Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2741(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0275/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0266

Vastuvõetud tekstid
PDF 175kWORD 52k
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg
Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi
P8_TA(2018)0266RC-B8-0275/2018

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2018. aasta resolutsioon okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet, mille sõlmimist vahendas EL ning millele kirjutasid alla Gruusia ja Venemaa Föderatsioon, ning 8. septembri 2008. aasta rakenduskokkulepet,

–  võttes arvesse oma 21. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja Ukrainaga(1),

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta(2),

–  võttes arvesse idapartnerluse tippkohtumiste ühisavaldusi, eriti 2017. aastal Brüsselis kokku lepitud ühisavaldust,

–  võttes arvesse komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ühisteatisi Euroopa naabruspoliitika (ENP) kohta, eriti 18. mai 2017. aasta aruannet läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika rakendamise kohta (JOIN(2017)0018), komisjoni talituste 9. juuni 2017. aasta ühist töödokumenti „Idapartnerlus – 20 tulemust 2020. aastaks: keskendumine peamistele prioriteetidele ja konkreetsetele tulemustele“ (SWD(2017)0300) ning 2016. aasta teatist Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta ELi idanaabruses ja eriti oma 15. novembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2017. aasta novembri tippkohtumise eel(3),

–  võttes arvesse ELi vaatlusmissiooni (EUMM) lähetamist Gruusiasse 15. septembril 2008. aastal,

–  võttes arvesse Gruusia konflikti käsitleva ja Heidi Tagliavini juhitud 2009. aasta sõltumatu rahvusvahelise teabekogumismissiooni aruannet,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Gruusia tähistab 1918. aastal asutatud esimese Gruusia demokraatliku vabariigi 100. aastapäeva ja on õigustatult uhke oma viimase aja saavutuste üle;

B.  arvestades, et EL toetab kindlalt Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides;

C.  arvestades, et kümme aastat pärast Venemaa sõjalist agressiooni Gruusia vastu 2008. aasta augustis jätkab Venemaa Föderatsioon endiselt Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia alade ebaseaduslikku okupeerimist, õõnestades sellega rahvusvahelist õigust ja reeglitel põhinevat rahvusvahelist süsteemi; arvestades, et Venemaa ning Abhaasia ja Lõuna‑Osseetia vahel 2014. ja 2015. aastal sõlmitud nn integratsiooni- ja liidulepingud rikkusid selgelt rahvusvahelist õigust, OSCE põhimõtteid ja Venemaa rahvusvahelisi kohustusi; arvestades, et Euroopa Liit ei tunnusta nn valimiste raamistikku ning rahvahääletust, mille korraldasid Venemaa toetatud separatistid Gruusiale kuuluvatel Abhaasia ja Lõuna‑Osseetia aladel 2016. ja 2017. aastal;

D.  arvestades, et EL tegutseb endiselt kindlalt selle nimel, et leida Venemaa‑Gruusia konfliktile rahumeelne lahendus, mis on täielikus vastavuses rahvusvahelise õiguse alusnormide ja põhimõtetega;

E.  arvestades, et Venemaa tugevdab pidevalt oma ebaseaduslikku sõjalist kohalolekut okupeeritud Gruusia aladel, rajades uusi baase, tuues kohale uusi vägesid ja varustust ning viies läbi sõjalisi õppusi;

F.  arvestades, et Venemaa rikub endiselt oma rahvusvahelisi kohustusi ja keeldub täielikult rakendamast ELi vahendatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet;

G.  arvestades, et Venemaa jätkab Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia isoleerimist ülejäänud riigist, sulgedes täiendavaid piiripunkte, paigaldades administratiivpiirile füüsilisi tõkkeid ja viies läbi kampaaniat gruusia kultuuri väljajuurimiseks;

H.  arvestades, et administratiivpiiri nihutatakse tasapisi, kuid järjekindlalt nn piiristamise raames sügavamale Thbilisi kontrolli all olevale territooriumile ning mõnes kohas on see jõudnud väga lähedale elutähtsale taristule, näiteks kiirteedele ja gaasi torujuhtmetele;

I.  arvestades, et sajad tuhanded riigisisesed põgenikud ja pagulased, kes on mitme etnilise puhastuse laine tagajärjel Gruusiale kuuluvatelt Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia aladelt vägisi välja saadetud, on endiselt jäetud ilma põhiõigusest turvaliselt ja väärikalt koju tagasi pöörduda;

J.  arvestades, et okupeeritud Gruusia aladel rikutakse põhilisi inimõigusi, sealhulgas liikumis- ja elukohavabadust, õigust omandile ja õigust saada emakeelset haridust; arvestades, et jätkuvalt pannakse toime ebaseaduslikke kinnipidamisi ja inimrööve;

K.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon kui tegeliku kontrolli teostaja Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia alade üle on täielikult vastutav inimõiguste tõsiste rikkumiste ja kohapealse humanitaarolukorra eest;

L.  arvestades, et 2008. aasta sissetung oli Venemaa esimene suur avalik rünnak Euroopa korra vastu; arvestades, et hiljem järgnesid sellele teised, sealhulgas Krimmi annekteerimine ja sõda Ida‑Ukrainas;

M.  arvestades, et Gruusia riigisisesed põgenikud Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria ja Davit Basharuli tapeti ebaseaduslikult Venemaa okupatsioonirežiimi poolt Suhhumis ja Tshinvalis toime pandud jõhkrate meetmete käigus;

N.  arvestades, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) on alustanud väidetavate konflikti käigus toime pandud sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude uurimist;

O.  arvestades, et 12. augustil 2008 toimunud Kesk‑ ja Ida‑Euroopa juhtide (Poola presidendi Lech Kaczyński, Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese, Leedu presidendi Valdas Adamkuse, Läti peaministri Ivars Godmanise ja Ukraina presidendi Viktor Juštšenko) ühist erakorralist külastust Gruusiasse peetakse üldiselt peamiseks teguriks, mis peatas Venemaa edasiliikumise Thbilisi peale, kui väed olid Gruusia pealinnast ainult 50 km kaugusel, ning aitas ELi nõukogu eesistujal Prantsusmaal relvarahu vahendada;

P.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon keeldub endiselt võimaldamast ELi vaatlusmissioonile juurdepääsu Gruusiale kuuluvatele Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladele, mis kujutab endast ELi vahendatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkuleppe rikkumist, ning takistab seeläbi missiooni suutlikkust oma mandaati täies ulatuses ellu viia;

1.  kordab oma sõnaselget toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele; kinnitab, et ÜRO põhikirjas, 1975. aasta Helsingi lõppaktis ja OSCE 1990. aasta Pariisi hartas sätestatud põhimõtted moodustavad Euroopa mandril rahu tagamise nurgakivi;

2.  kordab, et suveräänsus, sõltumatus ja vaidluste rahumeelne lahendamine on Euroopa julgeolekukorra peamised põhimõtted; rõhutab, et Gruusia konfliktide lahendamine on ülimalt oluline kogu Euroopa mandri julgeoleku ja stabiilsuse suurendamiseks; on seisukohal, et need konfliktid ja Gruusia alade jätkuv okupeerimine võivad endiselt ohustada teiste Euroopa riikide suveräänsust;

3.  nõuab, et Venemaa Föderatsioon tühistaks otsuse tunnustada Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia alade nn iseseisvust; mõistab hukka Venezuela, Nicaragua, Süüria ja Nauru otsuse tunnustada Abhaasiat ja Lõuna‑Osseetiat ning nõuab selle tunnustamise tagasivõtmist;

4.  rõhutab, et Venemaa Föderatsioon peab tingimusteta täitma kõiki 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkuleppe sätteid, eelkõige kohustust viia kõik oma relvajõud Gruusia territooriumilt välja;

5.  nõuab, et Venemaa Föderatsioon lõpetaks Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia alade okupatsiooni, austaks täielikult Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning selle rahvusvaheliselt tunnustatud piiride puutumatust ning lõpetaks mõlema piirkonna de facto integreerimise Venemaa haldusse;

6.  kinnitab ELi otsusekindlust aidata kaasa Venemaa‑Gruusia konflikti rahumeelsele lahendamisele ning kasutada selleks kõiki tervikliku lähenemisviisi raames tema käsutuses olevaid vahendeid, kaasa arvatud Lõuna‑Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks nimetatud ELi eriesindajat, tegevust Genfi rahvusvaheliste kõneluste kaaseesistujana, ELi vaatlusmissiooni Gruusias ning mittetunnustamis- ja osalemispoliitikat;

7.  nõuab tungivalt, et Gruusia valitsus teeks ICCga jätkuvalt koostööd, hõlbustades ICC prokuratuuri uurimisi ning tagades, et ICC sekretariaat saab täita oma ülesandeid inimeste teavitamise ja ohvrite kaasamise vallas;

8.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles võimaldama ELi vaatlusmissioonile tema mandaadi kohane tingimusteta juurdepääs Gruusiale kuuluvatele Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia aladele; tuletab meelde, et ELi vaatlusmissioon on ainuke püsivalt kohapeal viibiv rahvusvaheline esindus, kes annab erapooletut teavet olukorra kohta administratiivpiiril, ning nõuab tema mandaadi pikendamist ka ajaks pärast 14. detsembrit 2018;

9.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles peatama administratiivpiiri edasine nn piiristamine, mida ta püüab saavutada okastraataedade ja muude kunstlike tõkete paigaldamisega; nõuab samuti, et lõpetataks Gruusia valitsuse kontrollitavale territooriumile sissetungimine ja administratiivpiiri edasine laiendamine, sest sellega takistatakse tahtlikult inimestevahelisi kontakte ja isoleeritakse kahe okupeeritud piirkonna elanikke;

10.  mõistab hukka kümnete gruusia külade ja gruusia kirikute tahtliku hävitamise Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia aladel ning tahtliku katse kustutada okupeeritud aladel gruusia kultuuri ja ajaloo jäljed ning mõistab hukka ka vastandlikud ja vaenulikkust tekitavad algatused, nagu 2017. aasta nn rahvahääletus, millega kiideti heaks Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia nimemuutus;

11.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles järgima konflikti rahumeelse lahendamise põhimõtet ning vastama Gruusia ühepoolselt võetud kohustusele loobuda jõu kasutamisest, mida kinnitas Gruusia president 23. novembril 2010 Euroopa Parlamendis peetud kõnes;

12.  tunneb heameelt Gruusia valitsuse uue rahualgatuse „Samm parema tuleviku suunas“ üle, mille eesmärk on parandada Gruusiale kuuluvatel Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia aladel elavate inimeste humanitaar- ja sotsiaal-majanduslikke tingimusi ning edendada inimestevahelisi kontakte ja usalduse suurendamist eraldatud kogukondade vahel;

13.  tuletab Venemaa Föderatsioonile kui okupeerivale võimule meelde tema kohustusi elanikkonna ees ning et ta peab lõpetama okupeeritud Gruusia aladel inimõiguste rikkumised, liikumis- ja elukohavabaduse piiramise, diskrimineerimise etnilise päritolu alusel ning omandiõiguse ja emakeelse hariduse saamise õiguse rikkumise;

14.  kutsub lisaks Venemaa Föderatsiooni üles tegema lõpu karistamatusele ja etniliste motiividega kuritegudele Gruusiale kuuluvatel Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia aladel ning kõrvaldama kõik tõkked, mis takistavad Gruusia riigisiseste põgenike Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria ja Davit Basharuli ebaseadusliku tapmise toimepanijate vastutusele võtmist;

15.  tunneb heameelt selle üle, et Gruusia parlament võttis kaheparteilise toetusega vastu resolutsiooni, millega seati sisse selliste rikkumiste toimepanijate ja nende varjamise eest vastutavate isikute must nimekiri (Otkhozoria‑Tatunashvili nimekiri), ning kutsub liikmesriike ja nõukogu üles kandma musta nimekirja need isikud, kes on või võivad olla Otkhozoria‑Tatunashvili nimekirjas, ning kehtestama neile riiklikke ja ELi‑üleseid sanktsioone;

16.  nõuab tungivalt, et Venemaa Föderatsioon võimaldaks riigisisestel põgenikel ja pagulastel turvaliselt ja väärikalt koju tagasi pöörduda ning tagaks kohapeal rahvusvaheliste inimõiguste olukorra jälgimise mehhanismidele takistamatu juurdepääsu;

17.  mõistab taas hukka propaganda, desinformatsiooni ja sotsiaalmeediasse imbumise õõnestava poliitika, mille eesmärk on nõrgestada Gruusias demokraatiat ja ühiskonda, vähendades institutsioonide usaldust, manipuleerides avaliku arvamusega, levitades alusetuid kuulujutte, õhutades sotsiaalseid pingeid ja suurendades üldist usaldamatust meedia vastu; mõistab sellega seoses hukka Venemaa peetava infosõja, milles ta kasutab oma riigi kontrolli all olevaid meediakanaleid libauudiste tahtlikuks levitamiseks, et mõjutada sisepoliitikat ja õõnestada Euroopa integratsiooni protsesse;

18.  rõhutab, et rahvusvaheline kogukond peab võtma Venemaa okupatsiooni- ja anneksioonipoliitika vastu järjepideva, kooskõlastatud, ühise ja kindla seisukoha, kuna see on ainuke vahend, millega tagada Gruusias konflikti rahumeelne lahendamine ja naabruses sarnaste konfliktide tekke ennetamine;

19.  kutsub ELi institutsioone üles võtma vastu lähenemisviisi, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi lähenemisviisiga ning liikmesriikide parlamentide poliitikaga, ning kasutama seejuures selgemaid ja täpsemaid termineid, et määratleda Venemaa agressioon Gruusias Venemaa Föderatsiooni poolse Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna‑Osseetia alade okupeerimisena;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, idapartnerlusriikide valitsustele ja parlamentidele ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 11, 12.1.2018, lk 82.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0493.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0440.

Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika