Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2741(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0275/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0266

Antagna texter
PDF 132kWORD 47k
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg
Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen
P8_TA(2018)0266RC-B8-0275/2018

Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2018 om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det avtal om eldupphör av den 12 augusti 2008 som undertecknades av Georgien och Ryssland efter medling av EU samt genomförandeavtalet av den 8 september 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2016 om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken(2),

–  med beaktande av de gemensamma förklaringarna från toppmötena inom det östliga partnerskapet, särskilt den som man enades om i Bryssel 2017,

–  med beaktande av kommissionens och Europeiska utrikestjänstens gemensamma meddelanden om den europeiska grannskapspolitiken, särskilt rapporten av den 18 maj 2017 om genomförandet av översynen av den europeiska grannskapspolitiken (JOIN(2017)0018), det gemensamma arbetsdokumentet av den 9 juni 2017 Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (SWD(2017)0300) samt 2016 års meddelande En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i det östra grannskapet, särskilt sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017(3),

–  med beaktande av utplaceringen av EU:s övervakningsuppdrag (EUMM) i Georgien den 15 september 2008,

–  med beaktande av rapporten från det oberoende internationella undersökningsuppdraget avseende konflikten i Georgien under ledning av Heidi Tagliavini,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Georgien firar 100-årsdagen av den första georgiska demokratiska republiken som bildades 1918 och man är med rätta stolt över de framsteg som gjorts.

B.  EU stöder helhjärtat Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

C.  Tio år efter Rysslands militära angrepp på Georgien i augusti 2008 fortsätter Ryssland att olagligen ockupera de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, vilket undergräver folkrätten och det regelbaserade internationella systemet. De så kallade införlivande- och alliansfördragen, som undertecknades mellan Ryssland och Abchazien och Sydossetien 2014 och 2015, var tydliga brott mot folkrätten, OSSE:s principer och Rysslands internationella åtaganden. Europeiska unionen erkänner inte ramen för de så kallade valen och den folkomröstning som hölls av ryskstödda separatister i de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien 2016 och 2017.

D.  EU lägger fortsatt stor vikt vid uppnåendet av en fredlig lösning på konflikten mellan Ryssland och Georgien i fullständig överensstämmelse med grundläggande folkrättsliga normer och principer.

E.  Ryssland ökar ständigt sin olagliga militära närvaro i Georgiens ockuperade territorier genom att bygga nya baser, föra in nya styrkor och ny utrustning, samt genomföra militärövningar.

F.  Ryssland fortsätter att brista i fullgörandet av sina internationella skyldigheter och vägrar att till fullo genomföra det avtal om eldupphör som efter medling av EU undertecknades den 12 augusti 2008.

G.  Ryssland fortsätter att isolera Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien från resten av landet genom att stänga ännu flera gränsövergångar, inrätta fysiska hinder längs den administrativa gränslinjen och genomföra en kampanj som syftar till att utrota georgisk kultur.

H.  Denna linje flyttas sakta men säkert längre in i det Tbilisikontrollerade territoriet genom en process som kallas ”gränsuppbyggnad” och på vissa ställen kommer man mycket nära kritisk infrastruktur såsom motorvägar och gasledningar.

I.  Hundratusentals internflyktingar och flyktingar som utvisats med tvång från de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien på grund av flera omgångar av etnisk rensning är fortfarande berövade sin grundläggande rätt att på ett säkert och värdigt sätt återvända till sina hem.

J.  I de ockuperade områdena i Georgien sker kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna, bland annat rätten till rörelse- och uppehållsfrihet, rätten till egendom och rätten till utbildning på modersmålet. Olagliga frihetsberövanden och kidnappningar fortsätter.

K.  Ryssland, som är den makt som utövar den faktiska kontrollen över de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, bär det fulla ansvaret för allvarliga människorättskränkningar och för den humanitära situationen på plats.

L.  Invasionen 2008 var Rysslands första större öppna angrepp på den europeiska ordningen. Det följdes senare av andra, bland annat annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina.

M.  De georgiska internflyktingarna Artjil Tatunasjvili, Giga Otchozoria och Davit Basjaruli berövades livet till följd av brutala handlingar som begicks olagligen av den ryska ockupationsmakten i Suchumi och Tschinvali.

N.  Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har inlett en utredning av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som påstås ha begåtts i konflikten.

O.  Ett gemensamt ad hoc-besök i Georgien den 12 augusti 2008 av de central- och östeuropeiska ledarna – Lech Kaczyński, Polens president, Toomas Hendrik Ilves, Estlands president, Valdas Adamkus, Litauens president, Ivars Godmanis, Lettlands premiärminister och Viktor Jusjtjenko, Ukrainas president – anses allmänt som en viktig faktor som hejdade de ryska trupprörelserna i riktning mot Tbilisi när trupperna befann sig bara 50 km från den georgiska huvudstaden, och gjorde det lättare för det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd att medla fram ett eldupphör.

P.  Ryssland fortsätter att neka EUMM tillträde till de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, i strid med avtalet om eldupphör som efter medling av EU undertecknades den 12 augusti 2008, vilket hindrar EUMM från att fullgöra sitt uppdrag.

1.  Europaparlamentet bekräftar sitt otvetydiga stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet. Parlamentet erkänner att de principer som fastställs i FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975 och 1990 års OSSE-stadga från Paris utgör hörnstenarna för en fredlig europeisk kontinent.

2.  Europaparlamentet betonar att suveränitet, oberoende och en fredlig konfliktlösning är centrala principer för den europeiska säkerhetsordningen. Parlamentet betonar att en lösning på konflikterna i Georgien är avgörande för att öka säkerheten och stabiliteten på hela den europeiska kontinenten. Parlamentet anser att dessa konflikter och den varaktiga ockupationen av georgiska territorier fortfarande utgör är ett potentiellt hot mot andra europeiska länders suveränitet.

3.  Europaparlamentet kräver att Ryssland upphäver sitt beslut om att erkänna det så kallade oberoendet för de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien. Parlamentet fördömer Venezuelas, Nicaraguas, Syriens och Naurus beslut att erkänna Abchazien och Sydossetien och uppmanar dem att återkalla detta erkännande.

4.  Europaparlamentet framhåller behovet av att Ryssland villkorslöst uppfyller alla bestämmelser i avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008, framför allt åtagandet om att dra tillbaka alla sina militära styrkor från Georgiens territorium.

5.  Europaparlamentet kräver att Ryssland upphör med sin ockupation av de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien och fullt ut respekterar Georgiens suveränitet och territoriella integritet samt okränkbarheten av landets internationellt erkända gränser och att Ryssland upphör med den integrering av de båda regionerna i den ryska förvaltningen som faktiskt sker.

6.  Europaparlamentet bekräftar EU:s starka åtagande att bidra till en fredlig lösning på konflikten mellan Ryssland och Georgien genom att använda alla de instrument som den har till sitt förfogande som ett led i en övergripande strategi, däribland EU:s särskilda representant för Sydkaukasien och krisen i Georgien, sitt medordförandeskap vid de internationella diskussionerna i Genève, EUMM i Georgien och politiken om icke-erkännande och dialog.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Georgiens regering att fortsätta att samarbeta med ICC genom att underlätta undersökningar som utförs av ICC:s åklagarmyndighet samt se till att ICC:s registrator kan fullgöra sitt uppdrag i fråga om utåtriktad verksamhet och deltagande från offrens sida.

8.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att bevilja EUMM villkorslöst tillträde till de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, i enlighet med sitt mandat. Parlamentet påminner om att EUMM utgör den enda permanenta internationella närvaron på plats som tillhandahåller opartisk information om situationen utmed den administrativa gränslinjen, och efterlyser en förlängning av dess mandat efter den 14 december 2018.

9.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att sätta stopp för ytterligare gränsuppbyggnad utmed den administrativa gränslinjen genom att resa taggtrådsstängsel och andra konstgjorda hinder. Parlamentet kräver också att Ryssland ska sluta inkräkta på områden som kontrolleras av den georgiska regeringen och inte utöka den administrativa gränslinjen ytterligare, och därmed medvetet hindra kontakter mellan människor och isolera befolkningen i båda de ockuperade områdena.

10.  Europaparlamentet fördömer den avsiktliga förstörelsen av dussintals georgiska byar och georgiska kyrkor i de ockuperade territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien samt de avsiktliga försöken att radera ut spåren av georgisk kultur och historia i de ockuperade territorierna, och fördömer motstridiga och splittrande initiativ såsom den så kallade folkomröstningen 2017 genom vilken en namnändring godkändes av Tschinvaliregionen/Sydossetien.

11.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att respektera principen om fredlig konfliktlösning, och Georgiens ensidiga åtagande att inte använda våld, i enlighet med vad som bekräftades av Georgiens president i hans tal till Europaparlamentet den 23 november 2010.

12.  Europaparlamentet välkomnar den georgiska regeringens nya initiativ för fred med titeln ”Ett steg mot en bättre framtid”, som syftar till att förbättra de humanitära och socioekonomiska förhållandena för personer som är bosatta i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien och till att främja kontakter mellan människor och bygga upp förtroendet mellan splittrade befolkningsgrupper

13.  Europaparlamentet erinrar Ryssland, som ockupationsmakt, om att fullgöra sina skyldigheter gentemot befolkningen och om att Ryssland måste upphöra med människorättskränkningar, begränsningar av rörelse- och uppehållsfriheten, diskriminering på grund av etniskt ursprung, och åsidosättande av rätten till egendom och tillgång till utbildning på modersmålet i de ockuperade territorierna i Georgien.

14.  Europaparlamentet uppmanar dessutom Ryssland att sätta stopp för strafflöshet och etniskt motiverade brott i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, samt att undanröja eventuella hinder för att se till att de som är skyldiga till morden på de georgiska internflyktingarna Artjil Tatunasjvili, Giga Otchozoria och Davit Basjaruli ställs inför rätta.

15.  Europaparlamentet välkomnar det georgiska parlamentets antagande av den partiövergripande resolution om upprättandet av en förteckning över förövare och personer som har gjort sig skyldiga till att dölja sådana brott (Otchozoria-Tatunasjvili-förteckningen) och uppmanar medlemsstaterna och rådet att svartlista och införa nationella eller EU-omfattande sanktioner mot dem som finns med eller som kanske läggs till i Otchozoria-Tatunasjvili-förteckningen.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland att göra det möjligt för internflyktingar och flyktingar att på ett säkert och värdigt sätt återvända till sina hem och säkerställa ett obehindrat tillträde på plats för internationella övervakningsmekanismer för mänskliga rättigheter.

17.  Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av den omstörtande politik som omfattar propaganda, desinformation och infiltration av sociala medier och som syftar till att försvaga demokratin och samhället i Georgien genom att misskreditera institutioner, manipulera den allmänna opinionen, sprida falska berättelser, öka sociala spänningar och främja en allmän misstro mot medierna. Parlamentet fördömer i detta sammanhang det informationskrig som förs av Ryssland, som utnyttjar sina statskontrollerade mediekanaler för att avsiktligt sprida falska nyheter i syfte att påverka inrikespolitiken och underminera den europeiska integrationsprocessen.

18.  Europaparlamentet betonar att det internationella samfundet måste inta en konsekvent, enhetlig och bestämd hållning mot Rysslands ockupations- och annekteringspolitik eftersom det är det enda sättet att säkerställa en fredlig lösning på konflikten i Georgien och förebygga liknande konflikter i grannskapet.

19.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att anta en strategi som är förenlig med Europaparlamentets politik och den politik som förs av de nationella parlamenten i medlemsstaterna genom att använda tydligare och mer exakta termer för att definiera Rysslands aggression i Georgien som Ryska federationens ockupation av de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, medlemsstaternas regeringar och parlament, de östliga partnerskapsländernas regeringar och parlament samt Ryska federationens regering och parlament.

(1) EUT C 11, 12.1.2018, s. 82.
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0493.
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0440.

Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy