Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2614(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0299/2018

Texte depuse :

B8-0299/2018

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0265

Texte adoptate
PDF 249kWORD 50k
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg
Obiecțiuni la un act delegat: Măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului
P8_TA(2018)0265B8-0299/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 2 martie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)01194),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului(1), în special articolul 11 alineatul (2) și articolul 46 alineatul (5),

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/118 din 5 septembrie 2016 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului(2),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru pescuit,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât statele membre au obligația să ajungă la o stare ecologică bună a apelor marine până în 2020, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin)(3), iar articolul 2 alineatul (5) litera (j) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 impune ca politica comună în domeniul pescuitului să contribuie la realizarea acestui obiectiv;

B.  întrucât Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), în concluziile avizului său științific relevant(4), a exprimat o serie de preocupări în ceea ce privește eficacitatea măsurilor propuse pentru speciile și habitatele protejate și pentru integritatea fundului mării; întrucât aceste preocupări nu au fost reflectate pe deplin în considerentele din regulamentul delegat în curs de examinare;

C.  întrucât, în avizul său științific, CSTEP a remarcat, de asemenea, că cifrele referitoare la activitatea de pescuit în cauză, pe care se bazează măsurile propuse, sunt din perioada 2010-2012 și, prin urmare, ar putea fi depășite;

D.  întrucât numărul nedefinit de nave care ar urma să fie vizate de derogările parțial temporare menționate la articolele 3b, 3c și 3e din Regulamentul delegat (UE) 2017/118 al Comisiei, modificat prin regulamentul delegat în curs de examinare, ar putea avea un impact asupra eficacității măsurilor propuse;

E.  întrucât definiția conceptului de „unelte de pescuit alternative cu impact asupra fundului mării”, stabilită la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/118 al Comisiei, modificat prin regulamentul delegat în curs de examinare, trebuie să fie însoțită de precizări suplimentare; întrucât, în cazul în care se referă și la pescuitul cu impulsuri electrice, o astfel de definiție ar fi în contradicție cu mandatul de negociere adoptat de Parlament la 16 ianuarie 2018(5) în cadrul procedurii legislative ordinare pentru adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protejarea ecosistemelor marine prin măsuri tehnice(6);

F.  întrucât impactul „uneltelor de pescuit alternative cu impact asupra fundului mării” propuse ar putea fi totuși considerabil mai mare decât cel al altor echipamente, care sunt parțial interzise (traulele daneze și năvoadele marine de fund);

G.  întrucât clauza de revizuire și de raportare din propunerea de act delegat nu se aplică noilor zone propuse și gestionării acestora, făcând astfel imposibilă o evaluare transparentă a eficacității măsurilor, în special a uneltelor alternative cu impact asupra fundului mării, care au fost testate recent,

1.  formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  solicită Comisiei să prezinte un nou act delegat care să țină cont de preocupările menționate mai sus;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 354, 28.12.2013, p. 22.
(2) JO L 19, 25.1.2017, p. 10.
(3) JO L 164, 25.6.2008, p. 19.
(4) Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) (2017) – Raportul celei de a 54-a reuniuni plenare (PLEN-17-01).
(5) Texte adoptate, P8_TA(2018)0003.
(6) Procedura legislativă 2016/0074(COD).

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate