Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0003(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0217/2018

Esitatud tekstid :

A8-0217/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/07/2018 - 11.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0271

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 66k
Teisipäev, 3. juuli 2018 - Strasbourg
Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Euroopa Parlamendi 3. juuli 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (COM(2018)0008 – C8‑0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0008),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 187 ja artikli 188 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0037/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8‑0217/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1291/201315 loodi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020. Programmiga „Horisont 2020“ seatakse sihiks saavutada suurem mõju teadusuuringutele ja innovatsioonile, ühendades programmi „Horisont 2020“ ja erasektori vahendid avaliku ja erasektori partnerluse vormis sellistes tähtsates valdkondades, kus teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks kaasa aidata liidu laiemate konkurentsieesmärkide saavutamisele, erainvesteeringute suurendamisele ja ühiskonnaprobleemide lahendamisele. Need partnerlused peaksid põhinema pikaajalistel kohustustel, mis hõlmavad kõikide partnerite tasakaalustatud osalust, nad peaksid vastutama oma eesmärkide saavutamise eest ja olema kooskõlas liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiliste eesmärkidega. Nende partnerluste juhtimine ja toimimine peaks olema avatud, läbipaistev, tulemuslik ja tõhus ning andma osalemisvõimaluse suurele hulgale oma konkreetses valdkonnas aktiivsetele sidusrühmadele.
(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1291/201315 loodi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020. Programmiga „Horisont 2020“ seatakse sihiks saavutada suurem mõju teadusuuringutele ja innovatsioonile, ühendades programmi „Horisont 2020“ ja erasektori vahendid avaliku ja erasektori partnerluse vormis sellistes tähtsates valdkondades, kus teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks kaasa aidata liidu laiemate konkurentsieesmärkide saavutamisele, erainvesteeringute suurendamisele ja ühiskonnaprobleemide lahendamisele. Need partnerlused peaksid põhinema pikaajalistel kohustustel, mis hõlmavad kõikide partnerite tasakaalustatud osalust, nad peaksid vastutama oma eesmärkide saavutamise eest ja olema kooskõlas liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiliste eesmärkidega. Nende partnerluste juhtimine ja toimimine peaks olema avatud, läbipaistev, tulemuslik ja tõhus ning andma suurele hulgale oma konkreetses valdkonnas aktiivsetele sidusrühmadele osalemisvõimaluse ning kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja kodanike rühmitustele võimaluse, et nendega konsulteeritakse otsuste tegemisel nõuetekohaselt.
__________________
__________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104).
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Komisjoni 19. aprilli 2016. aasta teatises „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“22 kutsutakse üles looma Euroopa andmetaristut, mis põhineks tipptasemel kõrgjõudlusega andmetöötluse võimalustel, ning Euroopa oma kõrgjõudlusega andmetöötluse ökosüsteemi, mis on võimeline välja arendama uue Euroopa tehnoloogia ja võtma kasutusele eksatasandi superarvutid. Kõnealuse valdkonna tähtsus ja liidu sidusrühmade ees seisvad raskused nõuavad kiireloomuliste meetmete võtmist vajalike vahendite ja suutlikkuse koondamiseks, et moodustada ahel teadus- ja arendustööst eksatasandi kõrgjõudlusega andmetöötluse süsteemide loomise ja käitamiseni. Seega tuleks välja töötada liidu tasandi mehhanism, mis ühendaks ja koondaks toetuse maailmatasemel Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse taristu loomiseks ning kõrgjõudlusega andmetöötluse alasteks teadusuuringuteks ja innovatsiooniks liikmesriikides, liidus ja erasektoris. Kõnealune taristu peaks võimaldama juurdepääsu kasutajatele avalikust sektorist, tööstusest ja akadeemilistest ringkondadest, kaasa arvatud Euroopa avatud teaduse pilve kuuluvad teadusringkonnad.
(8)  Komisjoni 19. aprilli 2016. aasta teatises „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“22 kutsutakse üles looma Euroopa andmetaristut, mis põhineks tipptasemel kõrgjõudlusega andmetöötluse võimalustel, ning Euroopa oma kõrgjõudlusega andmetöötluse ökosüsteemi, mis on võimeline välja arendama uue Euroopa tehnoloogia ja võtma kasutusele eksatasandi superarvutid. Kõnealuse valdkonna tähtsus ja liidu sidusrühmade ees seisvad raskused nõuavad kiireloomuliste meetmete võtmist vajalike vahendite ja suutlikkuse koondamiseks, et moodustada ahel teadus- ja arendustööst eksatasandi kõrgjõudlusega andmetöötluse süsteemide loomise ja käitamiseni. Seega tuleks välja töötada liidu tasandi mehhanism, mis ühendaks ja koondaks toetuse maailmatasemel Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse taristu loomiseks ning kõrgjõudlusega andmetöötluse alasteks teadusuuringuteks ja innovatsiooniks liikmesriikides, liidus ja erasektoris. Kõnealune taristu peaks võimaldama juurdepääsu kasutajatele avalikust sektorist, tööstusest, kaasa arvatud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), ja akadeemilistest ringkondadest, kaasa arvatud Euroopa avatud teaduse pilve kuuluvad teadusringkonnad.
__________________
__________________
22 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“, COM(2016)0178.
22 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“, COM(2016)0178.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)  On väga oluline, et liit oleks 2022. aastaks maailma üks edukamaid superarvutijõude. Praegu jääb liit maha kõrgjõudlusega andmetöötluse arendamises, mis tuleneb vähesest investeerimisest tervikliku süsteemi loomisse. Selle mahajäämuse likvideerimiseks peab liit muretsema maailmatasemel superarvutid, tagama oma tarnesüsteemi ning pakkuma tööstusele ja VKEdele teenuseid simulatsiooni, visualiseerimise ja prototüüpide loomise eesmärgil, tagades samal ajal liidu väärtuste ja põhimõtete kohase kõrgjõudlusega andmetöötlussüsteemi.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)  Liidu varustamiseks andmetöötlusjõudlusega, mida on vaja tipptasemel teadustegevuse jätkamiseks, peavad liikmesriikide investeeringud kõrgjõudlusega andmetöötlusse olema kooskõlastatud ja selle tehnoloogia tööstuslik kasutuselevõtt aktiivsem. Liit peaks senisest tulemuslikumalt suutma suunata oma tehnoloogilist arengut, et kõrgjõudlusega andmetöötluse süsteeme hangitaks Euroopast, ning looma toimiva seose tehnoloogilise tarneahela, kasutajaid kaasava kavandamise ja maailmatasemel süsteemide ühishangete vahel.
(10)  Et varustada liitu andmetöötlusjõudlusega, mida on vaja tipptasemel teadustegevuse jätkamiseks, ja kasutada ära liidu tasandi ühismeetmest tulenevat lisaväärtust, peavad liikmesriikide investeeringud kõrgjõudlusega andmetöötlusse olema kooskõlastatud ja selle tehnoloogia tööstuslik kasutuselevõtt aktiivsem. Liit peaks senisest tulemuslikumalt suutma suunata oma tehnoloogilist arengut, et kõrgjõudlusega andmetöötluse süsteeme hangitaks Euroopast, ning looma toimiva seose tehnoloogilise tarneahela, kasutajaid kaasava kavandamise ja maailmatasemel süsteemide ühishangete vahel.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)  Komisjoni ja liikmesriikide jaoks on oluline uurida asjakohaseid juhtimis- ja rahastamisraamistikke, võttes piisaval määral arvesse ühisettevõtte EuroHPC algatust ja selle jätkusuutlikkust ning vajadust tagada võrdsed tingimused kogu liidus. Peale selle peaksid liikmesriigid kaaluma rahastamisprogramme sellisel viisil, mis on kooskõlas komisjoni lähenemisviisiga.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)
(10b)  Euroopa tehnoloogiaplatvorm ning kõrgjõudlusega andmetöötluse alased avaliku ja erasektori lepingulised partnerlused on väga olulised liidu teadusprioriteetide kindlaksmääramiseks liidu tehnoloogia väljatöötamisel kõigis kõrgjõudlusega andmetöötluse lahenduse tarneahela segmentides.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
(11a)  Ühisettevõtte ülesanne on luua liidus maailmatasemel kõrgjõudlusega andmetöötluse ja suurandmete integreeritud ökosüsteem ning seda säilitada, tuginedes liidu juhtpositsioonile kõrgjõudlusega andmetöötluse, pilve- ja suurandmete tehnoloogia valdkonnas.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Ühisettevõte tuleks luua ja peaks alustama tegevust 2019. aastal, et täita eesmärk varustada liit 2020. aastaks eksatasandi-eelse taristuga ning töötada välja tehnoloogia, mis on vajalik eksatasandi jõudluse saavutamiseks 2022. või 2023. aastaks. Kuna järgmise põlvkonna tehnoloogia arendustsükkel kestab harilikult 4–5 aastat, peab töö selle eesmärgi saavutamise nimel algama nüüd, et säilitada konkurentsivõime üleilmsel turul.
(12)  Ühisettevõte tuleks luua ja peaks alustama tegevust 2019. aastal, et täita eesmärk varustada liit 2020. aastaks eksatasandi-eelse taristuga ning töötada välja tehnoloogia, mis on vajalik võimaluse korral autonoomse eksatasandi jõudluse saavutamiseks 2022. või 2023. aastaks. Kuna järgmise põlvkonna tehnoloogia arendustsükkel kestab harilikult 4–5 aastat, peab töö selle eesmärgi saavutamise nimel algama nüüd, et säilitada konkurentsivõime üleilmsel turul.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
(12a)  Ühisettevõtet EuroHPC tuleks käsitada liidu andmetaristu lahutamatu osana, mis hõlmab kogu ökosüsteemi, ning selle eeliseid tuleks laialdaselt propageerida.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
(13a)  Komisjon peaks julgustama rohkem liikmesriike ühinema ühisettevõttega EuroHPC ja kasutama seda prioriteetse valdkonnana teadus- ja arendustegevuse programmides vastavalt riiklikule tegevusele. Samuti peaks komisjon edendama algatust kõikides liikmesriikides osana tugevast poliitilisest ja majanduslikust pühendumusest digitaalse innovatsiooni edendamisele.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Liit, osalevad riigid ja ühisettevõtte erasektori liikmed peaksid igaüks rahaliselt osalema ühisettevõtte halduskulude katmises. Kuna mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 näeb ette, et liidu osaluse halduskuludes saab tuua varasemale ajale, nii et see katab jooksvad kulud vaid kuni 2023. aastani, siis peaksid osalevad riigid ja ühisettevõtte erasektori liikmed katma alates 2024. aastast kõik ühisettevõtte halduskulud.
(14)  Liit, osalevad riigid ja ühisettevõtte erasektori liikmed peaksid igaüks rahaliselt osalema ühisettevõtte halduskulude katmises. Kuna mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 näeb ette, et liidu osaluse halduskuludes saab tuua varasemale ajale, nii et see katab jooksvad kulud vaid kuni 2023. aastani, siis peaksid osalevad riigid ja ühisettevõtte erasektori liikmed katma alates 2024. aastast kõik ühisettevõtte halduskulud, et tagada ühisettevõtte jätkusuutlikkus pikas perspektiivis.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
(15a)  Uurida ja edendada tuleks kõiki EuroHPC ning liidu ja riiklike uurimisprogrammide vahelise koostoime võimalusi. Ühisettevõte peaks integreeruma olemasolevatesse juhtivatesse teadus- ja arendusstruktuuridesse, nagu Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse tehnoloogiaplatvormi väärtusega seotud avaliku ja erasektori partnerlus ning suurandmed, et maksimeerida tõhusus ja hõlbustada selle kasutamist ning panna alus edukale andmepõhisele majandusele.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)
(15b)  Komisjon ja liikmesriigid peaksid tugevdama Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse senist tööd olemasolevate sammaste – algatuse PRACE ja üleeuroopalise teadusvõrgustiku GÉANT – alusel, vältima igasugust huvide konflikti ning tunnustama nende olulist täiendavat rolli EuroHPC ökosüsteemi elluviimises.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
(18)  Ühisettevõte peaks tegelema selgelt kindlaksmääratud teemadega, mis võimaldaksid teadusringkondadel ja Euroopa tööstusel laiemalt kavandada, välja töötada ja kasutada kõige uuenduslikumaid kõrgjõudlusega andmetöötluse tehnoloogiaid ning luua liiduülene integreeritud taristu koos maailmatasemel kõrgjõudlusega andmetöötluse võimaluste, kiire ühenduse, tipptasemel rakenduste ning andme- ja tarkvarateenustega oma teadlastele ja teistele juhtivkasutajatele tööstuses, sealhulgas VKEdele, ja avalikule sektorile. Ühisettevõte peaks püüdma vähendada mahajäämust kõrgjõudlusega andmetöötlusega seotud oskustes. Ühisettevõte peaks valmistama ette esimese kõrgjõudlusega andmetöötluse hübriidtaristu loomist Euroopas, milles klassikaline andmetöötlusarhitektuur oleks ühendatud kvantandmetöötluse seadmetega, kus kasutatakse näiteks kvantarvutit kõrgjõudlusega andmetöötluse lõimede kiirendamiseks. Selleks et aidata uurimisrühmadel ja Euroopa tööstusel tihedas rahvusvahelises konkurentsis liidrikoha säilitamiseks saavutada maailmatasemel tulemusi ja integreerida need konkurentsivõimelistesse süsteemidesse, tagada Euroopa tehnoloogia kiire ja ulatuslik ärakasutamine liidu tööstuses, nii et selle mõju kandub üle ka ühiskonnale, jagada riske ning ühendada jõud strateegiate kooskõlastamise ja Euroopa ühistest huvidest lähtuvate investeeringute kaudu, on vaja pakkuda Euroopa tasandil struktureeritud ja kooskõlastatud rahalist toetust. Komisjon võib liikmesriigi või liikmesriikide rühma teate põhjal otsustada käsitada ühisettevõtte tegevust üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projektina, tingimusel et kõik asjakohased tingimused on täidetud vastavalt ühenduse raamistikule teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta25.
(18)  Ühisettevõte peaks tegelema selgelt kindlaksmääratud teemadega, mis võimaldaksid teadusringkondadel, aga ka Euroopa tööstusel laiemalt kavandada, välja töötada ja kasutada kõige uuenduslikumaid kõrgjõudlusega andmetöötluse tehnoloogiaid ning luua liiduülene integreeritud taristu koos maailmatasemel kõrgjõudlusega andmetöötluse võimaluste, kiire ühenduse, tipptasemel rakenduste ning andme- ja tarkvarateenustega oma teadlastele ja teistele juhtivkasutajatele tööstuses, eelkõige mikroettevõtjatele, VKEdele ja idufirmadele, ja avalikule sektorile. Ühisettevõte peaks püüdma vähendada mahajäämust kõrgjõudlusega andmetöötlusega seotud oskustes, soodustades kvalifitseerumist ja kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonnaga seotud tööalaseid valikuid ning pakkudes eriprogramme meeste ja naiste tasakaalustatud esindatuse edendamiseks kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonna ametikohtadel. Ühisettevõte peaks valmistama ette esimese kõrgjõudlusega andmetöötluse hübriidtaristu loomist Euroopas, milles klassikaline andmetöötlusarhitektuur oleks ühendatud kvantandmetöötluse seadmetega, kus kasutatakse näiteks kvantarvutit kõrgjõudlusega andmetöötluse lõimede kiirendamiseks. Selleks et aidata uurimisrühmadel ja Euroopa tööstusel tihedas rahvusvahelises konkurentsis liidrikoha säilitamiseks saavutada maailmatasemel tulemusi ja integreerida need konkurentsivõimelistesse süsteemidesse, tagada Euroopa tehnoloogia kiire ja ulatuslik ärakasutamine liidu tööstuses, nii et selle kasulik mõju kandub üle ka ühiskonnale, jagada riske ning ühendada jõud strateegiate kooskõlastamise ja Euroopa ühistest huvidest lähtuvate investeeringute kaudu, on vaja pakkuda Euroopa tasandil struktureeritud ja kooskõlastatud rahalist toetust. Komisjon võib liikmesriigi või liikmesriikide rühma teate põhjal otsustada käsitada ühisettevõtte tegevust üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projektina, tingimusel et kõik asjakohased tingimused on täidetud vastavalt ühenduse raamistikule teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta25.
__________________
__________________
25 Komisjoni teatis „Kriteeriumid, mis võimaldavad analüüsida üleeuroopalise tähtsusega projektide elluviimise toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust siseturuga“ (ELT C 188, 20.6.2014, lk 4).
25 Komisjoni teatis „Kriteeriumid, mis võimaldavad analüüsida üleeuroopalise tähtsusega projektide elluviimise toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust siseturuga“ (ELT C 188, 20.6.2014, lk 4).
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)
(18a)  Ühisettevõte peaks edendama liidu teadlaste, tööstuse ja avaliku sektori juurdepääsu maailmatasemel superarvutitele ja nendega seotud teenustele ning tagama selle juurdepääsu, andes neile vahendid teaduses ja tööstuses konkurentsi esirinnas püsimiseks, et säilitada integreeritud teadusandmete taristud ja kõrgjõudlusega andmetöötlus ning neid toetada.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)
(18b)  Ühisettevõte peaks olema osalemiseks avatud kõigile liikmesriikidele, keda julgustatakse ühisettevõttega ühinema ja kasutama seda prioriteetse valdkonnana teadus- ja arendustegevuse programmides vastavalt riiklikule tegevusele. Ühisettevõte peaks propageerima superarvuti tegevusi osana tugevast poliitilisest ja majanduslikust pühendumusest digitaalse innovatsiooni edendamisele.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 c (uus)
(18c)  Vajaliku suutlikkuse arendamiseks ning kõigi liikmesriikide osalemise tagamiseks tuleks luua igale liikmesriigile riikliku superarvutite keskusega seotud kõrgjõudlusega andmetöötluse pädevuskeskus (keskus). Pädevuskeskused peaksid hõlbustama ja edendama juurdepääsu kõrgjõudlusega andmetöötluse ökosüsteemile, alates superarvutitest kuni rakenduste ja teenusteni. Samuti peaksid nad pakkuma kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonna kasutajatele õppe- ja koolitusvõimalusi vastavate oskuste arendamiseks, edendama teadlikkuse suurendamist ning koolitus- ja teavitustegevust kõrgjõudlusega andmetöötluse kasutegurite kohta, eelkõige VKEde jaoks, ning algatama võrgustikutegevust sidusrühmade ja teiste pädevuskeskustega, et edendada laiemalt uuendusi, mis võimaldavad kõrgjõudlusega andmetöötluse täiendavat kasutuselevõttu.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 d (uus)
(18d)  Ulatuslik osalemine kogu liidu ulatuses ning kolmandatest riikidest pärit osalejate õiglane ja mõistlik juurdepääs on olulised, et kasutada ära sellise liidu superarvuti kogu potentsiaal, mis suudab edendada liidu tippteadust ja piirkondlikku konkurentsivõimet.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 e (uus)
(18e)  Kuigi juurdepääsuaeg superarvutitele on proportsionaalne rahalise osalusega, tuleks tagada võrdsed võimalused kõikidele liidu liikmesriikidele, teadlastele ja tööstusharudele.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 f (uus)
(18f)  Liidu juurdepääsuaeg tuleks eraldada tipptasemel põhinevate konkurentsipõhiste projektikonkursside kaudu sõltumatult sellest, millise liidu liikmesriigi kodanik taotleja on. Lisaks peaks osalevatel liikmesriikidel olema võimalik teha oma juurdepääsuaeg kättesaadavaks ka teistele liidu teadlastele, tööstusharudele või teadustöö tegijatele.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
(20a)  Superarvutid, mille ühisettevõte soetab ja mida ta toetab, peaksid olema kavandatud ja tuleks valida nii, et need oleksid võimalikult tõhusad teadustegevuse jaoks ja et tööstus kasutaks neid võimalikult palju. Sel põhjusel tuleb komisjonil võtta meetmeid, et tugevdada oma hindamiste raames veelgi tõhususe ja kulutasuvuse hindamist.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
(22)  Eksatasandi-eelseid ja petatasandi superarvuteid tuleks kasutada peamiselt avalikeks teadusuuringuteks ja innovatsiooniks teadusringkondades, tööstuses või avalikus sektoris. Ühisettevõttele peaks olema lubatud teatav piiratud eraotstarbeline majandustegevus. Juurdepääs tuleks anda kasutajatele, kelle asukoht on liidus või programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigis. Igal kasutajal peaks olema võrdne õigus juurdepääsule ja see tuleks anda läbipaistval moel. Juhatus peaks iga superarvuti puhul määrama kindlaks juurdepääsuõigused vastavalt liidu osale juurdepääsuajast.
(22)  Eksatasandi-eelseid ja petatasandi superarvuteid tuleks kasutada peamiselt tsiviilotstarbelisteks avalikeks teadusuuringuteks ja innovatsiooniks teadusringkondades, tööstuses, sealhulgas VKEdes, või avalikus sektoris. Ühisettevõttele peaks olema lubatud teatav piiratud eraotstarbeline majandustegevus. Juurdepääs tuleks anda kasutajatele, kelle asukoht on liidus või programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigis. Igal kasutajal peaks olema võrdne õigus juurdepääsule ja see tuleks anda läbipaistval moel. Juhatus peaks iga superarvuti puhul määrama kindlaks juurdepääsuõigused vastavalt liidu osale juurdepääsuajast.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)
(28a)  Liidu majandushuvide kaitseks tuleks kohaldada vähemalt programmi „Horisont 2020“ sätteid, mis käsitlevad intellektuaalomandi õigusi ning intellektuaalomandi õiguste üleminekut, litsentsimist ja kasutamist.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)
(29a)  Superarvuti ostmiseks vajalik summa peaks hõlmama ka investeeringuid parandatud andmevoogu ja võrguühendusse.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)
(30a)  Liidus tegutsevad kõrgjõudlusega andmetöötluse algatuse teenuseosutajad peavad konkureerima võrdsetel tingimustel ja kõigile kehtivate ühesuguste eeskirjade kohaselt.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 b (uus)
(30b)  Kooskõla tagamiseks ja dubleerimise vältimiseks muude algatustega kõrgjõudlusega andmetöötluse ja suurandmete valdkonnas – eelkõige seoses kõrgjõudlusega andmetöötluse ja suurandmete valdkonnas 2014. aastal loodud avaliku ja erasektori lepinguliste partnerlustega ja PRACE’iga – tuleks need algatused ühtlustada, kaasates need 2020. aasta järgses raamistikus ühisettevõttesse.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
(32)  Tegevuste rahaline toetamine Euroopa ühendamise rahastu programmist peaks olema kooskõlas selle programmi eeskirjadega.
(32)  Tuleks taotleda halduslikku lihtsustamist ja vältida erinevate eeskirjade kooseksisteerimist ühes ühisettevõttes. „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu eeskirjade kooseksisteerimise asemel tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad ühisettevõtte kõigi tegevuste jaoks.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
(40)  Kõigis ühisettevõtte konkursi- ja pakkumiskutsetes tuleks vastavalt vajadusele võtta arvesse programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu programmi kestust, v.a nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.
(40)  Kõigis ühisettevõtte konkursi- ja pakkumiskutsetes tuleks vastavalt vajadusele võtta arvesse programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu programmi kestust, v.a nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. Perioodiks, mida ei hõlma raamprogramm „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu programm, tuleks teha asjakohased kohandused, võttes arvesse 2020. aasta järgset mitmeaastast finantsraamistiku, et ühisettevõtte tegevus jätkuks.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)
(41a)  Kõrgjõudlusega andmetöötlus on oluline pilvandmetöötluse arengu jaoks ja selle kogu potentsiaali on võimalik ära kasutada ainult siis, kui andmed saavad kogu liidus selgete eeskirjade alusel vabalt liikuda.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 b (uus)
(41b)  Lisaks tuleks andmekaitset, eraelu puutumatust ja turvalisust käsitlevaid liidu õigusakte kohaldada kõigi superarvutite suhtes, mis kuuluvad täielikult või osaliselt ühisettevõttele või mis teevad ühisettevõttele kättesaadavaks juurdepääsuaja.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 c (uus)
(41c)  Ühisettevõte peaks tagama, et liidu kõrgjõudlusega andmetöötluse superarvutid on kättesaadavad üksnes üksustele, mis vastavad andmekaitset, eraelu puutumatust ja turvalisust käsitlevatele liidu õigusaktidele.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 d (uus)
(41d)  Ühisettevõte peaks tagama, et liidu kõrgjõudlusega andmetöötluse superarvutid on kättesaadavad üksnes liikmesriikides või assotsieerunud riikides asutatud üksustele, mis vastavad andmekaitset, eraelu puutumatust ja turvalisust käsitlevatele liidu õigusaktidele.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 e (uus)
(41e)  Vajaduse korral tuleks edendada rahvusvahelist koostööd kolmandate riikidega ja osalevate riikide vahel. Kolmandates riikides asutatud üksustele ei tohiks liidu superarvutitele juurdepääsu anda, välja arvatud juhul, kui need riigid annavad vastastikuse juurdepääsu oma superarvutitele. Superarvutite andmete kasutamist liidus tuleks ergutada, tagades samal ajal andmekaitset, eraelu puutumatust ja turvalisust käsitlevate liidu õigusaktide järgimise.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7
(7)  „majutav üksus“ – ühisettevõttesse kuuluvas liikmesriigis asuv juriidiline isik, kes pakub tingimusi superarvuti majutamiseks ja käitamiseks.
7)  „majutav üksus“ – ühisettevõttesse kuuluvas liikmesriigis asuv juriidiline isik, kes pakub tingimusi petatasandi või eksatasandi-eelse superarvuti majutamiseks ja käitamiseks;
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a
(a)  pakkuda liidu või programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigi teadlastele, tööstusele ja avalikule sektorile uusimat kõrgjõudlusega andmetöötlust ja andmetaristut ning toetada vastava tehnoloogia ja rakenduste väljatöötamist arvukates valdkondades;
a)  pakkuda liidu või programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigi teadlastele ja teadustöö tegijatele, tööstusele, sealhulgas idufirmadele, mikroettevõtjatele ja VKEdele, ning avalikule sektorile uusimat kõrgjõudlusega andmetöötlust ja andmetaristut ning toetada vastava tehnoloogia ja rakenduste väljatöötamist peamiselt tsiviilkasutuseks arvukates valdkondades, nagu tervishoid, energeetika, arukad linnad, autonoomne transport ja kosmos;
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b
(b)  luua raamistik integreeritud ja maailmatasemel eksatasandi superarvuti- ja andmetaristu soetamiseks liidus;
b)  luua raamistik integreeritud ja maailmatasemel eksatasandi-eelse superarvuti- ja andmetaristu soetamiseks liidus, sealhulgas toetades petatasandi superarvutite soetamist;
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d
(d)  aidata arendada liidu kõrgjõudlusega andmetöötluse integreeritud ökosüsteemi, mis hõlmaks kõiki teaduse ja tööstuse väärtusahela lülisid, nimelt riistvara, tarkvara, rakendusi, teenuseid, masinaehitust, ühendusi, oskusteavet ja oskusi.
d)  aidata arendada liidu kõrgjõudlusega andmetöötluse integreeritud ökosüsteemi, mis hõlmaks kõiki teaduse ja tööstuse väärtusahela lülisid, nimelt riistvara, tarkvara, rakendusi, teenuseid, masinaehitust, ühendusi, oskusteavet ja oskusi, et tugevdada liitu kui innovatsiooni ülemaailmset keskust, aidates kaasa konkurentsivõimele ning tõhustatud teadusuuringute- ja arendussuutlikkusele;
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)
da)  võimaldada sünergiat ning anda osalevate liikmesriikide ja teiste osalejate koostööst tulenevat lisaväärtust;
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d b (uus)
db)  teha koostööd olemasolevate lepinguliste avaliku ja erasektori partnerlustega kõrgjõudlusega andmetöötluse ja suurandmete valdkonnas, et luua sünergiat ja integratsiooni.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d
(d)  luua ja võtta kõikjal liidus kasutusele integreeritud ja tipptasemel superarvuti- ja andmetaristu, mis on määrava tähtsusega teaduse tipptaseme ja tööstuse digiteerimise seisukohast, samuti avaliku sektori ning innovatsioonivõime ja ülemaailmse konkurentsivõime parandamise seisukohast, et soodustada majanduse ja tööhõive kasvu liidus;
d)  luua ja võtta kõikjal liidus kasutusele integreeritud ja tipptasemel superarvuti- ja andmetaristu, kui see taristu on kavandatud olema teadusuuringute seisukohast tõhus ning see on määrava tähtsusega teaduse tipptaseme ja tööstuse digiteerimise seisukohast, samuti avaliku sektori ning innovatsioonivõime ja ülemaailmse konkurentsivõime parandamise seisukohast, et soodustada majanduse ja tööhõive kasvu liidus;
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e
(e)  tagada teadus- ja uurimisringkondade, tööstuse, sh VKEde ning avaliku sektori lai juurdepääs kõrgjõudlusega andmetöötluse taristule ja teenustele uute ja kujunemisjärgus andme- ja arvutusmahukate rakenduste ja teenuste tarbeks;
e)  tagada teadus- ja uurimisringkondade, tööstuse, mikroettevõtjate, VKEde ning avaliku sektori lai juurdepääs kõrgjõudlusega andmetöötluse taristule ja teenustele uute ja kujunemisjärgus andme- ja arvutusmahukate rakenduste ja teenuste tarbeks;
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f
(f)  luua side teadus- ja arendustegevuse ning eksatasandi kõrgjõudlusega andmetöötluse süsteemide loomise vahel, et tugevdada liidu digitehnoloogilist tarneahelat ning võimaldada ühisettevõttele tipptasemel superarvutite soetamist;
f)  luua side teadus- ja arendustegevuse ning eksatasandi kõrgjõudlusega andmetöötluse süsteemide loomise vahel, et tugevdada liidu digitehnoloogilist tarneahelat ning võimaldada ühisettevõttele maailmatasemel superarvutite soetamist;
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h
(h)  omavahel ühendada ja koondada piirkondlikud, riiklikud ja Euroopa tasandi kõrgjõudlusega andmetöötluse superarvutid ja muud andmetöötlussüsteemid, andmekeskused ning nendega seotud tarkvara ja rakendused;
h)  omavahel ühendada ja koondada piirkondlikud, riiklikud ja Euroopa tasandi kõrgjõudlusega andmetöötluse superarvutid ja muud andmetöötlussüsteemid, andmekeskused ning nendega seotud tarkvara ja rakendused, ohustamata andmekaitset ja eraelu puutumatust;
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt i
(i)  parandada tööstuse, eriti VKEde innovatsioonivõimekust arenenud kõrgjõudlusega andmetöötlustaristu ja -teenuste abil;
i)  parandada tööstuse, eriti mikroettevõtjate ja VKEde, aga ka teadus- ja uurimisringkondade innovatsioonivõimekust arenenud kõrgjõudlusega andmetöötlustaristu ja -teenuste, sealhulgas riiklike kõrgjõudlusega andmetöötluskeskuste ja superarvutite keskuste abil;
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt j
(j)  aidata paremini mõista kõrgjõudlusega andmetöötlust ning aidata kaasa oskustes esinevate puuduste kõrvaldamisele liidu kõrgjõudlusega andmetöötluses;
j)  aidata paremini mõista kõrgjõudlusega andmetöötlust ning aidata kaasa oskustes esinevate puuduste kõrvaldamisele liidu kõrgjõudlusega andmetöötluses, soodustades kvalifitseerumist ning meeste ja naiste tasakaalustatud esindatust kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonna ametikohtadel;
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
(1)   Ühisettevõte usaldab iga omandatud eksatasandi-eelse superarvuti käitamise majutavale üksusele, kes on valitud vastavalt lõikele 3 ja artiklis 11 osutatud ühisettevõtte finantseeskirjadele.
1.   Ühisettevõte usaldab iga omandatud petatasandi või eksatasandi-eelse superarvuti käitamise majutavale üksusele, kes esindab ühte või mitut osalevat riiki ning on valitud vastavalt lõikele 3 ja artiklis 11 osutatud ühisettevõtte finantseeskirjadele.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
(2)   Eksatasandi-eelsed superarvutid asuvad osalevas riigis, mis on liidu liikmesriik. Liikmesriik ei tohi majutada rohkem kui ühte eksatasandi-eelse superarvutit.
2.   Petatasandi või eksatasandi-eelsed superarvutid asuvad osalevas riigis, mis on liidu liikmesriik. Liikmesriik ei tohi majutada rohkem kui ühte eksatasandi-eelset superarvutit.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa
(3)   Majutava üksuse valib juhatus, tuginedes muu hulgas järgmistele kriteeriumidele:
3.   Majutava üksuse valib õiglase ja läbipaistva protsessi abil juhatus, tuginedes muu hulgas järgmistele kriteeriumidele:
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c
(c)  majutava üksuse kogemus sarnaste süsteemide paigaldamisel ja käitamisel;
c)  majutava üksuse kogemus sarnaste süsteemide paigaldamisel, käitamisel ja hooldamisel, sealhulgas superarvuti energianõudluse alal;
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c a (uus)
ca)  kõrgetasemeline andmekaitse, eraelu puutumatus ja küberturvalisus, sealhulgas riskide ja ohtude tehnika tasemele vastav juhtimine ja vastupanuvõime küberrünnakutele;
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)
4a.  Kui majutavad üksused on valitud, tagab ühisettevõte sünergia Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
(2)   Juhatus määrab kindlaks üldised juurdepääsutingimused ning võib sõltuvalt eri liiki kasutajatest ja rakendustest määrata kindlaks spetsiifilisi juurdepääsutingimusi. Teenuse kvaliteet on kõigile kasutajatele ühesugune.
2.   Juhatus määrab kindlaks üldised juurdepääsutingimused ning võib sõltuvalt eri liiki kasutajatest ja rakendustest määrata kindlaks spetsiifilisi juurdepääsutingimusi. Teenuse kvaliteet on kõigile kasutajatele ühesugune, kuid eelnevalt võib kindlaks määrata prioriteetsuskriteeriumid, ilma et see seaks ohtu kõigi potentsiaalsete kasutajate ja rakenduste juurdepääsu.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3
(3)   Ilma et see piiraks liidu poolt sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete kohaldamist, antakse juurdepääsuaega üksnes kasutajatele, kes elavad, on asutatud või asuvad liikmesriigis või programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigis, välja arvatud kui juhatus on nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja liidu huve arvesse võttes otsustanud teisiti.
3.   Ilma et see piiraks liidu poolt sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete kohaldamist, antakse juurdepääsuaega üksnes kasutajatele, kes elavad, on asutatud või asuvad liikmesriigis või programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigis, välja arvatud kui juhatus on nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja eelkõige seoses kolmandate riikidega, kes on sõlminud rahvusvahelised teadusalase koostöö kokkulepped, ja kui see on asjakohane, kui nad on andnud vastastikuse juurdepääsu oma superarvutitele, ning liidu huve arvesse võttes otsustanud teisiti.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1
Liidu osa juurdepääsuajast igale eksatasandi-eelsele superarvutile on otseselt proportsionaalne liidu rahalise osalusega selle soetamiskuludes võrrelduna vastava eksatasandi-eelse superarvuti soetamise ja käitamise kogukuludega. Juhatus määrab kindlaks juurdepääsuõigused vastavalt liidu osale juurdepääsuajast.
Liidu osa juurdepääsuajast igale eksatasandi-eelsele superarvutile on otseselt proportsionaalne liidu rahalise osalusega selle soetamiskuludes võrrelduna vastava eksatasandi-eelse superarvuti soetamise ja käitamise kogukuludega. Juurdepääsu puhul liidu osale ajast keskendutakse eranditult tsiviilrakendustele. Juhatus määrab kindlaks juurdepääsuõigused vastavalt liidu osale juurdepääsuajast.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)
2a.  Iga osaleva riigi osalus juurdepääsuaja kuludes tehakse üldsusele kättesaadavaks.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1
(1)   Komisjon teeb 30. juuniks 2022 sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõtte vahehindamise, mille käigus hinnatakse eelkõige osalevate riikide ja erasektori liikmete ning nende koosseisu kuuluvate üksuste ja nendega seotud üksuste, kuid samuti muude juriidiliste isikute ühisettevõtte tegevuses osalemise ja nende meetmete jaoks makstava osaluse määra. Komisjon koostab hindamisaruande, milles on esitatud hindamise järeldused ja komisjoni tähelepanekud. Komisjon saadab nimetatud aruande 31. detsembriks 2022 Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
1.   Komisjon teeb 30. juuniks 2022 sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõtte vahehindamise, mille käigus hinnatakse eelkõige osalevate riikide ja erasektori liikmete ning nende koosseisu kuuluvate üksuste ja nendega seotud üksuste ning üldisemalt liidu tööstuse, kuid samuti muude juriidiliste isikute ühisettevõtte tegevuses osalemise ja nende meetmete jaoks makstava osaluse määra. Hindamisel tuleks välja selgitada ka võimalikud muud poliitikavajadused, sealhulgas konkreetsete sektorite olukorra hindamine seoses nende võimalusega pääseda kõrgjõudlusega andmetöötluse pakutavatele võimalustele täiel määral ligi ja neid kasutada. Komisjon koostab hindamisaruande, milles on esitatud hindamise järeldused ja komisjoni tähelepanekud. Komisjon saadab nimetatud aruande 31. detsembriks 2022 Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)
3a.  Hindamine peab hõlmama artiklis 12 osutatud äriteenuseid, lähtudes tegelikust kasutusest.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – artikkel 1 – lõik 1 – punkt c
(c)  algatada ja juhtida eksatasandi-eelsete superarvutite soetamise menetlust, hinnata saadud pakkumusi, eraldada rahastamist kättesaadavate vahendite piires, jälgida lepingu rakendamist ja hallata lepinguid;
c)  algatada ja juhtida eksatasandi-eelsete superarvutite soetamise menetlust avatult ja läbipaistvalt, kasutades sõltumatuid eksperte, hinnata saadud pakkumusi, eraldada rahastamist kättesaadavate vahendite piires, jälgida lepingu rakendamist ja hallata lepinguid;
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – artikkel 1 – lõik 1 – punkt d
(d)  valida eksatasandi superarvuteid majutav üksus kooskõlas käesoleva määruse artiklis 11 osutatud finantseeskirjadega;
d)  valida eksatasandi-eelseid superarvuteid majutav üksus kooskõlas käesoleva määruse artikli 6 lõikega 3 ning artiklis 11 osutatud finantseeskirjadega;
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – artikkel 1 – lõik 1 – punkt i
(i)  pakkuda rahalist toetust (peamiselt toetustena), keskendudes rakendustele, teavitustegevusele, teadlikkuse suurendamise ja kutsealase arengu meetmetele, et meelitada inimressursse kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonda, samuti suurendada oskuseid ja ökosüsteemi projekteerimisega seotud oskusteavet;
i)  pakkuda rahalist toetust (peamiselt toetustena), keskendudes rakendustele, teavitustegevusele, teadlikkuse suurendamise ja kutsealase arengu ning ümberkujundamise meetmetele, et meelitada inimressursse kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonda ning edendada meeste ja naiste tasakaalustatud osalemist, samuti suurendada oskuseid ja ökosüsteemi projekteerimisega seotud oskusteavet;
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – artikkel 6 – punkt 5
(5)  Juhatus valib oma esimehe kaheks aastaks. Esimehe mandaati pikendatakse üksnes üks kord juhatuse otsuse alusel.
5)  Juhatus valib oma liikmete seast esimehe kaheks aastaks. Esimehe mandaati pikendatakse üksnes üks kord juhatuse otsuse alusel.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – artikkel 8 – punkt 1 – lõik 2 – alalõik 1 a (uus)
Kandidaatide nimekiri koostatakse eesmärgiga tagada meeste ja naiste võrdne esindatus ja võrdsed võimalused.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – artikkel 10 – punkt 2
(2)  Teadusuuringute ja innovatsiooni nõuanderühma kuulub kuni 12 liiget, kellest kuni kuus nimetavad erasektori liikmed ja kuni kuus nimetab juhatus. Juhatus kehtestab kriteeriumid ja valimismenetluse tema nimetatavatele liikmetele.
2)  Teadusuuringute ja innovatsiooni nõuanderühma kuulub kuni 20 liiget, kellest kuni kaheksa nimetavad erasektori liikmed ja kuni kaksteist nimetab juhatus. Juhatus kehtestab kriteeriumid ja valimismenetluse tema nimetatavatele liikmetele.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Artikkel 21 – lõik 1 a (uus)
Ühisettevõte tagab andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevate liidu õigusaktide järgimise.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – artikkel 23 – punkt 2
(2)  Ühisettevõtte juhatus võtab vastu eeskirjad liikmete, organite ja töötajatega seotud huvide konfliktide ärahoidmiseks ja lahendamiseks. Kõnealused eeskirjad sisaldavad sätteid huvide konfliktide vältimiseks juhatuses tegutsevate ühisettevõtte liikmete esindajate puhul.
2)  Ühisettevõtte juhatus võtab kooskõlas liidu parimate tavadega vastu eeskirjad liikmete, organite ja töötajatega seotud huvide konfliktide ärahoidmiseks ja lahendamiseks. Kõnealused eeskirjad sisaldavad ka sätteid huvide konfliktide vältimiseks juhatuses tegutsevate ühisettevõtte liikmete esindajate puhul.
Viimane päevakajastamine: 7. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika