Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2614(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0299/2018

Predkladané texty :

B8-0299/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0265

Prijaté texty
PDF 255kWORD 44k
Štvrtok, 14. júna 2018 - Štrasburg
Námietka proti delegovanému nariadeniu: opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori
P8_TA(2018)0265B8-0299/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2018 o delegovanom nariadení Komisie z 2. marca 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2018)01194),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES(1) a najmä na jeho článok 11 ods. 2 a článok 46 ods. 5,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/118 z 5. septembra 2016, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori(2),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre rybárstvo,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)(3), sú členské štáty povinné dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav morských vôd a v článku 2 ods. 5 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vyžaduje, aby spoločná rybárska politika prispievala k dosiahnutiu tohto cieľa;

B.  keďže Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (ďalej len „STECF“) v záveroch k svojmu príslušnému vedeckému odporúčaniu(4) vyjadril viaceré obavy, pokiaľ ide o účinnosť navrhovaných opatrení pre chránené druhy a biotopy a o celistvosť morského dna; keďže tieto obavy neboli plne zohľadnené v odôvodneniach delegovaného nariadenia, ktoré je predmetom preskúmania;

C.  keďže STECF vo svojom vedeckom odporúčaní tiež zdôraznil, že číselné údaje týkajúce sa dotknutej rybolovnej činnosti, z ktorých navrhované opatrenia vychádzajú, sú z rokov 2010 – 2012, a preto by mohli byť zastarané;

D.  keďže nevyčíslený počet plavidiel, na ktoré by sa vzťahovali čiastočne dočasné výnimky podľa článkov 3b, 3c a 3e delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/118 zmeneného delegovaným nariadením, ktoré je predmetom preskúmania, by mohol mať vplyv na účinnosť navrhovaných opatrení;

E.  keďže vymedzenie pojmu „alternatívny rybársky vystroj s vplyvom na dno“ stanovené v článku 2 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/118 zmeneného delegovaným nariadením, ktoré je predmetom preskúmania, je potrebné ďalej spresniť; keďže zahŕňa elektrický impulzový rybolov, takéto vymedzenie pojmu by bolo v rozpore s mandátom na rokovania, ktorý Európsky parlament prijal 16. januára 2018(5) v rámci riadneho legislatívneho postupu na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení(6);

F.  keďže vplyv navrhovaného „alternatívneho rybárskeho vystroja s vplyvom na dno“ by stále mohol byť podstatne vyšší ako vplyv iného, čiastočne zakázaného výstroja (dánske a škótske záťahové siete);

G.  keďže doložka o preskúmaní a podávaní správ v navrhovanom delegovanom akte sa nevzťahuje na novo navrhnuté zóny ani na ich riadenie, a to znemožňuje transparentné hodnotenie účinnosti opatrení, najmä pokiaľ ide o novo skúšaný alternatívny rybársky vystroj s vplyvom na dno;

1.  vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

3.  žiada Komisiu, aby predložila nový delegovaný akt, ktorý zohľadní uvedené obavy;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ L 19, 25.1.2017, s. 10.
(3) Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.
(4) Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) (2017), správa z 54. plenárneho zasadnutia (PLEN-17-01).
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0003.
(6) Legislatívny postup 2016/0074(COD).

Posledná úprava: 8. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia