Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0113(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0193/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0193/2018

Rasprave :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Usvojeni tekstovi
PDF 437kWORD 54k
Četvrtak, 14. lipnja 2018. - Strasbourg
Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta ***I
P8_TA(2018)0264A8-0193/2018

Amandmani koje je donio Europski parlament 14. lipnja 2018. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Uporabom unajmljenih vozila mogu se smanjiti troškovi poduzeća koja prevoze robu za vlastiti račun ili za najamninu i naknadu te se istodobno može povećati njihova operativna fleksibilnost. Stoga se na taj način može pridonijeti povećanju produktivnosti i konkurentnosti predmetnih poduzeća. Uz to, unajmljena su vozila sigurnija te manje onečišćuju jer su obično novija od prosjeka voznog parka.
(2)  Takvom uporabom unajmljenih vozila mogu se smanjiti troškovi poduzeća koja prevoze robu za vlastiti račun ili za najamninu i naknadu, uz istodobno povećanje njihove operativne fleksibilnosti. Takvom uporabom unajmljenih vozila može se pridonijeti povećanju produktivnosti i konkurentnosti predmetnih poduzeća. Uz to, unajmljena vozila često mogu biti sigurnija te manje onečišćivati jer su obično novija od prosjeka voznog parka.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Direktiva 2006/1/EZ ne omogućuje poduzećima da potpuno iskoriste prednosti uporabe unajmljenih vozila. Tom se Direktivom dopušta državama članicama da svojim poduzećima ograniče uporabu unajmljenih vozila ukupne dopuštene težine veće od šest tona za prijevoz za vlastiti račun. Povrh toga, država članica ne mora dopustiti uporabu unajmljenog vozila na svojem državnom području ako je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima države članice koja nije država članica poslovnog nastana poduzeća koje ga unajmljuje.
(3)  Direktiva 2006/1/EZ ne omogućuje poduzećima da potpuno iskoriste prednosti uporabe unajmljenih vozila. Tom se Direktivom dopušta državama članicama da poduzećima s poslovnim nastanom na njihovom državnom području ograniče uporabu unajmljenih vozila ukupne dopuštene težine veće od šest tona za vlastite potrebe. Povrh toga, država članica ne mora dopustiti uporabu unajmljenog vozila na svojem državnom području ako je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima države članice koja nije država članica poslovnog nastana poduzeća koje ga unajmljuje.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4.a)  Državama članicama ne bi se trebalo dozvoliti da na svojem državnom području ograničavaju korištenje vozila koja su unajmila poduzeća sa zakonitim poslovnim nastanom na državnom području druge države članice, pod uvjetom da je vozilo registrirano i u skladu s operativnim normama i sigurnosnim zahtjevima te da je stavljeno u promet u skladu sa zakonima bilo koje države članice i ima dozvolu za upravljanje koju je izdala država članica u kojoj odgovorno poduzeće ima poslovni nastan.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Unutar Unije i dalje postoje velike razlike u razini oporezivanja cestovnog prijevoza. Stoga su radi izbjegavanja fiskalnih poremećaja i dalje opravdana određena ograničenja, koja neizravno utječu i na slobodu pružanja usluga iznajmljivanja vozila. Prema tome, države članice trebale bi imati mogućnost ograničiti trajanje uporabe vozila unajmljenog u državi članici koja nije država članica poslovnog nastana poduzeća koje ga unajmljuje na svojem državnom području.
(5)  Unutar Unije i dalje postoje velike razlike u razini oporezivanja cestovnog prijevoza. Stoga su radi izbjegavanja fiskalnih poremećaja i dalje opravdana određena ograničenja, koja neizravno utječu i na slobodu pružanja usluga iznajmljivanja vozila. Prema tome, države članice trebale bi imati mogućnost, u skladu s uvjetima iz ove Direktive, ograničiti na svojem državnom području razdoblje u kojem poduzeće s poslovnim nastanom može koristiti unajmljeno vozilo koje je registrirano ili stavljeno u promet u drugoj državi članici. Također bi trebalo moći ograničiti broj takvih vozila koja unajmljuju poduzeća s poslovnim nastanom na njihovu državnom području.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5.a)  Kako bi se te mjere mogle provoditi, potrebno je unijeti podatke o registarskom broju unajmljenog vozila u nacionalne elektroničke registre država članica u skladu s Uredbom (EZ) br. 1071/2009. Nadležna tijela država članica u kojoj poduzeće ima poslovni nastan koja su obaviještena o korištenju vozila koje je prijevoznik unajmio i koje je registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima druge države članice trebaju o tome obavijestiti nadležna tijela te druge države članice. Države članice trebaju u tu svrhu koristiti Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI).
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6.a)   Kako bi se očuvali operativni standardi, zadovoljili sigurnosni zahtjevi i zajamčili pristojni radni uvjeti za vozače, važno je da prijevoznici imaju zajamčen pristup imovini i infrastrukturu za izravnu potporu u zemlji u kojoj obavljaju svoje djelatnosti.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  Komisija bi trebala pratiti provedbu ove Direktive i sastaviti izvješće o njoj. Svaka bi se sljedeća mjera u ovom području trebala razmotriti u svjetlu tog izvješća.
(7)  Komisija bi trebala pratiti provedbu ove Direktive i sastaviti izvješće o njoj najkasnije tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Tim bi izvješćem trebalo uzeti u obzir učinak na cestovnu sigurnost, porezne prihode i okoliš. Tim bi se izvješćem također trebala procijeniti sva kršenja ove Direktive, uključujući prekogranična kršenja. U svjetlu tog izvješća treba razmotriti potrebu za budućim djelovanjem u tom području.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka ii.
Direktiva 2006/1/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka a
(a)  je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima bilo koje države članice;
(a)  je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima bilo koje države članice, uključujući operativne norme i sigurnosne zahtjeve;
Amandman 9
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2006/1/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka b
(b)  dodaje se sljedeći stavak 1.a:
Briše se.
„1a. Ako vozilo nije registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima države članice u kojoj poduzeće koje to vozilo unajmljuje ima poslovni nastan, država članica može ograničiti vrijeme uporabe tog unajmljenog vozila unutar svojeg državnog područja. Međutim, država članica mora u takvom slučaju dopustiti uporabu tog vozila u trajanju od najmanje četiri mjeseca u svakoj kalendarskoj godini. ”
Amandman 10
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2006/1/EZ
Članak 3. – stavak 1.
Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da njihova trgovačka društva za cestovni prijevoz tereta, ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 2., mogu upotrebljavati unajmljena vozila uz uvjete jednake onima koji vrijede za vozila u vlasništvu tih trgovačkih društava.”;
1.   Ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 2., države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da poduzeća s poslovnim nastanom na njihovu državnom području mogu upotrebljavati unajmljena vozila za cestovni prijevoz tereta uz uvjete jednake onima koji vrijede za vozila u njihovu vlasništvu.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2006/1/EZ
Članak 3. – stavak 1.a (novi)
1.a  Ako je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima druge države članice, država članica poslovnog nastana poduzeća može:
(a)  ograničiti trajanje korištenja unajmljenog vozila unutar njezina državnog područja pod uvjetom da dozvoljava korištenje unajmljenog vozila najmanje četiri uzastopna mjeseca tijekom bilo koje kalendarske godine; u tom se slučaju može zahtijevati da trajanje ugovora o najmu ne prelazi vremensko ograničenje koje je odredila država članica;
(b)  ograničiti broj unajmljenih vozila koje svako poduzeće može koristiti, pod uvjetom da dozvoljavaju korištenje broja vozila koji u najmanju ruku odgovara 25 % ukupnog voznog parka u vlasništvu poduzeća 31. prosinca godine koja prethodi zahtjevu za odobrenje; u tom slučaju, poduzeću koje ima vozni park veći od jednog, a manji od četiri vozila dozvoljava se korištenje barem jednog takvog unajmljenog vozila.”
Amandman 12
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Direktiva 2006/1/EZ
Članak 3.a (novi)
(2.a)  Umeće se sljedeći članak 3.a:
„Članak 3.a
1.  Podaci o registracijskom broju unajmljenog vozila unose se u nacionalni elektronički registar u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009*.
2.  Nadležna tijela država članica u kojoj poduzeće ima poslovni nastan koja su obaviještena o korištenju vozila koje je prijevoznik unajmio i koje je registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima druge države članice obavješćuju o tome nadležna tijela te druge države članice.
3.  Administrativna suradnja iz stavka 2. ostvaruje se s pomoću Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) utemeljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012**.
__________________
* Odnosi se na članak 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 pri čemu se u obzir uzima proširenje informacija koje se trebaju zabilježiti kako je predložila Komisija.
** SL L 316, 14.11.2012., str.1.”
Amandman 13
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2006/1/EZ
Članak 5.a – stavak 1.
Do [umetnuti izračunani datum pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive] Komisija mora podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učincima ove Direktive. To izvješće mora sadržavati podatke o uporabi vozila unajmljenih u državama članicama koje nisu države članice poslovnog nastana poduzeća koja ta vozila unajmljuju. Komisija na temelju tog izvješća procjenjuje potrebu za predlaganjem dodatnih mjera.
Najkasnije ... [tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive] Komisija mora podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učincima ove Direktive. To izvješće mora sadržavati podatke o uporabi vozila unajmljenih u državama članicama koje nisu države članice poslovnog nastana poduzeća koja ta vozila unajmljuju. U tom se izvješću treba obratiti posebna pozornost na učinak na cestovnu sigurnost, porezne prihode, uključujući fiskalne poremećaje, i provedbu pravila o kabotaži u skladu s Uredbom (EZ) br. 1072/2009. Komisija na temelju tog izvješća procjenjuje potrebu za predlaganjem dodatnih mjera.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.
Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom najkasnije do [umetnuti izračunani datum 18 mjeseci nakon stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.
Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom najkasnije do ... [20 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0193/2018).

Posljednje ažuriranje: 21. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti