Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0113(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0193/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0193/2018

Viták :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Elfogadott szövegek
PDF 161kWORD 48k
2018. június 14., Csütörtök - Strasbourg
A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I
P8_TA(2018)0264A8-0193/2018

Az Európai Parlament 2018. június 14-én elfogadott módosításai a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A bérelt járművek használata csökkentheti a saját számlára vagy az ellenszolgáltatás fejében fuvarozó vállalkozások költségeit, ugyanakkor pedig növeli működésük rugalmasságát. Így hozzájárulhat az érintett vállalkozások termelékenységének és versenyképességének fokozásához. Továbbá, mivel a bérelt járművek általában újabbak, mint egy átlagos flotta járművei, ezért biztonságosabbak is és kevésbé szennyezőek.
(2)  A bérelt járművek ilyen használata csökkentheti a saját számlára vagy az ellenszolgáltatás fejében fuvarozó vállalkozások költségeit, miközben növeli működésük rugalmasságát. A bérelt járművek említett használata így hozzájárulhat az érintett vállalkozások termelékenységének és versenyképességének fokozásához. Továbbá, mivel a bérelt járművek általában újabbak, mint egy átlagos flotta járművei, ezért gyakran biztonságosabbak és kevésbé szennyezőek is lehetnek.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A 2006/1/EK irányelv nem teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy teljes mértékben élvezzék a bérelt járművek használatából származó előnyöket. Az irányelv megengedi a tagállamoknak, hogy korlátozzák vállalkozásaikat a hat tonna össztömegűnél nehezebb bérelt járművek saját számlás áruszállítás céljára történő használatában. A tagállamok számára nem írja elő továbbá, hogy engedélyezzék területükön a bérelt járművek használatát abban az esetben, ha a járművet az azt bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam jogszabályaival összhangban vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba.
(3)  A 2006/1/EK irányelv nem teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy teljes mértékben élvezzék a bérelt járművek használatából származó előnyöket. Az irányelv megengedi a tagállamoknak, hogy korlátozzák a területükön letelepedett vállalkozásokat a hat tonna össztömegűnél nehezebb bérelt járművek saját számlás áruszállítás céljára történő használatában. A tagállamok számára nem írja elő továbbá, hogy engedélyezzék saját területükön az olyan bérelt járművek használatát, amelyet az azt bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam jogszabályaival összhangban vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  A tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy korlátozzák a területükön az egy másik tagállam területén letelepedett vállalkozás által bérelt jármű használatát, feltéve, hogy a járművet nyilvántartásba vették, és megfelel az üzemeltetési szabványoknak és biztonsági követelményeknek vagy a tagállami jogszabályoknak megfelelően helyezték forgalomba és a felelős vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállam engedélyezte a működését.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A közúti szállítás adóztatása még mindig jelentős eltéréseket mutat az Unión belül. Ezért az adórendszerek torzulásának megelőzése érdekében indokolt fenntartani bizonyos korlátozásokat, amelyek közvetetten szintén hatást gyakorolnak a járműkölcsönzési szolgáltatások nyújtásának szabadságára. Következésképpen a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy korlátozzák a járművet bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban bérelt jármű használatának időtartamát a területükön.
(5)  A közúti szállítás adóztatása még mindig jelentős eltéréseket mutat az Unión belül. Ezért az adórendszerek torzulásának megelőzése céljából indokolt fenntartani bizonyos korlátozásokat, amelyek közvetetten szintén hatást gyakorolnak a járműkölcsönzési szolgáltatások nyújtásának szabadságára. Következésképpen a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ezen irányelvben megállapított feltételek mellett korlátozzák az eltérő tagállamban nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett bérelt jármű bejegyzett vállalkozás általi használatának időtartamát a területükön. Továbbá lehetővé kell tenni számukra, hogy korlátozzák a területükön letelepedett vállalkozások által bérelhető ilyen járművek számát.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Ezen intézkedések végrehajtása érdekében a tagállamoknak az 1071/2009/EK rendelet szerint létrehozott nemzeti elektronikus nyilvántartásukban fel kell tüntetniük a bérelt jármű rendszámára vonatkozó információt. A letelepedés helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amelyeket az üzemeltető által bérelt és a másik tagállam jogszabályaival összhangban nyilvántartásba vett és forgalomba helyezett jármű használatáról értesítettek, erről tájékoztatnia kell a másik tagállam illetékes hatóságait. A tagállamoknak ehhez a belső piaci információs rendszert (IMI) kell igénybe venniük.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   A működési normák fenntartása, a biztonsági követelményeknek való megfelelés és a járművezetők számára tisztességes munkakörülmények biztosítása érdekében fontos, hogy a fuvarozók garantált hozzáféréssel rendelkezzenek az eszközökhöz és a közvetlen támogatási infrastruktúrához abban az országban, ahol a műveleteiket végzik.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Ezen irányelv végrehajtását és hatásait a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie és egy jelentésben dokumentálnia kell. Az e területen végrehajtandó bármely jövőbeli lépést e jelentés fényében kell megvizsgálni.
(7)  Ezen irányelv végrehajtását és hatásait a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie és egy jelentésben dokumentálnia kell, legkésőbb három évvel az irányelv átültetési határidejét követően. A jelentésnek megfelelően figyelembe kell vennie a közúti közlekedésbiztonságra, az adóbevételre és a környezetre gyakorolt hatást. A jelentésnek értékelnie kell továbbá ezen irányelv valamennyi megsértését, ideértve a határokon átnyúló jogsértéseket. Az e területen végrehajtandó jövőbeli lépések szükségességét e jelentés fényében kell megvizsgálni.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – ii pont
2006/1/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a járművet valamely tagállam jogszabályainak megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba;
a)  a járművet valamely tagállam jogszabályainak – ideértve az üzemeltetési szabványokat és biztonsági követelményeket – megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba;
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2006/1/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a rendelkezés a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
törölve
„(1a) Amennyiben a járművet nem azon tagállam jogszabályainak megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba, amelynek területén a járművet bérlő vállalkozás székhelye található, a tagállam a saját területén korlátozhatja a bérelt jármű használatának időtartamát. Ugyanakkor az ilyen esetekben a tagállamok kötelesek a jármű használatát egy adott naptári évben legalább négy hónapra engedélyezni.”
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2006/1/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozásaik számára – amennyiben e vállalkozások teljesítik a 2. cikkben előírt feltételeket – a tulajdonukban lévő járművekre vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett biztosítsák a bérelt járművek közúti árufuvarozás céljára történő használatát.
(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a területükön letelepedett vállalkozások számára – amennyiben e vállalkozások teljesítik a 2. cikkben előírt feltételeket – a tulajdonukban lévő járművekre vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett biztosítsák a bérelt járművek közúti árufuvarozás céljára történő használatát.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2006/1/EK irányelv
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Ha a járművet egy másik tagállam jogszabályainak megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba, a vállalkozás letelepedési helye szerinti tagállam:
a)  korlátozhatja a bérelt jármű saját területükön való használatának időtartamát, feltéve hogy engedélyezi a bérelt jármű adott naptári évben legalább négy egymást követő hónapban való használatát; ebben az esetben a bérleti szerződés időtartama adott esetben nem lehet hosszabb, mint a tagállam által meghatározott időkorlát;
b)  korlátozhatja a vállalkozások által használható bérelt járművek számát, feltéve hogy engedélyezi a jármű használata iránti kérelem benyújtását megelőző év december 31-én a vállalkozás tulajdonában lévő teljes járműflotta legalább 25%-ának megfelelő számú jármű használatát; amely esetben, ha a vállalkozás tulajdonában lévő járműflotta egy járműnél több, de négynél kevesebb járműből áll, akkor legalább egy bérelt jármű használatát engedélyezni kell.”
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2006/1/EK irányelv
3 a cikk (új)
2a.  Az irányelv a következő 3a. cikkel egészül ki:
„3a. cikk
(1)  A bérelt jármű rendszámára vonatkozó információt be kell vezetni az 1071/2009/EK rendelet* 16. cikkében foglaltak szerinti nemzeti elektronikus nyilvántartásba.
(2)  Az üzemeltető letelepedésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amelyeket az üzemeltető által bérelt és a másik tagállam jogszabályaival összhangban nyilvántartásba vett és forgalomba helyezett jármű használatáról értesítettek, erről tájékoztatnia kell a másik tagállam illetékes hatóságait.
(3)  A (2) bekezdésben előírt igazgatási együttműködést az 1024/2012/EU rendelettel** létrehozott belső piaci információs rendszer (IMI) használatával kell megvalósítani.
__________________
* Hivatkozás az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkére, figyelembe véve a rögzítendő adatok körének a Bizottság által javasolt bővítését.
** HL L 316., 2012.11.14., 1. o.”
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2006/1/EK irányelv
5 a cikk – 1 bekezdés
Legkésőbb [5 évvel az irányelv átültetési határidejét követő időpont]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól. A jelentés tájékoztatást tartalmaz az olyan járművek használatáról, amelyeket a járműveket bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban béreltek. E jelentés alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e további intézkedésekre javaslatot tennie.
Legkésőbb ... [3 évvel az irányelv átültetési határidejét követő időpont]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól. A jelentés tájékoztatást tartalmaz az olyan járművek használatáról, amelyeket a járműveket bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban béreltek. A jelentésnek különös figyelmet kell fordítania a közúti közlekedésbiztonságra és az adóbevételekre, beleértve az adórendszerek torzulásait, valamint a kabotázsra vonatkozó, az 1072/2009/EK rendelettel összhangban álló szabályok érvényesítésére kifejtett hatásokra. E jelentés alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e további intézkedésekre javaslatot tennie.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [18 hónappal ezen irányelv hatálybalépését követő időpont]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek … [20 hónappal ezen irányelv hatálybalépését követő időpont]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0193/2018).

Utolsó frissítés: 2019. november 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat