Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2614(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0299/2018

Teksty złożone :

B8-0299/2018

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0265

Teksty przyjęte
PDF 126kWORD 49k
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg
Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym
P8_TA(2018)0265B8-0299/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 2 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2018)01194),

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE(1), w szczególności jego art. 11 ust. 2 oraz art. 46 ust. 5,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/118 z dnia 5 września 2016 r. ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym(2),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Rybołówstwa,

–  uwzględniając art. 105 ust. 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że państwa członkowskie są zobowiązane do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego do 2020 r. zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)(3), natomiast art. 2 ust. 5 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wymaga, aby WPRyb przyczyniała się do realizacji tego celu;

B.  mając na uwadze, że we wnioskach zawartych w odnośnej opinii naukowej(4) Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) wyraził szereg zastrzeżeń dotyczących skuteczności środków proponowanych w odniesieniu do chronionych gatunków i siedlisk oraz integralności dna morskiego; mając na uwadze, że zastrzeżeń tych nie odzwierciedlono w pełni w motywach rozpatrywanego rozporządzenia delegowanego;

C.  mając na uwadze, że w ww. opinii naukowej STECF zauważył również, że dane liczbowe dotyczące omawianej działalności połowowej i będące podstawą proponowanych środków pochodzą z lat 2010–2012 i dlatego mogą być nieaktualne;

D.  mając na uwadze, że nieustalona liczba statków, które zostałyby objęte po części tymczasowymi wyłączeniami na mocy art. 3b, 3c i 3e rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/118 zmienionego rozpatrywanym rozporządzeniem delegowanym, mogłaby mieć wpływ na skuteczność proponowanych środków;

E.  mając na uwadze, że konieczne jest dalsze uściślenie definicji „alternatywnego narzędzia połowowego oddziałującego na dno morskie” określonej w art. 2 pkt 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/118 zmienionego rozpatrywanym rozporządzeniem delegowanym; mając na uwadze, że gdyby taka definicja obejmowała połowy z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego, byłaby sprzeczna z mandatem negocjacyjnym przyjętym przez Parlament w dniu 16 stycznia 2018 r.(5) w ramach zwykłej procedury ustawodawczej dotyczącej przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych(6);

F.  mając na uwadze, że wpływ proponowanego „alternatywnego narzędzia połowowego oddziałującego na dno morskie” może być mimo to dużo większy niż innego, częściowo zakazanego narzędzia (niewody duńskie i szkockie);

G.  mając na uwadze, że klauzula przeglądowa i sprawozdawcza w ramach proponowanego aktu delegowanego nie ma zastosowania do nowo zaproponowanych stref ani do zarządzania nimi, tym samym uniemożliwiając dokonanie przejrzystej oceny skuteczności środków, zwłaszcza w odniesieniu do niedawno testowanych alternatywnych narzędzi połowowych oddziałujących na dno morskie;

1.  wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3.  wzywa Komisję do przedstawienia nowego aktu delegowanego uwzględniającego powyższe uwagi;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.
(2) Dz.U. L 19 z 25.1.2017, s. 10.
(3) Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19.
(4) Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) (2017), sprawozdanie z 54. posiedzenia plenarnego (PLEN-17-01).
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0003.
(6) Procedura ustawodawcza 2016/0074(COD).

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności