Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2614(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0299/2018

Внесени текстове :

B8-0299/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0265

Приети текстове
PDF 463kWORD 50k
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург
Представяне на възражения срещу делегиран акт: мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море
P8_TA(2018)0265B8-0299/2018

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2018 г. относно делегирания регламент на Комисията от 2 март 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2018)01194),

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета(1), и по-специално член 11, параграф 2 и член 46, параграф 5 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 на Комисията от 5 септември 2016 г. за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море(2),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по рибно стопанство,

—  като взе предвид член 105, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че от държавите членки се изисква да постигнат добро екологично състояние на морските води до 2020 г. в съответствие с член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)(3) и че член 2, параграф 5, буква й) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 изисква общата политика в областта на рибарството да допринася за постигането на тази цел;

Б.  като има предвид, че в заключенията в научното си становище по темата(4) Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) изрази редица опасения по отношение на ефективността на предложените мерки за защитените видове и местообитания и целостта на морското дъно; като има предвид, че тези опасения не са изцяло отразени в съображенията на разглеждания делегиран регламент;

В.  като има предвид, че в научното си становище НТИКР отбеляза също така, че данните, свързани с въпросната риболовна дейност, на които се основават предложените мерки, са от периода 2010—2012 г. и че е възможно те вече да не са актуални;

Г.  като има предвид, че фактът, че е не определен броят на корабите, които биха били обхванати от частичното временно освобождаване по членове 3б, 3в и 3д от Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 на Комисията във вида, в който се изменя чрез разглеждания делегиран регламент, би могъл да окаже въздействие върху ефективността на предложените мерки;

Д.  като има предвид, че определението на понятието „алтернативно риболовно съоръжение, което оказва въздействие върху морското дъно“, съдържащо се в член 2, точка 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 във вида, в който се изменя чрез разглеждания делегиран регламент, трябва да бъде доуточнено; като има предвид, че ако се окаже, че то обхваща риболова с електрически импулси, това определение би било в противоречие с мандата за преговорите, приет от Парламента на 16 януари 2018 г.(5) в рамките на обикновената законодателна процедура за приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки(6),

Е.  като има предвид, че въздействието на предложеното „алтернативно риболовно съоръжение, което оказва въздействие върху морското дъно“ би могло да бъде значително по-голямо в сравнение с въздействието на други риболовни съоръжения, които са частично забранени (датски и шотландски гриб);

Ж.  като има предвид, че клаузата в предложения делегиран акт относно прегледа и докладването не се отнася до предложените нови зони и тяхното управление, поради което би било невъзможно да се изготви прозрачна оценка на ефективността на мерките, и по-специално на изпитването на новите алтернативни риболовни съоръжения, които оказват въздействие върху морското дъно;

1.  възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я информира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3.  отправя искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид изложените по-горе съображения;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
(2) ОВ L 19, 25.1.2017 г., стр. 10.
(3) ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19
(4) Научен, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) (2017 г.), доклад от 54-ото пленарно заседание (PLEN-17-01).
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0003.
(6) Законодателна процедура 2016/0074(COD).

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност