Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0003(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0217/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0217/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/07/2018 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0271

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 54k
Tiistai 3. heinäkuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0008),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan ja 188 artiklan ensimmäisen kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0037/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0217/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/201315 perustetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020) ”Horisontti 2020”, jäljempänä ’Horisontti 2020 ‑puiteohjelma’. Sillä pyritään aikaansaamaan nykyistä suurempi vaikutus tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien puitteissa keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää unionin laajempia kilpailukykytavoitteita, lisätä yksityisiä investointeja ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien olisi perustuttava pitkäaikaiseen sitoutumiseen, kaikkien kumppanien tasapuolinen rahoitusosuus mukaan lukien, niiden pitäisi olla vastuussa omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja ne olisi sovitettava yhteen unionin strategisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotavoitteiden kanssa. Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja toteutuksen olisi oltava avointa, läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja annettava monenlaisille erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille mahdollisuus osallistua.
(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/201315 perustetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020) ”Horisontti 2020”, jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’. Sillä pyritään aikaansaamaan nykyistä suurempi vaikutus tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä Horisontti 2020 ‑puiteohjelmasta ja yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien puitteissa keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää unionin laajempia kilpailukykytavoitteita, lisätä yksityisiä investointeja ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien olisi perustuttava pitkäaikaiseen sitoutumiseen, kaikkien kumppanien tasapuolinen rahoitusosuus mukaan lukien, niiden pitäisi olla vastuussa omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja ne olisi sovitettava yhteen unionin strategisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotavoitteiden kanssa. Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja toteutuksen olisi oltava avointa, läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja annettava monenlaisille erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille mahdollisuus osallistua ja kansalaisjärjestöille ja kansalaisryhmille mahdollisuus tulla asianmukaisesti kuulluiksi päätöksentekoprosessissa.
__________________
__________________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Huhtikuun 19 päivänä 2016 julkaistussa komission tiedonannossa ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan”22 peräänkuulutetaan maailmanluokan suurteholaskentavalmiuksiin perustuvan eurooppalaisen datainfrastruktuurin luomista ja sellaisen täydellisen eurooppalaisen suurteholaskentaekosysteemin kehittämistä, joka pystyy kehittämään uutta eurooppalaista teknologiaa ja toteuttamaan eksa-luokan supertietokoneita. Alan merkitys ja sidosryhmien unionissa kohtaamat haasteet edellyttävät kiireellisiä toimia niiden resurssien ja valmiuksien kokoamiseksi, jotka tarvitaan, jotta tutkimuksesta ja kehittämisestä lähtevä kehityskaari ulottuisi eksa-luokan suurteholaskentajärjestelmien toimittamiseen ja käyttöön. Siksi olisi luotava unionin tasolla mekanismi, joka kokoaa yhteen ja keskittää maailmanluokan eurooppalaisen suurteholaskentainfrastruktuurin luomiselle ja jäsenvaltioiden, unionin ja yksityisen sektorin suurteholaskennan alalla tekemälle tutkimukselle ja innovoinnille annettavan tuen. Tämä infrastruktuuri olisi annettava julkisen sektorin käyttäjien, teollisuuden käyttäjien ja korkeakoulujen käyttäjien käyttöön, mukaan lukien tiedeyhteisöt, jotka ovat osa eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluja.
(8)  Huhtikuun 19 päivänä 2016 julkaistussa komission tiedonannossa ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan”22 peräänkuulutetaan maailmanluokan suurteholaskentavalmiuksiin perustuvan eurooppalaisen datainfrastruktuurin luomista ja sellaisen täydellisen eurooppalaisen suurteholaskentaekosysteemin kehittämistä, joka pystyy kehittämään uutta eurooppalaista teknologiaa ja toteuttamaan eksa-luokan supertietokoneita. Alan merkitys ja sidosryhmien unionissa kohtaamat haasteet edellyttävät kiireellisiä toimia niiden resurssien ja valmiuksien kokoamiseksi, jotka tarvitaan, jotta tutkimuksesta ja kehittämisestä lähtevä kehityskaari ulottuisi eksa-luokan suurteholaskentajärjestelmien toimittamiseen ja käyttöön. Siksi olisi luotava unionin tasolla mekanismi, joka kokoaa yhteen ja keskittää maailmanluokan eurooppalaisen suurteholaskentainfrastruktuurin luomiselle ja jäsenvaltioiden, unionin ja yksityisen sektorin suurteholaskennan alalla tekemälle tutkimukselle ja innovoinnille annettavan tuen. Tämä infrastruktuuri olisi annettava julkisen sektorin käyttäjien, teollisuuden käyttäjien, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), ja korkeakoulujen käyttäjien käyttöön, mukaan lukien tiedeyhteisöt, jotka ovat osa eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluja.
__________________
__________________
22 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan”, COM(2016)0178.
22 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan”, COM(2016)0178.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  On erittäin tärkeää, että unioni sijoittuu maailman johtavien supertietokonevaltojen joukkoon vuoteen 2022 mennessä. Unioni on tällä hetkellä jäänyt jälkeen suurteholaskennan kehittämisessä, mikä johtuu siitä, että se ei investoi riittävästi täysimittaisen järjestelmän luomiseen. Tämän vajeen korjaamiseksi unionin on hankittava maailmanluokan supertietokoneita, suojattava hankintajärjestelmänsä ja otettava käyttöön palveluja teollisuudelle ja pk-yrityksille simulointia, visualisointia ja prototyyppien luomista varten ja varmistettava samalla unionin arvojen ja periaatteiden mukainen suurteholaskentajärjestelmä.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Jotta unioni saisi käyttöönsä laskentatehon, jota se tarvitsee tutkimuksensa huipputason ylläpitämiseksi, jäsenvaltioiden suurteholaskentaan tekemiä investointeja olisi koordinoitava ja suurteholaskentateknologian teollista käyttöönottoa olisi tehostettava. Unionin olisi pyrittävä tehokkaammin muuttamaan teknologian kehittäminen suurteholaskentajärjestelmiksi, joita voidaan hankkia Euroopassa, ja luotava toimiva yhteys teknologian tarjonnan, käyttäjälähtöisen suunnittelun ja maailmanluokan järjestelmien yhteisen hankinnan välille.
(10)  Jotta unioni saisi käyttöönsä laskentatehon, jota se tarvitsee tutkimuksensa huipputason ylläpitämiseksi, ja jotta voitaisiin hyödyntää unionin tason yhteisten toimien lisäarvo, jäsenvaltioiden suurteholaskentaan tekemiä investointeja olisi koordinoitava ja suurteholaskentateknologian teollista käyttöönottoa olisi tehostettava. Unionin olisi pyrittävä tehokkaammin muuttamaan teknologian kehittäminen suurteholaskentajärjestelmiksi, joita voidaan hankkia Euroopassa, ja luotava toimiva yhteys teknologian tarjonnan, käyttäjälähtöisen suunnittelun ja maailmanluokan järjestelmien yhteisen hankinnan välille.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  On tarpeen, että komissio ja jäsenvaltiot tutkivat asianmukaisia hallinto- ja rahoituskehyksiä ottaen riittävällä tavalla huomioon EuroHPC‑yhteisyritystä koskevan aloitteen ja sen kestävyyden sekä tarpeen taata yhtäläiset toimintaedellytykset kaikkialla unionissa. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava rahoitusohjelmia yhdenmukaisesti komission valitseman lähestymistavan kanssa.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b)  Eurooppalainen teknologiayhteisö ja suurteholaskennan sopimusperusteinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ovat ratkaisevassa asemassa määritettäessä unionin tutkimusalan painopisteitä, kun kehitetään unionin teknologiaa kaikilla suurteholaskentaratkaisujen toimitusketjun osilla.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Yhteisyrityksen tehtävänä on luoda unioniin integroitu maailmanluokan suurteholaskennan ja massadatan ekosysteemi, joka perustuu unionin johtoasemaan suurteholaskenta-, pilvi- ja massadatateknologioissa, ja ylläpitää sitä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Yhteisyritys olisi perustettava ja sen olisi aloitettava toimintansa vuonna 2019, jotta unionin käytössä olisi tavoitteen mukaisesti esi-eksa-luokan infrastruktuuri vuoteen 2020 mennessä ja jotta voidaan kehittää tarvittavat teknologiat eksa-luokan suorituskyvyn saavuttamiseksi tavoitteena oleviin vuosiin 2022/2023 mennessä. Koska teknologian uuden sukupolven kehityssykli on tyypillisesti 4–5 vuotta, toimet tämän tavoitteen saavuttamiseksi on aloitettava heti, jotta kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla voidaan säilyttää.
(12)  Yhteisyritys olisi perustettava ja sen olisi aloitettava toimintansa vuonna 2019, jotta unionin käytössä olisi tavoitteen mukaisesti esi-eksa-luokan infrastruktuuri vuoteen 2020 mennessä ja jotta voidaan kehittää tarvittavat teknologiat eksa-luokan autonomisen suorituskyvyn saavuttamiseksi mahdollisuuksien mukaan tavoitteena oleviin vuosiin 2022/2023 mennessä. Koska teknologian uuden sukupolven kehityssykli on tyypillisesti 4–5 vuotta, toimet tämän tavoitteen saavuttamiseksi on aloitettava heti, jotta kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla voidaan säilyttää.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  EuroHPC-yhteisyritystä olisi kohdeltava unionin datainfrastruktuurin olennaisena osana koko ekosysteemissä, ja sen hyötyjä olisi tuotava esiin laajasti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Komission olisi kannustettava useampia jäsenvaltioita liittymään EuroHPC-yhteisyritykseen ja käyttämään sitä kansallisia toimia vastaavien tutkimus- ja kehittämisohjelmien painopisteenä. Komission olisi myös edistettävä aloitetta kaikissa jäsenvaltioissa osana vahvaa poliittista ja taloudellista sitoutumista digitaaliseen innovointiin.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Unionin, osallistujavaltioiden ja yksityisten osakkaiden olisi kunkin maksettava rahoitusosuus yhteisyrityksen hallintomenoihin. Koska vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen mukaan unionin osuus hallintomenoihin voidaan maksaa etupainotteisesti siten, että se kattaa hallintomenot ainoastaan vuoteen 2023, yhteisyrityksen osallistujavaltioiden ja yksityisten osakkaiden olisi katettava hallintomenot kokonaisuudessaan vuodesta 2024.
(14)  Unionin, osallistujavaltioiden ja yksityisten osakkaiden olisi kunkin maksettava rahoitusosuus yhteisyrityksen hallintomenoihin. Koska vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen mukaan unionin osuus hallintomenoihin voidaan maksaa etupainotteisesti siten, että se kattaa hallintomenot ainoastaan vuoteen 2023, yhteisyrityksen osallistujavaltioiden ja yksityisten osakkaiden olisi katettava hallintomenot kokonaisuudessaan vuodesta 2024, jotta voidaan taata yhteisyrityksen kestävyys pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Kaikkia mahdollisia synergioita EuroHPC:n sekä unionin ja kansallisten tutkimusohjelmien välillä olisi tutkittava ja edistettävä. Yhteisyritys olisi integroitava olemassa oleviin johtaviin tutkimus- ja kehittämisrakenteisiin, kuten suurteholaskennan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ETP4HPC, ja massadataan, jotta voitaisiin maksimoida sen tehokkuus ja edistää sen käyttöä sekä luoda pohja kukoistavalle datavetoiselle taloudelle.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)
(15 b)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi vahvistettava eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden nykyistä työtä olemassa olevien pilarien – PRACE ja GÉANT – pohjalta, vältettävä eturistiriitoja ja otettava huomioon niiden ratkaisevat täydentävät tehtävät EuroHPC-ekosysteemin toteuttamisessa.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Yhteisyrityksen olisi käsiteltävä selvästi määritettyjä aihealueita, joiden avulla tiedelaitoksissa ja eurooppalaisessa teollisuudessa voitaisiin yleisesti suunnitella, kehittää ja käyttää innovatiivisinta teknologiaa suurteholaskennan alalla ja luoda koko unioniin integroitu infrastruktuuri, joka tarjoaa tutkijoille ja muille teollisuuden, mukaan lukien pk-yritykset, ja julkisen sektorin johtaville käyttäjille maailmanluokan suurteholaskentavalmiudet, nopeat tietoliikenneyhteydet ja huipputason sovellukset ja data- ja ohjelmistopalvelut. Yhteisyrityksen olisi pyrittävä vähentämään erityisesti suurteholaskentaan liittyvää osaamisvajetta. Yhteisyrityksen olisi valmisteltava polku kohti sellaisen ensimmäisen suurteholaskennan hybridi-infrastruktuurin rakentamista Euroopassa, jossa yhdistetään perinteisiä laskenta-arkkitehtuureja ja kvanttilaskentalaitteita, esimerkiksi hyödyntämällä kvanttitietokonetta suurteholaskentaketjujen nopeuttajana. Euroopan tasolla annettava jäsennelty ja koordinoitu rahoitustuki on tarpeen, jotta tutkimusryhmät ja eurooppalaiset teollisuudenalat voivat säilyttää johtoasemansa vahvasti kilpailluissa kansainvälisissä puitteissa tuottamalla maailmanluokan tuloksia ja integroimalla ne kilpailukykyisiin järjestelmiin ja jotta voidaan varmistaa eurooppalaisen teknologian nopea ja laaja teollinen hyödyntäminen koko unionissa, minkä oheisvaikutukset hyödyttävät myös yhteiskuntaa, ja jakaa riskejä ja yhdistää voimavaroja mukauttamalla strategioita ja kohdentamalla investointeja Euroopan yhteisen edun mukaisesti. Komissio voisi asianomaisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän ilmoituksesta katsoa, että yhteisyrityksen aloitteet ovat Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita, jos kaikki olennaiset ehdot täyttyvät tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden25 mukaisesti.
(18)  Yhteisyrityksen olisi käsiteltävä selvästi määritettyjä aihealueita, joiden avulla tiedelaitoksissa ja eurooppalaisessa teollisuudessa voitaisiin yleisesti suunnitella, kehittää ja käyttää innovatiivisinta teknologiaa suurteholaskennan alalla ja luoda koko unioniin integroitu infrastruktuuri, joka tarjoaa tutkijoille ja muille teollisuuden, erityisesti mikroyritysten, pk-yritysten ja startup-yritysten sekä julkisen sektorin johtaville käyttäjille maailmanluokan suurteholaskentavalmiudet, nopeat tietoliikenneyhteydet ja huipputason sovellukset ja data- ja ohjelmistopalvelut. Yhteisyrityksen olisi pyrittävä vähentämään erityisesti suurteholaskentaan liittyvää osaamisvajetta, edistämään pätevöitymistä ja suurteholaskentaan liittyviä uravalintoja sekä tarjoamaan erityisohjelmia, joilla edistetään miesten ja naisten tasapainoista edustusta suurteholaskentaan liittyvillä urapoluilla. Yhteisyrityksen olisi valmisteltava polku kohti sellaisen ensimmäisen suurteholaskennan hybridi-infrastruktuurin rakentamista Euroopassa, jossa yhdistetään perinteisiä laskenta-arkkitehtuureja ja kvanttilaskentalaitteita, esimerkiksi hyödyntämällä kvanttitietokonetta suurteholaskentaketjujen nopeuttajana. Euroopan tasolla annettava jäsennelty ja koordinoitu rahoitustuki on tarpeen, jotta tutkimusryhmät ja eurooppalaiset teollisuudenalat voivat säilyttää johtoasemansa vahvasti kilpailluissa kansainvälisissä puitteissa tuottamalla maailmanluokan tuloksia ja integroimalla ne kilpailukykyisiin järjestelmiin ja jotta voidaan varmistaa eurooppalaisen teknologian nopea ja laaja teollinen hyödyntäminen koko unionissa, minkä oheisvaikutukset hyödyttävät myös yhteiskuntaa, ja jakaa riskejä ja yhdistää voimavaroja mukauttamalla strategioita ja kohdentamalla investointeja Euroopan yhteisen edun mukaisesti. Komissio voisi asianomaisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän ilmoituksesta katsoa, että yhteisyrityksen aloitteet ovat Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita, jos kaikki olennaiset ehdot täyttyvät tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden25 mukaisesti.
__________________
__________________
25 Komission tiedonanto – Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteet (EUVL C 188, 20.6.2014, s. 4).
25 Komission tiedonanto – Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteet (EUVL C 188, 20.6.2014, s. 4).
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)  Yhteisyrityksen olisi edistettävä unionin tutkijoiden, teollisuuden ja julkisen sektorin pääsyä maailmanluokan supertietokoneisiin ja niihin liittyviin palveluihin ja annettava niille välineet, joiden avulla ne voivat pysyä tieteen ja teollisen kilpailun etulinjassa integroitujen tieteellisen tiedon infrastruktuurien ja suurteholaskennan ylläpitämiseksi ja tukemiseksi.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)  Kaikkien jäsenvaltioiden olisi voitava osallistua yhteisyritykseen, ja niitä olisi kannustettava liittymään siihen ja käyttämään sitä kansallisia toimia vastaavien tutkimus- ja kehittämisohjelmien painopisteenä. Yhteisyrityksen olisi edistettävä supertietokoneen toimintaa osana vahvaa poliittista ja taloudellista sitoutumista digitaaliseen innovointiin.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)
(18 c)  Jotta voidaan luoda tarvittavat valmiudet ja varmistaa kaikkien jäsenvaltioiden osallistuminen, jokaiseen jäsenvaltioon olisi perustettava suurteholaskennan osaamiskeskus (jäljempänä ’keskus’), joka toimisi yhteistyössä kansallisen supertietokonekeskuksen kanssa. Keskusten olisi helpotettava ja edistettävä pääsyä suurteholaskentaekosysteemiin, supertietokoneiden käytöstä sovellusten ja palvelujen käyttöön. Niiden olisi myös tarjottava suurteholaskennan käyttäjille koulutusta ja kursseja suurteholaskentaosaamisen kehittämiseksi ja edistettävä erityisesti pk-yrityksille tarkoitettuja suurteholaskennan hyötyjä korostavia valistus-, koulutus- ja tiedotustoimia sekä käynnistettävä verkostoitumistoimia sidosryhmien ja muiden keskusten kanssa sellaisten laajempien innovaatioiden edistämiseksi, jotka mahdollistavat suurteholaskennan käyttöönoton yleistymisen.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 d kappale (uusi)
(18 d)  Laaja osallistuminen kaikkialla unionissa ja kolmansien maiden toimijoille myönnettävä reilu ja kohtuullinen käyttöoikeus on tärkeää, jotta voidaan hyödyntää sellaisen unionin supertietokoneen koko potentiaali, joka pystyy edistämään unionin huipputason tiedettä ja alueellista kilpailukykyä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 e kappale (uusi)
(18 e)  Vaikka supertietokoneiden käyttöaika on suhteessa rahoitusosuuksiin, kaikkien jäsenvaltioiden, tutkijoiden ja unionin teollisuuden tasapuoliset toimintaedellytykset olisi varmistettava.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 f kappale (uusi)
(18 f)  Unionin käyttöaika olisi myönnettävä kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen pohjalta huippuosaamisen perusteella riippumatta siitä, minkä unionin jäsenvaltion kansalainen hakija on. Lisäksi osallistuvat jäsenvaltiot voivat myös asettaa käyttöaikansa saataville muille unionin tutkijoille tai teollisuudelle.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)  Yhteisyrityksen hankkimat ja tukemat supertietokoneet olisi suunniteltava ja valittava siten, että maksimoidaan niiden tehokkuus sekä tieteellisiin tarkoituksiin että teollisuuden käyttöön. Tästä syystä komission olisi toteutettava toimia vahvistaakseen edelleen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden arviointia tekemissään arvioinneissa.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Esi-eksa-luokan ja peta-luokan supertietokoneita olisi käytettävä pääasiassa kaikkien akateemisten, teollisten tai julkisen sektorin käyttäjien julkisiin tutkimus- ja innovointitarkoituksiin. Yhteisyrityksen olisi voitava harjoittaa rajoitettua taloudellista toimintaa yksityisiin tarkoituksiin. Käyttöoikeus olisi myönnettävä käyttäjille, jotka ovat sijoittautuneet unioniin tai johonkin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneeseen maahan. Käyttöoikeuksien olisi oltava tasapuolisia kaikille käyttäjille ja ne olisi myönnettävä läpinäkyvällä tavalla. Hallintoneuvoston olisi määriteltävä käyttöoikeudet, jotka koskevat unionin osuutta kunkin supertietokoneen käyttöajasta.
(22)  Esi-eksa-luokan ja peta-luokan supertietokoneita olisi käytettävä pääasiassa kaikkien akateemisten, teollisuuden, myös pk-yritysten, tai julkisen sektorin käyttäjien julkisiin siviilialan tutkimus- ja innovointitarkoituksiin. Yhteisyrityksen olisi voitava harjoittaa rajoitettua taloudellista toimintaa yksityisiin tarkoituksiin. Käyttöoikeus olisi myönnettävä käyttäjille, jotka ovat sijoittautuneet unioniin tai johonkin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneeseen maahan. Käyttöoikeuksien olisi oltava tasapuolisia kaikille käyttäjille ja ne olisi myönnettävä läpinäkyvällä tavalla. Hallintoneuvoston olisi määriteltävä käyttöoikeudet, jotka koskevat unionin osuutta kunkin supertietokoneen käyttöajasta.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
(28 a)  Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi sovellettava vähintään Horisontti 2020 -puiteohjelman säännöksiä, jotka koskevat teollis- ja tekijänoikeuksia sekä teollis- ja tekijänoikeuksien omistuksen siirtoa, lisensointia ja käyttöä.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)
(29 a)  Supertietokoneen hankintakustannusten olisi katettava myös investointi parempaan tietovirtaan ja verkkoyhteyteen.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)
(30 a)  Unionissa toimivien suurteholaskenta-aloitteen palveluntarjoajien olisi voitava kilpailla tasapuolisin toimintaedellytyksin, ja kaikkiin olisi sovellettava samoja sääntöjä.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)
(30 b)  Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja välttää päällekkäisyyksiä muiden olemassa olevien suurteholaskennan ja massadatan alan aloitteiden kanssa, erityisesti vuonna 2014 perustettujen suurteholaskennan ja massadatan sopimussuhteisten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien sekä PRACEn kanssa, nämä aloitteet olisi virtaviivaistettava sisällyttämällä ne yhteisyritykseen vuoden 2020 jälkeisessä kehyksessä.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Rahoitusten antamisessa toimille Verkkojen Eurooppa -välineestä olisi noudatettava kyseisen ohjelman sääntöjä.
(32)  Hallintoa olisi pyrittävä yksinkertaistamaan, ja olisi vältettävä sitä, että samassa yhteisyrityksessä on voimassa erilaisia sääntöjä. Kaikissa yhteisyrityksen toimissa olisi noudatettava samoja sääntöjä sen sijaan, että voimassa on Horisontti 2020 -puiteohjelman sääntöjä ja Verkkojen Eurooppa ‑välineen sääntöjä.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
(40)  Kaikissa yhteisyritykseen liittyvissä ehdotuspyynnöissä ja tarjouspyynnöissä olisi otettava huomioon Horisontti 2020 ‑puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen kesto, tapauksen mukaan, asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta.
(40)  Kaikissa yhteisyritykseen liittyvissä ehdotuspyynnöissä ja tarjouspyynnöissä olisi otettava huomioon Horisontti 2020 ‑puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen kesto, tapauksen mukaan, asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta. Sitä ajanjaksoa varten, jota Horisontti 2020 ‑puiteohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline eivät kata, olisi tehtävä asianmukaisia mukautuksia ottaen huomioon vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa koskeva monivuotinen rahoituskehys, jotta yhteisyrityksen toimintaa voidaan jatkaa.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)
(41 a)  Suurteholaskenta on tärkeää pilvipalvelujen kehittämiselle, ja pilvipalvelujen koko potentiaali voidaan hyödyntää vasta, kun tieto voi liikkua vapaasti unionissa selkeiden sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 b kappale (uusi)
(41 b)  Lisäksi kaikkiin yhteisyrityksen kokonaan tai osittain omistamiin supertietokoneisiin ja kaikkiin supertietokoneisiin, joiden käyttöaikaa annetaan yhteisyritykselle, olisi sovellettava tietosuojaa, yksityisyyttä ja tietoturvaa koskevaa unionin lainsäädäntöä.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 c kappale (uusi)
(41 c)  Yhteisyrityksen olisi varmistettava, että unionin suurteholaskennan supertietokoneet ovat ainoastaan sellaisten yhteisöjen käytettävissä, jotka noudattavat tietosuojaa, yksityisyyttä ja tietoturvaa koskevaa unionin lainsäädäntöä.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 d kappale (uusi)
(41 d)  Yhteisyrityksen olisi varmistettava, että unionin suurteholaskennan supertietokoneet ovat ainoastaan jäsenvaltioihin tai sellaisiin assosioituneisiin maihin sijoittautuneiden yhteisöjen käytettävissä, jotka noudattavat tietosuojaa, yksityisyyttä ja tietoturvaa koskevaa unionin lainsäädäntöä.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 e kappale (uusi)
(41 e)  Tarvittaessa olisi edistettävä kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja osallistujavaltioiden kesken. Unionin supertietokoneita ei saisi antaa kolmansiin maihin sijoittautuneiden yhteisöjen käyttöön, elleivät kyseiset maat anna vastavuoroista pääsyä omiin supertietokoneisiinsa. Unionin supertietokoneiden tietojen käyttöön olisi kannustettava varmistaen samalla tietosuojaa, yksityisyyttä ja tietoturvaa koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
(7)  ’isäntälaitoksella’ yhteisyritykseen osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta oikeussubjektia, johon sisältyvät esi‑eksa‑tason supertietokoneen vastaanottamiseen ja käyttöön tarvittavat tilat ja laitteistot;
(7)  ’isäntälaitoksella’ yhteisyritykseen osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta oikeussubjektia, johon sisältyvät peta‑tason tai esi-eksa-tason supertietokoneen vastaanottamiseen ja käyttöön tarvittavat tilat ja laitteistot;
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a)  tarjota unionin ja Horisontti 2020 ‑puiteohjelmaan assosioituneiden maiden tutkijoille, teollisuudelle ja julkiselle sektorille viimeisintä kehitystä edustava suurteholaskenta- ja datainfrastruktuuri ja tukea sen teknologioiden ja sovellusten kehittämistä laajasti eri aloilla;
(a)  tarjota unionin ja Horisontti 2020 ‑puiteohjelmaan assosioituneiden maiden tutkijoille, teollisuudelle, myös startup-yrityksille, mikroyrityksille ja pk‑yrityksille, ja julkiselle sektorille viimeisintä kehitystä edustava suurteholaskenta- ja datainfrastruktuuri ja tukea sen teknologioiden ja sovellusten kehittämistä laajasti ensisijaisesti siviilikäyttöön eri aloilla, kuten terveydenhoidon, energian, älykkäiden kaupunkien, itseohjautuvan liikenteen ja avaruuden aloilla;
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b)  luoda kehys integroidun maailmanluokan esi-eksa-luokan supertietokone- ja datainfrastruktuurin hankinnalle unionissa;
(b)  luoda kehys integroidun maailmanluokan esi-eksa-luokan supertietokone- ja datainfrastruktuurin hankinnalle unionissa muun muassa tukemalla peta-luokan supertietokoneiden hankintaa;
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta
(d)  tukea sellaisen integroidun suurteholaskentaekosysteemin kehittämistä unionissa, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat, erityisesti laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, suunnittelun, yhteenliitännät, taitotiedon ja osaamisen.
(d)  tukea sellaisen integroidun suurteholaskentaekosysteemin kehittämistä unionissa, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat, erityisesti laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, suunnittelun, yhteenliitännät, taitotiedon ja osaamisen, jotta voidaan vahvistaa unionia globaalina innovointikeskuksena, mikä edistää kilpailukykyä ja parantaa tutkimus- ja kehittämisvalmiutta.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
(d a)  mahdollistaa synergiat ja tuoda lisäarvoa osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden yhteistyöhön;
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)
(d b)  luoda yhteyksiä nykyisiin suurteholaskennan ja massadatan sopimussuhteisiin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, jotta voidaan saada aikaan synergioita ja yhdentymistä.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta
(d)  rakentaa unioniin huippuluokan integroitu supertietokone- ja datainfrastruktuuri ja käyttää sitä olennaisena osatekijänä tieteellisessä huippuosaamisessa, teollisuuden ja julkisen sektorin digitalisoinnissa ja innovointivalmiuksien ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistamisessa talouskasvun ja työpaikkojen luomiseksi unionissa;
(d)  rakentaa unioniin huippuluokan integroitu supertietokone- ja datainfrastruktuuri, joka on suunniteltu toimimaan tehokkaasti tieteellisissä tarkoituksissa ja joka on olennainen osatekijä tieteellisessä huippuosaamisessa, teollisuuden ja julkisen sektorin digitalisoinnissa ja innovointivalmiuksien ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistamisessa talouskasvun ja työpaikkojen luomiseksi unionissa;
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta
(e)  tarjota tutkimus- ja tiedeyhteisön ja teollisuuden, myös pk-yritysten, sekä julkisen sektorin monille erilaisille käyttäjille mahdollisuus käyttää suurteholaskentaan perustuvia infrastruktuureja ja palveluja uusissa ja kehitteillä olevissa data- ja laskentaintensiivisissä sovelluksissa ja palveluissa;
(e)  tarjota tutkimus- ja tiedeyhteisön ja teollisuuden, mikroyritysten ja pk-yritysten, sekä julkisen sektorin monille erilaisille käyttäjille mahdollisuus käyttää suurteholaskentaan perustuvia infrastruktuureja ja palveluja uusissa ja kehitteillä olevissa data- ja laskentaintensiivisissä sovelluksissa ja palveluissa;
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta
(f)  kaventaa kuilua tutkimuksen ja kehittämisen ja eksa-luokan suurteholaskentajärjestelmien toimittamisen välillä vahvistamalla digitaaliteknologian toimitusketjua unionissa ja mahdollistamalla huippuluokan supertietokoneiden hankinta yhteisyritykselle;
(f)  kaventaa kuilua tutkimuksen ja kehittämisen ja eksa-luokan suurteholaskentajärjestelmien toimittamisen välillä vahvistamalla digitaaliteknologian toimitusketjua unionissa ja mahdollistamalla maailmanluokan supertietokoneiden hankinta yhteisyritykselle;
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – h alakohta
(h)  verkottaa ja yhdistää toisiinsa alueelliset, kansalliset ja eurooppalaiset supertietokoneet ja muut laskentajärjestelmät ja datakeskukset ja niihin liittyvät ohjelmistot ja sovellukset;
(h)  verkottaa ja yhdistää toisiinsa alueelliset, kansalliset ja eurooppalaiset supertietokoneet ja muut laskentajärjestelmät ja datakeskukset ja niihin liittyvät ohjelmistot ja sovellukset vaarantamatta tietosuojaa ja yksityisyyttä;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – i alakohta
(i)  kasvattaa teollisuuden, etenkin pk-yritysten, innovointipotentiaalia käyttämällä kehittyneitä suurteholaskentainfrastruktuureja ja ‑palveluja;
(i)  kasvattaa teollisuuden, etenkin mikroyritysten ja pk-yritysten, sekä tutkimus- ja tiedeyhteisöjen innovointipotentiaalia käyttämällä kehittyneitä suurteholaskentainfrastruktuureja ja ‑palveluja, myös kansallisia suurteholaskenta- tai supertietokonekeskuksia;
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – j alakohta
(j)  parantaa suurteholaskennan ymmärrystä ja vähentää suurteholaskentaan liittyviä osaamisvajeita unionissa;
(j)  parantaa suurteholaskennan ymmärrystä ja vähentää suurteholaskentaan liittyviä osaamisvajeita unionissa edistämällä pätevöitymistä sekä miesten ja naisten tasapainoista edustusta suurteholaskentaan liittyvillä urapoluilla;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
(1)  Yhteisyritys antaa kunkin omistamansa yksittäisen esi-eksa-luokan supertietokoneen käytön 3 kohdan ja 11 artiklassa tarkoitettujen yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen mukaisesti valitun isäntälaitoksen tehtäväksi.
(1)  Yhteisyritys antaa kunkin omistamansa yksittäisen peta-luokan tai esi-eksa-luokan supertietokoneen käytön 3 kohdan ja 11 artiklassa tarkoitettujen yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen mukaisesti valitun yhtä tai useampaa osallistujavaltiota edustavan isäntälaitoksen tehtäväksi.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
(2)  Esi-eksa-luokan supertietokoneet sijoitetaan osallistujavaltioon, joka on unionin jäsenvaltio. Jäsenvaltio voi toimia isäntänä vain yhdelle esi-eksa-luokan supertietokoneelle.
(2)  Peta-luokan tai esi-eksa-luokan supertietokoneet sijoitetaan osallistujavaltioon, joka on unionin jäsenvaltio. Jäsenvaltio voi toimia isäntänä vain yhdelle esi-eksa-luokan supertietokoneelle.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale
(3)  Isäntälaitoksen valitsee hallintoneuvosto muun muassa seuraavien kriteerien perusteella:
(3)  Isäntälaitoksen valitsee hallintoneuvosto oikeudenmukaisessa ja avoimessa prosessissa muun muassa seuraavien kriteerien perusteella:
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – c alakohta
(c)  isäntälaitoksen kokemus vastaavien järjestelmien asentamisesta ja käytöstä;
(c)  isäntälaitoksen kokemus vastaavien järjestelmien asentamisesta, käytöstä ja ylläpidosta, mukaan lukien supertietokoneen energiantarve;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
(c a)  korkea tietosuojan, yksityisyyden ja kyberturvallisuuden taso, mukaan lukien viimeisimmän teknologian mukainen riskien ja uhkien hallinta ja kyberhyökkäyksien sietokyky;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)
(4 a)  Kun isäntälaitokset on valittu, yhteisyritys varmistaa synergiat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI‑rahastot) kanssa.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
(2)  Hallintoneuvosto määrittelee yleiset käyttöehdot ja se voi määritellä erityisiä käyttöehtoja erityyppisille käyttäjille tai sovelluksille. Palvelun laadun on oltava sama kaikille käyttäjille.
(2)  Hallintoneuvosto määrittelee yleiset käyttöehdot ja se voi määritellä erityisiä käyttöehtoja erityyppisille käyttäjille tai sovelluksille. Palvelun laadun on oltava sama kaikille käyttäjille, mutta prioriteettikriteerejä voidaan määritellä etukäteen vaarantamatta kaikkien potentiaalisten käyttäjien käyttöoikeutta ja sovelluksia.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
(3)  Rajoittamatta unionin tekemien kansainvälisten sopimusten soveltamista, käyttöaikaa myönnetään ainoastaan käyttäjille, jotka asuvat, ovat sijoittautuneet tai sijaitsevat jossain jäsenvaltiossa tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneessa maassa, jollei hallintoneuvosto toisin päätä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa unionin edut huomioon ottaen.
(3)  Rajoittamatta unionin tekemien kansainvälisten sopimusten soveltamista, käyttöaikaa myönnetään ainoastaan käyttäjille, jotka asuvat, ovat sijoittautuneet tai sijaitsevat jossain jäsenvaltiossa tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneessa maassa, jollei hallintoneuvosto toisin päätä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja erityisesti sellaisten kolmansien maiden kohdalla, jotka ovat allekirjoittaneet tieteellistä yhteistyötä koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja, soveltuvin osin, jos ne ovat myöntäneet vastavuoroisen pääsyn supertietokoneelleen, unionin edut huomioon ottaen.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Unionin osuuden kunkin esi-eksa-luokan tietokoneen käyttöajasta on oltava suorassa suhteessa unionin rahoitusosuuteen sen hankintakustannuksista laskettuna suhteessa esi-eksa-luokan supertietokoneen hankinnan ja käytön kokonaiskustannuksiin. Hallintoneuvosto määrittele käyttöoikeudet, jotka koskevat unionin osuutta käyttöajasta.
Unionin osuuden kunkin esi-eksa-luokan tietokoneen käyttöajasta on oltava suorassa suhteessa unionin rahoitusosuuteen sen hankintakustannuksista laskettuna suhteessa esi-eksa-luokan supertietokoneen hankinnan ja käytön kokonaiskustannuksiin. Käyttöoikeuden, joka koskee unionin osuutta käyttöajasta, on kohdistuttava ainoastaan siviilisovelluksiin. Hallintoneuvosto määrittele käyttöoikeudet, jotka koskevat unionin osuutta käyttöajasta.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
(2 a)  Kunkin osallistujavaltion rahoitusosuus käyttöajan kustannuksista julkistetaan.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
(1)  Komissio tekee riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022 yhteisyrityksestä väliarvioinnin, jossa arvioidaan erityisesti osallistujavaltioiden, yksityisten osakkaiden ja niihin kuuluvien oikeussubjektien ja niiden liitännäisosallistujien sekä muiden oikeussubjektien osallistumisen ja osuuksien taso toimissa. Komissio laatii tästä arvioinnista kertomuksen, joka sisältää väliarvioinnin päätelmät ja komission huomautukset. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.
(1)  Komissio tekee riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022 yhteisyrityksestä väliarvioinnin, jossa arvioidaan erityisesti osallistujavaltioiden, yksityisten osakkaiden ja niihin kuuluvien oikeussubjektien ja niiden liitännäisosallistujien ja unionin teollisuuden yleensä sekä muiden oikeussubjektien osallistumisen ja osuuksien taso toimissa. Arvioinnissa on määritettävä myös mahdolliset muut toimintapolitiikan tarpeet, muun muassa arvio siitä, millaiset mahdollisuudet tietyillä aloilla on käyttää ja hyödyntää kaikilta osin suurteholaskennan tarjoamia mahdollisuuksia. Komissio laatii tästä arvioinnista kertomuksen, joka sisältää väliarvioinnin päätelmät ja komission huomautukset. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)
(3 a)  Arviointiin sisältyvät 12 artiklassa tarkoitetut kaupalliset palvelut todellisen käytön perusteella.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 artikla – 1 alakohta – c alakohta
(c)  se käynnistää esi-eksa-luokan supertietokoneiden hankintamenettelyn ja hallinnoi sitä, arvioi vastanotetut tarjoukset, myöntää rahoitusta käytettävissä olevien varojen puitteissa, seuraa hankintasopimuksen täytäntöönpanoa ja hallinnoi sopimuksia;
(c)  se käynnistää esi-eksa-luokan supertietokoneiden hankintamenettelyn ja hallinnoi sitä avoimesti ja läpinäkyvästi käyttäen riippumattomia asiantuntijoita, arvioi vastaanotetut tarjoukset, myöntää rahoitusta käytettävissä olevien varojen puitteissa, seuraa hankintasopimuksen täytäntöönpanoa ja hallinnoi sopimuksia;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 artikla – 1 alakohta – d alakohta
(d)  se valitsee esi-eksa-luokan supertietokoneiden isäntälaitoksen tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettujen rahoitussääntöjensä mukaisesti;
(d)  se valitsee esi-eksa-luokan supertietokoneiden isäntälaitoksen tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan ja 11 artiklassa tarkoitettujen rahoitussääntöjen mukaisesti;
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 artikla – 1 alakohta – i alakohta
(i)  se antaa pääasiassa avustusten muodossa taloudellista tukea, joka on suunnattu sovelluksiin, tiedotustoimiin, tietoisuuden lisäämistoimiin ja ammatilliseen kehittämiseen henkilöstön houkuttelemiseksi suurteholaskentaan sekä ekosysteemiin liittyvien taitojen ja insinööriosaaminen kasvattamiseksi;
(i)  se antaa pääasiassa avustusten muodossa taloudellista tukea, joka on suunnattu sovelluksiin, tiedotustoimiin, tietoisuuden lisäämistoimiin ja ammatilliseen kehittämiseen ja uudelleenkoulutukseen henkilöstön houkuttelemiseksi suurteholaskentaan, miesten ja naisten tasapainoisen osallistumisen edistämiseksi sekä ekosysteemiin liittyvien taitojen ja insinööriosaamisen kasvattamiseksi;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
Liite – 6 artikla – 5 kohta
(5)  Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan kahden vuoden mittaiseksi kaudeksi. Puheenjohtajan toimikautta voidaan jatkaa kerran hallintoneuvoston päätöksellä.
(5)  Hallintoneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan kahden vuoden mittaiseksi kaudeksi. Puheenjohtajan toimikautta voidaan jatkaa kerran hallintoneuvoston päätöksellä.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
Liite – 8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 1 a alakohta (uusi)
Ehdokasluettelo laaditaan siten, että varmistetaan miesten ja naisten tasapuolinen edustus ja tasapuoliset mahdollisuudet.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
Liite – 10 artikla – 2 kohta
(2)  Tutkimuksen ja innovoinnin neuvoa-antavassa ryhmässä on enintään 12 jäsentä, joista enintään kuusi on yksityisten osakkaiden nimittämiä ja enintään kuusi hallintoneuvoston nimittämiä. Hallintoneuvosto vahvistaa erityiset arviointiperusteet ja menettelyn nimittämiensä jäsenten valintaa varten.
(2)  Tutkimuksen ja innovoinnin neuvoa-antavassa ryhmässä on enintään 20 jäsentä, joista enintään kahdeksan on yksityisten osakkaiden nimittämiä ja enintään 12 hallintoneuvoston nimittämiä. Hallintoneuvosto vahvistaa erityiset arviointiperusteet ja menettelyn nimittämiensä jäsenten valintaa varten.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
Liite – 21 artikla – 1 a kohta (uusi)
Yhteisyrityksen on varmistettava tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
Liite – 23 artikla – 2 kohta
(2)  Yhteisyrityksen hallintoneuvosto antaa sääntöjä osakkaisiinsa, elimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Näiden sääntöjen on sisällettävä määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää hallintoneuvostoon kuuluvien yhteisyrityksen osakkaiden edustajien eturistiriidat.
(2)  Yhteisyrityksen hallintoneuvosto antaa sääntöjä osakkaisiinsa, elimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi unionin parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Näiden sääntöjen on sisällettävä myös määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää hallintoneuvostoon kuuluvien yhteisyrityksen osakkaiden edustajien eturistiriidat.
Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö