Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0003(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0217/2018

Předložené texty :

A8-0217/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/07/2018 - 11.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0271

Přijaté texty
PDF 222kWORD 62k
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk
Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2018 o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0008),

–  s ohledem na článek 187 a čl. 188 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Evropská rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0037/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0217/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/20131515 zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), dále jen „program Horizont 2020“. Program usiluje o dosažení většího dopadu na výzkum a inovace spojením programu Horizont 2020 s prostředky soukromého sektoru v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru v klíčových oblastech, kde mohou výzkum a inovace přispívat k širším cílům Unie v oblasti konkurenceschopnosti, mobilizovat soukromé investice a napomoci ke zvládnutí společenských výzev. Základem těchto partnerství by měly být dlouhodobé závazky, včetně vyváženého příspěvku všech partnerů, partnerství by měla být kontrolovatelná, pokud jde o dosažení jejich cílů, a měla by být v souladu se strategickými cíli Unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Řízení a fungování těchto partnerství by mělo být otevřené, transparentní, efektivní a účelné a umožňovat zapojení široké škály zúčastněných stran působících ve svých konkrétních oblastech.
(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/20131515 zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), dále jen „program Horizont 2020“. Program usiluje o dosažení většího dopadu na výzkum a inovace spojením programu Horizont 2020 s prostředky soukromého sektoru v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru v klíčových oblastech, kde mohou výzkum a inovace přispívat k širším cílům Unie v oblasti konkurenceschopnosti, mobilizovat soukromé investice a napomoci ke zvládnutí společenských výzev. Základem těchto partnerství by měly být dlouhodobé závazky, včetně vyváženého příspěvku všech partnerů, partnerství by měla být kontrolovatelná, pokud jde o dosažení jejich cílů, a měla by být v souladu se strategickými cíli Unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Řízení a fungování těchto partnerství by mělo být otevřené, transparentní, efektivní a účelné a umožňovat zapojení široké škály zúčastněných stran působících ve svých konkrétních oblastech a to, aby v rámci rozhodovacího procesu bylo náležitě konzultováno s organizacemi občanské společnosti a občanskými skupinami.
__________________
__________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „ Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech22“ požaduje vytvoření evropské datové infrastruktury založené na špičkových schopnostech vysoce výkonné výpočetní techniky a rozvoj plně evropského ekosystému vysoce výkonné výpočetní techniky, který by byl schopen vyvíjet nové evropské technologie a realizovat exakapacitní superpočítače. Důležitost této oblasti a náročné úkoly, s nimiž se zúčastněné strany v Unii potýkají, vyžadují naléhavé kroky, aby bylo možné shromáždit potřebné prostředky a kapacity tak, aby se uzavřel celý řetězec od fáze výzkumu a vývoje až po dodání a provozování systémů vysoce výkonné výpočetní techniky na úrovni exa-kapacity. Proto by měl být na úrovni Unie zřízen mechanismus, který by kombinoval a soustředil poskytování podpory ze strany členských států, Unie a soukromého sektoru pro zřízení evropské infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky světové úrovně a pro výzkum a inovace v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky. Tato infrastruktura by měla poskytovat přístup uživatelům z veřejného sektoru, uživatelům z řad průmyslu a uživatelům z akademické obce, a to včetně vědeckých komunit, které jsou součástí tzv. evropského cloudu pro otevřenou vědu.
(8)  Sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „ Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech22“ požaduje vytvoření evropské datové infrastruktury založené na špičkových schopnostech vysoce výkonné výpočetní techniky a rozvoj plně evropského ekosystému vysoce výkonné výpočetní techniky, který by byl schopen vyvíjet nové evropské technologie a realizovat exakapacitní superpočítače. Důležitost této oblasti a náročné úkoly, s nimiž se zúčastněné strany v Unii potýkají, vyžadují naléhavé kroky, aby bylo možné shromáždit potřebné prostředky a kapacity tak, aby se uzavřel celý řetězec od fáze výzkumu a vývoje až po dodání a provozování systémů vysoce výkonné výpočetní techniky na úrovni exa-kapacity. Proto by měl být na úrovni Unie zřízen mechanismus, který by kombinoval a soustředil poskytování podpory ze strany členských států, Unie a soukromého sektoru pro zřízení evropské infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky světové úrovně a pro výzkum a inovace v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky. Tato infrastruktura by měla poskytovat přístup uživatelům z veřejného sektoru, uživatelům z řad průmyslu, včetně malých a středních podniků, a uživatelům z akademické obce, a to včetně vědeckých komunit, které jsou součástí tzv. evropského cloudu pro otevřenou vědu.
__________________
__________________
22 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech, COM(2016)0178.
22 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech, COM(2016)0178.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Je nanejvýš důležité, aby se Unie do roku 2022 zařadila mezi vrcholné superpočítačové velmoci světa. V současnosti Unie ve vývoji vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC) zaostává v důsledku svých nedostatečných investic do vytvoření úplného systému. K zacelení této mezery musí Unie pořídit superpočítače světové třídy, zabezpečit systém dodávek a zavést služby pro průmysl a malé a střední podniky v oblasti simulace, vizualizace a prototypování a současně zajistit systém HPC, který bude v souladu s hodnotami a zásadami Unie.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Aby bylo možné vybavit Unii výpočetním výkonem potřebným pro udržení jejího výzkumu na špici, měly by být investice členských států do vysoce výkonné výpočetní techniky koordinovány a průmyslové zavádění vysoce výkonné výpočetní techniky posíleno. Unie by měla zvýšit svou efektivitu při přeměně technologického vývoje na systémy vysoce výkonné výpočetní techniky, které jsou pořizovány v Evropě, a zřídit účinnou vazbu mezi dodávkami technologie, společným návrhem s uživateli a společným zadáváním veřejných zakázek na systémy světové úrovně.
(10)  Aby bylo možné vybavit Unii výpočetním výkonem potřebným pro udržení jejího výzkumu na špici a využít přidanou hodnotu společné akce na unijní úrovni, měly by být investice členských států do vysoce výkonné výpočetní techniky koordinovány a průmyslové zavádění vysoce výkonné výpočetní techniky posíleno. Unie by měla zvýšit svou efektivitu při přeměně technologického vývoje na systémy vysoce výkonné výpočetní techniky, které jsou pořizovány v Evropě, a zřídit účinnou vazbu mezi dodávkami technologie, společným návrhem s uživateli a společným zadáváním veřejných zakázek na systémy světové úrovně.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Je nezbytné, aby Komise a členské státy prozkoumaly vhodné rámce pro správu a financování a současně věnovaly dostatečnou pozornost iniciativě společného podniku EuroHPC a její udržitelnosti a nutnosti vytvořit rovné podmínky v celé Unii. Mimoto by měly členské státy uvažovat o programech financování způsobem zohledňujícím přístup Komise;
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)
(10b)  Evropská technologická platforma a smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru pro HPC mají zásadní význam pro určování priorit výzkumu v Unii při vývoji evropské technologie ve všech částech dodavatelského řetězce zajišťujícího řešení v oblasti HPC.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Posláním společného podniku je vytvořit a udržovat v Unii integrovaný ekosystém HPC a dat velkého objemu světové úrovně založený na vedoucím postavení Unie v oblasti HPC, cloudu a technologií dat velkého objemu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Společný podnik by měl být zřízen a zahájit svou činnost v roce 2019, aby dosáhl cíle vybavit Unii do roku 2020 pre-exakapacitní infrastrukturou a vyvinout technologie nezbytné pro dosažení exakapacitních schopností do roku 2022/2023. Vzhledem k tomu, že vývojový cyklus další generace technologií zpravidla trvá 4 až 5 let, a chce-li si Unie zachovat konkurenceschopnost na globálním trhu, musí být činnosti k dosažení tohoto cíle zahájeny nyní.
(12)  Společný podnik by měl být zřízen a zahájit svou činnost v roce 2019, aby dosáhl cíle vybavit Unii do roku 2020 pre-exakapacitní infrastrukturou a vyvinout technologie nezbytné pro dosažení pokud možno autonomních exakapacitních schopností do roku 2022/2023. Vzhledem k tomu, že vývojový cyklus další generace technologií zpravidla trvá 4 až 5 let, a chce-li si Unie zachovat konkurenceschopnost na globálním trhu, musí být činnosti k dosažení tohoto cíle zahájeny nyní.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Ke společnému podniku EuroHPC by se mělo přistupovat jako k nedílné součásti evropské datové infrastruktury napříč celým ekosystémem a jeho výhody by měly být široce propagovány.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Komise by měla vybízet členské státy k tomu, aby se připojily ke společnému podniku EuroHPC a využívaly jej coby prioritní oblast pro programy výzkumu a vývoje odpovídající vnitrostátním činnostem. Komise by v souladu s pevným politickým a hospodářským závazkem v oblasti digitálních inovací rovněž měla tuto iniciativu podporovat ve všech členských státech.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Unie, zúčastněné státy a soukromí členové společného podniku by měli každý poskytnout finanční příspěvek na správní náklady společného podniku. Vzhledem k tomu, že finanční příspěvek Unie na správní náklady v rámci víceletého finančního rámce na období let 2014–2020 může být použit pro předzásobení tak, aby pokrýval provozní náklady pouze do roku 2023, měli by zúčastněné státy a soukromí členové společného podniku plně pokrýt správní náklady společného podniku až do roku 2024.
(14)  Unie, zúčastněné státy a soukromí členové společného podniku by měli každý poskytnout finanční příspěvek na správní náklady společného podniku. Vzhledem k tomu, že finanční příspěvek Unie na správní náklady v rámci víceletého finančního rámce na období let 2014–2020 může být použit pro předzásobení tak, aby pokrýval provozní náklady pouze do roku 2023, měli by zúčastněné státy a soukromí členové společného podniku plně pokrýt správní náklady společného podniku od roku 2024 s cílem zajistit udržitelnost tohoto společného podniku na dlouhodobém základě.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Je třeba objevit a podporovat veškeré potenciální synergie mezi EuroHPC a výzkumnými programy Unie a členských států. Společný podnik by měl být propojen se stávajícími špičkovými strukturami v oblasti výzkumu a vývoje, jako je Evropské technologická platforma pro hodnotová partnerství veřejného a soukromého sektoru pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a data velkého objemu, s cílem maximalizovat účinnost a usnadnit využívání a vytvořit základy pro prosperující hospodářství založené na datech.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)
(15b)  Komise a členské státy by měly posílit stávající činnost evropského partnerství v oblasti cloudu, a to na základě existujících pilířů iniciativ PRACE a GEANT, aniž by došlo ke střetu zájmů, a zároveň uznat jejich klíčovou doplňkovou úlohu při realizaci ekosystému EuroHPC.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Společný podnik by se měl soustředit na jasně definovaná témata, která by akademické obci a evropskému průmyslu jako celku umožnila, aby společně navrhovaly, vyvíjely a využívaly ty nejinovativnější technologie v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky a aby napříč Unií zřídily integrovanou infrastrukturu s kapacitou vysoce výkonné výpočetní techniky na světové úrovni, s vysokorychlostním připojením a špičkovými aplikacemi a datovými a softwarovými službami pro unijní vědce a další přední uživatele z oblasti průmyslu, včetně malých a středních podniků, a pro veřejný sektor. Společný podnik by měl usilovat o odstranění nedostatků v konkrétních dovednostech souvisejících s HPC. Společný podnik by měl připravit cestu k vybudování první hybridní infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky v Evropě, do níž by byly začleněny klasické výpočetní architektury s kvantovými výpočetními zařízeními, např. využití kvantových počítačů jako urychlovače vláken vysoce výkonné výpočetní techniky. Strukturovaná a koordinovaná finanční podpora na evropské úrovni je nezbytná k tomu, aby se výzkumné týmy a evropská průmyslová odvětví dokázaly udržet na špičce ve vysoce konkurenčním mezinárodním prostředí, a to prostřednictvím vytváření výsledků světové úrovně a jejich začlenění do konkurenceschopných systémů, aby se v celé Unii zaručilo rychlé a rozsáhlé průmyslové využívání evropských technologií, které bude vytvářet důležité vedlejší přínosy pro společnost, a aby bylo možné sdílet rizika a spojit síly sladěním strategií a investic ve společném evropském zájmu. Komise by mohla po oznámení dotčeného členského státu nebo skupiny členských států a za předpokladu splnění všech příslušných podmínek v souladu s rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací25 pokládat iniciativy společného podniku za významné projekty společného evropského zájmu25.
(18)  Společný podnik by se měl soustředit na jasně definovaná témata, která by akademické obci, ale také evropskému průmyslu jako celku umožnila, aby společně navrhovaly, vyvíjely a využívaly ty nejinovativnější technologie v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky a aby napříč Unií zřídily integrovanou infrastrukturu s kapacitou vysoce výkonné výpočetní techniky na světové úrovni, s vysokorychlostním připojením a špičkovými aplikacemi a datovými a softwarovými službami pro unijní vědce a další přední uživatele z oblasti průmyslu, včetně zejména mikropodniků, malých astředních podniků a startupů, a pro veřejný sektor. Společný podnik by měl usilovat o odstranění nedostatků v konkrétních dovednostech souvisejících s HPC, podněcovat ke kvalifikaci, podporovat volbu profesní dráhy související s HPC a nabízet zvláštní programy s cílem podporovat vyvážené profesní zastoupení mužů a žen v této oblasti. Společný podnik by měl připravit cestu k vybudování první hybridní infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky v Evropě, do níž by byly začleněny klasické výpočetní architektury s kvantovými výpočetními zařízeními, např. využití kvantových počítačů jako urychlovače vláken vysoce výkonné výpočetní techniky. Strukturovaná a koordinovaná finanční podpora na evropské úrovni je nezbytná k tomu, aby se výzkumné týmy a evropská průmyslová odvětví dokázaly udržet na špičce ve vysoce konkurenčním mezinárodním prostředí, a to prostřednictvím vytváření výsledků světové úrovně a jejich začlenění do konkurenceschopných systémů, aby se v celé Unii zaručilo rychlé a rozsáhlé průmyslové využívání evropských technologií, které bude vytvářet důležité vedlejší přínosy pro společnost, a aby bylo možné sdílet rizika a spojit síly sladěním strategií a investic ve společném evropském zájmu. Komise by mohla po oznámení dotčeného členského státu nebo skupiny členských států a za předpokladu splnění všech příslušných podmínek v souladu s rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací25 pokládat iniciativy společného podniku za významné projekty společného evropského zájmu25.
__________________
__________________
25 Sdělení Komise – Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem, Úř. věst. C 188, 20.6.2014, s. 4.
25 Sdělení Komise – Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem, Úř. věst. C 188, 20.6.2014, s. 4.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
(18a)  Společný podnik by měl evropským vědcům, průmyslu a veřejnému sektoru poskytnout podporu a přístup k superpočítačům světové třídy a souvisejícím službám, a zajistit jim tak nástroje potřebné k tomu, aby se udrželi na špici vědy a průmyslové konkurenceschopnosti, s cílem zachovat a podporovat integrovanou vědeckou datovou infrastrukturu a vysoce výkonnou výpočetní techniku.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)
(18b)  Společný podnik by měl být otevřený účasti všech členských států, které jsou vybízeny k tomu, aby se ke společnému podniku připojily a využívaly jej coby prioritní oblast pro programy výzkumu a vývoje odpovídající vnitrostátním činnostem. Společný podnik by měl podporovat činnosti superpočítače v souladu s pevným politickým a hospodářským závazkem v oblasti digitálních inovací.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 c (nový)
(18c)  V zájmu budování nezbytných kapacit a zajištění účasti všech členských států by mělo být v každém členském státě zřízeno jedno středisko pro kompetence v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, které bude navázáno na vnitrostátní superpočítačové středisko. Tato střediska by měla usnadňovat a podporovat přístup k ekosystému HPC, od přístupu k superpočítačům až po přístup k aplikacím a ke službám. Měla by rovněž poskytovat uživatelům HPC vzdělávací a školicí kurzy zaměřené na budování dovedností v oblasti HPC a podporovat zvyšování povědomí, odbornou přípravu a informační činnosti ve věci přínosů vysoce výkonné výpočetní techniky, zejména pro malé a střední podniky, a také se zapojit do činností souvisejících s vytvářením sítí zainteresovaných stran a dalších středisek pro kompetence, a to za účelem podpory rozsáhlých inovací, jež umožní širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 d (nový)
(18d)  Široká účast napříč Unií a spravedlivý a přiměřený přístup pro aktéry ze třetích zemí jsou důležité v zájmu realizace plného potenciálu evropského superpočítače, který by byl schopen přispívat k vědecké excelenci Unie a k regionální konkurenceschopnosti.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 e (nový)
(18e)  Ač je čas přístupu k superpočítačům úměrný finančním příspěvkům, měly by být vytvořeny podmínky pro všechny členské státy, vědce a průmyslová odvětví v Unii.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 f (nový)
(18f)  Doba přístupu Unie by měla být přidělována na základě výzev k předkládání návrhů, na základě excelence, nezávisle na státní příslušnosti žadatele v Unii. Zúčastněné členské státy by měly mít rovněž možnost dát k dispozici svůj čas přístupu jiným vědeckým pracovníkům, odvětvím nebo výzkumným pracovníkům Unie.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)  Superpočítače pořízené a podporované společným podnikem by měly být navrženy a zvoleny tak, aby se maximalizovala jejich účinnost pro vědecké účely i pro jejich využití ze strany průmyslu. Z tohoto důvodu musí Komise podniknout kroky k dalšímu posílení posuzování účinnosti a nákladové efektivnosti ve svých hodnoceních.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Pre-exakapacitní superpočítače a superpočítače s peta-kapacitou by měly primárně být využívány pro účely veřejného výzkumu a inovací a jakýmikoli uživateli z akademické obce, průmyslu nebo veřejného sektoru. Společnému podniku by mělo být povoleno vykonávat určité omezené hospodářské činnosti pro soukromé účely. Přístup by měl být udělen uživatelům usazeným v Unii nebo v zemi přidružené k programu Horizont 2020. Přístupová práva by měla být vůči všem uživatelům spravedlivá a měla by být přidělována transparentním způsobem. Správní rada by měla stanovit přístupová práva k podílu Unie na přístupovém času pro každý superpočítač.
(22)  Pre-exakapacitní superpočítače a superpočítače s peta-kapacitou by měly primárně být využívány pro účely veřejného civilního výzkumu a inovací a jakýmikoli uživateli z akademické obce, průmyslu, včetně malých a středních podniků, nebo veřejného sektoru. Společnému podniku by mělo být povoleno vykonávat určité omezené hospodářské činnosti pro soukromé účely. Přístup by měl být udělen uživatelům usazeným v Unii nebo v zemi přidružené k programu Horizont 2020. Přístupová práva by měla být vůči všem uživatelům spravedlivá a měla by být přidělována transparentním způsobem. Správní rada by měla stanovit přístupová práva k podílu Unie na přístupovém času pro každý superpočítač.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)
(28a)  S cílem chránit hospodářské zájmy Unie by měla být použitelná přinejmenším ustanovení programu Horizont 2020 o právech duševního vlastnictví, převodu vlastnictví práv duševního vlastnictví, udílení licencí a jejich využívání.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
(29a)  Částka nezbytná pro nákup superpočítače by měla rovněž zahrnovat investice do zlepšení datového toku a připojení k síti.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)  Všichni poskytovatelé služeb iniciativy HPC provozující činnost v Unii musí mít stejné podmínky a na všechny se musí vztahovat stejná pravidla.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 b (nový)
(30b)  V zájmu zajištění jednotnosti a vyloučení překrývání s dalšími stávajícími iniciativami v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky a dat velkého objemu, zejména se smluvními partnerstvími veřejného a soukromého sektoru v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky a dat velkého objemu zavedenými v roce 2014 a iniciativou PRACE, by tyto iniciativy měly být zefektivněny tak, že se na období po roce 2020 začlení do společného podniku.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  Poskytování finanční podpory na činnosti z programu Nástroj pro propojení Evropy by mělo být v souladu s pravidly tohoto programu.
(32)  Mělo by se usilovat o administrativní zjednodušení a mělo by být zabráněno současné existenci různých pravidel v témže společném podniku. Namísto současné existence pravidel programu Horizont 2020 a nástroje pro propojení Evropy (CEF) by pro veškeré činnosti společného podniku měl být zaveden jediný soubor pravidel.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  Veškeré výzvy k podávání návrhů a výzvy k podávání nabídek by v příslušných případech měly zohledňovat trvání rámcového programu Horizont 2020 a programu Nástroj pro propojení Evropy, s výjimkou řádně odůvodněných případů.
(40)  Veškeré výzvy k podávání návrhů a výzvy k podávání nabídek by v příslušných případech měly zohledňovat trvání rámcového programu Horizont 2020 a programu Nástroj pro propojení Evropy, s výjimkou řádně odůvodněných případů. S cílem pokračovat v činnostech společného podniku by měly být na období, které není pokryto rámcovým programem Horizont 2020 a programem Nástroj pro propojení Evropy, provedeny příslušné úpravy zohledňující víceletý finanční rámec na období po roce 2020.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)
(41a)  Vysoce výkonná výpočetní technika je důležitá pro rozvoj cloud computingu a její potenciál bude možné plně využít pouze tehdy, pokud se budou moci data volně pohybovat napříč Unií za jasně daných pravidel.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 b (nový)
(41b)  Mimoto by se na každý superpočítač zcela nebo zčásti vlastněný společným podnikem nebo na jakýkoli superpočítač umožňující přístup společnému podniku měly vztahovat právní předpisy Unie upravující ochranu údajů, soukromí a zabezpečení.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 c (nový)
(41c)  Společný podnik by měl zaručit, že superpočítače vysoce výkonné výpočetní techniky v Unii budou dostupné pouze subjektům, které dodržují právní předpisy Unie v oblasti ochrany údajů, soukromí a zabezpečení.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 d (nový)
(41d)  Společný podnik by měl zaručit, že superpočítače vysoce výkonné výpočetní techniky v Unii budou dostupné pouze subjektům se sídlem ve členských státech nebo přidružených zemích, které dodržují právní předpisy Unie v oblasti ochrany údajů, soukromí a zabezpečení.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 e (nový)
(41e)  Ve vhodných případech by měla být podporována mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi a mezi zúčastněnými zeměmi. Přístup k superpočítačům v Unii by neměl být poskytnut subjektům usazeným ve třetích zemích, pokud tyto země neposkytnou reciproční přístup ke svým superpočítačům. Využívání dat superpočítačů v Unii je třeba podporovat, je však nutné zajistit soulad s právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů, soukromí a bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
7)  „hostitelským subjektem“ právní subjekt usazený v některém členském státě účastnícím se společného podniku, který zahrnuje zařízení, kde bude umístěn a provozován pre-exakapacitní superpočítač;
7)  „hostitelským subjektem“ právní subjekt usazený v některém členském státě účastnícím se společného podniku, který zahrnuje zařízení, kde bude umístěn a provozován superpočítač s peta-kapacitou nebo pre-exakapacitní superpočítač;
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
a)  poskytnout vědcům, průmyslu a veřejnému sektoru z Unie a zemí přidružených k programu Horizont 2020 nejnovější vysoce výkonnou výpočetní techniku a datovou infrastrukturu a podpořit rozvoj jejich technologií a aplikací napříč širokou škálou oblastí;
a)  poskytnout vědcům a výzkumným pracovníkům, průmyslu, včetně začínajících podniků, mikropodniků a malých a středních podniků, a veřejnému sektoru z Unie a zemí přidružených k programu Horizont 2020 nejnovější vysoce výkonnou výpočetní techniku a datovou infrastrukturu a podpořit rozvoj jejich technologií a aplikací napříč širokou škálou oblastí, především pro civilní využití, např. v lékařské péči, energetice, inteligentních městech, autonomní dopravě a výzkumu vesmíru;
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
b)  poskytnout rámec pro získání integrované infrastruktury pre-exakapacitních superpočítačů a datové infrastruktury světové úrovně v Unii;
b)  poskytnout rámec pro získání integrované infrastruktury pre-exakapacitních superpočítačů a datové infrastruktury světové úrovně v Unii, mimo jiné prostřednictvím podpory získávání superpočítačů s peta-kapacitou;
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d
d)  podpořit rozvoj integrovaného ekosystému vysoce výkonné výpočetní techniky v Unii pokrývající všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, zejména hardware, software, aplikace, služby, inženýrství, vzájemná propojení, know-how a dovednosti.
d)  podpořit rozvoj integrovaného ekosystému vysoce výkonné výpočetní techniky v Unii pokrývající všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, zejména hardware, software, aplikace, služby, inženýrství, vzájemná propojení, know-how a dovednosti, s cílem posílit Unii jakožto celosvětové centrum pro inovace, což přispěje ke konkurenceschopnosti a větší výzkumné a vývojové kapacitě;
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  umožnit součinnost a poskytnout přidanou hodnotu spolupráce mezi zúčastněnými členskými státy a dalšími subjekty;
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d b (nové)
db)  úzce spolupracovat se stávajícími smluvními partnerstvími veřejného a soukromého sektoru s ohledem na vysoce výkonnou výpočetní techniku a data velkého objemu za účelem dosažení součinnosti a integrace.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d
d)  vybudovat a provozovat špičkovou integrovanou superpočítačovou a datovou infrastrukturu v celé Unii jako základní složku vědecké excelence, digitalizace průmyslu a veřejného sektoru, posílení inovačních schopností a globální konkurenceschopnosti za účelem vytvoření hospodářského růstu a růstu zaměstnanosti v Unii;
d)  vybudovat a provozovat špičkovou integrovanou superpočítačovou a datovou infrastrukturu v celé Unii, přičemž tato infrastruktura je navržena s dostatečnou účinností pro vědecké účely a tvoří základní složku vědecké excelence, digitalizace průmyslu a veřejného sektoru, posílení inovačních schopností a globální konkurenceschopnosti za účelem vytvoření hospodářského růstu a růstu zaměstnanosti v Unii;
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e
e)  poskytnout přístup k infrastrukturám a službám založeným na vysoce výkonné výpočetní technice široké škále uživatelů z výzkumné a vědecké obce, jakož i z řad průmyslu, včetně malých a středních podniků, a z řad veřejného sektoru pro nové a vznikající datově a výpočetně náročné aplikace a služby;
e)  poskytnout přístup k infrastrukturám a službám založeným na vysoce výkonné výpočetní technice široké škále uživatelů z výzkumné a vědecké obce, jakož i z řad průmyslu, mikropodniků, malých a středních podniků a z řad veřejného sektoru pro nové a vznikající datově a výpočetně náročné aplikace a služby;
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f
f)  překlenout mezeru mezi výzkumem a vývojem a dodáním systémů vysoce výkonné výpočetní techniky s exa-kapacitou, čímž by došlo k posílení dodavatelského řetězce pro digitální technologie v Unii a k umožnění toho, aby společný podnik získal špičkové superpočítače;
f)  překlenout mezeru mezi výzkumem a vývojem a dodáním systémů vysoce výkonné výpočetní techniky s exa-kapacitou, čímž by došlo k posílení dodavatelského řetězce pro digitální technologie v Unii a k umožnění toho, aby společný podnik získal superpočítače světové úrovně;
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. h
h)  vzájemně propojit a spojit regionální, vnitrostátní a evropské superpočítače využívající vysoce výkonnou výpočetní techniku, jakož i další počítačové systémy, datová střediska a související software a aplikace;
h)  vzájemně propojit a spojit regionální, vnitrostátní a evropské superpočítače využívající vysoce výkonnou výpočetní techniku, jakož i další počítačové systémy, datová střediska a související software a aplikace, aniž by byla ohrožena ochrana údajů a soukromí;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. i
i)  za použití pokročilých infrastruktur a služeb vysoce výkonné výpočetní techniky zvýšit inovační potenciál průmyslu, a zejména malých a středních podniků;
i)  za použití pokročilých infrastruktur a služeb vysoce výkonné výpočetní techniky, včetně vnitrostátních středisek pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a superpočítačových středisek, zvýšit inovační potenciál průmyslu, a zejména mikropodniků a malých středních podniků, jakož i výzkumných a vědeckých komunit;
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. j
j)  zlepšit porozumění vysoce výkonné výpočetní technice a přispět k odstranění nedostatků v dovednostech v Unii v souvislosti s vysoce výkonnou výpočetní technikou;
j)  zlepšit porozumění vysoce výkonné výpočetní technice a přispět k odstranění nedostatků v dovednostech v Unii v souvislosti s vysoce výkonnou výpočetní technikou, přičemž je nutné podporovat kvalifikaci a vyvážené zastoupení mužů a žen v profesích v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky;
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
1)  Společný podnik svěří provoz každého jednotlivého pre-exakapacitního superpočítače, který vlastní, hostitelskému subjektu vybranému v souladu s odstavcem 3 finančních pravidel společného podniku uvedených v článku 11.
1)  Společný podnik svěří provoz každého jednotlivého superpočítače s peta-kapacitou nebo pre-exakapacitního superpočítače, který vlastní, hostitelskému subjektu zastupujícímu jednu nebo více zúčastněných zemí a vybranému v souladu s odstavcem 3 finančních pravidel společného podniku uvedených v článku 11.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2)  Pre-exakapacitní superpočítače musí být umístěny v zúčastněném státě, který je členským státem Unie. Členský stát nesmí hostit více než jeden pre-exakapacitní superpočítač.
2)  Superpočítače s peta-kapacitou nebo pre-exakapacitní superpočítače musí být umístěny v zúčastněném státě, který je členským státem Unie. Členský stát nesmí hostit více než jeden pre-exakapacitní superpočítač.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – návětí
3)  Hostitelský subjekt vybere správní rada, mimo jiné na základě následujících kritérií:
3)  Hostitelský subjekt vybere prostřednictvím spravedlivého a transparentního postupu správní rada, mimo jiné na základě následujících kritérií:
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c
c)  zkušenost hostitelského subjektu s instalací a provozem podobných systémů;
c)  zkušenost hostitelského subjektu s instalací, provozem a údržbou podobných systémů, včetně poptávky po energii ze strany superpočítače;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c a (nové)
ca)  vysoká úroveň ochrany údajů, soukromí a kybernetické bezpečnosti, včetně nejmodernějšího řízení rizik a hrozeb a odolnosti vůči kybernetickým útokům;
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)
4a)  Jakmile budou vybrány hostitelské subjekty, zajistí společný podnik součinnost s fondy ESI.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2)  Správní rada definuje obecné podmínky přístupu a může definovat specifické podmínky přístupu pro různé druhy uživatelů a aplikací. Kvalita služeb musí být pro všechny uživatele stejná.
2)  Správní rada definuje obecné podmínky přístupu a může definovat specifické podmínky přístupu pro různé druhy uživatelů a aplikací. Kvalita služeb musí být pro všechny uživatele stejná, je však možné předem definovat kritéria přednostního přístupu, aniž by tím byl ohrožen přístup pro všechny potenciální uživatele a aplikace.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
3)  Aniž jsou dotčeny mezinárodní dohody uzavřené Unií, přístupový čas se přidělí pouze uživatelům, kteří mají bydliště v členském státě, jsou usazeni v členském státě, nebo kteří se nacházejí na území členského státu, nebo v zemi přidružené k programu Horizont 2020, s výjimkou případů, kdy správní rada v řádně odůvodněných případech a s přihlédnutím k zájmům Unie rozhodne jinak.
3)  Aniž jsou dotčeny mezinárodní dohody uzavřené Unií, přístupový čas se přidělí pouze uživatelům, kteří mají bydliště v členském státě, jsou usazeni v členském státě, nebo kteří se nacházejí na území členského státu, nebo v zemi přidružené k programu Horizont 2020, s výjimkou případů, kdy správní rada v řádně odůvodněných případech rozhodne jinak, zejména pokud jde o třetí země, které podepsaly mezinárodní dohody o vědecké spolupráci a případně poskytly reciproční přístup ke svému superpočítači, přičemž přihlíží k zájmům Unie.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1
Podíl přístupového času Unie ke každému pre-exakapacitnímu superpočítači musí být přímo úměrný finančnímu příspěvku Unie k nákladům na jeho pořízení ve vztahu k celkovým nákladům na nabytí a provoz pre-exakapacitního superpočítače. Správní rada stanoví přístupová práva k podílu Unie na přístupovém čase.
Podíl přístupového času Unie ke každému pre-exakapacitnímu superpočítači musí být přímo úměrný finančnímu příspěvku Unie k nákladům na jeho pořízení ve vztahu k celkovým nákladům na nabytí a provoz pre-exakapacitního superpočítače. Přístup k podílu přístupového času Unie se zaměřuje výlučně na civilní aplikace. Správní rada stanoví přístupová práva k podílu Unie na přístupovém čase.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a)  Příspěvek každého zúčastněného státu na náklady na přístupový čas se zveřejní.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1)  Do 30. června 2022 provede Komise za pomoci nezávislých odborníků průběžné hodnocení společného podniku, které posoudí zejména úroveň účasti na akcích ze strany zúčastněných států a jejich příspěvek k těmto akcím, jakož i úroveň účasti a příspěvek soukromých členů a jejich členských subjektů a přidružených subjektů a rovněž dalších právních subjektů. Komise vypracuje zprávu o tomto hodnocení, která bude zahrnovat závěry hodnocení a připomínky Komise. Komise tuto zprávu do 31. prosince 2022 zašle Evropskému parlamentu a Radě.
1)  Do 30. června 2022 provede Komise za pomoci nezávislých odborníků průběžné hodnocení společného podniku, které posoudí zejména úroveň účasti na akcích ze strany zúčastněných států a jejich příspěvek k těmto akcím, jakož i úroveň účasti a příspěvek soukromých členů a jejich členských subjektů a přidružených subjektů, průmyslu v Unii obecně a rovněž dalších právních subjektů. Toto hodnocení by mělo rovněž určit případné potřeby v oblasti jiných politik, včetně posouzení situace konkrétních odvětví, pokud jde o to, zda mají plný přístup k vysoce výkonné výpočetní technice a mohou v plné míře využívat možností, jež tato technika nabízí. Komise vypracuje zprávu o tomto hodnocení, která bude zahrnovat závěry hodnocení a připomínky Komise. Komise tuto zprávu do 31. prosince 2022 zašle Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)
3a)  Vyhodnocení posuzuje také článek 12, jenž by měl být přezkoumán na základě příslušného využívání.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Příloha – čl. 1 – odst. 1 – písm. c
c)  zahajuje a řídí postup pro získání superpočítačů na úrovni „pre-exascale“, vyhodnocuje obdržené nabídky, přiděluje finanční prostředky v rámci limitů fondů, které jsou k dispozici, sleduje provádění smlouvy a spravuje smlouvy;
c)  zahajuje a řídí postup pro získání superpočítačů na úrovni „pre-exascale“, a to otevřeným a transparentním způsobem a s využitím nezávislých odborníků, vyhodnocuje obdržené nabídky, přiděluje finanční prostředky v rámci limitů fondů, které jsou k dispozici, sleduje provádění smlouvy a spravuje smlouvy;
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Příloha – čl. 1 – odst. 1 – písm. d
d)  vybírá hostitelský subjekt pro superpočítače na úrovni „pre-exascale“ v souladu se svými finančními pravidly uvedenými v článku 11 tohoto nařízení;
d)  vybírá hostitelský subjekt pro superpočítače na úrovni „pre-exascale“ v souladu s čl. 6 odst. 3 a s finančními pravidly uvedenými v článku 11 tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Příloha – čl. 1 – odst. 1 – písm. i
i)  poskytuje finanční podporu, zejména ve formě grantů, se zaměřením na aplikace, informační činnosti, činnosti zaměřené na zvyšování povědomí činnosti týkající se profesního rozvoje pro přilákání lidských zdrojů do oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, jakož i na zvyšování dovedností a technického know-how, pokud jde o ekosystém;
i)  poskytuje finanční podporu, zejména ve formě grantů, se zaměřením na aplikace, informační činnosti, činnosti zaměřené na zvyšování povědomí, činnosti týkající se profesního rozvoje a rekvalifikační činnosti za účelem přilákání lidských zdrojů do oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, podpory vyvážené účasti mužů a žen, jakož i zvyšování dovedností a technického know-how, pokud jde o ekosystém;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Příloha – čl. 6 – bod 5
5)  Správní rada volí předsedu na dobu dvou let. Mandát předsedy se prodlouží pouze jednou, a to na základě rozhodnutí správní rady.
5)  Správní rada volí ze svých členů předsedu na dobu dvou let. Mandát předsedy se prodlouží pouze jednou, a to na základě rozhodnutí správní rady.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Příloha – čl. 8 – bod 1 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Seznam kandidátů je vypracován tak, aby bylo zajištěno rovné zastoupení mužů a žen a jejich rovné příležitosti.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Příloha – čl. 10 – bod 2
2)  Poradní skupina pro výzkum a inovace se skládá z nejvýše dvanácti členů, z čehož nejvýše šest jmenují soukromí členové a nejvýše šest jmenuje správní rada. Správní rada stanoví konkrétní kritéria pro členy, které jmenuje, a postup jejich výběru.
2)  Poradní skupina pro výzkum a inovace se skládá z nejvýše dvaceti členů, z čehož nejvýše osm jmenují soukromí členové a nejvýše dvanáct jmenuje správní rada. Správní rada stanoví konkrétní kritéria pro členy, které jmenuje, a postup jejich výběru.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Příloha – čl. 21 – odst. 1 a (nový)
Společný podnik zajistí soulad s právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů a soukromí.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Příloha – čl. 23 – bod 2
2)  Správní rada společného podniku přijme pravidla k zabránění vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů a zaměstnanců a k řešení takových střetů. Uvedená pravidla obsahují ustanovení určená k zamezení střetu zájmů u zástupců členů společného podniku působících ve správní radě.
2)  Správní rada společného podniku přijme v souladu s osvědčenými postupy Unie pravidla k zabránění vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů a zaměstnanců a k řešení takových střetů. Uvedená pravidla obsahují také ustanovení určená k zamezení střetu zájmů u zástupců členů společného podniku působících ve správní radě.
Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí