Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0003(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0217/2018

Внесени текстове :

A8-0217/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/07/2018 - 11.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0271

Приети текстове
PDF 229kWORD 70k
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейско съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0008),

—  като взе предвид член 187 и член 188, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0037/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0217/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  С Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета15 се установява „Хоризонт 2020“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.). Целта е да се постигне по-голямо въздействие по отношение на научните изследвания и иновациите чрез съчетаване на средства от „Хоризонт 2020“ и от частния сектор в публично-частни партньорства в ключови области, в които научните изследвания и иновациите могат да допринесат за постигане на по-общите цели на Съюза за конкурентоспособността, да привлекат частни инвестиции и да подпомогнат преодоляването на предизвикателствата в обществото. Тези партньорства следва да се основават на дългосрочен ангажимент към постигането на целите, включително балансиран принос на всички партньори, да носят отговорност за постигането на целите и да бъдат съобразени със стратегическите цели на Съюза във връзка с научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Управлението и дейността на тези партньорства следва да бъдат открити, прозрачни, ефективни и ефикасни и да създават възможности за участие на широк кръг заинтересовани страни в конкретните им области.
(2)  С Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета15 се установява „Хоризонт 2020“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.). Целта е да се постигне по-голямо въздействие по отношение на научните изследвания и иновациите чрез съчетаване на средства от „Хоризонт 2020“ и от частния сектор в публично-частни партньорства в ключови области, в които научните изследвания и иновациите могат да допринесат за постигане на по-общите цели на Съюза за конкурентоспособността, да привлекат частни инвестиции и да подпомогнат преодоляването на предизвикателствата в обществото. Тези партньорства следва да се основават на дългосрочен ангажимент към постигането на целите, включително балансиран принос на всички партньори, да носят отговорност за постигането на целите и да бъдат съобразени със стратегическите цели на Съюза във връзка с научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Управлението и дейността на тези партньорства следва да бъдат открити, прозрачни, ефективни и ефикасни и да създават възможности за участие на широк кръг заинтересовани страни в конкретните им области, и за подходящо консултиране с организации на гражданското общество и граждански сдружения в процеса на вземане на решения.
__________________
__________________
15 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104)
15 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104)
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак - изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания22“ призовава за създаване на европейска инфраструктура за данни на основата на водещи високопроизводителни изчислителни мощности и разработване на цялостна екосистема за ВИТ, която да е в състояние да разработи нова европейска технология и да създаде суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс. Значението на тази област и предизвикателствата пред заинтересованите страни в Съюза изискват неотложни действия, за да се наберат необходимите ресурси и капацитет, за да се затвори веригата от научните изследвания и разработките до доставката и експлоатацията на ВИТ системи с производителност от порядъка на екзафлопс. Затова следва да се създаде механизъм на равнището на Съюза за обединяване и насочване на предоставената подкрепа към изграждането на водеща в света инфраструктура за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за научни изследвания и иновации в областта на високопроизводителните изчислителни технологии в държавите членки, Съюза и частния сектор. Инфраструктурата следва да осигурява достъп на потребителите от обществения сектор, потребителите от промишлеността и потребителите от академичните среди, включително научните общности, които участват в Европейския облак за отворена наука.
(8)  Съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак - изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания22“ призовава за създаване на европейска инфраструктура за данни на основата на водещи високопроизводителни изчислителни мощности и разработване на цялостна екосистема за ВИТ, която да е в състояние да разработи нова европейска технология и да създаде суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс. Значението на тази област и предизвикателствата пред заинтересованите страни в Съюза изискват неотложни действия, за да се наберат необходимите ресурси и капацитет, за да се затвори веригата от научните изследвания и разработките до доставката и експлоатацията на ВИТ системи с производителност от порядъка на екзафлопс. Затова следва да се създаде механизъм на равнището на Съюза за обединяване и насочване на предоставената подкрепа към изграждането на водеща в света инфраструктура за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за научни изследвания и иновации в областта на високопроизводителните изчислителни технологии в държавите членки, Съюза и частния сектор. Инфраструктурата следва да осигурява достъп на потребителите от обществения сектор, потребителите от промишлеността, включително малките и средните предприятия (МСП), и потребителите от академичните среди, включително научните общности, които участват в Европейския облак за отворена наука.
__________________
__________________
22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания, COM(2016)0178.
22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания, COM(2016)0178.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
(8a)  От решаващо значение е Съюзът да се нареди сред най-напредналите суперкомпютърни сили в света до 2022 г. Понастоящем Съюзът изостава по отношение на развитието на високопроизводителните изчислителни технологии в резултат на недостатъчните инвестиции в създаването на цялостна система. За да се преодолее този пропуск, Съюзът трябва да придобие суперкомпютри на световно равнище, да гарантира сигурността на своите системи за доставки и да предостави услуги за промишлеността и МСП за симулация, визуализация и създаване на прототипи, като същевременно гарантира система за високопроизводителни изчислителни технологии в съответствие с ценностите и принципите на Съюза.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  За да може Съюзът да се съоръжи с необходимия изчислителен капацитет, позволяващ поддържането на водещите позиции на извършваните в него научни изследвания, следва да се координират инвестициите на държавите членки във високопроизводителни изчислителни технологии и да се засили внедряването на високопроизводителните изчислителни технологии в промишлеността. Съюзът следва да повиши ефективността на процеса на превръщане на технологичните разработки във високопроизводителни изчислителни системи, които се придобиват чрез обществени поръчки в Европа, като установи ефективна връзка между доставката на технологии, съвместното проектиране с потребителите и съвместните обществени поръчки за системи на световно ниво.
(10)  За да може Съюзът да се съоръжи с необходимия изчислителен капацитет, позволяващ поддържането на водещите позиции на извършваните в него научни изследвания, и за да бъде оползотворена добавената стойност от съвместното действие на равнището на Съюза, следва да се координират инвестициите на държавите членки във високопроизводителни изчислителни технологии и да се засили внедряването на високопроизводителните изчислителни технологии в промишлеността. Съюзът следва да повиши ефективността на процеса на превръщане на технологичните разработки във високопроизводителни изчислителни системи, които се придобиват чрез обществени поръчки в Европа, като установи ефективна връзка между доставката на технологии, съвместното проектиране с потребителите и съвместните обществени поръчки за системи на световно ниво.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10a)  Необходимо е Комисията и държавите членки да търсят подходящи рамки за управление и финансиране, като вземат предвид в достатъчна степен инициативата „Съвместно предприятие EuroHPC“ и нейната устойчивост, както и необходимостта от еднакви условия на конкуренция в целия Съюз. Освен това държавите членки следва да разглеждат програмите за финансиране по начин, който е съобразен с подхода на Комисията.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)
(10б)  Европейската технологична платформа и договорните ПЧП в областта на ВИТ са от решаващо значение за определяне на научноизследователските приоритети на Съюза при разработването на технологии на Съюза във всички сегменти на веригата за доставки на решения за ВИТ.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)
(11a)  Мисията на съвместното предприятие е създаването и поддържането в Съюза на интегрирана екосистема на световно равнище за високопроизводителни изчислителни технологии и технологии за големи информационни масиви въз основа на водещите позиции на Съюза в областта на ВИТ, на технологиите за изчисления в облак и за големи информационни масиви.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Съвместното предприятие следва да бъде създадено и да започне работа през 2019 г., за да бъде постигната целта Съюзът да разполага с инфраструктура с близка до екзафлопс производителност до 2020 г., и да се разработят необходимите технологии за достигане на производителност от порядъка на екзафлопс към 2022/2023 г. Тъй като цикълът на разработка на следващо поколение технологии обикновено изисква 4-5 години, действията за постигане на тази цел трябва да започнат още сега, за да се запази конкурентоспособността на световния пазар.
(12)  Съвместното предприятие следва да бъде създадено и да започне работа през 2019 г., за да бъде постигната целта Съюзът да разполага с инфраструктура с близка до екзафлопс производителност до 2020 г., и да се разработят необходимите технологии за достигане, когато това е възможно, на автономна производителност от порядъка на екзафлопс към 2022/2023 г. Тъй като цикълът на разработка на следващо поколение технологии обикновено изисква 4-5 години, действията за постигане на тази цел трябва да започнат още сега, за да се запази конкурентоспособността на световния пазар.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12a)  Съвместното предприятие EuroHPC следва да се разглежда като неразделна част от инфраструктурата на Съюза за данни в цялата екосистема и ползите следва да бъдат широко популяризирани.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)
(13a)  Комисията следва да насърчава повече държави членки да се присъединят към Съвместното предприятие EuroHPC и да го използват като приоритетна област за програми за научни изследвания и развойна дейност, съответстващи на националните дейности. Комисията следва също така да популяризира инициативата във всички държави членки като част от силен политически и икономически ангажимент към цифровите иновации.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Съюзът, държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва да правят поотделно финансови вноски за административните разходи на съвместното предприятие. Тъй като в многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. вноските на Съюза в административните разходи може да бъдат изтеглени напред, за да покрият текущите разходи само до 2023 г., държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва изцяло да покриват административните разходи на съвместното предприятие от 2024 г. нататък.
(14)  Съюзът, държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва да правят поотделно финансови вноски за административните разходи на съвместното предприятие. Тъй като в многогодишната финансова рамка за периода 20142020 г. вноските на Съюза в административните разходи може да бъдат изтеглени напред, за да покрият текущите разходи само до 2023 г., държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва изцяло да покриват административните разходи на съвместното предприятие от 2024 г. нататък, за да се гарантира устойчивостта на съвместното предприятие в дългосрочен план.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15a)  Следва да се проучват и популяризират всички възможни полезни взаимодействия между Euro HPC и научноизследователските програми на Съюза и на държавите членки. Съвместното предприятие следва да се интегрира със съществуващите водещи структури за научноизследователска и развойна дейност, като например с публично частното партньорство за Европейската технологична платформа за високопроизводителни изчислителни технологии ПЧП и големите информационни масиви, за да се увеличи максимално ефективността и да се улесни неговото използване и да бъдат положени основите за една процъфтяваща основана на данни икономика.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)
(15б)  Комисията и държавите членки следва да засилят съществуващата работа на Европейското партньорство в областта на изчисленията в облак въз основа на съществуващите стълбове PRACE и GEANT, да избягват всякакъв конфликт на интереси и да признаят тяхната жизненоважна допълваща роля при осъществяването на екосистемата за EuroHPC.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Съвместното предприятие следва да се занимава с ясно определени теми, които ще дадат възможност на академичните среди и европейската промишленост като цяло да проектират, разработват и използват най-новаторските високопроизводителни изчислителни технологии и да изградят интегрирана инфраструктура в целия Съюз с капацитет за високопроизводителни изчисления на световно равнище, високоскоростна свързаност и водещи приложения и услуги за данни и софтуер, предназначени за учените и други водещи потребители от промишлеността в Съюза, включително МСП и обществения сектор. Съвместното предприятие следва да положи усилия за намаляване на недостига на специфични умения във връзка с ВИТ. Съвместното предприятие следва да подготви пътя към изграждане на първата хибридна инфраструктура за високоскоростни изчислителни технологии в Европа, като интегрира класическите изчислителни архитектури с квантови изчислителни устройства, например като използва квантовия компютър като ускорител на процеси във високопроизводителни изчислителни системи. Необходима е структурирана и координирана финансова подкрепа на европейско равнище, за да се помогне на изследователските екипи и европейските промишлени предприятия да запазят водещите си позиции в силно конкурентната международна среда, като постигат резултати от световна класа и ги интегрират в конкурентоспособни системи, да се осигури бърза и широка промишлена експлоатация на европейските технологии в целия Съюз, което ще има важни последици за обществото, да се поделят рисковете и да се обединят силите чрез насочване на стратегии и инвестиции към общия европейски интерес. При постъпило уведомление от държава членка или група държави членки Комисията би могла да реши, че инициативите на съвместното предприятие отговарят на критериите за важни проекти от общ европейски интерес, при условие че са изпълнени всички съответни условия съгласно Общностната рамка за държавната помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации25.
(18)  Съвместното предприятие следва да се занимава с ясно определени теми, които ще дадат възможност на академичните среди, но и на европейската промишленост като цяло да проектират, разработват и използват най-новаторските високопроизводителни изчислителни технологии и да изградят интегрирана инфраструктура в целия Съюз с капацитет за високопроизводителни изчисления на световно равнище, високоскоростна свързаност и водещи приложения и услуги за данни и софтуер, предназначени за учените и други водещи потребители от промишлеността в Съюза, по-специално микропредприятията, МСП, новосъздадените предприятия и обществения сектор. Съвместното предприятие следва да положи усилия за намаляване на недостига на специфични умения във връзка с ВИТ, като насърчава квалификацията, избора на професионално развитие, свързано с ВИТ, и предлага специални програми за насърчаване на балансирано представителство на мъжете и жените в областите на професионално развитие, свързани с ВИТ. Съвместното предприятие следва да подготви пътя към изграждане на първата хибридна инфраструктура за високоскоростни изчислителни технологии в Европа, като интегрира класическите изчислителни архитектури с квантови изчислителни устройства, например като използва квантовия компютър като ускорител на процеси във високопроизводителни изчислителни системи. Необходима е структурирана и координирана финансова подкрепа на европейско равнище, за да се помогне на изследователските екипи и европейските промишлени предприятия да запазят водещите си позиции в силно конкурентната международна среда, като постигат резултати от световна класа и ги интегрират в конкурентоспособни системи, да се осигури бърза и широка промишлена експлоатация на европейските технологии в целия Съюз, което ще има важни благотворни последици за обществото, да се поделят рисковете и да се обединят силите чрез насочване на стратегии и инвестиции към общия европейски интерес. При постъпило уведомление от държава членка или група държави членки Комисията би могла да реши, че инициативите на съвместното предприятие отговарят на критериите за важни проекти от общ европейски интерес, при условие че са изпълнени всички съответни условия съгласно Общностната рамка за държавната помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации25.
__________________
__________________
25 Съобщение на Комисията - Критерии за анализ на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване на изпълнението на важни проекти от общ европейски интерес (OВ C 188, 20.6.2014 г., стр. 4).
25 Съобщение на Комисията - Критерии за анализ на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване на изпълнението на важни проекти от общ европейски интерес (OВ C 188, 20.6.2014 г., стр. 4).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 18 а (ново)
(18a)  Съвместното предприятие следва да създава стимули и да предоставя на учените в Съюза, на промишлеността и обществения сектор достъп до суперкомпютри на световно равнище и свързани с тях услуги, като им дава инструменти, позволяващи им да запазят водещата си роля в научната и промишлената конкуренция с цел поддържане и подпомагане на интегрираните инфраструктури за научноизследователски данни и високопроизводителни изчислителни технологии.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)
(18б)  Съвместното предприятие следва да бъде отворено за участието на всички държави членки, като те се насърчават да се присъединят към Съвместното предприятие и да го използват като приоритетна област за програми за научноизследователска и развойна дейност, съответстващи на националните дейности. Съвместното предприятие следва да популяризира дейностите на суперкомпютъра като част от силен политически и икономически ангажимент към цифровите иновации.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 18 в (ново)
(18в)  За да се изгради необходимият капацитет и за да се гарантира участието на всички държави членки, във всяка държава членка следва да се създаде по един експертен център (център) в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, свързан с националния суперкомпютърен център. Центровете следва да улесняват и насърчават достъпа до екосистемата за ВИТ, от достъп до суперкомпютрите до достъп до приложения и услуги. Те следва да предоставят на потребителите на ВИТ също така курсове за учене и обучение за изграждане на умения в областта на ВИТ и следва да насърчават дейности за повишаване на осведомеността, обучение и разпространение на ползите от високопроизводителните изчислителни технологии по-специално за МСП и да предприемат действия за изграждане на мрежи със заинтересованите страни и други центрове за поощряване на по-широки иновации, които създават възможност за по-нататъшно внедряване на високопроизводителните изчислителни технологии.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 18 г (ново)
(18г)  Широкото участие в целия Съюз и справедливият и разумен достъп за участници от трети страни са важни, за да се реализира пълният потенциал на един суперкомпютър на Съюза, който е способен да допринася за високите научни постижения и регионалната конкурентоспособност на Съюза.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18 д (ново)
(18д)  Въпреки че времето за достъп до суперкомпютри е пропорционално на финансовите вноски, следва да бъдат гарантирани равнопоставени условия от всички държави членки, учени и промишленост в Съюза.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 18 e (ново)
(18е)  Времето на достъп на Съюза следва да се дава чрез конкурентни покани, основаващи се на високи научни постижения, независимо от дали заявителят е гражданин на Съюза. Освен това участващите държави членки следва също така да могат да предоставят на разположение своето време за достъп на други учени, промишленост или научни изследователи от Съюза.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 20 а (ново)
(20a)  Придобиваните и поддържани от съвместното предприятие суперкомпютри следва да бъдат проектирани и подбирани по такъв начин, че да бъдат извличани максимални ползи от тяхната ефикасност за научни цели, както и за използването им от промишлеността. Поради тази причина Комисията трябва да предприеме стъпки за допълнително подобряване на оценката на ефикасността и на разходната ефективност в своите оценки.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност и производителност от порядъка на петафлопс следва да се използват главно за целите на научните изследвания и иновациите в обществения сектор, за потребители от академичните среди, промишлеността или обществения сектор. Съвместното предприятие следва да има право да извършва ограничена по обем стопанска дейност за частни цели. Достъп следва да се предоставя на потребители с място на стопанска дейност в Съюза или в асоциирана страна в „Хоризонт 2020“. Правата на достъп следва да бъдат равнопоставени за всеки потребител и разпределени прозрачно. Управителният съвет следва да определи правата за достъп в рамките на предоставения на Съюза дял от времето за достъп за всеки суперкомпютър.
(22)  Суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност и производителност от порядъка на петафлопс следва да се използват главно за целите на гражданските научни изследвания и иновациите в обществения сектор, за потребители от академичните среди, промишлеността, включително МСП, или обществения сектор. Съвместното предприятие следва да има право да извършва ограничена по обем стопанска дейност за частни цели. Достъп следва да се предоставя на потребители с място на стопанска дейност в Съюза или в асоциирана страна в „Хоризонт 2020“. Правата на достъп следва да бъдат равнопоставени за всеки потребител и разпределени прозрачно. Управителният съвет следва да определи правата за достъп в рамките на предоставения на Съюза дял от времето за достъп за всеки суперкомпютър.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 28 а (ново)
(28a)  За да се защитят икономическите интереси на Съюза разпоредбите на програма „Хоризонт 2020“ относно правата върху интелектуална собственост, прехвърлянето на собственост върху такива права, лицензирането и използването следва да се прилагат като минимум.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 29 а (ново)
(29a)  Сумата, необходима за закупуването на суперкомпютъра, следва да обхваща и инвестициите за подобряване на потока от данни и връзката с мрежата.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 30 а (ново)
(30a)  Доставчиците в рамките на инициативата за ВИТ, действащи в рамките на Съюза, трябва да се съревновават при равни условия, при еднакви правила, приложими за всички;
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)
(30б)  За да се гарантира съгласуваност и за да се избягва дублиране с други съществуващи инициативи в областта на високопроизводителните изчислителни технологии и големите информационни масиви, по-специално с договорните публично-частни партньорства в областта на високопроизводителните изчислителни технологии и големите информационни масиви, създадени през 2014 г., и с PRACE, тези инициативи следва да бъдат рационализирани чрез включването им в съвместното предприятие в рамката за периода след 2020 г.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Предоставянето на финансова подкрепа за дейности от програмата на Механизма за свързване на Европа следва да спазва правилата на тази програма.
(32)  Следва да се търси административно опростяване и да се избягва съвместното съществуване на различни правила в рамките на едно и също съвместно предприятие. Следва да бъде установен единен набор от правила за всички дейности на съвместното предприятие, вместо едновременното съществуване на правилата по линия на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Всички обявени от съвместното предприятие покани за представяне на предложения и търгове следва да вземат предвид продължителността на рамковата програма „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, според случая, освен в надлежно обосновани изключения.
(40)  Всички обявени от съвместното предприятие покани за представяне на предложения и търгове следва да вземат предвид продължителността на рамковата програма „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, според случая, освен в надлежно обосновани изключения. За периода, който не е включен в рамковата програма „Хоризонт 2020“ или в програма „Механизъм за свързване на Европа“, следва да се направят подходящи корекции, които да се вземат предвид в МФР за периода след 2020 г. с цел продължаване на дейностите на съвместното предприятие.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 41 а (ново)
(41a)  Високопроизводителните изчислителни технологии са важни за развитието на компютърните услуги в облак и неговият пълен потенциал може да бъде реализиран само когато данните могат да се движат свободно в Съюза при ясни правила.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 41 б (ново)
(41б)  В допълнение правото на Съюза относно защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и сигурността следва да се прилага за всички суперкомпютри, които са собственост изцяло или частично на съвместното предприятие, или за всички суперкомпютри, които предоставят време за достъп до съвместното предприятие.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 41 в (ново)
(41в)  Съвместното предприятие следва да гарантира, че суперкомпютрите за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза са достъпни единствено за образувания, които спазват правото на Съюза в областта на защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и сигурността.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 41 г (ново)
(41г)  Съвместното предприятие следва да гарантира, че суперкомпютрите за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза са достъпни единствено за образувания, установени в държави членки или асоциирани държави, които спазват правото на Съюза в областта на защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и сигурността.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 41 д (ново)
(41д)  Когато е целесъобразно, следва да се насърчава международното сътрудничество с трети държави и между държавите участнички. Достъп до суперкомпютри в Съюза не следва да се предоставя на субекти, установени в трети държави, които не предоставят взаимен достъп до своите суперкомпютри. Следва да се насърчава използването на данните на суперкомпютрите в Съюза, като се гарантира съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и сигурността.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
(7)  „доставчик на хостинг“ означава правен субект с място на стопанска дейност в държава членка, участваща в съвместното предприятие, в който се включват съоръженията за хостинг и който осигурява експлоатацията на суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.
(7)  „доставчик на хостинг“ означава правен субект с място на стопанска дейност в държава членка, участваща в съвместното предприятие, в който се включват съоръженията за хостинг и който осигурява експлоатацията на суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс или на суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  да осигури на учените, промишлеността и обществения сектор от Съюза или от асоциирана към „Хоризонт 2020“ страна най-новата инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и за данни и да подкрепи разработването на технологии и приложения в широк кръг области.
a)  да осигури на учените и изследователите, на промишлеността, включително новосъздадените предприятия, микропредприятията, МСП и обществения сектор от Съюза или от асоциирана към „Хоризонт 2020“ страна най-новата инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и за данни и да подкрепи разработването на технологии и приложения в широк кръг области, предимно за гражданска употреба, като здравеопазване, енергетика, интелигентни градове, автономен транспорт и космонавтика;
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  да осигури рамка за придобиване на интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност и за данни в Съюза;
б)  да осигури рамка за придобиване на интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност и за данни в Съюза, включително чрез подкрепа за придобиването на суперкомпютри с производителност от порядъка на петафлопс;
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г
г)  да подкрепи развитието на интегрирана екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза, която обхваща всички елементи от веригата на научната и промишлената стойност, особено хардуер, софтуер, приложения, услуги, инженеринг, свързаност, ноу-хау и умения.
г)  да подкрепи развитието на интегрирана екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза, която обхваща всички елементи от веригата на научната и промишлената стойност, особено хардуер, софтуер, приложения, услуги, инженеринг, свързаност, ноу-хау и умения, за да се утвърди Съюзът като глобален център за иновации и да се допринесе за конкурентоспособността и засиления научноизследователски и развоен капацитет;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)
гa)  да създаде възможности за полезни взаимодействия и да осигури добавена стойност на сътрудничеството между държавите членки и другите участници;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г б (нова)
гб)  да поддържа връзка със съществуващите договорни публично-частни партньорства по отношение на високопроизводителните изчислителни технологии и големите информационни масиви, за да се създават полезни взаимодействия и интеграция.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г
г)  да изгради и експлоатира водеща интегрирана инфраструктура за суперкомпютри и за данни в целия Съюз като елемент от съществено значение за високите научни постижения, за цифровизацията на промишлеността и обществения сектор и за укрепването на капацитета за иновации и глобалната конкурентоспособност за създаване на икономически растеж и заетост в Съюза;
г)  да изгради и експлоатира водеща интегрирана инфраструктура за суперкомпютри и за данни в целия Съюз, като тази инфраструктура се проектира така, че да бъде ефикасна за научни цели, и представлява елемент от съществено значение за високите научни постижения, за цифровизацията на промишлеността и обществения сектор и за укрепването на капацитета за иновации и глобалната конкурентоспособност за създаване на икономически растеж и заетост в Съюза;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д
д)  да осигури достъп до инфраструктурите и услугите на основата на високопроизводителни изчислителни технологии за широк кръг потребители от научноизследователската общност, както и от промишлеността, включително МСП, и обществения сектор за нови и нововъзникващи приложения и услуги с интензивно използване на данни и изчислителни технологии;
д)  да осигури достъп до инфраструктурите и услугите на основата на високопроизводителни изчислителни технологии за широк кръг потребители от научноизследователската общност, както и от промишлеността, микропредприятията, МСП, и обществения сектор за нови и нововъзникващи приложения и услуги с интензивно използване на данни и изчислителни технологии;
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е
е)  да намали разрива между научноизследователската и развойна дейност и реализирането на изчислителни системи с производителност от порядъка на екзафлопс, като укрепи веригата на доставки на цифрови технологии в Съюза и създаде условия за придобиване от съвместното предприятие на суперкомпютри от световна класа;
е)  да намали разрива между научноизследователската и развойна дейност и реализирането на изчислителни системи с производителност от порядъка на екзафлопс, като укрепи веригата на доставки на цифрови технологии в Съюза и създаде условия за придобиване от съвместното предприятие на суперкомпютри на световно равнище;
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква з
з)  да свърже и обедини регионални, национални и европейски суперкомпютри с висока производителност и други изчислителни системи, центрове за данни и свързани с тях софтуер и приложения;
з)  да свърже и обедини регионални, национални и европейски суперкомпютри с висока производителност и други изчислителни системи, центрове за данни и свързани с тях софтуер и приложения, без да излага на риск защитата на данните и неприкосновеността на личния живот;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква и
и)  да повиши иновационния потенциал на промишлеността и по-специално на МСП чрез използването на усъвършенствани инфраструктури и услуги за високопроизводителни изчислителни технологии;
и)  да повиши иновационния потенциал на промишлеността и по-специално на микропредприятията и на МСП, както и на научноизследователските и научните общности чрез използването на усъвършенствани инфраструктури и услуги за високопроизводителни изчислителни технологии, включително национални центрове за високопроизводителни изчислителни технологии и суперкомпютри;
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква й
й)  да подобри разбирането на високопроизводителните изчислителни технологии и да допринесе за намаляването на разликите в уменията в Съюза във връзка с високопроизводителните изчислителни технологии;
й)  да подобри разбирането на високопроизводителните изчислителни технологии и да допринесе за намаляването на разликите в уменията в Съюза във връзка с високопроизводителните изчислителни технологии, като насърчава квалификацията и балансираното представителство на мъжете и жените в областите на професионално развитие, свързани с високопроизводителните изчислителни технологии;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
(1)  Съвместното предприятие възлага експлоатацията на всеки отделен притежаван от него суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност на доставчик на хостинг, избран в съответствие с параграф 3 и финансовите правила на съвместното предприятие по член 11.
(1)  Съвместното предприятие възлага експлоатацията на всеки отделен притежаван от него суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс или с близка до екзафлопс производителност на доставчик на хостинг, представляващ една или няколко държави участнички, избран в съответствие с параграф 3 и финансовите правила на съвместното предприятие по член 11.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
(2)  Суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност се разполагат в държава участничка, която е държава членка на Съюза. Нито една държава членка не може да предоставя хостинг на повече от един суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.
(2)  Суперкомпютрите с производителност от порядъка на петафлопс или с близка до екзафлопс производителност се разполагат в държава участничка, която е държава членка на Съюза. Нито една държава членка не може да предоставя хостинг на повече от един суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – уводна част
(3)  Доставчикът на хостинг се избира от Управителния съвет въз основа, наред с другото, на следните критерии:
(3)  Доставчикът на хостинг се избира от Управителния съвет чрез честен и прозрачен процес въз основа, наред с другото, на следните критерии:
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква в
в)  опит на доставчика на хостинг в инсталирането и експлоатацията на подобни системи;
в)  опит на доставчика на хостинг в инсталирането, експлоатацията и поддръжката на подобни системи, включително енергийните потребности на суперкомпютъра;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква в a (нова)
вa)  висока степен на защита на данните, неприкосновеност на личния живот и киберсигурност, включително съвременно управление на рисковете и заплахите и устойчивост срещу кибератаки;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)
(4a)  След като доставчиците на хостинг са избрани, съвместното предприятие гарантира полезни взаимодействия с европейските структурни и инвестиционни фондове.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
(2)  Управителният съвет определя общите правила за достъп и може да определи конкретни условия за достъп за различните видове потребители или приложения. Качеството на услугата е еднакво за всички потребители.
(2)  Управителният съвет определя общите правила за достъп и може да определи конкретни условия за достъп за различните видове потребители или приложения. Качеството на услугата е еднакво за всички потребители, но някои приоритетни критерии могат да бъдат определени предварително, без да се излага на риск достъпът до всички потенциални потребители и приложения.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
(3)  Без да се засягат сключените от Съюза международни споразумения, време за достъп се предоставя единствено на потребители с местопребиваване, място на стопанска дейност или местонахождение в държава членка или асоциирана страна в „Хоризонт 2020“, освен ако в надлежно обосновани случаи Управителният съвет реши друго, вземайки предвид интересите на Съюза.
(3)  Без да се засягат сключените от Съюза международни споразумения, време за достъп се предоставя единствено на потребители с местопребиваване, място на стопанска дейност или местонахождение в държава членка или асоциирана страна в „Хоризонт 2020“, освен ако в надлежно обосновани случаи Управителният съвет реши друго и, по-специално, по отношение на трети държави, подписали международни споразумения за научно сътрудничество, и когато е приложимо – ако са предоставили реципрочен достъп до своите суперкомпютри, вземайки предвид интересите на Съюза.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1
Делът на Съюза във времето за достъп до всеки суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност е правопропорционален на финансовата вноска на Съюза в разходите на придобиване спрямо общия размер на разходите за придобиване и експлоатация на този суперкомпютър. Управителният съвет определя правата на достъп в рамките на предоставеното на Съюза време за достъп.
Делът на Съюза във времето за достъп до всеки суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност е правопропорционален на финансовата вноска на Съюза в разходите на придобиване спрямо общия размер на разходите за придобиване и експлоатация на този суперкомпютър. Достъпът до дела от време на Съюза се насочва изцяло към гражданските приложения. Управителният съвет определя правата на достъп в рамките на предоставеното на Съюза време за достъп.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)
(2a)  Приносът на всяка държава участничка в разходите за времето за достъп се оповестява публично.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
(1)  До 30 юни 2022 г. Комисията извършва междинна оценка на съвместното предприятие със съдействието на независими експерти, като оценката обхваща по-специално равнището на участие и принос в действията на държавите участнички, частноправните членове и техните участващи и свързани образувания, както и на други правни субекти. Комисията изготвя доклад за оценката, който включва заключения от оценката и наблюдения на Комисията. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2022 г.
(1)  До 30 юни 2022 г. Комисията извършва междинна оценка на съвместното предприятие със съдействието на независими експерти, като оценката обхваща по-специално равнището на участие и принос в действията на държавите участнички, частноправните членове и техните участващи и свързани образувания, а също и промишлеността на Съюза като цяло, както и на други правни субекти. Оценката следва да установи и възможните други политически потребности, включително оценяване на положението за конкретни сектори относно възможността им за пълен достъп и използване на възможностите, създавани от високопроизводителните изчислителни технологии. Комисията изготвя доклад за оценката, който включва заключения от оценката и наблюдения на Комисията. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2022 г.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 а (нов)
(3a)  Оценката обхваща търговски услуги, съгласно посоченото в член 12 въз основа на действителното използване;
Изменение 58
Предложение за регламент
Приложение – член 1 – параграф 1 – буква в
в)  да започне и да управлява процедурата за придобиване на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, да оцени получените оферти, да отпусне финансиране в рамките на наличните средства, да наблюдава изпълнението на договора и да управлява договорите;
в)  да започне и да управлява процедурата за придобиване на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност по открит и прозрачен начин чрез използване на независими експерти, да оцени получените оферти, да отпусне финансиране в рамките на наличните средства, да наблюдава изпълнението на договора и да управлява договорите;
Изменение 59
Предложение за регламент
Приложение – член 1 – параграф 1 – буква г
г)  да избере доставчик на хостинг за суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност в съответствие с финансовите правила, посочени в член 11 от настоящия регламент;
г)  да избере доставчик на хостинг за суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност в съответствие с член 6, параграф 3 и с финансовите правила, посочени в член 11 от настоящия регламент;
Изменение 60
Предложение за регламент
Приложение – член 1 – параграф 1 – буква и
и)  да предоставя финансова подкрепа, главно под формата на безвъзмездно отпуснати средства, която е насочена основно към приложения, дейности за разпространение, информационни действия и дейности за професионално развитие за привличане на човешки ресурси към високопроизводителните изчислителни технологии, както и към повишаване на уменията и инженерното ноу-хау на екосистемата;
и)  да предоставя финансова подкрепа, главно под формата на безвъзмездно отпуснати средства, която е насочена основно към приложения, дейности за разпространение, информационни действия и дейности за професионално развитие и преориентиране за привличане на човешки ресурси към високопроизводителните изчислителни технологии, като се насърчава балансираното участие на жените и мъжете, както и към повишаване на уменията и инженерното ноу-хау на екосистемата;
Изменение 61
Предложение за регламент
Приложение – член 6 – точка 5
(5)  Управителният съвет избира председател за период от две години. Мандатът на председателя може да бъде подновен само еднократно по решение на Управителния съвет.
(5)  Управителният съвет избира председател измежду своите членове за период от две години. Мандатът на председателя може да бъде подновен само еднократно по решение на Управителния съвет.
Изменение 62
Предложение за регламент
Приложение – член 8 – точка 1 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Списъкът на кандидатите се изготвя с оглед да се гарантира равно представителство и възможности за мъжете и жените.
Изменение 63
Предложение за регламент
Приложение – член 10 – точка 2
(2)  Консултативната група по научните изследвания и иновациите е съставена от не повече от дванадесет членове, от които не повече от шест се назначават от частноправните членове и не повече от шест се назначават от Управителния съвет. Управителният съвет определя конкретните критерии и процеса на подбор на назначаваните от него членове.
(2)  Консултативната група по научните изследвания и иновациите е съставена от не повече от двадесет членове, от които не повече от осем се назначават от частноправните членове и не повече от дванадесет се назначават от Управителния съвет. Управителният съвет определя конкретните критерии и процеса на подбор на назначаваните от него членове.
Изменение 64
Предложение за регламент
Приложение – член 21 – параграф 1 а (нов)
Съвместното предприятие гарантира спазването на правото на Съюза в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот.
Изменение 65
Предложение за регламент
Приложение – член 23 – точка 2
(2)  Управителният съвет на съвместното предприятие приема правилник за недопускане и управление на конфликти на интереси по отношение на неговите членове, органи и персонал. Правилникът съдържа разпоредби, насочени към избягване на конфликт на интереси по отношение на представителите на членовете на съвместното предприятие, участващи в Управителния съвет.
(2)  Управителният съвет на съвместното предприятие приема правилник за недопускане и управление на конфликти на интереси по отношение на неговите членове, органи и персонал в съответствие с най-добрите практики на Съюза. Правилникът съдържа и разпоредби, насочени към избягване на конфликт на интереси по отношение на представителите на членовете на съвместното предприятие, участващи в Управителния съвет.
Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност