Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0113(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0193/2018

Předložené texty :

A8-0193/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Přijaté texty
PDF 171kWORD 48k
Čtvrtek, 14. června 2018 - Štrasburk
Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I
P8_TA(2018)0264A8-0193/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. června 2018 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Užívání najatých vozidel může snížit náklady podniků přepravujících zboží pro vlastní nebo cizí potřebu a současně zvýšit jejich provozní flexibilitu. Může proto přispět ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti dotčených podniků. Kromě toho, vzhledem k tomu, že najatá vozidla jsou zpravidla novější než průměrný vozový park, jsou rovněž bezpečnější a méně znečišťující.
(2)  Užívání najatých vozidel může snížit náklady podniků přepravujících zboží pro vlastní nebo cizí potřebu a současně zvýšit jejich provozní flexibilitu. Může proto přispět ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti dotčených podniků. Kromě toho, vzhledem k tomu, že najatá vozidla jsou zpravidla novější než průměrný vozový park, mohou být často bezpečnější a méně znečišťující.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Směrnice 2006/1/ES neumožňuje podnikům plně využívat výhod souvisejících s užíváním najatých vozidel. Uvedená směrnice umožňuje členským státům omezit užívání najatých vozidel, jejichž maximální celková přípustná hmotnost překračuje šest tun, pro dopravu pro vlastní potřebu tuzemskými podniky. Kromě toho se od členských států nevyžaduje, aby umožnily užívání najatého vozidla na svých územích, pokud bylo toto vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy v jiném členském státě, než je stát, v němž je usazen podnik, který jej najímá.
(3)  Směrnice 2006/1/ES neumožňuje podnikům plně využívat výhod souvisejících s užíváním najatých vozidel. Uvedená směrnice umožňuje členským státům omezit užívání najatých vozidel, jejichž maximální celková přípustná hmotnost překračuje šest tun, pro dopravu pro vlastní potřebu podniky usazenými na jejich území. Kromě toho se od členských států nevyžaduje, aby umožnily užívání najatého vozidla na svých územích, pokud bylo toto vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy v jiném členském státě, než je stát, v němž je usazen podnik, který jej najímá.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Členským státům by nemělo být umožněno omezovat na svém území užívání vozidel najatých podnikem, který je řádně usazen na území jiného členského státu, pokud je dotčené vozidlo zaregistrováno a splňuje provozní normy a bezpečnostní požadavky, nebo bylo uvedeno do provozu v souladu se zákony kteréhokoli členského státu a získalo oprávnění umožňující jeho provozování v členském státě, v němž je příslušný podnik usazen.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Úroveň zdanění silniční přepravy se v rámci Unie stále značně liší. Z tohoto důvodu některá omezení, která mají rovněž nepřímý dopad na svobodu poskytování služeb v oblasti nájmu vozidel, zůstávají odůvodněna, neboť mají za cíl zabránit daňovým nerovnostem. Členské státy by proto měly mít možnost omezit dobu, po kterou vozidlo najaté v jiném členském státě, než je stát, v němž je usazen podnik, který jej najímá, může být užíváno na jejich území.
(5)  Úroveň zdanění silniční přepravy se v rámci Unie stále značně liší. Z tohoto důvodu některá omezení, která mají rovněž nepřímý dopad na svobodu poskytování služeb v oblasti nájmu vozidel, zůstávají odůvodněna pro účely zabránění daňovým nerovnostem. Členské státy by proto měly mít možnost za podmínek stanovených v této směrnici omezit dobu, po niž mohou podniky, které jsou v nich usazeny, využívat najaté vozidlo zaregistrované nebo uvedené do provozu v jiném členském státě na jejich území. Mělo by jim být rovněž umožněno omezit počet takových vozidel, která si smí najmout podnik usazený na jejich území.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Pro účely prosazování těchto opatření by měly být do vnitrostátního elektronického rejstříku členských států zřízeného nařízením (ES) č. 1071/2009 zaneseno registrační číslo najatého vozidla. Příslušné orgány členského státu usazení, které byly informovány o využívání vozidla, které si podnikatel najal a které bylo zaregistrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, by o tom měly informovat příslušné orgány tohoto druhého členského státu. Pro tyto účely by členské státy měly využívat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI).
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)   V zájmu zachování provozních norem, splnění bezpečnostních požadavků a zajištění důstojných pracovních podmínek pro řidiče je důležité, aby dopravci měli zaručený přístup ke svým aktivům a přímé podpůrné infrastruktuře v zemi, v níž vykonávají svou činnost.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Provádění a účinky této směrnice by měly být monitorovány Komisí a Komise by je měla zdokumentovat ve zprávě. Veškerá další budoucí opatření v této oblasti by měla být posuzována na základě této zprávy.
(7)  Provádění a účinky této směrnice by měly být monitorovány Komisí a Komise by je měla zdokumentovat nejpozději tři roky ode dne, kdy skončí lhůta pro provedení směrnice. Tato zpráva by měla náležitě zohlednit dopady na bezpečnost silničního provozu, daňové příjmy a životní prostředí. Zpráva by rovněž měla vyhodnotit všechny případy porušování této směrnice, včetně přeshraničního porušování. Potřeba zavést do budoucna další opatření v této oblasti by měla být posuzována na základě této zprávy.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod ii
Směrnice 2006/1/ES
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
a)  je vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy členského státu;
a)  je vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy kteréhokoli členského státu, včetně provozních norem a bezpečnostních požadavků;
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2006/1/ES
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
b)  vkládá se nový odstavec 1a, který zní:
vypouští se
„1a. Pokud vozidlo není registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy členského státu, v němž je usazen podnik najímající vozidlo, mohou členské státy omezit dobu užívání najatého vozidla na svém území. Členské státy nicméně v takovém případě umožní jeho užívání alespoň po dobu čtyř měsíců v jakémkoli daném kalendářním roce.“
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2006/1/ES
Čl. 3 – odst. 1
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jejich podniky mohou pro silniční přepravu zboží používat najatá vozidla za stejných podmínek jako vozidla těmto podnikům patřící, a to pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 2.
1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že podniky usazené na jejich území mohou pro silniční přepravu zboží používat najatá vozidla za stejných podmínek jako vozidla těmto podnikům patřící, a to pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 2.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2006/1/ES
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
1a.  Je-li vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, může členský stát, v němž je podnik usazen:
a)  omezit období, po něž může být dané najaté vozidlo užíváno na jeho území, pokud umožní užívání najatého vozidla po dobu alespoň čtyř po sobě následujících měsíců v kterémkoli kalendářním roce; v tomto případě může být požadováno, aby doba platnosti smlouvy o pronájmu nepřesahovala časový limit stanovený členským státem;
b)  omezit počet najatých vozidel, která může každý podnik využívat, za předpokladu, že umožní využívání počtu vozidel odpovídajícího nejméně 25 % celkového vozového parku vozidel pro přepravu zboží vlastněného tímto podnikem ke dni 31. prosince roku předcházejícího roku podání žádosti o povolení; v tomto případě se podniku, jehož celkový vozový park čítá více než jedno a méně než čtyři vozidla, povolí používat alespoň jedno takové najaté vozidlo.“
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2006/1/ES
Článek 3 a (nový)
2a)  Vkládá se nový článek 3a, který zní:
„Článek 3a
1.  Informace o registračním čísle najatého vozidla se zanesou do vnitrostátního elektronického rejstříku, jak je definováno v nařízení (ES) č. 1071/2009*.
2.  Příslušné orgány členského státu usazení podnikatele, které byly informovány o využívání vozidla, které si tento podnikatel najal a které bylo zaregistrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, o tom informují příslušné orgány tohoto druhého členského státu.
3.  Správní spolupráce podle odstavce 2 probíhá prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zavedeného nařízením (EU) č. 1024/2012**.
__________________
* Odkazuje se na článek 16 nařízení (ES) č. 1071/2009 při zohlednění většího rozsahu informací, které mají být podle návrhu Komise zaznamenávány.
** Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s.1.“
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2006/1/ES
Čl. 5 a – odst. 1
Do [vložte datum 5 let po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o provádění a účincích této směrnice. Zpráva bude zahrnovat informace o užívání vozidel najatých v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je usazen podnik najímající vozidlo. Na základě této zprávy Komise posoudí, zda je nutné navrhnout dodatečná opatření.
Do ... [3 roky po uplynutí lhůty pro provedení této pozměňující směrnice] Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o provádění a účincích této směrnice. Zpráva bude zahrnovat informace o užívání vozidel najatých v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je usazen podnik najímající vozidlo. Zpráva věnuje zvláštní pozornost dopadům na bezpečnost silničního provozu, daňové příjmy (včetně otázky daňových nerovností) a prosazování pravidel pro kabotáž podle nařízení (ES) č. 1072/2009. Na základě této zprávy Komise posoudí, zda je nutné navrhnout dodatečná opatření.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [vložte datum 18 měsíců po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ... [20 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0193/2018).

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí