Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2614(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0299/2018

Předložené texty :

B8-0299/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0265

Přijaté texty
PDF 323kWORD 44k
Čtvrtek, 14. června 2018 - Štrasburk
Námitka k aktu v přenesené pravomoci: opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři
P8_TA(2018)0265B8-0299/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2018 o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 2. března 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2018)01194),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES(1), a zejména na čl. 11 odst. 2 a čl. 46 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 ze dne 5. září 2016, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři(2),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro rybolov,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)(3), mají členské státy povinnost dosáhnout do roku 2020 dobrého ekologického stavu mořských vod a že čl. 2 odst. 5 písm. j) nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžaduje, aby společná rybářská politika k tomuto cíli přispěla;

B.  vzhledem k tomu, že Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) ve svých závěrech k příslušným vědeckým doporučením(4) vyjádřil řadu obav týkajících se účinnosti navrhovaných opatření pro chráněné druhy a přírodní stanoviště a celistvost mořského dna; vzhledem k tomu, že tyto obavy nebyly plně reflektovány v bodech odůvodnění k nařízení v přenesené pravomoci, které je předmětem přezkumu;

C.  vzhledem k tomu, že výbor VTHVR ve svých vědeckých doporučeních rovněž poznamenal, že číselné údaje týkající se dané rybářské činnosti, z nichž navrhovaná opatření vycházejí, jsou z let 2010–2012, a mohou být tudíž zastaralé;

D.  vzhledem k tomu, že nespecifikovaný počet plavidel, jichž by se týkaly částečně dočasné výjimky podle článků 3b, 3c a 3e nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, ve znění nařízení v přenesené pravomoci, které je předmětem přezkumu, by mohl mít dopad na účinnost navrhovaných opatření;

E.  vzhledem k tomu, že definice „alternativního lovného zařízení s dopadem na mořské dno“ uvedená v bodě 2 článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, ve znění nařízení v přenesené pravomoci, které je předmětem přezkumu, musí být dále upřesněna; vzhledem k tomu, že pokud se týká i rybolovu za použití pulzního elektrického proudu, pak by tato definice byla v rozporu s mandátem k vyjednávání schváleným Parlamentem dne 16. ledna 2018(5) v rámci řádného legislativního postupu pro přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření(6);

F.  vzhledem k tomu, že dopad navrhovaného „alternativního lovného zařízení s dopadem na mořské dno“ by mohl být výrazně větší než dopad jiných částečně zakázaných zařízení (dánské a skotské nevody);

G.  vzhledem k tomu, že doložka o přezkumu a zprávě v navrhovaném aktu v přenesené pravomoci se nevztahuje na nově navrhované zóny a jejich řízení, takže znemožňuje transparentní vyhodnocení účinnosti daných opatření, zejména v případě nově testovaného alternativního lovného zařízení s dopadem na mořské dno;

1.  vyslovuje námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který zohlední výše uvedené obavy;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2) Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 10.
(3) Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.
(4) Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) (2017), zpráva z 54. plenárního zasedání (PLEN-17-01).
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0003.
(6) Legislativní postup 2016/0074(COD).

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí