Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0003(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0217/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0217/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 03/07/2018 - 11.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0271

Pieņemtie teksti
PDF 212kWORD 74k
Otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs - Strasbūra
Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 3. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0008),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un 188. panta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0037/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0217/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1291/201315 tika izveidota pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”. Tās mērķis ir pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” kombinēt ar privātā sektora līdzekļiem publiskā un privātā sektora partnerībās, lai panāktu lielāku ietekmi izšķirīgās jomās, kur pētniecība un inovācija var veicināt plašāku Eiropas konkurētspējas mērķu sasniegšanu, piesaistīt privātus ieguldījumus un palīdzēt risināt sabiedrības problēmas. Tādu partnerību pamatā jābūt ilgtermiņa saistībām ar visu partneru līdzsvarotu ieguldījumu, un tām jāatbild par savu mērķu sasniegšanu un jāpieskaņojas Savienības pētniecības, izstrādes un inovācijas stratēģiskajiem mērķiem. Partnerību pārvaldībai un darbībai jābūt atklātai, pārredzamai, lietderīgai un efektīvai un jādod iespēja piedalīties plašam ieinteresētu personu lokam, kas darbojas savās specifiskajās jomās.
(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1291/201315 tika izveidota pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”. Tās mērķis ir pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” kombinēt ar privātā sektora līdzekļiem publiskā un privātā sektora partnerībās, lai panāktu lielāku ietekmi izšķirīgās jomās, kur pētniecība un inovācija var veicināt plašāku Eiropas konkurētspējas mērķu sasniegšanu, piesaistīt privātus ieguldījumus un palīdzēt risināt sabiedrības problēmas. Tādu partnerību pamatā jābūt ilgtermiņa saistībām ar visu partneru līdzsvarotu ieguldījumu, un tām jāatbild par savu mērķu sasniegšanu un jāpieskaņojas Savienības pētniecības, izstrādes un inovācijas stratēģiskajiem mērķiem. Partnerību pārvaldībai un darbībai jābūt atklātai, pārredzamai, lietderīgai un efektīvai un jādod iespēja piedalīties plašam ieinteresētu personu lokam, kas darbojas savās specifiskajās jomās, un lēmumu pieņemšanas procesā pienācīgi jāapspriežas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un iedzīvotāju grupām.
__________________
__________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Komisijas 2016. gada 19. aprīļa paziņojumā “Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā”22 aicināts izveidot Eiropas datu infrastruktūru, balstoties uz augstākās klases augstas veiktspējas datošanas jaudām un pilnīgu Eiropas augstas veiktspējas datošanas ekosistēmu, kas spētu attīstīt jaunu Eiropas tehnoloģiju un ieviest eksalīmeņa superdatorus. Šī nozare ir svarīga, taču ieinteresētās personas Savienībā sastopas ar grūtībām, tāpēc Savienībai ir steidzami jārīkojas, savācot vajadzīgos resursus un mobilizējot spējas, kas noslēgtu ķēdi no eksalīmeņa augstas veiktspējas datošanas sistēmu izpētes un izstrādes līdz to sagādei un ekspluatācijai. Tālab Savienības līmenī jāizveido mehānisms, kas apvienotu un koncentrētu atbalsta sniegšanu pasaules līmeņa augstas veiktspējas datošanas infrastruktūras izveidei Eiropā, kā arī dalībvalstu, Savienības un privātā sektora augstas veiktspējas datošanas pētniecībai un inovācijai. Šai infrastruktūrai jānodrošina piekļuve lietotājiem no publiskā sektora, rūpniecības un zinātnes pasaules, ieskaitot zinātnieku grupas, kas piedalās Eiropas atvērtās zinātnes mākonī.
(8)  Komisijas 2016. gada 19. aprīļa paziņojumā “Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā”22 aicināts izveidot Eiropas datu infrastruktūru, balstoties uz augstākās klases augstas veiktspējas datošanas jaudām un pilnīgu Eiropas augstas veiktspējas datošanas ekosistēmu, kas spētu attīstīt jaunu Eiropas tehnoloģiju un ieviest eksalīmeņa superdatorus. Šī nozare ir svarīga, taču ieinteresētās personas Savienībā sastopas ar grūtībām, tāpēc Savienībai ir steidzami jārīkojas, savācot vajadzīgos resursus un mobilizējot spējas, kas noslēgtu ķēdi no eksalīmeņa augstas veiktspējas datošanas sistēmu izpētes un izstrādes līdz to sagādei un ekspluatācijai. Tālab Savienības līmenī jāizveido mehānisms, kas apvienotu un koncentrētu atbalsta sniegšanu pasaules līmeņa augstas veiktspējas datošanas infrastruktūras izveidei Eiropā, kā arī dalībvalstu, Savienības un privātā sektora augstas veiktspējas datošanas pētniecībai un inovācijai. Šai infrastruktūrai jānodrošina piekļuve lietotājiem no publiskā sektora, rūpniecības, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), un zinātnes pasaules, ieskaitot zinātnieku grupas, kas piedalās Eiropas atvērtās zinātnes mākonī.
__________________
__________________
22 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā”, COM(2016)0178.
22 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā”, COM(2016)0178.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
(8a)  Ir ārkārtīgi svarīgi līdz 2022. gadam nodrošināt Savienībai vietu starp labākajām superdatošanas lielvarām pasaulē. Pašlaik Savienība atpaliek augstas veiktspējas datošanas attīstībā, jo netiek pietiekami investēts pilnīgas sistēmas izveidē. Lai šo plaisu novērstu, Savienībai ir jāiegādājas pasaules klases superdatori, jānodrošina piegādes sistēma un jāsniedz pakalpojumi nozarei un MVU simulācijas, vizualizēšanas un prototipu izstrādes vajadzībām, vienlaikus nodrošinot HCP sistēmu saskaņā ar Savienības vērtībām un principiem.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Lai apgādātu Savienību ar datošanas veiktspēju, kas tai vajadzīga, lai pētniecība paliktu pirmajās rindās, jākoordinē dalībvalstu ieguldījumi augstas veiktspējas datošanā un jāpastiprina augstas veiktspējas datošanas tehnoloģijas ienākšana rūpniecībā. Savienībai savas tehnoloģiskās izstrādes efektīvāk jāpārvērš Eiropā iepērkamās augstas veiktspējas datošanas sistēmās, tā izveidojot efektīvu saikni starp tehnoloģiju piegādi, kopizstrādi ar lietotājiem un pasaules klases sistēmu apvienotu iepirkumu.
(10)  Lai apgādātu Savienību ar datošanas veiktspēju, kas tai vajadzīga, lai pētniecība paliktu pirmajās rindās un izmantotu Savienības līmeņa kopīgās rīcības pievienoto vērtību, jākoordinē dalībvalstu ieguldījumi augstas veiktspējas datošanā un jāpastiprina augstas veiktspējas datošanas tehnoloģijas ienākšana rūpniecībā. Savienībai savas tehnoloģiskās izstrādes efektīvāk jāpārvērš Eiropā iepērkamās augstas veiktspējas datošanas sistēmās, tā izveidojot efektīvu saikni starp tehnoloģiju piegādi, kopizstrādi ar lietotājiem un pasaules klases sistēmu apvienotu iepirkumu.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
(10a)  Komisijai un dalībvalstīm ir nepieciešams apsvērt piemērotas pārvaldības un finansēšanas sistēmas, pienācīgi ņemot vērā Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma iniciatīvu un tā ilgtspēju, kā arī vienlīdzīgu konkurences apstākļu nepieciešamību visā Savienībā. Turklāt dalībvalstīm būtu jāapsver finansējuma programmu veidošana tādā veidā, kas pielāgots Komisijas pieejai.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)
(10b)  Eiropas tehnoloģiju platforma un līgumiskā publiskā un privātā partnerība HPC jomā ir ārkārtīgi svarīga, definējot Savienības pētniecības prioritātes, lai izstrādātu Savienības tehnoloģijas visos HPC risinājumu piegādes ķēdes posmos.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
(11a)  Kopuzņēmuma uzdevums ir izveidot un uzturēt Savienībā integrētu pasaules klases augstas veiktspējas datošanas un lielo datu ekosistēmu, kas balstīta uz Savienības vadošo lomu HPC, mākoņdatošanas un lielo datu tehnoloģijās.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Kopuzņēmumam jābūt izveidotam un jāsāk darboties 2019. gadā, lai sasniegtu mērķi pirmseksalīmeņa infrastruktūru Savienībai sagādāt līdz 2020. gadam un eksalīmeņa jaudu sasniegšanai nepieciešamās tehnoloģijas izstrādāt līdz 2022./2023. gadam. Tehnoloģijā jaunas paaudzes izstrādes cikls parasti aizņem 4–5 gadus, tāpēc šā mērķa sasniegšanai vajadzīgajām darbībām jāsākas tagad, lai nezustu spēja konkurēt pasaules tirgū.
(12)  Kopuzņēmumam jābūt izveidotam un jāsāk darboties 2019. gadā, lai sasniegtu mērķi pirmseksalīmeņa infrastruktūru Savienībai sagādāt līdz 2020. gadam un, ja iespējams, autonoma eksalīmeņa jaudu sasniegšanai nepieciešamās tehnoloģijas izstrādāt līdz 2022./2023. gadam. Tehnoloģijā jaunas paaudzes izstrādes cikls parasti aizņem 4–5 gadus, tāpēc šā mērķa sasniegšanai vajadzīgajām darbībām jāsākas tagad, lai nezustu spēja konkurēt pasaules tirgū.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
(12a)  Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums būtu jāuzskata par neatņemamu Savienības datu infrastruktūras daļu visā ekosistēmā, un vajadzētu plaši popularizēt tā priekšrocības.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  Komisijai būtu jāmudina vairāk dalībvalstīm pievienoties Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumam un izmantot to kā prioritāru jomu pētniecības un izstrādes programmām atbilstīgi valstu pasākumiem. Komisijai būtu arī jāpopularizē šī iniciatīva visās dalībvalstīs kā daļa no stingras politiskās un ekonomiskās apņemšanās veicināt digitālo inovāciju.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Savienībai, piedalīgajām valstīm un kopuzņēmuma privātā sektora locekļiem katram būtu jāizdara finansiāls ieguldījums kopuzņēmuma administratīvajās izmaksās. Saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam Savienības ieguldījums administratīvajās izmaksās var būt priekšmaksa darbības izdevumu segšanai tikai līdz 2023. gadam, tāpēc no 2024. gada kopuzņēmuma administratīvās izmaksas pilnībā jāsedz piedalīgajām valstīm un kopuzņēmuma privātā sektora locekļiem.
(14)  Savienībai, piedalīgajām valstīm un kopuzņēmuma privātā sektora locekļiem katram būtu jāizdara finansiāls ieguldījums kopuzņēmuma administratīvajās izmaksās. Saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam Savienības ieguldījums administratīvajās izmaksās var būt priekšmaksa darbības izdevumu segšanai tikai līdz 2023. gadam, tāpēc no 2024. gada kopuzņēmuma administratīvās izmaksas pilnībā jāsedz piedalīgajām valstīm un kopuzņēmuma privātā sektora locekļiem, lai ilgtermiņā nodrošinātu kopuzņēmuma ilgtspēju.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
(15a)  Būtu jāizpēta un jāveicina visas potenciālās sinerģijas starp Eiropas HPC un Savienības un valstu pētniecības programmām. Kopuzņēmums būtu jāintegrē ar esošajām vadošajām pētniecības un izstrādes struktūrām, piemēram, Eiropas Tehnoloģiju platformu augstas veiktspējas skaitļošanas vērtības publisko un privāto partnerību un lielo datu tehnoloģiju, lai maksimizētu efektivitāti un veicinātu tā izmantošanu, kā arī lai radītu pamatu plaukstošai uz datiem balstītai ekonomikai.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)
(15b)  Komisijai un dalībvalstīm būtu jāstiprina pašreizējās Eiropas Mākoņdatošanas partnerības darbs, pamatojoties uz spēkā esošajiem PRACE un GEANT pīlāriem, jāizvairās no interešu konflikta un jāatzīst to izšķirīgā papildinošā loma Eiropas augstas veiktspējas datošanas ekosistēmas īstenošanā.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Kopuzņēmumam jārisina skaidri noteikti jautājumi, kas zinātnieku aprindām un Eiropas rūpniecībai visplašākā nozīmē ļautu projektēt, izstrādāt un izmantot pašas novatoriskākās tehnoloģijas augstas veiktspējas datošanā un izveidot visā Savienībā integrētu infrastruktūru ar pasaules klases augstas veiktspējas superdatoru jaudām, ātrdarbīgiem savienojumiem un pirmrindas lietojumiem un datu un programmatūras pakalpojumiem tās zinātniekiem un citiem vadošiem rūpniecības nozares lietotājiem, ieskaitot MVU un publisko sektoru. Kopuzņēmumam jācenšas samazināt HPC vajadzīgo īpašo prasmju trūkumu. Kopuzņēmumam jāieliek pamati pirmās hibrīdās augstas veiktspējas datošanas infrastruktūras izveidei Eiropā, klasisko datošanas arhitektūru apvienojot ar kvantu datošanas ierīcēm, piemēram, izmantojot kvantu datoru par augstas veiktspējas datošanas pavedienu paātrinātāju. Lai ar pasaules klases rezultātiem un to iestrādāšanu konkurētspējīgās sistēmās palīdzētu pētniecības grupām un Eiropas rūpniecības uzņēmumiem saglabāt vadošo pozīciju starptautiskajā vidē, kurā pastāv sīva konkurence, visā Savienībā nodrošinātu Eiropas tehnoloģiju ātru un plašu izmantošanu rūpniecībā, radot būtisku pārnesi sabiedrībai, kopā uzņemtos riskus un sakopotu spēkus, saskaņojot stratēģiju un ieguldījumus kopīgu Eiropas interešu īstenošanai, ir vajadzīgs strukturēts un saskaņots Eiropas līmeņa finansiālais atbalsts. Komisija varētu uz kādas dalībvalsts vai attiecīgu dalībvalstu grupas paziņojuma pamata apsvērt iespēju kopuzņēmuma iniciatīvas kvalificēt kā “svarīgus projektus visas Eiropas interesēs”, ja vien saskaņā ar Kopienas nostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai25 ir izpildīti visi attiecīgie nosacījumi.
(18)  Kopuzņēmumam jārisina skaidri noteikti jautājumi, kas zinātnieku aprindām, kā arī Eiropas rūpniecībai visplašākā nozīmē ļautu projektēt, izstrādāt un izmantot pašas novatoriskākās tehnoloģijas augstas veiktspējas datošanā un izveidot visā Savienībā integrētu infrastruktūru ar pasaules klases augstas veiktspējas superdatoru jaudām, ātrdarbīgiem savienojumiem un pirmrindas lietojumiem un datu un programmatūras pakalpojumiem tās zinātniekiem un citiem vadošiem rūpniecības nozares lietotājiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, MVU, jaunuzņēmumiem un publiskajam sektoram. Kopuzņēmumam jācenšas samazināt HPC vajadzīgo īpašo prasmju trūkumu, veicinot kvalifikācijas iegūšanu un ar HPC saistītas profesionālās izaugsmes iespējas un piedāvājot īpašas programmas, lai sekmētu vīriešu un sieviešu pārstāvības līdzsvaru HPC karjeras virzībā. Kopuzņēmumam jāieliek pamati pirmās hibrīdās augstas veiktspējas datošanas infrastruktūras izveidei Eiropā, klasisko datošanas arhitektūru apvienojot ar kvantu datošanas ierīcēm, piemēram, izmantojot kvantu datoru par augstas veiktspējas datošanas pavedienu paātrinātāju. Lai ar pasaules klases rezultātiem un to iestrādāšanu konkurētspējīgās sistēmās palīdzētu pētniecības grupām un Eiropas rūpniecības uzņēmumiem saglabāt vadošo pozīciju starptautiskajā vidē, kurā pastāv sīva konkurence, visā Savienībā nodrošinātu Eiropas tehnoloģiju ātru un plašu izmantošanu rūpniecībā, radot būtisku labvēlīgu pārnesi sabiedrībai, kopā uzņemtos riskus un sakopotu spēkus, saskaņojot stratēģiju un ieguldījumus kopīgu Eiropas interešu īstenošanai, ir vajadzīgs strukturēts un saskaņots Eiropas līmeņa finansiālais atbalsts. Komisija varētu uz kādas dalībvalsts vai attiecīgu dalībvalstu grupas paziņojuma pamata apsvērt iespēju kopuzņēmuma iniciatīvas kvalificēt kā “svarīgus projektus visas Eiropas interesēs”, ja vien saskaņā ar Kopienas nostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai25 ir izpildīti visi attiecīgie nosacījumi.
__________________
__________________
25 Komisijas paziņojums “Kritēriji, pēc kuriem analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts atbalstam ar mērķi sekmēt svarīgu projektu īstenošanu visas Eiropas interesēs” (OV C 188, 20.6.2014., 4. lpp.).
25 Komisijas paziņojums “Kritēriji, pēc kuriem analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts atbalstam ar mērķi sekmēt svarīgu projektu īstenošanu visas Eiropas interesēs” (OV C 188, 20.6.2014., 4. lpp.).
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)
(18a)  Kopuzņēmumam vajadzētu veicināt un nodrošināt Savienības zinātniekiem, rūpniecībai un publiskajam sektoram piekļuvi pasaules klases superdatoriem un saistītajiem pakalpojumiem, sniedzot tiem instrumentus, kas ļauj saglabāt vadošu pozīciju zinātnes un rūpniecības konkurencē, uzturot un atbalstot integrētas zinātnisko datu infrastruktūras un augstas veiktspējas datošanu.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)
(18b)  Kopuzņēmumam vajadzētu būt atvērtam visām dalībvalstīm un jāmudina tās pievienoties kopuzņēmumam un izmantot to kā prioritāru jomu pētniecības un izstrādes programmām atbilstīgi valstu pasākumiem. Kopuzņēmumam būtu jāpopularizē superdatora darbība kā daļa no spēcīgas politiskās un ekonomiskās apņemšanās veicināt digitālo inovāciju.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
18.c apsvērums (jauns)
(18c)  Lai veidotu vajadzīgās spējas dalībvalstīs un nodrošinātu visu dalībvalstu piedalīšanos, katrā dalībvalstī vajadzētu izveidot vienu HPC kompetences centru (Centrs), kas ir saistīts ar valsts superdatošanas centru. Šo centru uzdevums būtu veicināt un sekmēt piekļuvi HPC ekosistēmai, sākot no piekļuves superdatoriem līdz piekļuvei lietotnēm un pakalpojumiem. Tiem arī vajadzētu nodrošināt HPC lietotājiem mācību un apmācības kursus HPC prasmju pilnveidei, kā arī veicināt izpratnes palielināšanu un mācību un informēšanas pasākumus saistībā ar HPC priekšrocībām, jo īpaši MVU, un sākt sadarbības tīklu veidošanas pasākumus ar ieinteresētajām personām un citiem kompetences centriem, lai veicinātu plašāku inovāciju, kas ļauj izmantot HPC vēl vairāk.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
18.d apsvērums (jauns)
(18d)  Svarīgi nodrošināt plašu līdzdalību visā Savienībā un taisnīgu un pamatotu piekļuvi dalībniekiem no trešām valstīm, lai pilnībā izmantotu Savienības superdatora iespējas sniegt devumu Savienības zinātnes izcilībā un reģionālās konkurētspējas palielināšanā.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
18.e apsvērums (jauns)
(18e)  Lai gan piekļuves laiks superdatoriem ir proporcionāls finanšu iemaksām, Savienībā būtu jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi visām dalībvalstīm, zinātniekiem un nozarēm.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
18.f apsvērums (jauns)
(18f)  Savienības piekļuves laiks būtu jāpiešķir saskaņā ar uzaicinājumiem uz konkursu, pamatojoties uz izcilību un neatkarīgi no pieteikuma iesniedzēja Savienības pilsonības. Turklāt piedalīgās dalībvalstis var arī darīt pieejamu savu piekļuves laiku citiem Savienības zinātniekiem, rūpniecībai vai pētniekiem.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)
(20a)  Kopuzņēmuma iegādātie un atbalstītie superdatori būtu jāizstrādā un jāizraugās tā, lai tos padarītu pēc iespējas efektīvākus izmantošanai zinātniskiem mērķiem, kā arī to izmantošanai rūpniecībā. Šajā sakarā Komisijai jāveic pasākumi, lai vēl vairāk uzlabotu efektivitātes un izmaksu lietderības izvērtēšanu, veicot novērtējumus.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
22. apsvērums
(22)  Pirmseksalīmeņa un petalīmeņa superdatori pirmām kārtām jāizmanto publiskā sektora pētniecības un inovācijas vajadzībām, visdažādākajiem lietotājiem no zinātnes pasaules, rūpniecības uzņēmumiem vai publiskā sektora. Jāatļauj kopuzņēmumam veikt ierobežotu saimniecisko darbību privātām vajadzībām. Piekļuve jāpiešķir Savienībā vai “Apvāršņa 2020” asociētā valstī iedibinātiem lietotājiem. Piekļuves tiesībās visiem lietotājiem jābūt līdztiesīgiem, un tās jāpiešķir pārredzami. Valdei jādefinē tiesības piekļūt katra superdatora piekļuves laika Savienības daļai.
(22)  Pirmseksalīmeņa un petalīmeņa superdatori pirmām kārtām jāizmanto publiskā sektora civilās pētniecības un inovācijas vajadzībām, visdažādākajiem lietotājiem no zinātnes pasaules, rūpniecības uzņēmumiem, tostarp MVU, vai publiskā sektora. Jāatļauj kopuzņēmumam veikt ierobežotu saimniecisko darbību privātām vajadzībām. Piekļuve jāpiešķir Savienībā vai “Apvāršņa 2020” asociētā valstī iedibinātiem lietotājiem. Piekļuves tiesībās visiem lietotājiem jābūt līdztiesīgiem, un tās jāpiešķir pārredzami. Valdei jādefinē tiesības piekļūt katra superdatora piekļuves laika Savienības daļai.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)
(28a)  Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesībām, īpašumtiesību nodošanu, licencēšanu un izmantošanu būtu jāpiemēro vismaz Savienības ekonomisko interešu aizsardzības nolūkā.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)
(29a)  Superdatora iegādei nepieciešamajā summā būtu jāietver arī investīcijas datplūsmas un tīkla savienojuma uzlabošanai.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)
(30a)  HPC iniciatīvas pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas Savienībā, ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi, nosakot visiem vienādas prasības.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
30.b apsvērums (jauns)
(30b)  Lai nodrošinātu konsekvenci un novērstu dublēšanos ar citām esošajām iniciatīvām augstas veiktspējas datošanas un lielo datu jomā, jo īpaši ar līgumiskām publiskā un privātā sektora partnerībām augstas veiktspējas datošanas un lielo datu jomā, kas izveidotas 2014. gadā, un PRACE, šīs iniciatīvas būtu jāoptimizē, satvarā laikposmam pēc 2020. gada iekļaujot tās kopuzņēmumā.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
32. apsvērums
(32)  Sniedzot pasākumiem finansiālu atbalstu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas, jāievēro šīs programmas noteikumi.
(32)  Būtu jācenšas panākt administratīvu vienkāršošanu, un būtu jāizvairās no atšķirīgu noteikumu līdzāspastāvēšanas vienā un tajā pašā kopuzņēmumā. Būtu jānosaka vienots noteikumu kopums attiecībā uz visām kopuzņēmuma darbībām, nevis pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un EISI noteikumu līdzāspastāvēšana.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
40. apsvērums
(40)  Visos kopuzņēmuma uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus un uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus jāņem vērā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas ilgums, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus.
(40)  Visos kopuzņēmuma uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus un uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus jāņem vērā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas ilgums, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus. Attiecībā uz laikposmu, uz ko neattiecas pamatprogramma “Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programma, vajadzētu veikt attiecīgus pielāgojumus, ņemot vērā DFS laikposmam pēc 2020. gada, lai turpinātu kopuzņēmuma darbības.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)
(41a)  Augstas veiktspējas datošana ir svarīga mākoņdatošanas attīstībai, un tās potenciālu var pilnībā izmantot tikai tad, ja dati var brīvi plūst visā Savienībā un ir pieejami skaidri noteikumi.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
41.b apsvērums (jauns)
(41b)  Turklāt Savienības datu aizsardzības, privātuma un drošības tiesību akti būtu jāpiemēro visiem superdatoriem, kuri pilnībā vai daļēji pieder kopuzņēmumam, vai visiem superdatoriem, kas nodrošina piekļuves laiku kopuzņēmumam.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
41.c apsvērums (jauns)
(41c)  Kopuzņēmumam būtu jānodrošina, ka augstas veiktspējas datošanas superdatori Savienībā ir pieejami tikai struktūrām, kas ievēro Savienības tiesību aktus par datu aizsardzību, privātumu un drošību.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
41.d apsvērums (jauns)
(41d)  Kopuzņēmumam būtu jāgarantē, ka augstas veiktspējas datošanas superdatori Savienībā ir pieejami tikai struktūrām, kas ir reģistrētas dalībvalstīs vai asociētajās valstīs un kas ievēro Savienības tiesību aktus par datu aizsardzību, privātumu un drošību.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
41.e apsvērums (jauns)
(41e)  Vajadzības gadījumā būtu jāveicina starptautiska sadarbība ar trešām valstīm un starp piedalīgajām valstīm. Piekļuve superdatoriem Savienībā nebūtu jāpiešķir struktūrām, kas reģistrētas trešās valstīs, ja vien šīs valstis nenodrošina līdzvērtīgu piekļuvi saviem superdatoriem. Savienībā esošo superdatoru datu izmantošana būtu jāveicina, vienlaikus nodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību, privātumu un drošību.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7. punkts
(7)  “mitinātājs” ― juridiska persona, kas iedibināta dalībvalstī, kura piedalās kopuzņēmumā, un kam ir aprīkojums pirmseksalīmeņa superdatoru mitināšanai un darbināšanai;
(7)  “mitinātājs” ― juridiska persona, kas iedibināta dalībvalstī, kura piedalās kopuzņēmumā, un kam ir aprīkojums petalīmeņa vai pirmseksalīmeņa superdatoru mitināšanai un darbināšanai;
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  nodrošināt zinātnei, rūpniecībai un Savienības vai kādas “Apvāršņa 2020” asociētās valsts publiskajam sektoram jaunāko augstas veiktspējas datošanas un datu infrastruktūru un visdažādākajās jomās atbalstīt tās tehnoloģiju un lietojumu attīstību;
(a)  nodrošināt zinātnei un pētniekiem, rūpniecībai, tostarp jaunuzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un MVU, un Savienības vai kādas “Apvāršņa 2020” asociētās valsts publiskajam sektoram jaunāko augstas veiktspējas datošanas un datu infrastruktūru un visdažādākajās jomās primāri civiliem lietojumiem, piemēram, veselības aprūpes, enerģētikas, viedo pilsētu, autonomā transporta un kosmosa jomā, atbalstīt tās tehnoloģiju un lietojumu attīstību;
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  nodrošināt Savienībā satvaru integrētas pasaules klases pirmseksalīmeņa superdatošanas un datu infrastruktūras iegādei;
(b)  nodrošināt Savienībā satvaru integrētas pasaules klases pirmseksalīmeņa superdatošanas un datu infrastruktūras iegādei, tostarp atbalstot petalīmeņa superdatoru iegādi;
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d)  atbalstīt integrētas augstas veiktspējas datošanas ekosistēmas izstrādi Savienībā, aptverot visus zinātnes un rūpniecības vērtības ķēdes posmus, sevišķi aparatūru, programmatūru, lietojumus, pakalpojumus, inženieriju, starpsavienojumus, zinības un prasmes.
(d)  atbalstīt integrētas augstas veiktspējas datošanas ekosistēmas izstrādi Savienībā, aptverot visus zinātnes un rūpniecības vērtības ķēdes posmus, sevišķi aparatūru, programmatūru, lietojumus, pakalpojumus, inženieriju, starpsavienojumus, zinības un prasmes, lai nostiprinātu Savienības kā globāla inovācijas centra nozīmi, veicinot konkurētspēju un uzlabojot pētniecības un izstrādes spēju;
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
(da)  nodrošināt sinerģijas un pievienoto vērtību sadarbībai starp piedalīgajām dalībvalstīm un citiem dalībniekiem;
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)
(db)  sadarboties ar esošām līgumiskām publiskā un privātā sektora partnerībām attiecībā uz augstas veiktspējas datošanu un lielajiem datiem, lai veidotu sinerģijas un integrāciju.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
(d)  izveidot un ekspluatēt vadošas klases integrētu superdatošanas un datu infrastruktūru visā Savienībā kā būtisku elementu zinātniskajā izcilībā, rūpniecības un publiskā sektora digitalizācijā, inovētspējas un spējas konkurēt pasaulē stiprināšanā ekonomikas un nodarbinātības izaugsmei Savienībā;
(d)  izveidot un ekspluatēt vadošas klases integrētu superdatošanas un datu infrastruktūru visā Savienībā, ja šī infrastruktūra ir efektīvi izstrādāta zinātniskiem nolūkiem un ir būtisks elements zinātniskajā izcilībā, rūpniecības un publiskā sektora digitalizācijā, inovētspējas un spējas konkurēt pasaulē stiprināšanā ekonomikas un nodarbinātības izaugsmei Savienībā;
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
(e)  nodrošināt piekļuvi augstas veiktspējas datošanā balstītai infrastruktūrai un pakalpojumiem plašam lietotāju lokam no pētniecības un zinātnes aprindām, kā arī rūpniecības, ieskaitot MVU, un publiskajam sektoram jaunu un topošu datu un intensīvas datošanas lietojumu un pakalpojumu vajadzībām;
(e)  nodrošināt piekļuvi augstas veiktspējas datošanā balstītai infrastruktūrai un pakalpojumiem plašam lietotāju lokam no pētniecības un zinātnes aprindām, kā arī rūpniecības, mikrouzņēmumu, MVU un publiskajam sektoram jaunu un topošu datu un intensīvas datošanas lietojumu un pakalpojumu vajadzībām;
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
(f)  pārvarēt plaisu starp pētniecību un izstrādi un augstas veiktspējas datošanas eksalīmeņa sistēmu īstenojumu, stiprinot ciparu tehnoloģiju piegādes ķēdi Savienībā un ļaujot kopuzņēmumam iegādāties augstākās klases superdatorus;
(f)  pārvarēt plaisu starp pētniecību un izstrādi un augstas veiktspējas datošanas eksalīmeņa sistēmu īstenojumu, stiprinot ciparu tehnoloģiju piegādes ķēdi Savienībā un ļaujot kopuzņēmumam iegādāties pasaules klases superdatorus;
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – h apakšpunkts
(h)  savstarpēji savienot un apvienot reģionu, valstu un Eiropas augstas veiktspējas datošanas superdatorus un citas datošanas sistēmas, datu centrus un ar tiem saistītu programmatūru un lietojumus;
(h)  savstarpēji savienot un apvienot reģionu, valstu un Eiropas augstas veiktspējas datošanas superdatorus un citas datošanas sistēmas, datu centrus un ar tiem saistītu programmatūru un lietojumus, neapdraudot datu aizsardzību un privātumu;
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – i apakšpunkts
(i)  palielināt rūpniecības inovācijas potenciālu, it īpaši MVU, izmantojot modernas augstas veiktspējas datošanas infrastruktūras un pakalpojumus;
(i)  palielināt rūpniecības inovācijas potenciālu, it īpaši mikrouzņēmumiem un MVU, kā arī pētniecības un zinātnes aprindām, izmantojot modernas augstas veiktspējas datošanas infrastruktūras un pakalpojumus, tostarp valsts augstas veiktspējas datošanas un superdatošanas centrus;
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – j apakšpunkts
(j)  uzlabot augstas veiktspējas datošanas izpratni un palīdzēt Savienībā pārvarēt augstas veiktspējas datošanas prasmju trūkumu;
(j)  uzlabot augstas veiktspējas datošanas izpratni un palīdzēt Savienībā pārvarēt augstas veiktspējas datošanas prasmju trūkumu, veicinot kvalifikācijas iegūšanu un vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību augstas veiktspējas datošanas karjerā;
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
(1)  Katra atsevišķa kopuzņēmumam piederoša pirmseksalīmeņa superdatora ekspluatāciju tas uztic mitinātājam, ko izraugās saskaņā ar 3. punktu un 11. pantā minētajiem kopuzņēmuma finansiālajiem noteikumiem.
(1)  Katra atsevišķa kopuzņēmumam piederoša petalīmeņa vai pirmseksalīmeņa superdatora ekspluatāciju tas uztic mitinātājam, kas pārstāv vienu vai vairākas piedalīgās valstis un ko izraugās saskaņā ar 3. punktu un 11. pantā minētajiem kopuzņēmuma finansiālajiem noteikumiem.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
(2)  Pirmseksalīmeņa superdatori ir novietoti piedalīgā valstī, kas ir Savienības dalībvalsts. Dalībvalsts nemitina vairāk par vienu pirmseksalīmeņa superdatoru.
(2)  Petalīmeņa vai pirmseksalīmeņa superdatori ir novietoti piedalīgā valstī, kas ir Savienības dalībvalsts. Dalībvalsts nemitina vairāk par vienu pirmseksalīmeņa superdatoru.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa
(3)  Mitinātāju izraugās Valde, pamatojoties citu starpā uz šādiem kritērijiem:
(3)  Mitinātāju izraugās Valde taisnīgā un pārredzamā procesā, cita starpā pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
(c)  mitinātāja pieredze līdzīgu sistēmu ierīkošanā un ekspluatēšanā;
(c)  mitinātāja pieredze līdzīgu sistēmu ierīkošanā, ekspluatēšanā un uzturēšanā, tostarp attiecībā uz superdatora enerģijas pieprasījumu;
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
(ca)  augsts datu aizsardzības līmenis, privātums un kiberdrošība, tostarp mūsdienīga risku un draudu pārvaldība un noturība pret kiberuzbrukumiem;
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)
(4a)  Pēc mitinātāju atlasīšanas kopuzņēmums nodrošina sinerģijas ar ESI fondiem.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
(2)  Valde nosaka vispārīgos piekļuves nosacījumus un var noteikt īpašus piekļuves nosacījumus atšķirīgiem lietotājiem vai lietojumiem. Pakalpojumu kvalitāte visiem lietotājiem ir vienāda.
(2)  Valde nosaka vispārīgos piekļuves nosacījumus un var noteikt īpašus piekļuves nosacījumus atšķirīgiem lietotājiem vai lietojumiem. Pakalpojumu kvalitāte visiem lietotājiem ir vienāda, bet prioritātes kritērijus var noteikt iepriekš, neapdraudot piekļuvi visiem potenciālajiem lietotājiem un lietotnēm.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts
(3)  Neskarot Savienības noslēgtos starptautiskos nolīgumus, piekļuves laiku piešķir tikai lietotājiem, kuri pastāvīgi dzīvo, ir iedibināti vai ir izvietoti kādā dalībvalstī vai pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” asociētā valstī, ja vien pienācīgi pamatotos gadījumos Valde nenolemj citādi, ņemot vērā Savienības intereses.
(3)  Neskarot Savienības noslēgtos starptautiskos nolīgumus, piekļuves laiku piešķir tikai lietotājiem, kuri pastāvīgi dzīvo, ir iedibināti vai ir izvietoti kādā dalībvalstī vai pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” asociētā valstī, ja vien pienācīgi pamatotos gadījumos Valde nenolemj citādi, un jo īpaši attiecībā uz trešām valstīm, kuras ir parakstījušas starptautiskus nolīgumus par zinātnisko sadarbību un attiecīgā gadījumā, ja tās ir piešķīrušas savstarpēju piekļuvi savam superdatoram, ņemot vērā Savienības intereses.
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa
Katra pirmseksalīmeņa superdatora Savienības piekļuves laika daļa ir tieši proporcionāla Savienības finansiālā ieguldījuma tā iegādes izmaksās daļai pirmseksalīmeņa superdatora iegādes un ekspluatācijas kopējās izmaksās. Valde nosaka tiesības piekļūt piekļuves laika Savienības daļai.
Katra pirmseksalīmeņa superdatora Savienības piekļuves laika daļa ir tieši proporcionāla Savienības finansiālā ieguldījuma tā iegādes izmaksās daļai pirmseksalīmeņa superdatora iegādes un ekspluatācijas kopējās izmaksās. Piekļuve Savienības laika daļai ir paredzēta tikai civiliem nolūkiem. Valde nosaka tiesības piekļūt piekļuves laika Savienības daļai.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)
(2a)  Katras piedalīgās valsts iemaksu piekļuves laika izmaksās dara publiski pieejamu.
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts
(1)  Līdz 2022. gada 30. jūnijam Komisija, neatkarīgiem ekspertiem palīdzot, veic kopuzņēmuma starpposma izvērtēšanu, kur īpaši vērtē piedalīgo valstu, privāto locekļu un to sastāvvienību un ar tiem saistīto subjektu, kā arī citu tiesību subjektu dalību un ieguldījumu darbībās. Komisija par šo novērtējumu sagatavos ziņojumu, kurā būs ietverti Komisijas secinājumi par novērtējumu un novērojumi. Minēto ziņojumu Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.
(1)  Līdz 2022. gada 30. jūnijam Komisija, neatkarīgiem ekspertiem palīdzot, veic kopuzņēmuma starpposma izvērtēšanu, kur īpaši vērtē piedalīgo valstu, privāto locekļu un to sastāvvienību un ar tiem saistīto subjektu un Savienības rūpniecību kopumā, kā arī citu tiesību subjektu dalību un ieguldījumu darbībās. Šajā novērtēšanā arī nosaka citas iespējamās politikas vajadzības, tostarp konkrētu nozaru situācijas novērtējumu saistībā ar to iespējām pilnībā piekļūt un izmantot augstas veiktspējas datošanas sniegtās iespējas. Komisija par šo novērtējumu sagatavos ziņojumu, kurā būs ietverti Komisijas secinājumi par novērtējumu un novērojumi. Minēto ziņojumu Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)
(3a)  novērtējumā vērtē komerciālos pakalpojumus, kā tie minēti 12. pantā, pamatojoties uz faktisko izmantojumu; .
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. pants – 1. daļa – c punkts
(c)  sāk un pārvalda pirmseksalīmeņa superdatoru iegādes procedūru, izvērtē saņemtos piedāvājumus, piešķir finansējumu pieejamo līdzekļu ietvaros, uzrauga līguma īstenošanu un pārvalda līgumus;
(c)  sāk un pārvalda pirmseksalīmeņa superdatoru iegādes procedūru atklātā un pārredzamā veidā, izmantojot neatkarīgos ekspertus, izvērtē saņemtos piedāvājumus, piešķir finansējumu pieejamo līdzekļu ietvaros, uzrauga līguma īstenošanu un pārvalda līgumus;
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. pants – 1. daļa – d punkts
(d)  izvēlas pirmseksalīmeņa superdatoru mitinātāju saskaņā ar finansiālajiem noteikumiem, kas minēti šīs regulas 11. pantā;
(d)  izvēlas pirmseksalīmeņa superdatoru mitinātāju saskaņā ar 6. panta 3. punktu un finansiālajiem noteikumiem, kas minēti šīs regulas 11. pantā;
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. pants – 1. daļa – i punkts
(i)  sniedz finansiālu atbalstu, galvenokārt dotāciju veidā, kas ir vērsts uz lietojumiem, informatīviem pasākumiem, informētības uzlabošanas pasākumiem un profesionālās attīstības pasākumiem, lai piesaistītu cilvēkresursus augstas veiktspējas skaitļošanas nozarei, kā arī uzlabotu prasmes un inženiertehniskās zināšanas par ekosistēmu;
(i)  sniedz finansiālu atbalstu, galvenokārt dotāciju veidā, kas ir vērsts uz lietojumiem, informatīviem pasākumiem, informētības uzlabošanas pasākumiem un profesionālās attīstības un pārorientācijas pasākumiem, lai piesaistītu cilvēkresursus augstas veiktspējas skaitļošanas nozarei, sekmētu vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību, kā arī uzlabotu prasmes un inženiertehniskās zināšanas par ekosistēmu;
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
Pielikums – 6. pants – 5. punkts
(5)  Valde uz diviem gadiem ievēlē priekšsēdētāju. Priekšsēdētāja pilnvaras var pagarināt tikai vienreiz, pēc Valdes lēmuma.
(5)  Valde no savu locekļu vidus uz diviem gadiem ievēlē priekšsēdētāju. Priekšsēdētāja pilnvaras var pagarināt tikai vienreiz, pēc Valdes lēmuma.
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
Pielikums – 8. pants – 1. punkts – 2. daļa – 1.a apakšdaļa (jauna)
Kandidātu sarakstu sagatavo, ņemot vērā vajadzību nodrošināt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību un vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm.
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
Pielikums – 10. pants – 2. punkts
(2)  Pētniecības un inovācijas konsultatīvajā grupā ir ne vairāk kā 12 locekļi, no kuriem ne vairāk kā sešus ieceļ privātā sektora locekļi un ne vairāk kā sešus — Valde. Valde nosaka konkrētus kritērijus un atlases procesa kārtību attiecībā uz locekļiem, kurus tā ieceļ.
(2)  Pētniecības un inovācijas konsultatīvajā grupā ir ne vairāk kā 20 locekļi, no kuriem ne vairāk kā astoņus ieceļ privātā sektora locekļi un ne vairāk kā divpadsmit — Valde. Valde nosaka konkrētus kritērijus un atlases procesa kārtību attiecībā uz locekļiem, kurus tā ieceļ.
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
Pielikums – 21. pants – 1.a daļa (jauna)
Kopuzņēmums nodrošina atbilstību Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību un privātumu.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
Pielikums – 23. pants – 2. punkts
(2)  Kopuzņēmuma Valde nosaka kārtību, kā tiek novērsti un pārvaldīti tās locekļu, struktūru un personāla interešu konflikti. Šajā kārtībā paredz noteikumus, kuru mērķis ir izvairīties no to kopuzņēmuma locekļu pārstāvju interešu konflikta, kuri darbojas Valdē.
(2)  Kopuzņēmuma Valde nosaka kārtību, kā saskaņā ar Savienības paraugpraksi tiek novērsti un pārvaldīti tās locekļu, struktūru un personāla interešu konflikti. Šajā kārtībā paredz arī noteikumus, kuru mērķis ir izvairīties no to kopuzņēmuma locekļu pārstāvju interešu konflikta, kuri darbojas Valdē.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika