Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2634(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0274/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0274/2018

Συζήτηση :

PV 13/06/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0267

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 439kWORD 62k
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ
P8_TA(2018)0267B8-0274/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (2018/2634(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού), καθώς και τις αναθεωρήσεις της που πραγματοποιήθηκαν το 2005 και το 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Georgetown του 1975 με την οποία συστάθηκε η ομάδα ΑΚΕ, καθώς επίσης και την αναθεώρησή της το 1992(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η έναρξη διαπραγματεύσεων για μία συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (COM(2017)0763),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής ασφαλείας, της 22ας Νοεμβρίου 2016, για μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (JOIN(2016)0052),

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 6ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Προς μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού μετά το 2020» (JOIN(2015)0033),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το έγγραφο συμπερασμάτων, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», καθώς και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 7ης Ιουνίου 2017, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, και της Επιτροπής, σχετικά με τη «Νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη - Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και στις 12 Μαΐου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων της ΕΕ με την ομάδα χωρών ΑΚΕ,

–  έχοντας υπόψη την 7η και 8η συνόδων κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ΑΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Malabo (13-14 Δεκεμβρίου 2012) και στο Port Moresby (4 Μαΐου 2016) αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη την 103η και 105η κοινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ στο Ντακάρ (26-27 Απριλίου 2016) και στις Βρυξέλλες (3-4 Μαΐου 2017) αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης στο Αμπιτζάν, στις 29-30 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας προσωπικοτήτων από τις χώρες ΑΚΕ του Μαρτίου 2016 σχετικά με το μέλλον των χωρών ΑΚΕ μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 8ης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ομάδας κρατών ΑΚΕ της 1ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ(6) και τα ψηφίσματα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κοινοβουλευτική διάσταση των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά τη συμφωνία του Κοτονού(7),

–  έχοντας υπόψη την δήλωση των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (O-000043/2018 – B8‑0025/2018) και O-000044/2018 – B8‑0026/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και το κεκτημένο της Συμφωνίας του Κοτονού βασίζονται σε μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας, η πληρότητά της - με βάση τους τρεις πυλώνες συνεργασίας, την ανάπτυξη, τον πολιτικό τομέα και την οικονομική και εμπορική συνεργασία -, και ο μεγάλος προϋπολογισμός υπό τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο προς επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ), παρά την αδυναμία της ΕΕ να επιτύχει τον στόχο διάθεσης του 0,7 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ έχει συμβάλει σημαντικά στην εξάλειψη της φτώχειας και στην ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικός παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ έχει οδηγήσει σε βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά για τις χώρες ΑΚΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ και έχει προωθήσει τη βαθύτερη αμοιβαία κατανόηση των θέσεων, αξιών και κανόνων μέσω του πολιτικού διαλόγου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση των ΑΣΧ, η πρόοδος όσον αφορά τους στόχους της εξάλειψης της φτώχειας και της ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία υπήρξε μέχρι σήμερα ανεπαρκής, δεδομένου ότι τα μισά κράτη μέλη της ομάδας ΑΚΕ εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και ότι όλα μαζί αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 5 % του παγκόσμιου εμπορίου και περίπου στο 2 % του παγκόσμιου ΑΕΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση της Αφρικάνικής Ένωσης, η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, η κοινή στρατηγική εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καραϊβικής και η στρατηγική της ΕΕ για τον Ειρηνικό, καταδεικνύουν την ολοένα και περισσότερο περιφερειακή προσέγγιση της ΕΕ στην αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η τρομοκρατία και η μετανάστευση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η πολιτική σταθερότητα είναι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ιδρυτική βάση και τα περιφερειακά σύμφωνα πρέπει να συνυπολογίζουν τις ιδιαιτερότητες σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ηπείρου, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της συμπληρωματικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά ΑΚΕ έχει εντοπίσει τρεις πυλώνες διαπραγμάτευσης και συγκεκριμένα:

   εμπόριο, επενδύσεις και υπηρεσίες,
   συνεργασία για την ανάπτυξη, επιστήμη και τεχνολογία, και έρευνα και καινοτομία,
   πολιτικός διάλογος και προάσπιση δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος για εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 8 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, αποτελεί ένα απτό και νομικό μέσο για την περιφρούρηση των κοινών αξιών της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και την προώθηση της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοιχεία που έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να εξασφαλιστεί η διατήρηση του όρου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος στη νέα συμφωνία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη σαφή αναγνώριση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα στην αναθεώρησή της Συμφωνίας του Κοτονού του 2010, η συμμετοχή τους στις διαβουλεύσεις για τις πολιτικές και τις δραστηριότητες ΑΚΕ-ΕΕ, όπως είναι οι διαδικασίες σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης, υπήρξε περιορισμένη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος υλοποιήθηκε στην πράξη τις περισσότερες φορές σε προχωρημένο στάδιο των πολιτικών κρίσεων και όχι προληπτικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο περιοριστική νομοθεσία και άλλα εμπόδια που περιορίζουν τις δραστηριότητές τους και τον χώρο τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές ικανότητες σε πολλές χώρες ΑΚΕ για την αντιμετώπιση φορολογικών ζητημάτων περιορίζουν τόσο την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων όσο και τη συμμετοχή στη διεθνή φορολογική συνεργασία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΑ χρηματοδοτείται από άμεσες συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ και δεν υπόκειται στους τυπικούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, και ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει καμία εξουσία στον προϋπολογισμό του ΕΤΑ πέρα από τη χορήγηση απαλλαγής για εκταμιεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ούτε διαθέτει επίσημα δικαίωμα ελέγχου επί του προγραμματισμού του ΕΤΑ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και η ενίσχυση του συμβουλευτικού της ρόλου θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα και η ποικιλία των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης (ΚΣΙΕ) ΑΚΕ-ΕΕ έχει δώσει τη δυνατότητα συνεχούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χωρών ΑΚΕ, εδραιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη νομιμότητά της και ενισχύοντας την κοινοβουλευτική διπλωματία, έχει, δε, καταστήσει την ΚΣΙΕ πρότυπο κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε διάφορα πολιτικά φόρουμ·

1.  επικροτεί τις κύριες πτυχές και τη συνολική αρχιτεκτονική της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της ομάδας των κρατών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτείνει η Επιτροπή στη σύσταση της για απόφαση του Συμβουλίου, που θα επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης·

2.  επιμένει ότι η Ατζέντα του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι ΣΒΑ και η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανανεωμένης εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επίτευξη των ΣΒΑ θεωρείται βασικός στόχος, αλλά λυπάται για την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων υλοποίησης στα προτεινόμενα σύμφωνα· τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης οριζόντιων ζητημάτων, όπως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής, τα ζητήματα φύλου και η κοινωνική δικαιοσύνη, σε όλες τις πολιτικές, τα σχέδια και τις παρεμβάσεις της μελλοντικής συμφωνίας·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για μία νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι ανοικτή σε εξωτερικούς εταίρους·

5.  υπενθυμίζει ότι πρώτος ΣΒΑ είναι η εξάλειψη της φτώχειας η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα των περισσότερων κρατών ΑΚΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να παραμείνει κεντρικό στοιχείο της μελλοντικής συμφωνίας·

6.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει, σε μεγάλο βαθμό, λάβει υπόψη την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ότι η ιδρυτική βάση και τα περιφερειακά σύμφωνα θα είναι εξίσου δεσμευτικά από νομική άποψη, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο·

7.  υπενθυμίζει ότι η μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης θα περιλαμβάνει τις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και του αμοιβαίου συμφέροντος·

8.  επιμένει ότι τα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού, δηλαδή ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, οι δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου, και η χρηστή διακυβέρνηση, θα πρέπει να διατηρηθούν ως βάση για τη συνεργασία μετά το 2020 και να ενταχθούν στη βασική συμφωνία και τα περιφερειακά σύμφωνα και πρωτόκολλα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν ρητά, στο τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εντολής, την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, καθώς και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, όπως ορίζονται στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου του 1995 και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης·

9.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διακυβέρνησης με βάση τα υφιστάμενα διεθνή νομικά μέσα, τους νόμους, αρχές και μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί από τα περιφερειακά και παναφρικανικά όργανα διακυβέρνησης, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα της ιδίας ευθύνης τους·

10.  υπενθυμίζει ότι η μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να ενσωματώσει την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και να συμβάλει στην υλοποίησή της σε όλα τα επίπεδα·

11.  καλεί τους διαπραγματευτές της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ να συμπεριλάβουν, στο μέρος της συμφωνίας που αφορά την κοινή ιδρυτική βάση, σαφή διάταξη σχετικά με την πλήρη εφαρμογή από όλα τα μέρη, του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

12.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ των αρχών που καθορίζονται στην κοινή βάση και τις περιφερειακές προτεραιότητες των συμφώνων, και τονίζει ότι στην κοινή βάση θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση λογοδοσίας, και τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αναθεώρησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· υπογραμμίζει ότι η ευθύνη των μερών έναντι των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί, και ότι τα κοινά όργανα πρέπει να προβλέψουν μηχανισμούς που δίνουν τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες να καταγγέλλουν περιπτώσεις παραβιάσεων των υποχρεώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα ουσιαστικά ζητήματα·

13.  επαναλαμβάνει σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ότι ο πολιτικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της Συμφωνίας του Κοτονού και ότι πρέπει να παραμείνει ένας κεντρικός θεσμικός πυλώνας στο γενικό πλαίσιο και στο περιφερειακό επίπεδο της νέας συμφωνίας·

14.  υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι ο πολιτικός διάλογος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής σχέσης και πολύτιμη βάση για τη βελτίωση της κατάστασης των πολιτών στις χώρες εταίρους· ζητεί επομένως να βελτιωθεί ο έλεγχος της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες, και τονίζει ότι η παρακολούθηση πρέπει να είναι συμμετοχική, διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει ότι είναι σπουδαίο να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο σε όλα τα επίπεδα·

15.  υπενθυμίζει ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να είναι ισορροπημένος και να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό·

16.  τονίζει ότι η συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει να προβλέπει ένα μηχανισμό αξιολόγησης από ομοτίμους για την παρακολούθηση σε τακτική βάση της προόδου και των κενών στην υλοποίηση των ΣΒΑ, σε συνεργασία με τα κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και συστηματική αξιολόγηση και δημόσιο απολογισμό σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα σημαντικά ζητήματα· πιστεύει ότι, για να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 και των ΣΒΑ απαιτείται η νομιμότητα, η εγγύτητα, η επικουρικότητα και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών αρχών και των μη κρατικών φορέων· ζητεί τη βελτίωση της επικοινωνίας και του διαλόγου για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και ΕΕ·

17.  επαναλαμβάνει ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) συνιστούν βάση για την περιφερειακή συνεργασία και μέσα ανάπτυξης και περιφερειακής ολοκλήρωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, την πλήρη ενσωμάτωσή τους στη νέα συμφωνία ΑΚΕ-ΕΕ·

18.  ζητεί να αυξηθεί η πολιτική επιρροή της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ στη διεθνή σκηνή, για να μπορέσει αυτή να καταστεί ένας πιο αποτελεσματικός παγκόσμιος παράγοντας·

19.  ζητεί να υπάρξουν σαφείς διατάξεις στη μελλοντική συμφωνία οι οποίες θα ρυθμίζουν τον ρόλο και τις ευθύνες του ιδιωτικού τομέα· τονίζει ιδίως την ανάγκη οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αναπτυξιακές συμπράξεις να συμμορφώνονται με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών τους, σεβόμενες, μεταξύ άλλων, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών, τα βασικά εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει την ανάγκη να καταρτίσουν τόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και οι χώρες ΑΚΕ, εθνικά σχέδια για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ιδίως, του κανονισμού δέουσας επιμέλειας·

20.  υπενθυμίζει ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων μέσω της φορολογίας είναι η πλέον σημαντική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοδοτικών ροών και της φοροδιαφυγής δεν κατέχουν σημαντική θέση στο σχέδιο εντολής· καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν στη νέα συμφωνία φιλόδοξες διατάξεις σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τα αναδυόμενα παγκόσμια πρότυπα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κυριότητα εταιρειών και την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις πολυεθνικές, προκειμένου να δοθεί τέλος στη διάβρωση της φορολογικής βάσης και στη μετατόπιση των κερδών, σύμφωνα με τα πρότυπα της G20 και του ΟΟΣΑ· καλεί επιπλέον τα μέρη να δεσμευτούν ότι θα στηρίξουν τη δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού διακυβερνητικού φορέα των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεργασία στον φορολογικό τομέα·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής δεν προβλέπει διατάξεις σχετικά με την εξασφάλιση βιώσιμης αναπτυξιακής διάστασης για τη γεωργία, παρά τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες των χωρών ΑΚΕ ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής· ζητεί από τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν τα καθεστώτα στήριξης για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές στη νέα συμφωνία·

22.  ζητεί να αυξηθεί η συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο, ιδίως όσον αφορά τις τοπικές ομάδες που θίγονται άμεσα από τις διάφορες πολιτικές· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον κίνδυνο συρρίκνωσης του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένες χώρες, καθώς επίσης και την ανάγκη να διασφαλισθεί η συμμετοχή ομάδων, όπως είναι οι μειονότητες, οι νέοι και οι γυναίκες, που αδυνατούν να οργανώσουν τα συμφέροντά τους ή οι οποίες, παρά το θεμιτό δημοκρατικό δικαίωμά τους, δεν αναγνωρίζονται από την κυβέρνησή τους·

23.  τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να οικοδομείται στο πλαίσιο της αναγνώρισης των διαφορετικών ρόλων που διαδραματίζει, και να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ως αυτόνομου παράγοντα της συμφωνίας·

24.  υπογραμμίζει ότι οι αρχές της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, και ότι οι διατάξεις για τη διασφάλιση της ιδίας ευθύνης από την εκάστοτε χώρα, της εστίασης στα αποτελέσματα, της συμμετοχικότητας στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και της διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας πρέπει να αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της συμφωνίας και των περιφερειακών πρωτοκόλλων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί μία γεωγραφικά ισορροπημένη προσέγγιση στην κατανομή των ενισχύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα λιγότερο ανεπτυγμένα και ευάλωτα κράτη· θεωρεί ότι η εξάρτηση μεταξύ της κατανομής της βοήθειας και της συνεργασίας με την ΕΕ σε θέματα μετανάστευσης δεν είναι συμβατή με τις συμφωνημένες αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης·

25.  τονίζει ότι η ανανεωμένη συνεργασία/εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει αποτελεσματικότερη κοινή δράση για την αντιμετώπιση των διαφόρων σύγχρονων προκλήσεων, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

26.  επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική συμφωνία πρέπει να παρέχει μια ευκαιρία για τη βελτίωση των δεσμεύσεων και του σεβασμού της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) και να προβλέπει μηχανισμούς για τη συστηματική παρακολούθηση της ΣΑΠ· εν προκειμένω, υπενθυμίζει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ΣΑΠ και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν την τακτική διεξαγωγή διαλόγου σε επίπεδο χωρών·

27.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσέλκυσης χρηματοδότησης από ιδιωτικούς φορείς για τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των τοπικών κεφαλαιαγορών και την αύξηση του περιορισμένου προϋπολογισμού της ΕΑΒ, με στόχο τη μεγιστοποίηση της επιρροής και τη χρηματοδότηση των ΣΒΑ·

28.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της μελλοντικής συμφωνίας, κατοχυρώνοντας μια ουσιαστική συμβουλευτική αρμοδιότητα για τη μελλοντική γενική ΚΣΙΕ και εξασφαλίζοντας ότι η τελευταία θα διεξάγει έναν ανοικτό, δημοκρατικό και ολοκληρωμένο κοινοβουλευτικό διάλογο· ζητεί να εξασφαλιστεί η νομική και λειτουργική αυτονομία της· ζητεί από την ΚΣΙΕ να συνδεθεί στενά με την εφαρμογή της συμφωνίας και να συμμετέχει σε τακτική διαβούλευση σχετικά με όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την εταιρική σχέση· πιστεύει ότι η ΚΣΙΕ θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση·

29.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί ο έλεγχος της ΚΣΙΕ στον αναπτυξιακό προγραμματισμό·

30.  είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται τακτικές συναντήσεις, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σε επίπεδο ΑΚΕ-ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η σταθερότητα της σύμπραξης και να καταστεί δυνατή η τακτική υποβολή εκθέσεων, καθώς και αξιολογήσεων από ομοτίμους, σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των ΣΒΑ, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο·

31.  συνιστά, ως εκ τούτου, η ΚΣΙΕ να εναρμονιστεί με τη νέα περιφερειακή δομή, διατηρώντας την εστίαση στα περιφερειακά φόρουμ και με τη στενή συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων· θεωρεί ότι το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ και η ΚΣΙΕ θα πρέπει να συνεδριάζουν σε ολομέλεια τακτικά, αλλά λιγότερο συχνά από ό, τι σήμερα, στην ΕΕ και σε ένα κράτος ΑΚΕ εναλλάξ, αλλά ότι η σύνοδος δεν πρέπει να εξαρτάται από τη σύγκληση του Συμβουλίου· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που κατέχουν την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να συμμετέχουν πιο ενεργά στην προετοιμασία, τη διοργάνωση και τη φιλοξενία των συνόδων της ΚΣΙΕ·

32.  ζητεί οι συνεδριάσεις μεταξύ των βουλευτών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ στο επίπεδο των περιφερειακών συμφώνων να πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος σε κάθε περιφέρεια, και να συμπληρώνονται με ένα πολυμερές φόρουμ όπου θα συμμετέχουν μη κρατικοί φορείς, όπως φορείς της κοινωνίας των πολιτών και των νέων, καθώς και ο ιδιωτικός τομέας·

33.  είναι πεπεισμένο ότι ο ρόλος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθεί και να καταστεί ισχυρός πυλώνας του μελλοντικού Συμφώνου ΕΕ -Αφρικής, ιδίως έναντι και παράλληλα με το συμβούλιο ΕΕ-Αφρικής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τις χώρες-εταίρους ΑΚΕ, να δημοσιεύσουν γραπτές προτάσεις σχετικά με την κοινοβουλευτική διάσταση και τον ρόλο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου σε πρώιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων, και να προβούν σε διαβουλεύσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιστοίχως·

34.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, και επαναλαμβάνει την ανάγκη βελτίωσης των πρακτικών ρυθμίσεων για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διεθνών συμφωνιών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώνουν πλήρως και εγκαίρως την ΚΣΙΕ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις·

35.  καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημοσιεύουν την εντολή που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο· καλεί την Ομάδα Κρατών ΑΚΕ να πράξουν το ίδιο για την δική τους εντολή·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο ΑΚΕ; την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
(2) http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/acp/trt_acp_3.pdf
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0371.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0437.
(5) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 11.
(6) ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 19.
(7) ΕΕ C 170 της 30.5.2017, σ. 36.
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου