Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2273(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0197/2018

Внесени текстове :

A8-0197/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.13
CRE 14/06/2018 - 7.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0268

Приети текстове
PDF 199kWORD 75k
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург
Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2016 г.
P8_TA(2018)0268A8-0197/2018

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2018 г. относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2016 г. (2017/2273(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 1, 2 и 3 от него,

—  като взе предвид 33-тия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2015 г.) (COM(2016)0463),

—  като взе предвид 34-тия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2016 г.) (COM(2017)0370),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“ (СОМ(2010)0070),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Втори доклад за оценка на проекта „EU Pilot“ (СОМ(2011)0930),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 октомври 2016 г., озаглавена „Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза — Годишен доклад за 2014 г.“(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 декември 2016 г., озаглавено: „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ (C(2016)8600),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2002 г. относно отношенията с жалбоподателите при нарушения на правото на Общността (COM(2002)0141),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 април 2012 г., озаглавено „Осъвременяване на начина, по който се осъществяват контактите с жалбоподателя във връзка с прилагането на законодателството на Съюза“ (COM(2012)0154),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 май 2015 г., озаглавено „По‑добро регулиране за постигането на по-добри резултати — Програма на ЕС“ (COM(2015)0215),

—  като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(2),

—  като взе предвид Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2015 г. относно 30-ия и 31‑вия годишни доклади относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (2012—2013 г.)(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и за основните права(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2016 г. за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз(7) и резолюцията си от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно административно-процесуалното право на Европейския съюз(8);

—  като взе предвид съобщенията на Комисията от 27 май 2016 г., озаглавено „Реализиране на ползите от политиките на ЕС в областта на околната среда посредством редовен преглед на изпълнението на политиките за околната среда (COM(2016)0316), и от 3 февруари 2017 г., озаглавено „Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати“ (COM(2017)0063),

—  като взе предвид Европейския стълб на социалните права,

—  като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по конституционни въпроси, комисията по правата на жените и равенството между половете и комисията по петиции (A8-0197/2018),

А.  като има предвид, че член 17 от ДЕС определя основната роля на Комисията като „пазител на Договорите“;

Б.  като има предвид, че член 2 от ДЕС гласи, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства; като има предвид, че следователно правилното прилагане на правото на ЕС е от съществено значение за постигане на целите на политиките на ЕС, определени в Договорите и вторичното законодателство; като има предвид, че член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) дава задачата на Съюза да изкорени неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените във всичките си дейности;

В.  като има предвид, че съгласно член 2 от ДЕС и член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз равенството между жените и мъжете е една от основните ценности, на които се основава ЕС, и като има предвид, че във всички свои дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всички форми на дискриминация, да премахне неравенствата и да насърчава равните възможности и равното третиране;

Г.  като има предвид, че член 3 от ДЕС гласи, че целите на Съюза са, наред с другото, да насърчава мира, своите ценности и благоденствието на своите народи и да работи за устойчивото развитие на Европа въз основа на балансиран икономически растеж и стабилност на цените, силно конкурентна социална пазарна икономика, насочена към пълна заетост и социален прогрес, както и във висока степен на опазването и подобряването на качеството на околната среда, както и че Съюзът се бори срещу социалното изключване и дискриминацията и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето,

Д.  като има предвид, че съгласно установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) държавите членки трябва да предоставят на Комисията ясна и точна информация относно начина, по който транспонират директивите на ЕС в националното право; и като има предвид, че съобразно съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. между Комисията и държавите членки(9) и съвместната политическа декларация от 27 октомври 2011 г. на Европейския парламент, Съвета и Комисията(10) държавите членки могат, когато съобщят националните мерки за транспониране пред Комисията, също да имат задължение да предоставят документи с обяснение как са транспонирали директивите в национално право;

Е.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 3 от ДЕС и член 288, параграф 3 и член 291, параграф 1 от ДФЕС държавите членки носят основната отговорност за правилното транспониране, прилагане и изпълнение на правото на ЕС и в рамките на определения срок и за предоставянето на достатъчни правни средства за осигуряването на ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на ЕС;

Ж.  като има предвид, че правилното прилагане на правото на ЕС гарантира ползите от политиките на Съюза за всички европейски граждани и равнопоставени условия за предприятията;

З.  като има предвид, след приемането през декември 2016 г. на съобщението, озаглавено „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“, Комисията реши да се съсредоточи върху случаи, в които държавите членки не съобщават мерките за транспониране, когато тези мерки транспонират неправилно директиви, или когато държавите членки не се съобразяват с решение на Съда на ЕС (съобразно член 260, параграф 2 от ДФЕС), сериозно накърняват финансовите интереси на ЕС или навлизат в изключителни правомощия на ЕС;

И.  като има предвид, че в съответствие с член 6, параграф 1 от ДЕС Хартата на основните права на Европейския съюз има същата правна стойност като Договорите и тя се отнася за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и държавите членки в случаите, в които прилагат европейското право (член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз);

Й.  като има предвид, че процедурите по „EU Pilot“ трябва да насърчават по-тясно и последователно сътрудничество между Комисията и държавите членки с цел отстраняване на нарушения на законодателството на ЕС на по-ранен етап чрез двустранен диалог, за да не се стига по възможност до прилагане на официално производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка;

К.  като има предвид, че е необходимо — в отговор на настоящия демократичен дефицит и с позоваване на неговата резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права — да се въведе нов механизъм, който да предостави единна и последователна рамка, въз основа на действащите инструменти и механизми, които трябва да се прилагат еднакво спрямо всички институции на ЕС и всички държави членки;

Л.  като има предвид, при все това, че съобразно новите политики, приети от Комисията с цел гарантиране на спазването на правото на ЕС, целта на „EU Pilot“ е да не се удължава производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, което само по себе си е средство на подемането на диалог с цел решаване на проблема с държава членка;

М.  като има предвид, че за да се осигури по-стратегически и ефективен подход към правоприлагането при разглеждането на нарушения, Комисията реши, както е посочено в съобщението ѝ, озаглавено „По-добри резултати чрез по-добро прилагане”, да започва производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, без да се разчита на механизма „EU Pilot“, освен ако използването му се счита за полезно в даден случай;

Н.  като има предвид, че през 2016 г. Комисията получи 3 783 нови жалби, в които се докладва за предполагаеми нарушения на правото на ЕС, като държавите, срещу които са подадени най-много жалби, са Италия (753), Испания (424) и Франция (325);

О.  като има предвид, че в съответствие с член 258, параграфи 1 и 2 от ДФЕС Комисията изпраща обосновано становище до държава членка, когато счита, че последната не е изпълнила задължение съгласно Договорите, и може да отнесе въпроса до Съда на ЕС, ако въпросната държава членка не се съобрази със становището в рамките на срок, определен от Комисията;

П.  като има предвид, че през 2016 г. Комисията започна 847 нови производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка за късно транспониране на директиви;

Р.  като има предвид, че през 2016 г. 95 производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка все още не бяха приключили, в отговор на което Съдът на Европейския съюз се е произнесъл относно неизпълнението от страна на съответните държави членки;

С.  като има предвид, че в своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права Парламентът отправи искане към Комисията да представи в срок до септември 2017 г., въз основа на член 295 от ДФЕС, предложение за сключването на Пакт на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (Европейски пакт за демокрацията) под формата на междуинституционално споразумение, установяващо реда и условията за улесняване на сътрудничеството между институциите на Съюза и държавите членки в рамките на член 7 от ДЕС;

Т.  като има предвид, че Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия предвижда обмен на информация относно всички производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка въз основа на официални уведомителни писма, но не обхваща неофициалната процедура „EU Pilot“, която предшества започването на официално производство за установяване на неизпълнение на задължения;

У.  като има предвид, че в член 41 от Хартата на основните права на ЕС се определя правото на добра администрация като правото на всяко лице засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите безпристрастно, справедливо и в разумен срок, и като има предвид, че в член 298 от ДФЕС се посочва, че институциите, органите, службите и агенциите на Съюза изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация;

Ф.  като има предвид, че в съобщението си от 3 февруари 2017 г., озаглавено „Преглед на изпълнението на политиките за околната среда“ (EIR), Комисията твърди, че е установила структуриран и всеобхватен диалог с държавите членки относно прилагането на законодателството на ЕС за околната среда, и без да засяга правомощията си за прилагане на правото съгласно Договорите на ЕС, предлага възможност за улесняване на усилията на държавите членки чрез нова специална рамка;

Х.  като има предвид, че член 157 от ДФЕС дава възможност за, а член 19 от ДФЕС позволява изготвянето на законодателство за борба с всички форми на дискриминация, включително на основата на пола;

Ц.  като има предвид, че в декларация № 19, приложена към Заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон, ЕС и държавите членки се ангажираха „да се борят с всички форми на домашно насилие […], да предотвратяват и наказват тези престъпни деяния, както и да подкрепят и защитават жертвите“;

Ч.  като има предвид, че законодателството на ЕС за борба с трафика на хора, по-специално на жени и деца, беше прието на основание на членове 79 и 83 от ДФЕС; като има предвид, че програма „Права, равенство и гражданство“ финансира наред с другото и мерки, допринасящи за премахване на насилието срещу жените;

Ш.  като има предвид, че редица директиви на ЕС, фокусираните по-специално върху равенството между половете, не са приложени правилно в редица държави членки, като това оставя хора от различни социални полове без защита срещу дискриминация в областта на достъпа до заетост и до стоки и услуги;

Щ.  като има предвид, че дискриминацията, основана на пола, се преплита с други форми на дискриминация, включително дискриминация, основана на раса и етническа принадлежност, религия, увреждане, здраве, полова идентичност, сексуална ориентация, възраст и/или социално-икономическо положение;

АА.  като има предвид, че 33% от жените в ЕС са били подлагани на физическо и/или сексуално насилие, а 55% са били подложени на сексуален тормоз, от които 32% на работното място; като има предвид, че жените са особено уязвими по отношение на сексуално, физическо и онлайн насилие, кибертормоз и преследване; като има предвид, че повече от половината жени — жертви на убийства, са убити от партньор, роднина или член на семейството; като има предвид, че насилието срещу жени е едно от най-широко разпространените в света нарушения на правата на човека, независимо от възраст, националност, религия, образование, финансово и социално положение на жертвата, и представлява основна пречка пред равенството между жените и мъжете; като има предвид, че явлението „убийства на жени“ не намалява в държавите членки;

АБ.  като има предвид, че според проучването относно ЛГТБ в ЕС лесбийките, бисексуалните и транссексуалните жени са изправени пред огромен риск от дискриминация въз основа на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност; като има предвид, че през последните пет години 23% от лесбийките и 35% от транссексуалните лица поне веднъж са били жертва на физическо/сексуално нападение или са получавали заплахи за насилие в домовете си или на друго място (на улицата, в обществения транспорт, на работното място и т.н.);

АВ.  като има предвид, че е установено, че прилагането и изпълнението на правото на ЕС в областта на равенството между половете в държавите членки поражда специфични проблеми, свързани с транспонирането и прилагането на съответните директиви, като например съществени недостатъци в законодателството и неговото непоследователно прилагане от националните съдилища;

АГ.  като има предвид, че институциите и механизмите за равенство между половете често имат маргинално място в националните държавни структури, разделени са между различни области на политиката и се възпрепятстват от сложни мандати, като също така им липсват подходящ персонал, обучение, данни и достатъчни ресурси и не получават достатъчна подкрепа от страна на политическото ръководство;

АД.  като има предвид, че съгласно сравнителния анализ на законодателството за недискриминация в Европа, публикуван през 2017 г. от Европейската мрежа на правните експерти в областта на равенството между половете и недискриминацията, в повечето страни все още съществуват сериозни опасения по отношение на възприятията и осведомеността, тъй като хората често не са информирани за своите права на защита срещу дискриминация или за наличието на механизми за защита; като има предвид, че според този анализ по отношение на прилагането на директивите на ЕС за борба с дискриминацията са възникнали допълнителни проблеми, като липсата на (или наличието на твърде ограничителна) процесуална легитимация на организациите и асоциациите по отношение на участието в съдебни производства от името или в подкрепа на жертвите на дискриминация и рестриктивно прилагане на прехвърлянето на доказателствената тежест, както и редица пречки пред ефективния достъп до правосъдие, които действат като пречки, които действително възпрепятстват гражданите да могат да се ползват пълноценно от правата и защитата на техните права, произтичащи от разпоредбите на законодателството в областта на борбата срещу дискриминацията;

АЕ.  като има предвид, че Индексът за равенство между половете за 2017 г. на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) показва само незначителни подобрения, като показва ясно, че ЕС все още е далеч от постигането на равенство между половете, като общият резултат понастоящем е 66,2 от общо 100 — едва четири пункта по-висок, отколкото преди десет години;

АЖ.  като има предвид, че що се отнася до сферата на процесите на вземане на решения горепосочените данни за равенството между половете показват подобрение от почти десет пункта през последното десетилетие, като оценката понастоящем е 48,5, но тази област все още е с най-ниско ниво на постигнати резултати; като има предвид, че тази отрицателна стойност отразява предимно неравномерното представителство на жените и мъжете в политиката и сочи, че съществува демократичен дефицит в управлението на ЕС;

АЗ.  като има предвид, че според оценките в доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) относно различията между половете по отношение на заетостта, тези различия между половете по отношение на заетостта струват на ЕС около 370 милиарда евро годишно, или 2,8% от БВП на ЕС;

АИ.  като има предвид, че според проучването на условията на труд на Eurofound комплексният показател за платено и неплатено работно време показва, че когато се отчитат платените и неплатените работни часове, жените полагат повече часове труд;

АЙ.  като има предвид, че въпреки ангажимента на ЕС за постигане на равенство между половете при вземането на решения, управителните съвети на агенциите на ЕС страдат от сериозна липса на баланс между половете и показват трайни модели на полова сегрегация;

АК.  като има предвид, че феминизирането на бедността е факт в ЕС, и като има предвид, че правилното и пълното прилагане и изпълнение на законодателството на ЕС в областта на равенството и равенството между половете следва да върви ръка за ръка с политиките, насочени към много високите равнища на безработица, бедност и социално изключване на жените; като има предвид, че липсата на политики в областта на равенството между половете и неефективното прилагане на законодателството в областта на равенството между половете допълнително застрашава жените и увеличава риска от бедност и социална маргинализация чрез изключването им от пазара на труда;

АЛ.  като има предвид, че надлежното прилагане на действащото законодателство е от съществено значение за подобряване на равенството между жените и мъжете; като има предвид, че въпреки че преработената Директива 2006/54/ЕО ясно забранява както пряката, така и непряката дискриминация, и въпреки факта, че жените получават средностатистически погледнато високо ниво на образование, през 2015 г. разликата в заплащането между половете все още беше 16,3%;

АМ.  като има предвид, че принципът на равенството между половете трябва да бъде основен елемент в мониторинга на прилагането на действащото законодателство на ЕС;

АН.  като има предвид, че събирането на данни, по възможност разбити по пол, е от съществено значение, за да се оцени напредъкът, постигнат до момента по отношение на прилагането на правото на ЕС;

1.  приветства решението на Комисията(11) да реагира на нарушенията в кратки срокове и подкрепя усилията ѝ за неформално разрешаване на проблеми при изпълнението; призовава Комисията да подобри системата за решаване на проблеми „EU Pilot“;

2.  изразява своята загриженост във връзка с увеличаването на общия брой производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка през 2016 г., като броят на тези случаи достигна най-високото регистрирано равнище през изминалите пет години;

3.  приветства годишния доклад на Комисията за 2016 г. относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС и отбелязва, че съгласно този доклад четирите области, в които са образувани най-голям брой производства за установяване на неизпълнение на задължения във връзка с транспонирането срещу държавите членки през 2016 г., са околната среда, правосъдието и потребителите, данъчното облагане и вътрешният пазар;

4.  припомня, че правото на отправяне на петиция до Европейския парламент е крайъгълен камък на европейското гражданство, както е заложено в членове 20 и 227 от ДФЕС, както и в член 44 от Хартата на основните права на ЕС, и се класира на второ място по важност за гражданите според последни проучвания; подчертава значението на петициите като средство за гражданите и за пребиваващите лица да се чувстват участници в дейностите на Съюза и да изразяват своите опасения относно случаи на неправилно прилагане или нарушение на правото на ЕС, както и относно потенциални пропуски, като в същото време подчертават тези пропуски и очакват постигане на своевременно и ефективно разрешаване на повдигнатите проблеми; споделя становището на Комисията, че работата, извършвана с цел гарантиране на ефективното прилагане на съществуващото право на ЕС, следва да бъде призната като също толкова значима, както и дейността, посветена на изработване на ново законодателство; призовава Комисията да подобри в това отношение разглеждането на петиции чрез осигуряване на своевременни и подробни отговори;

5.  обръща внимание на проучването, възложено от комисията по петиции на Парламента на Тематичен отдел В и озаглавено „Мониторинг на изпълнението на правото на ЕС: инструменти и предизвикателства“, и приветства конкретните препоръки в него към Парламента за предприемане на действия; обръща внимание на наскоро публикуваното проучване, възложено на Тематичен отдел В и озаглавено „Ефективен достъп до правосъдие“, вследствие на често срещаните обвинения, свързани с третирането на няколко петиции; подкрепя предложението на Комисията за насърчаване на съдебно обучение в различните държави членки по въпросите на правото на ЕС, с което да се гарантира последователност в съдебните решения и съответно еднакво зачитане на правата в целия Съюз;

6.  приветства по-голямата прозрачност и предоставянето на повече статистическа информация в доклада на Комисията за 2016 г. в сравнение с предишни доклади; въпреки това изразява съжаление, че докладът не предоставя никаква точна информация за броя на петициите, довели до започване на процедура по „EU Pilot“ или на производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, и призовава Комисията да предостави тази конкретна информация; отбелязва със съжаление, че нито Парламентът, нито вносителите на петиции са включени в тези процедури; отново отправя своя призив към Комисията да сподели с Парламента информацията относно всички започнати процедури по „EU Pilot“ и процедури за установяване на неизпълнение на задължения, с цел подобряване на прозрачността, съкращаване на срокове за уреждане на спорове чрез комисията по петиции, изграждане на доверие в проекта ЕС и в крайна сметка, повишаване на легитимността на процедурата „EU Pilot“, особено когато става въпрос за процедури за установяване на неизпълнение на задължения; приканва Комисията системно да съобщава своите решения и различните мерки, предприети от колегиума на членовете на Комисията, както и да публикува дневния ред и основните резултати от пакетните заседания; отбелязва решението на Съда на ЕС по дела C-39/05 P, C-52/05 P и C-562/14 P от май 2017 г., според което документите в рамките на процедурата „EU Pilot“ не следва да се оповестяват публично, ако съществува риск, че оповестяването на тази информация би засегнало естеството на процедурата за установяване на неизпълнение на задължения, би променило нейния напредък или би уронило целите на тази процедура; призовава Комисията да разкрива информация относно документите, обменяни с държавите членки, когато този риск престане да съществува, а именно след като бъдат приключени процедурите „EU Pilot“; подкрепя в това отношение предложението на европейския омбудсман относно своевременността и прозрачността на процедурите по „EU Pilot“, предшестващи процедурите за установяване на неизпълнение на задължения; подчертава колко е важно да се предоставя информация на всички заинтересовани участници и да се осигурява по-голяма прозрачност на процесите по „EU Pilot“; изразява съжаление във връзка с липсата на ангажимент, демонстрирана от Комисията в отговор на опасенията, повдигнати в рамките на процедури по „EU Pilot“ от членове на ЕП, и призовава Комисията да информира комисията по петиции относно всички значими нови мерки в рамките на разследването и относно водения с държавите членки диалог, когато става въпрос за неприключени петиции; отново призовава Комисията да включи в годишния си доклад степента на прилагане както на регламентите, така и на директивите на ЕС;

7.  счита, че големият брой производства за установяване на неизпълнение на задължения показва, че гарантирането на навременно и правилно прилагане на законодателството на ЕС в държавите членки продължава да бъде сериозно предизвикателство и приоритет, като има предвид новия, по-стратегически и ефективен подход на прилагане, приет от Комисията за 2016 г.; счита, че някои от тези нарушения биха могли да бъдат резултат от липсата на ресурси, заделени за публичната администрация в някои държави членки;

8.  подчертава факта, че броят на новите жалби е на най-високото си равнище от 2011 г. насам, което представлява нарастване с 67,5% спрямо миналата година, с рекорден брой от 3 783 нови жалби и намаляване на процента разрешени случаи, че освен това 1 657 дела за неизпълнение на задължения не бяха приключени до края на 2016 г., а 986 дела за нарушение бяха образувани през 2016 г., от които 847 се отнасят до късно транспониране; отбелязва със загриженост, че 95 случая все още не са приключени след постановяване на решение от Съда на ЕС, тъй като Комисията счете, че съответните държави членки все още не са изпълнили решенията по силата на член 258 от ДФЕС, и че като цяло областите „заетост“ и „правосъдие и потребители“ са най-силно засегнати, следвани от вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, данъчното облагане и митниците, и околната среда;

9.  приветства намаляването на броя нови досиета, които са отворени по „EU Pilot“ през 2016 г. (790 в сравнение с 881 през 2014 г.), и факта, че този брой е достигнал най-ниското си равнище от 2011 г. насам, въпреки че Комисията не предприема процедури „EU Pilot“ в случаи на късно транспониране на директиви; отбелязва обаче, че делът на решените случаи е намалял леко в сравнение с 2015 г. (от 75% на 72%); призовава Комисията да предостави пояснение относно определянето на своите приоритети по отношение на политиката си по прилагане, съгласно която тя заявява, че ще насочи своите действия за прилагане там, където това може да доведе до реална промяна, и относно приоритетите на политиката си за преследване на случаи, които разкриват системни слабости в правната система на държава членка;

10.  отбелязва, че ангажиментът на Комисията за по-стратегически подход при прилагането на правото на ЕС неотдавна доведе до закриване на производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка по политически причини; поради това призовава Комисията да обясни съображенията, обуславящи такива решения, в бъдещи доклади относно мониторинга;

11.  подчертава, че по-голямата част от досиетата по „EU Pilot“, които са довели до официални производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, се отнасят основно за области на политиката, свързани с околната среда, вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, енергетиката и данъчното облагане и митниците; отбелязва също така, че Унгария, Германия, Испания и Полша бяха с най-голям брой такива досиета по „EU Pilot“, по които бяха проведени производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка;

12.  отчита, че основната отговорност за правилното изпълнение, транспониране и прилагане на правото на ЕС е носена от държавите членки, но изтъква, че това не освобождава институциите на ЕС от задължението им да зачитат първичното право на ЕС, когато приемат вторично право на ЕС, и още повече в областта на принципите на правовата държава и основните права по отношение на Хартата на основните права на ЕС;

13.  изтъква, че правилното изпълнение и прилагане на законодателството на ЕС е от съществено значение за изпълнението на политиката на ЕС по отношение на принципа на равенство между жените и мъжете, залегнал в Договорите, и за насърчаването и засилването на взаимното доверие между публичните институции както на равнище ЕС, така и на национално равнище, както и между институциите и гражданите, като припомня, че доверието и правната сигурност служат като основа за добро сътрудничество и ефективното прилагане на правото на ЕС;

14.  изразява загриженост, че в някои държави членки все още са налице значителни недостатъци в изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, особено в областите на управлението на отпадъците, инфраструктурата за пречистване на отпадъчни води и спазването на пределно допустимите стойности за качеството на въздуха;

15.  подчертава важната роля, която играят социалните партньори, организациите на гражданското общество, европейските граждани и другите заинтересовани страни за мониторинга и докладването на недостатъци при транспонирането и прилагането на правото на ЕС от страна на държавите членки; приветства следователно по-голямата отзивчивост сред гражданите във връзка с прилагането на законодателството на ЕС, включително ключовата роля на лицата, подаващи сигнали за нередности в частния и публичния сектор; подчертава, че гражданите на ЕС по право трябва да бъдат първите информирани по ясен, наистина достъпен, прозрачен и навременен начин дали и какви национални закони са били приети при транспонирането на правото на ЕС и кои национални органи са отговорни за гарантирането на тяхното правилно изпълнение;

16.  отбелязва значението, което Комисията отдава на своевременното и правилно транспониране на правото на ЕС в националното законодателство, и наличието на ясни вътрешни рамкови разпоредби, изискващи държавите членки да отдават приоритет на тази цел, така че да се избегнат нарушения на правото на ЕС, като същевременно се гарантира, че отделни лица и предприятия могат да се възползват от ефективното и ефикасното му изпълнение;

17.  изтъква обаче, че нереалистичните срокове за изпълнението на законодателството могат да направят невъзможно за държавите членки да ги спазват, което предполага мълчаливо приемане на късното изпълнение; настоятелно призовава институциите на ЕС да постигнат съгласие относно по-реалистичен график за изпълнение на регламентите и директивите, като надлежно се отчита времето, необходимо за проверка и консултиране; счита, че Комисията следва да внася докладите, резюметата и прегледите на законодателството на датите, договорени от съзаконодателите, и в съответствие с приложимите законови разпоредби;

18.  изтъква, че през 2016 г. имаше 70 директиви, които трябваше да бъдат транспонирани — увеличение спрямо 56 директиви през 2015 г.; изразява загриженост във връзка с рязкото увеличение на броя на новите производства за късно транспониране, а именно от 543 на 847; изразява съжаление, че края на 2016 г. оставаха 868 висящи производства за ненавременно транспониране, което представлява повишение от 67,5% в сравнение с 518 производства, висящи в края на 2015 г.;

19.  изразява загриженост, че, както и през 2015 г., държавите членки не успяха да изпълнят всички свои задължения да предоставят обяснителни документи заедно с мерките, които са взели за транспониране на директивите в национално законодателство; счита, че с оглед на различното качество на много от представените обяснителни документи, Комисията следва да предоставя повече помощ на държавите членки при подготовката им и при изготвянето на таблиците за съответствие;

20.  подчертава факта, че неизпълнението на задължението да се гарантира своевременното и точно транспониране на съществуващото законодателство на ЕС — по отношение на принципите на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на образованието, заетостта и професиите, равното заплащане за еднакъв труд и равното третиране на мъжете и жените при достъпа до стоки и услуги и доставянето на стоки и услуги — както и на съществуващите разпоредби за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот и прекратяване на всички форми на насилие срещу жените и момичетата, в крайна сметка лишава гражданите и предприятията от преимуществата, на които имат право съгласно законодателството на ЕС;

21.  изтъква факта, че ЕС беше създаден като съюз, основан на принципите на правовата държава и на зачитането на правата на човека (член 2 от ДЕС); отбелязва, че при изпълнението на законодателството на ЕС държавите членки трябва да се съобразяват изцяло с основните права, определени в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз; потвърждава, че внимателното наблюдение на актовете и на пропуските на държавите членки и на институциите на ЕС е от изключително значение;

22.  изразява отново загриженост във връзка с броя на внесените петиции до Парламента и жалбите до Комисията относно въпроси, за които се предполага, че са били решени от Комисията;

23.  подчертава значението на гарантирането на целостта на правния ред на ЕС, който включва първичното законодателство, вторичното законодателство и актовете с незадължителен характер; по тази причина призовава за своевременно приемане на законодателните и незаконодателните инициативи, необходими за превръщането на Европейския стълб на социалните права в реалност за гражданите; призовава Комисията да упражнява възможно най-голяма прозрачност и съгласуваност в усилията си за създаване на нова рамка за правилното прилагане на законодателството на ЕС, като например ПИООС; призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на такава рамка, посветена специално на справедливото и балансирано развитие, заетостта, социалните въпроси и свързаните с приобщаването въпроси във връзка с Европейския стълб на социалните права;

24.  отново призовава, в съответствие с резолюцията си от 25 октомври 2016 г., Комисията да внесе своевременно предложение за сключването на Пакт на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (Пакт за ДПО), като по този начин обединява своите годишни тематични доклади с резултатите от съществуващите механизми за наблюдение и инструменти за периодична оценка; припомня, че Комисията, в качеството си на пазител на Договорите, при пълно спазване на принципите за добро и ефективно управление, установени с членове 298 от ДФЕС и членове 41 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, има задължението да следи и оценява правилното прилагане на правото на Съюза и зачитането на принципите и целите, заложени в Договорите, от страна на държавите членки и всички институции и органи на Съюза, и да спазва ангажимента си да подпомага активно държавите членки да транспонират и прилагат определени директиви и регламенти; във връзка с това препоръчва тази задача да бъде отчетена в рамките на цикъла на гореспоменатата политика за ДПО от 2018 г. нататък, а съответните годишни тематични доклади с резултатите от съществуващите механизми за мониторинг и инструментите за периодична оценка да бъдат представени своевременно;

25.  припомня, че Парламентът не еднократно призова Комисията да наблюдава, ръководи и подкрепя по-проактивно въвеждането на законодателство и политики в областта на опазването на околната среда;

26.  приветства ангажимента на Комисията да помага активно на държавите членки да транспонират и прилагат европейското законодателство чрез изготвяне на планове за прилагане на определени директиви и регламенти;

27.  счита, че тъй като Парламентът носи обща отговорност за гарантиране на изпълнението и прилагането на правото на ЕС съгласно Междуинституционалното споразумение и във връзка със съответната му функция на политически контрол над Комисията по силата на член 14 от ДЕС, той следва да бъде уведомяван автоматично за всяка започната „EU Pilot“ процедура и за всяка инициирана процедура за установяване на нарушение, както и да получава подходящ достъп до документите, свързани с тези два вида процедури, особено когато те са резултат от петиции, като същевременно се спазват съответните разпоредби за поверителност с цел успешно разглеждане на случаите;

28.  предлага по време на обсъжданията на петициите в комисията по петиции да присъстват повече представители на държавите членки;

29.  отбелязва незадоволителното равнище на прилагане на правото на ЕС в държавите членки, както личи от големия брой на изпратените до Комисията жалби и значителния поток от петиции, адресирани до Парламента; приветства намерението на Комисията, изразено в съобщението от декември 2016 г., за повишено ползване на превантивни инструменти, като пакетни мерки, насоки за прилагане, експертни групи и специализирани мрежи, (включително мрежата СОЛВИТ), и за осигуряване на подкрепа за изграждането на капацитет в държавите членки за налагане на изпълнението на правото на ЕС; призовава Комисията да използва разпоредбите на член 197 от ДФЕС за прилагане на тази обновена политика за налагане на изпълнение на задълженията, при пълно сътрудничество с държавите членки и европейските институции; призовава Комисията да подобри обработването на отправените до нея петиции чрез предоставяне на навременни и задълбочени отговори;

30.  отбелязва, че въпреки че 95 процедури за нарушение все още не са приключили и че Съдът на ЕС се е произнесъл относно неспазването от страна на държавите членки, само три от тези случаи бяха отнесени от Комисията до Съда на ЕС въз основа на член 260 от ДФЕС; счита, че е изключително важно да се гарантира цялостно и своевременно изпълнение на решенията на Съда на ЕС, а когато е необходимо да се използват надлежно разпоредбите на член 279 от ДФЕС, за да не се допуска подкопаване на правото на ЕС и на авторитета на Съда на ЕС; призовава Комисията да се занимае с тази ситуация и да докладва редовно на Европейския парламент относно постигнатия напредък;

31.  припомня факта, че всички институции на ЕС са обвързани с Договорите за ЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз(12);

32.  препоръчва, всички междупарламентарни разисквания относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права да включват гражданското общество и гражданско участие, например чрез петиции, изпратени до Европейския парламент, и чрез Европейската гражданска инициатива;

33.  подчертава, че меморандумите за разбирателство, сключени между институциите на ЕС и държавите членки, не се считат за актове на ЕС съгласно член 288 от ДФЕС;

34.  подчертава решаващото значение на ефикасността, прозрачността и отчетността при изготвянето и прилагането на правото на ЕС от страна на институциите на ЕС; подчертава, по-специално, принципа на демократична отчетност и ролята, която Парламентът играе за нейното гарантиране, както и правото на гражданите на ЕС на правосъдие и добра администрация, определени в членове 41 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз; посочва, че тези права и принципи изискват на гражданите да бъде предоставян подходящ и лесен достъп до проектите на правни актове, които ги засягат; припомня, че същите тези права и принципи следва също така да бъдат от първостепенно значение за държавите членки, когато те предлагат проекти на актове, целящи изпълнение на правото на ЕС;

35.  призовава Комисията да засили, когато това е възможно и необходимо, финансовите ресурси на ЕС, като например Европейския социален фонд, предназначени за „повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и ефективна публична администрация“, с оглед насърчаване на социалното благоденствие и икономическото развитие, както и подобряване на ефективността на благотворното законодателство; призовава Комисията да използва в пълна степен член 197 от ДФЕС с цел спомагане за подобряването на капацитета на държавите членки за изпълнение и прилагане на правото на ЕС;

36.  призовава Комисията да разработи инструменти, целящи да помогнат на държавите членки да разпознават проблемите на транспонирането, да се справят с тях на ранен етап от производствата за установяване на неизпълнение на задължения и съвместно да намерят решения;

37.  припомня, че законодателството, което дава основание за най-ярките случаи на производства за установяване на неизпълнение на задължения, е резултат от директиви; припомня, че регламентите са актове с пряко приложение и задължителни за всички държави членки; във връзка с това приканва Комисията, в рамките на възможното да си служи с регламенти, когато възнамерява да прави законодателни предложения; счита, че подобен подход би могъл да смекчи опасността от свръхрегулиране;

38.  припомня, че преюдициалните заключения допринасят за изясняването на начина, по който правото на Европейския съюз трябва да бъде прилагано; счита, че използването на тази процедура дава възможност за еднакво тълкуване и прилагане на законодателството на ЕС; във връзка с това призовава Комисията да следи по-ефективно спазването на задължението на националните съдилища да отправят преюдициално запитване до Съда на ЕС, както е посочено в член 267 от ДФЕС; във връзка с това насърчава националните юрисдикции, в случай на съмнение, да отнасят въпроса до Съда на ЕС и по този начин да се предотвратят производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка;

39.  призовава Комисията да обърне особено внимание на своята контролна функция по отношение на изпълнението на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар(13) и да започне, когато е необходимо, производства за установяване на неизпълнение на задължения, като бъде особено бдителна по отношение на неправилното или недоброто прилагане;

40.  приветства продължаващите усилия на Комисията да прилага правилата на ЕС в областта на околната среда с цел да се осигурят равни условия за всички държави членки и икономически оператори и да се коригират слабостите в изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, включително чрез прибягване до процедура за установяване на нарушение, ако е необходимо; при все това подчертава известните ограничения на ефективността на правилата на ЕС в областта на околната среда и по-специално на Директивата относно екологичната отговорност („ДЕО“); призовава Комисията да вземе под внимание резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г.(14) относно изпълнението на ДЕО; изтъква, че в някои държави членки правото на здравословна околна среда е уронено от недостатъци в изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, особено по отношение на предотвратяването на замърсяването на въздуха и водата, управлението на отпадъците и инфраструктурата за пречистване на отпадъчни води; подчертава, че пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда би могло да спести на икономиката на ЕС 50 милиарда евро годишно във вид на разходи за здравеопазване и преки разходи за околната среда;

41.  подчертава, че достиженията на правото на ЕС включват също така и международните споразумения, сключени от ЕС; отбелязва със сериозна загриженост, че правилата на ЕС в областта на околната среда може да не са в съответствие с Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда („Конвенцията от Орхус”)(15), тъй като не предоставят достатъчен достъп до правосъдие на организациите за околната среда и на обществеността; във връзка с това призовава Комисията да обърне внимание на констатациите и препоръките на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус(16) и на позицията на Съвета от 17 юли 2017 г.(17) и да проучи начини и средства за спазване на Конвенцията от Орхус по начин, съвместим с основните принципи на правния ред на Съюза и неговата система за съдебен контрол;

42.  призовава Комисията да обърне особено внимание на изпълнението на мерките, приети в областта на предоставянето на убежище и миграцията, за да се гарантира, че те съответстват на принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, да работи с държавите членки за преодоляване на трудностите, които могат да срещат при тяхното прилагане, както и да започне необходимите производства за установяване на неизпълнение на задължения, по целесъобразност; отбелязва със загриженост, че някои държави членки пренебрегват задълженията си по отношение на предоставянето на убежище и миграцията, по-специално когато става въпрос за преместването на лицата, търсещи убежище; подчертава необходимостта от преодоляване на липсата на солидарност между държавите членки по отношение на убежището и миграцията, така че всички държави членки да изпълняват своите задължения; призовава държавите членки да се справят с увеличаването на трафика на хора с цел трудова или сексуална експлоатация;

43.  призовава Комисията да отговори ефективно по отношение на променящото се положение във връзка с миграцията и сигурността и да прилага ефикасно Европейската програма за миграцията и свързаните с нея пакети по изпълнението; призовава държавите членки да изпълняват правилно Директивата за връщането (2008/115/ЕО)(18) и редовно да докладват за изпълнението на Европейската програма за миграцията;

44.  призовава Комисията да провери съвместимостта на договорите за нула часове със законодателството на ЕС в областта на заетостта, включително с Директивата за работа при непълно работно време, тъй като през 2016 г. бяха получени много петиции във връзка с несигурна заетост;

45.  приветства факта, че докладът признава ролята на Парламента за привличане на вниманието на Комисията към недостатъците в прилагането на правото на ЕС в държавите членки посредством парламентарни въпроси и петиции; изтъква, че по-строгият контрол от националните парламенти върху съответните правителства във връзка с участието им в процеса на законотворчество ще спомогне за по-ефективното прилагане на правото на ЕС, както е предвидено в Договорите;

46.  изразява загриженост, че предвид несъответствията между преводите на множество директиви на официалните езици на ЕС има вероятност различните езикови версии да предизвикат коренно различни тълкувания на съответните текстове и разлики в тяхното транспониране в държавите членки; изразява съжаление поради факта, че подобни различия в транспонирането и правното тълкуване на директивите може да не бъде разкрито систематично, а само когато бъде изяснено от решения на Съда на ЕС;

47.  припомня, че националните парламенти играят съществена роля както при предварителния контрол на проектите на законодателни актове на ЕС, така и при последващия контрол на правилното прилагане на правото на ЕС от страна на държавите членки; призовава националните парламенти да изпълняват тази роля проактивно;

48.  счита, че в съответствие с усилията на Комисията за по-добро и по-ефективно законодателство на ЕС, прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност следва винаги да бъдат вземани предвид;

49.  отново призовава за създаване, в рамките на съответните генерални дирекции (Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Генерална дирекция по външни политики на ЕС и Генерална дирекция за парламентарни изследвания), на автономна система за последваща оценка на въздействието на основните закони на ЕС, приети от Парламента по процедурата за съвместно вземане на решение и в съответствие с обикновената законодателна процедура;

50.  призовава Комисията да обърне особено внимание на своя контрол върху изпълнението на законодателството на ЕС, установяващо правила срещу корупционните практики, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, и да предприеме подходящи мерки за справяне с подобни явления;

51.  припомня на държавите членки и институциите на ЕС, че гарантирането на навременно и правилно прилагане на законодателството в държавите членки остава приоритет за ЕС; подчертава колко е важно да се отстояват принципите на предоставяне на компетентност, на субсидиарност и на пропорционалност, в съответствие с член 5 от ДЕС, както и на принципа на равенството пред закона, с оглед на по-добрия мониторинг на прилагането на правото на ЕС; припомня, че е важно да се повишава осведомеността по отношение на разпоредбите на действащите директиви, обхващащи различни аспекти на принципа на равенство между жените и мъжете и осъществяването му на практика;

52.  насърчава институциите на ЕС да изпълняват при всички обстоятелства задължението си да спазват първичното право на ЕС, когато съставят разпоредбите на вторичното право и актовете с незадължителен характер на ЕС, разработват политики и подписват споразумения или договори с институции извън ЕС, да подпомагат държавите членки чрез всички налични средства в усилията им да транспонират законодателството на ЕС във всички области и да зачитат ценностите и принципите на Съюза, особено с оглед на последните събития в държавите членки;

53.  изразява съгласие със становището на Комисията, че индивидуалните жалбоподатели играят съществена роля за разкриването на по-мащабни проблеми при въвеждането и прилагането на правото на ЕС, които засягат интересите на гражданите и предприятията;

54.  подчертава, че липсата на съгласуван и всеобхватен набор от кодифицирани правила за добра администрация в целия Съюз затруднява гражданите и предприятията да могат лесно и напълно да разбират своите права съгласно законодателството на Съюза; във връзка с това подчертава, че кодифицирането на разпоредбите за добра администрация под формата на регламент, установяващ различните аспекти на административното производство — включително уведомленията, задължителните срокове, правото на изслушване и правото на всеки да получи достъп до досието си — са равнозначни на укрепването на правата на гражданите и на прозрачността; счита, че този регламент ще внесе повече достъпност, яснота и последователност при тълкуването на действащите разпоредби, което е от полза за гражданите и предприемачите, както и за администрацията и нейните служители;

55.  припомня, че в своите резолюции от 15 януари 2013 г. и от 9 юни 2016 г. Парламентът призова за приемането на регламент относно открита, ефикасна и независима администрация на ЕС въз основа на член 298 от ДФЕС, и отбелязва, че това искане не беше последвано от предложение на Комисията; във връзка с това още веднъж призовава Комисията да представи законодателно предложение за административно-процесуално право на ЕС, като вземе предвид мерките, предприети досега в тази област от Парламента;

56.  подчертава, че недостатъчното интегриране на свързаните с околната среда въпроси в рамките на други области на политиката е една от първопричините за незадоволителното изпълнение на законодателството и на политиката в областта на околната среда;

57.  подчертава необходимостта да се запази високо ниво на защита на околната среда, както и на здравето и безопасността на храните;

58.  подчертава, че ефективното прилагане на правилата на ЕС в областите на здравето, безопасността на храните и опазването на околната среда е важно за европейските граждани, тъй като то влияе на ежедневието им и служи на общия интерес;

59.  призовава Комисията да следи отблизо свързаните с околната среда производства за установяване на неизпълнение на задължения с трансгранично измерение, най-вече в областта на законодателството за чист въздух, включително правилното транспониране и прилагане на правото на ЕС в бъдещите държави членки; освен това призовава Комисията да информира жалбоподателите по подходящ, прозрачен и навременен начин за доводите, предоставени от съответните държави в отговор на жалбата;

60.  отбелязва, че броят на процедурите за нарушение във връзка с околната среда намаляха през 2016 г. в сравнение с 2015 г., но изразява загриженост поради това, че беше отбелязано нарастване на броя на процедурите в областта на здравеопазването и безопасността на храните, и призовава Комисията да обърне специално внимание на този въпрос;

61.  подчертава факта, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на ЕС, който трябва да бъде интегриран във всички политики;

62.  подчертава основната роля на принципите на правовата държава по отношение на осигуряване на легитимност на всяка форма на демократично управление; подчертава, че това е крайъгълен камък на правния ред на Съюза и като такъв е в съответствие с концепцията за Съюз, основан на принципите на правовата държава;

63.  припомня, че принципът на равенство — равно заплащане за еднакъв труд — е заложен в европейските договори от 1957 г. насам (виж член 157 от ДФЕС) и изтъква факта, че член 153 от ДФЕС позволява на ЕС да действа в по-широката сфера на равните възможностите и равното третиране в областта на заетостта и професиите;

64.  отбелязва със задоволство, че широкото тълкуване на Съда на ЕС на понятието за равно заплащане за еднакъв труд, както е определено в неговите решения и неговата обширна съдебна практика по съответния член, несъмнено разшириха възможностите за борба с пряката и непряката дискриминация по пол в заплащането и за намаляване на разликата в заплащането на двата пола, но изтъква, че трябва да бъде направено повече, за да се премахне все още съществуващата разлика в заплащането между половете в ЕС;

65.  изразява дълбокото си съжаление, че въвеждането на правни принципи за забрана на неравенството в заплащането между мъжете и жените не се оказа достатъчно самò по себе си за премахване на продължаващите различия в заплащането между двата пола; изтъква, че в преработената Директива 2006/54/ЕО се изисква държавите членки да гарантират, че разпоредбите на колективните трудови договори, равнищата на заплащане, споразуменията за заплащане и индивидуалните трудови договори, които противоречат на принципа за равно заплащане, биват или могат да бъдат обявени за нищожни, или могат да бъдат изменени;

66.  подчертава, че както държавите членки, така и Комисията следва да обърнат внимание на прилагането на правото на ЕС, и по-специално на разпоредбите относно равенството в заплащането; отново подчертава важността на интегрирането на принципа на равенство между жените и мъжете в редица директиви на ЕС и счита, че алтернативните инструменти са ценни инструменти за правилното прилагане на правото на ЕС; припомня, че е важно да се повишава осведомеността по отношение на разпоредбите на действащите директиви, обхващащи различни аспекти на принципа на равенство между жените и мъжете и осъществяването му на практика; изтъква, че колективното договаряне може да даде възможност за по-нататъшно прилагане на правото на ЕС за равно заплащане за еднакъв труд за жените и мъжете, родителски отпуск, условия на труд и работно време, включително и седмичен общ ден за почивка, с цел постигане на равновесие между професионалния и личния живот на жените и мъжете и подобряване на положението им на пазара на труда;

67.  припомня своята резолюция от 15 януари 2013 г., в която призова за приемане на регламент на ЕС за административно-процесуално право на ЕС въз основа на член 298 от ДФЕС; отбелязва с разочарование, че Комисията не се съобрази с призива на Парламента да представи предложение за законодателен акт относно административно-процесуалното право;

68.  признава, че е важно да се събират данни, по възможност групирани по пол, за оценка на постигнатия в областта на правата на жените напредък;

69.  изразява съжаление поради недостатъците на възприетия от Комисията подход в областта на хуманното отношение към животните, тъй като той пренебрегва сериозните несъответствия, докладвани от голям брой граждани, които са упражнили правото си на петиция; отново отправя призива си за стартиране на нова стратегия на равнището на ЕС, за да се преодолеят всички съществуващи пропуски и да се гарантира пълна и ефективна защита на хуманното отношение към животните посредством ясна и подробна законодателна рамка, която да отговаря изцяло на изискванията на член 13 от ДФЕС;

70.  призовава Комисията да разгледа задълбочено петициите, свързани с разликите в качеството на хранителните продукти от една и съща марка в различните държави членки; настоятелно призовава Комисията да сложи край на нелоялните практики и да гарантира еднакво третиране на всички потребители;

71.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0385.
(2) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(3) ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25.
(4) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(5) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 246.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0409.
(7) ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 126.
(8) ОВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 17.
(9) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
(10) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 15.
(11) ОВ С 18, 19.1.2017 г., стр. 10.
(12) Решение на Съда на Европейския съюз от 20 септември 2016 г. по съединени дела C-8/15 P до C-10/15 P Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C‑10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P)/Европейска комисия и Европейска централна банка (ECLI:EU:C:2016:701).
(13) OВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 1.
(14) Приети текстове, P8_TA(2017)0414.
(15) ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
(16) ACCC/C/2008/32 (EU), Част II, приета на 17 март 2017 г.
(17) ОВ L 186, 19.7.2017 г., стр. 15;
(18) ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98.

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност