Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2614(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0299/2018

Pateikti tekstai :

B8-0299/2018

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0265

Priimti tekstai
PDF 244kWORD 40k
Ketvirtadienis, 2018 m. birželio 14 d. - Strasbūras
Prieštaravimas deleguotajam aktui: žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti
P8_TA(2018)0265B8-0299/2018

2018 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. kovo 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2018)01194),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB(1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį ir 46 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 5 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti(2),

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

A.  kadangi reikalaujama, kad valstybės narės pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva)(3), 1 straipsnio 1 dalį iki 2020 m. pasiektų gerą jūrų aplinkos būklę, o pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies j punktą bendra žuvininkystės politika turi padėti siekti šio tikslo;

B.  kadangi Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF) savo atitinkamų mokslinių rekomendacijų(4) išvadose išdėstė keletą problemų, susijusių su siūlomų saugomų rūšių ir buveinių bei jūros dugno vientisumo apsaugos priemonių veiksmingumu; kadangi ne visos iš tų problemų įtrauktos į persvarstomojo deleguotojo reglamento konstatuojamąsias dalis;

C.  kadangi STECF savo mokslinėse rekomendacijose taip pat pastebėjo, kad su atitinkama žvejybos veikla susiję skaičiai, kuriais grindžiamos siūlomos priemonės, yra 2010–2012 m. duomenys, todėl gali būti pasenę;

D.  kadangi tai, kad neįvardytas skaičius laivų, kuriems būtų taikomos dalinės laikinos išimtys pagal persvarstomuoju deleguotuoju reglamentu iš dalies keičiamo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/118 3b, 3c ir 3e straipsnius, gali iš tikrųjų turėti poveikio siūlomų priemonių veiksmingumui;

E.  kadangi persvarstomuoju deleguotuoju reglamentu iš dalies keičiamo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/118 2 straipsnio 2 punkte nustatytą alternatyvaus dugnui poveikį darančio žvejybos įrankio apibrėžtį reikia papildomai patikslinti; kadangi tuo atveju, jeigu ji apima elektroimpulsinę žvejybą, tokia apibrėžtis prieštarautų 2018 m. sausio 16 d. Parlamento patvirtintiems derybų įgaliojimams(5) įprastoje teisėkūros procedūroje, kurios laikantis bus priimamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones(6);

F.  kadangi siūlomo alternatyvaus dugnui poveikį darančio žvejybos įrankio poveikis vis tiek gali būti daug didesnis nei kito, iš dalies draudžiamo, įrankio (daniško ar škotiško užmetamojo tinklo);

G.  kadangi pasiūlyto deleguotojo akto nuostata dėl peržiūros ir ataskaitų teikimo netaikoma naujai pasiūlytoms zonoms ir jų valdymui, todėl neįmanoma skaidriai įvertinti priemonių veiksmingumo, o ypač jų poveikio naujai bandomiems alternatyviems jūros dugnui poveikį darantiems žvejybos įrankiams;

1.  pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3.  prašo Komisijos pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į nurodytas problemas;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 354, 2013 12 28, p. 22.
(2) OL L 19, 2017 1 25, p. 10.
(3) OL L 164, 2008 6 25, p. 19.
(4) Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF), 2017 m., 54-ojo plenarinio posėdžio ataskaita (PLEN-17-01).
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0003.
(6) Teisėkūros procedūra 2016/0074(COD).

Atnaujinta: 2019 m. sausio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika