Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0113(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0193/2018

Ingivna texter :

A8-0193/2018

Debatter :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Antagna texter
PDF 151kWORD 48k
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg
Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I
P8_TA(2018)0264A8-0193/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 14 juni 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Användning av hyrda fordon kan minska kostnaderna för företag som transporterar gods för egen räkning eller för andras räkning och samtidigt göra dem flexiblare. Det kan därför bidra till att de berörda företagen blir produktivare och mer konkurrenskraftiga. Eftersom hyrda fordon tenderar att vara yngre än den genomsnittliga fordonsflottan, är de också säkrare och mindre förorenande.
(2)  Sådan användning av hyrda fordon kan minska kostnaderna för företag som transporterar gods för egen räkning eller för andras räkning och samtidigt göra dem flexiblare. Denna användning av inhyrda fordon kan därför bidra till att de berörda företagen blir produktivare och mer konkurrenskraftiga. Eftersom hyrda fordon tenderar att vara yngre än den genomsnittliga fordonsflottan, kan de ofta vara säkrare och mindre förorenande.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Direktiv 2006/1/EG gör det inte möjligt för företag att dra full nytta av fördelarna med att använda hyrda fordon. Det direktivet tillåter medlemsstaterna att begränsa företags användning av hyrda fordon med en högsta tillåten bruttovikt på över sex ton för transporter för egen räkning. Dessutom är medlemsstaterna enligt direktivet inte skyldiga att tillåta användningen av ett hyrt fordon på sina respektive territorier om fordonet är registrerat eller taget i bruk i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat än den där företaget som hyr fordonet är etablerat.
(3)  Direktiv 2006/1/EG gör det inte möjligt för företag att dra full nytta av fördelarna med att använda hyrda fordon. Det direktivet tillåter medlemsstaterna att, för företag som är etablerade på deras respektive territorier, begränsa användningen av hyrda fordon med en högsta tillåten bruttovikt på över sex ton för transporter för egen räkning. Dessutom är medlemsstaterna enligt direktivet inte skyldiga att tillåta användningen av ett hyrt fordon på sina respektive territorier om fordonet är registrerat eller taget i bruk i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat än den där företaget som hyr fordonet är etablerat.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Medlemsstaterna bör inte ha rätt att, på sina respektive territorium, begränsa användningen av fordon som har hyrts in av ett företag som är vederbörligen etablerat på en annan medlemsstats territorium, förutsatt att detta fordon är registrerat och uppfyller driftstandarderna och säkerhetskraven, eller har satts i trafik i enlighet med lagarna i någon av medlemsstaterna och har drifttillstånd från den medlemsstat där det ansvariga företaget är etablerat.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Nivån på beskattning av vägtransporter varierar fortfarande avsevärt inom unionen. Därför är det motiverat att behålla vissa begränsningar, vilket också indirekt påverkar friheten att tillhandahålla tjänster på området fordonsuthyrning, för att undvika skattemässiga snedvridningar. Följaktligen bör medlemsstaterna ha möjlighet att begränsa den tid ett fordon som hyrts i en annan medlemsstat än den där företaget är etablerat kan användas inom deras respektive territorier.
(5)  Nivån på beskattning av vägtransporter varierar fortfarande avsevärt inom unionen. Därför är det motiverat att behålla vissa begränsningar, vilket också indirekt påverkar friheten att tillhandahålla tjänster på området fordonsuthyrning, i syfte att undvika skattemässiga snedvridningar. Följaktligen bör medlemsstaterna ha möjlighet att, i enlighet med villkoren i detta direktiv och inom sina respektive territorier, begränsa den tid som ett etablerat företag kan använda ett inhyrt fordon som är registrerat eller har tagits i trafik i en annan medlemsstat. De bör även ha rätt att begränsa antalet sådana fordon som hyrs in av ett företag som är etablerat inom deras territorier.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  För att kunna genomdriva dessa åtgärder ska informationen om registreringsnumret för det inhyrda fordonet tillhandahållas i medlemsstaternas nationella elektroniska register i enlighet med förordning (EG) nr 1071/2009. Behöriga myndigheter i etableringsmedlemsstaten som har informerats om användningen av ett fordon som har hyrts av operatören, och som har registrerats eller satts i trafik i enlighet med lagarna i en annan medlemsstat, bör informera berörda myndigheter i denna andra medlemsstat om detta. Medlemsstaterna bör använda informationssystemet för den inre marknaden i detta syfte.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)   För att upprätthålla operativa standarder, uppfylla säkerhetskrav och säkerställa anständiga arbetsvillkor för förare, är det viktigt att transportföretag garanteras tillgång till resurser och direkt stödinfrastruktur i det land där de bedriver sin verksamhet.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser bör övervakas av kommissionen och dokumenteras i en rapport. Eventuella framtida åtgärder inom detta område bör övervägas mot bakgrund av den rapporten.
(7)  Genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser bör övervakas av kommissionen och dokumenteras i en rapport senast tre år efter datumet för införlivandet av detta direktiv. I rapporten bör man ta vederbörlig hänsyn till effekterna på trafiksäkerheten, skatteintäkterna och miljön. Dessutom bör man utvärdera alla överträdelser av detta direktiv, däribland gränsöverskridande överträdelser. Behovet av framtida åtgärder inom detta område bör övervägas mot bakgrund av den rapporten.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a – led ii
Direktiv 2006/1/EG
Artikel 2 – punkt 1 – led a
”a) Fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.”
”a) Fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i valfri medlemsstat, vilket även inkluderar driftstandarder och säkerhetskrav.”
Ändring 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b – led ii
Direktiv 2006/1/EG
Artikel 2 – punkt 1 – led b
b)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:
utgår
”1a. Om fordonet inte är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där det företag som hyr fordonet är etablerat, får medlemsstaterna begränsa användningstiden för det hyrda fordonet inom sina respektive territorier. Medlemsstaterna ska dock i ett sådant fall tillåta användning under minst fyra månader under ett givet kalenderår.”
Ändring 10
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2006/1/EG
Artikel 3
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inhemska företag får använda hyrda fordon för godstransport på väg, på samma villkor som fordon ägda av dessa företag, förutsatt att villkoren i artikel 2 är uppfyllda.”
1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att företag som är etablerade på deras territorier får använda hyrda fordon för godstransport på väg, på samma villkor som fordon ägda av dessa företag, förutsatt att villkoren i artikel 2 är uppfyllda.”
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2006/1/EG
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)
1a.  Om fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat får den medlemsstat där företaget är etablerat
a)  begränsa den tid det inhyrda fordonet kan användas inom deras respektive territorier, förutsatt att den tillåter att det inhyrda fordonet används under minst fyra sammanhängande månader under ett givet kalenderår; i detta fall får medlemsstaten kräva att hyreskontraktet inte löper längre än den tidsfrist som medlemsstaten har fastställt,
b)  begränsa antalet inhyrda fordon som kan användas av ett företag, förutsatt att de tillåter att det lägsta antal fordon som får hyras in motsvarar minst 25 % av hela den fordonsflotta företaget ägde den 31 december året innan tillståndet att använda fordonet begärdes. I detta fall ska ett företag som har en total fordonspark på fler än ett men färre än fyra fordon tillåtas att använda minst ett sådant hyrt fordon.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2006/1/EG
Artikel 3a (ny)
(2a)  Följande artikel ska införas som artikel 3 a:
”Artikel 3a
1.  Informationen om det hyrda fordonets registreringsnummer ska införas i det nationella elektroniska register som definieras i artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009*.
2.  Behöriga myndigheter i en operatörs etableringsmedlemsstat som har informerats om användningen av ett fordon som har hyrts av operatören, och som har registrerats eller satts i trafik i enlighet med lagarna i en annan medlemsstat, bör informera berörda myndigheter i denna andra medlemsstat om detta.
3.  Det administrativa samarbete som avses i punkt 2 ska ske genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som upprättades genom förordning (EU) nr 1024/2012**.
__________________
* Med hänsyn till artikel 16 i förordning EG (nr) 1071/2009 och de ytterligare uppgifter som ska registreras enligt kommissionens förslag.
** EUT L 316, 14.11.2012, s. 1.”
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 –led 3
Direktiv 2006/1/EG
Artikel 5a
Senast den [för in det datum som infaller 5 år efter tidsfristen för införlivande av direktivet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet och effekterna av detta direktiv. Rapporten ska innehålla information om användningen av fordon som har hyrts i en annan medlemsstat än den medlemsstat där det företag som hyr fordonet är etablerat. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.”
Senast den ... [3 år efter tidsfristen för införlivande av ändringsdirektivet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet och effekterna av detta direktiv. Rapporten ska innehålla information om användningen av fordon som har hyrts i en annan medlemsstat än den medlemsstat där det företag som hyr fordonet är etablerat. I rapporten ska man särskilt uppmärksamma effekterna på trafiksäkerheten och skatteintäkterna, inklusive skattemässiga snedvridningar, samt på efterlevnaden av cabotageregler i enlighet med förordning (EG) nr 1072/2009. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.”
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [för in det datum som infaller 18 månader efter det att direktivet träder i kraft]. De ska överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen utan dröjsmål.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den ... [20 månader efter det datum då detta direktiv träder i kraft]. De ska överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen utan dröjsmål.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0193/2018).

Senaste uppdatering: 21 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy