предприятие. Въз основа на този доклад Комисията преценява дали е необходимо да предложи допълнителни мерки.
До: [3 години след крайния срок за транспониране на директивата] Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането и резултатите от настоящата директива. В доклада се съдържа информация за използването на превозни средства, наети в държава членка, различна от държавата членка на установяване на наемащото превозното средство предприятие. В доклада се отделя специално внимание на въздействието върху пътната безопасност и върху данъчните приходи, включително фискални изкривявания, както и върху осигуряването на изпълнението на правилата за каботажните превози в съответствие с Регламент (ЕО) № 1072/2009. Въз основа на този доклад Комисията преценява дали е необходимо да предложи допълнителни мерки.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [insert the date calculated 18 months following the entry into force] до […] г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до ... [20 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8‑0193/2018).

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност