Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0113(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0193/2018

Texte depuse :

A8-0193/2018

Dezbateri :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Texte adoptate
PDF 368kWORD 55k
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg
Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I
P8_TA(2018)0264A8-0193/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 iunie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Utilizarea vehiculelor închiriate poate reduce costurile întreprinderilor care transportă mărfuri pe cont propriu sau contra cost în numele unui terț și, în același timp, poate spori flexibilitatea operațională. Prin urmare, aceasta poate să contribuie la o creștere a productivității și competitivității întreprinderilor în cauză. În plus, dat fiind că vehiculele închiriate sunt în general mai noi decât media parcului auto, ele sunt totodată mai sigure și mai puțin poluante.
(2)  Utilizarea vehiculelor închiriate poate reduce costurile întreprinderilor care transportă mărfuri pe cont propriu sau contra cost în numele unui terț și, în același timp, poate spori flexibilitatea operațională. Prin urmare, aceasta poate să contribuie la o creștere a productivității și competitivității întreprinderilor în cauză. În plus, dat fiind că vehiculele închiriate sunt în general mai noi decât media parcului auto, ele pot fi adesea mai sigure și mai puțin poluante.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Directiva 2006/1/CE nu le permite întreprinderilor să beneficieze pe deplin de avantajele utilizării vehiculelor închiriate. Directiva menționată le permite statelor membre să restricționeze utilizarea de către întreprinderile lor a vehiculelor închiriate cu o masă totală maximă autorizată de mai mult de șase tone pentru operațiunile pe cont propriu. În plus, statele membre nu sunt obligate să permită utilizarea unui vehicul închiriat pe teritoriile lor, în cazul în care vehiculul a fost înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru decât cel de stabilire a întreprinderii care l-a închiriat.
(3)  Directiva 2006/1/CE nu le permite întreprinderilor să beneficieze pe deplin de avantajele utilizării vehiculelor închiriate. Directiva menționată le permite statelor membre să restricționeze utilizarea de către întreprinderile stabilite pe teritoriile lor a vehiculelor închiriate cu o masă totală maximă autorizată de mai mult de șase tone pentru operațiunile pe cont propriu. În plus, statele membre nu sunt obligate să permită utilizarea unui vehicul închiriat pe teritoriile lor, în cazul în care vehiculul a fost înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru decât cel de stabilire a întreprinderii care l-a închiriat.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Statele membre nu ar trebui să poată restrânge utilizarea pe teritoriul lor a unui vehicul închiriat de o întreprindere stabilită legal pe teritoriul unui alt stat membru, cu condiția ca vehiculul să fie înregistrat și să respecte standardele de funcționare și cerințele de siguranță sau să fie pus în circulație în conformitate cu legislația oricărui stat membru și autorizat pentru funcționare de către statul membru în care este stabilită întreprinderea responsabilă.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Nivelul de impozitare a transportului rutier încă variază considerabil în cadrul Uniunii. Prin urmare, anumite restricții, care afectează la rândul lor indirect libertatea de a presta servicii de închiriere de vehicule, continuă să fie justificate pentru a evita denaturările fiscale. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a limita perioada de timp în care poate fi folosit pe teritoriul lor un vehicul închiriat într-un alt stat membru decât cel de stabilire al întreprinderii care îl închiriază.
(5)  Nivelul de impozitare a transportului rutier încă variază considerabil în cadrul Uniunii. Prin urmare, anumite restricții, care afectează la rândul lor indirect libertatea de a presta servicii de închiriere de vehicule, continuă să fie justificate cu scopul de a evita denaturările fiscale. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a limita, pe teritoriul lor, durata în care o întreprindere stabilită pe teritoriul lor poate utiliza vehicule închiriate înmatriculate sau puse în circulație în alt stat membru, sub rezerva condițiilor stabilite în prezenta directivă. Acestora ar trebui, de asemenea, să li se permită să limiteze numărul unor astfel de vehicule închiriate de o întreprindere stabilită pe teritoriul lor.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  În vederea aplicării acestor măsuri, informațiile privind numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat ar trebui furnizate în registrele electronice naționale ale statelor membre, astfel cum a fost stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Autoritățile competente ale statului membru de stabilire care sunt informate cu privire la utilizarea unui vehicul pe care operatorul l-a închiriat și care este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru ar trebui să informeze autoritățile competente din celălalt stat membru cu privire la aceasta. În acest scop, statele membre ar trebui să utilizeze Sistemul de informare al pieței interne (IMI).
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
(6a)   Pentru a menține standardele operaționale, pentru a îndeplini cerințele de siguranță și pentru a asigura condiții de muncă decente pentru conducătorii auto, este important să se garanteze accesul transportatorilor la active și la infrastructura de sprijin direct în țara în care aceștia își desfășoară operațiunile.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Punerea în aplicare și efectele prezentei directive ar trebui să fie monitorizate de Comisie și să fie documentate de către aceasta în cadrul unui raport. Orice acțiuni ulterioare în acest domeniu ar trebui analizate în lumina acestui raport.
(7)  Punerea în aplicare și efectele prezentei directive ar trebui să fie monitorizate de Comisie și să fie documentate de către aceasta în cadrul unui raport, cel mai târziu la trei ani de la data de transpunere a prezentei directive. Raportul ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător impactul asupra siguranței rutiere, asupra veniturilor fiscale și asupra mediului. Raportul ar trebui să evalueze, de asemenea, toate cazurile de încălcare a prezentei directive, inclusiv cazurile transfrontaliere. Necesitatea de a realiza acțiuni ulterioare în acest domeniu ar trebui analizată în lumina acestui raport.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2006/1/CE
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a
(a)  vehiculul să fie înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația unui stat membru;
(a)  vehiculul să fie înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația oricărui stat membru, inclusiv cu standarde operaționale și cerințe de siguranță;
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/1/CE
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b
(b)  se introduce următorul alineat (1a):
eliminat
„1a. În cazul în care vehiculul nu este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația din statul membru în care este stabilită întreprinderea care închiriază vehiculul, statele membre pot limita perioada de utilizare a vehiculului închiriat pe teritoriile lor. Cu toate acestea, într-un astfel de caz, statele membre permit utilizarea vehiculului pentru o perioadă de cel puțin patru luni într-un an calendaristic. ”
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2006/1/CE
Articolul 3 – alineatul 1
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că întreprinderile lor pot utiliza vehicule închiriate pentru transportul rutier de mărfuri în aceleași condiții ca și vehiculele deținute de ele, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 2.
1.   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că întreprinderile stabilite pe teritoriul lor pot utiliza vehicule închiriate pentru transportul rutier de mărfuri în aceleași condiții ca și vehiculele deținute de ele, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 2.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2006/1/CE
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Dacă vehiculul este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația altui stat membru, statul membru de stabilire al întreprinderii poate:
(a)  să limiteze perioada în care vehiculul închiriat poate fi folosit pe teritoriul lor, cu condiția să permită utilizarea vehiculului închiriat timp de cel puțin patru luni consecutive în orice an calendaristic dat; în orice caz, se poate prevedea ca contractul de închiriere să nu depășească termenul stabilit de statul membru;
(b)  limitarea numărului de vehicule închiriate care pot fi utilizate de către orice întreprindere, cu condiția ca acestea să prevadă posibilitatea utilizării a cel puțin unui număr de vehicule reprezentând 25 % din totalul parcului de vehicule de marfă deținute de întreprindere la data de 31 decembrie a anului care precede cererea de autorizare; În cazul unei întreprinderi care deține un parc auto cu un număr de vehicule mai mare de unu și mai mic de patru, acesteia i se va permite să utilizeze cel puțin un astfel de vehicul închiriat.”
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2006/1/CE
Articolul 3 a (nou)
(2a)  se inserează următorul articol 3a:
„Articolul 3a
1.  Informațiile privind numărul de înmatriculare al unui vehicul închiriat sunt înregistrate în registrul electronic național, astfel cum este definit la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009*.
2.  Autoritățile competente ale statului membru de stabilire a unui operator, care sunt informate cu privire la utilizarea unui vehicul pe care operatorul l-a închiriat și care este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru informează autoritățile competente din celălalt stat membru cu privire la aceasta.
3.  Cooperarea administrativă prevăzută la alineatul (2) se efectuează prin sistemul de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 **.
__________________
În ceea ce privește luarea în considerare la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 a extinderii informațiilor care urmează să fie înregistrate, astfel cum a propus Comisia.
** JO L 316, 14.11.2012, p. 1.”
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2006/1/CE
Articolul 5 a – alineatul 1
Până la [se introduce data calculată la 5 ani de la expirarea termenului de transpunere a directivei], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și efectele prezentei directive. Raportul trebuie să conțină informații privind utilizarea vehiculelor închiriate într-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii care le închiriază. Pe baza acestui raport, Comisia evaluează dacă este necesar să se propună măsuri suplimentare.
Până la [trei ani de la expirarea termenului de transpunere a directivei], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și efectele prezentei directive. Raportul trebuie să conțină informații privind utilizarea vehiculelor închiriate într-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii care le închiriază. Raportul acordă o atenție deosebită impactului asupra siguranței rutiere și asupra veniturilor fiscale, inclusiv cazurilor de denaturare fiscală, precum și aplicării normelor privind cabotajul, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Pe baza acestui raport, Comisia evaluează dacă este necesar să se propună măsuri suplimentare.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de [se introduce data calculată la 18 luni de la intrarea în vigoare] cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [20 de luni după data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0193/2018).

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate