Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0003(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0217/2018

Ingediende teksten :

A8-0217/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/07/2018 - 11.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0271

Aangenomen teksten
PDF 204kWORD 74k
Dinsdag 3 juli 2018 - Straatsburg
Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2018 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0008),

–  gezien artikel 187 en artikel 188, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0037/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8‑0217/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, zoals geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  Bij Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad15 is Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020), vastgesteld (hierna "Horizon 2020" genoemd). Het kaderprogramma beoogt een groter effect met betrekking tot onderzoek en innovatie te bewerkstelligen door financiering uit hoofde van Horizon 2020 en uit de private sector te combineren in publiek-private partnerschappen voor kerngebieden waar onderzoek en innovatie een bijdrage kunnen leveren aan de bredere concurrentiedoelstellingen van de Unie, het aantrekken van particuliere investeringen en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze partnerschappen dienen gebaseerd te zijn op een langetermijnbetrokkenheid, waarbij sprake is van een evenwichtige bijdrage door alle partners; ze moeten worden afgerekend op het behalen van hun doelstellingen en moeten worden afgestemd op de strategische doelstellingen van de Unie op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het bestuur en de werking van deze partnerschappen moet open, transparant, doeltreffend en efficiënt verlopen en moet een breed scala aan belanghebbenden de mogelijkheid bieden om op hun specifiek actieterrein deel te nemen.
(2)  Bij Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad15 is Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014‑2020), vastgesteld (hierna "Horizon 2020" genoemd). Het kaderprogramma beoogt een groter effect met betrekking tot onderzoek en innovatie te bewerkstelligen door financiering uit hoofde van Horizon 2020 en uit de private sector te combineren in publiek-private partnerschappen voor kerngebieden waar onderzoek en innovatie een bijdrage kunnen leveren aan de bredere concurrentiedoelstellingen van de Unie, het aantrekken van particuliere investeringen en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze partnerschappen dienen gebaseerd te zijn op een langetermijnbetrokkenheid, waarbij sprake is van een evenwichtige bijdrage door alle partners; ze moeten worden afgerekend op het behalen van hun doelstellingen en moeten worden afgestemd op de strategische doelstellingen van de Unie op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het bestuur en de werking van deze partnerschappen moet open, transparant, doeltreffend en efficiënt verlopen en moet een breed scala aan belanghebbenden de mogelijkheid bieden om op hun specifiek actieterrein deel te nemen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld en burgergroeperingen passende inspraak bieden in het besluitvormingsproces.
__________________
__________________
15 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020), en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).
15 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 – Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014‑2020), en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  In de mededeling van de Commissie van 19 april 2016 met als titel "Europees cloudinitiatief - Bouwen aan een concurrentiële data- en kenniseconomie in Europa"22 wordt opgeroepen tot de totstandbrenging van Europese data-infrastructuur op basis van high-performance computing-capaciteiten van wereldklasse en de ontwikkeling van een volwaardig Europees high-performance computing-ecosysteem dat in staat is tot het ontwikkelen van nieuwe Europese technologie en het verwezenlijken van exaschaalsupercomputers. Het belang van het desbetreffende gebied en van de uitdagingen waarmee de belanghebbenden in de Unie worden geconfronteerd, vereist dringende maatregelen om de nodige middelen en capaciteiten bijeen te brengen teneinde te waarborgen dat onderzoek en ontwikkeling aansluiten op de levering en exploitatie van de exaschaal high-performance computing-systemen. Er dient daarom een mechanisme te worden opgezet op het niveau van de Unie om te zorgen voor de combinatie en concentratie van ondersteuning voor de totstandbrenging van Europese high-performance computing-infrastructuur van wereldklasse alsmede onderzoek en innovatie betreffende high-performance computingdoor de lidstaten, de Unie en de particuliere sector. Deze infrastructuur moet toegankelijk zijn voor gebruikers uit de overheidssector, het bedrijfsleven en de academische wereld, met inbegrip van de wetenschappelijke gemeenschappen die deel uitmaken van de Europese open wetenschapscloud.
(8)  In de mededeling van de Commissie van 19 april 2016 met als titel "Europees cloudinitiatief – Bouwen aan een concurrentiële data- en kenniseconomie in Europa"22 wordt opgeroepen tot de totstandbrenging van Europese data-infrastructuur op basis van high-performance computing-capaciteiten van wereldklasse en de ontwikkeling van een volwaardig Europees high‑performance computing-ecosysteem dat in staat is tot het ontwikkelen van nieuwe Europese technologie en het verwezenlijken van exaschaalsupercomputers. Het belang van het desbetreffende gebied en van de uitdagingen waarmee de belanghebbenden in de Unie worden geconfronteerd, vereist dringende maatregelen om de nodige middelen en capaciteiten bijeen te brengen teneinde te waarborgen dat onderzoek en ontwikkeling aansluiten op de levering en exploitatie van de exaschaal high‑performance computing-systemen. Er dient daarom een mechanisme te worden opgezet op het niveau van de Unie om te zorgen voor de combinatie en concentratie van ondersteuning voor de totstandbrenging van Europese high-performance computing-infrastructuur van wereldklasse alsmede onderzoek en innovatie betreffende high-performance computing door de lidstaten, de Unie en de particuliere sector. Deze infrastructuur moet toegankelijk zijn voor gebruikers uit de overheidssector, het bedrijfsleven, met inbegrip van het midden- en kleinbedrijf (mkb), en de academische wereld, met inbegrip van de wetenschappelijke gemeenschappen die deel uitmaken van de Europese open wetenschapscloud.
__________________
__________________
22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s "Europees cloudinitiatief – Bouwen aan een concurrentiële data- en kenniseconomie in Europa", COM(2016)0178.
22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Europees cloudinitiatief – Bouwen aan een concurrentiële data- en kenniseconomie in Europa", COM(2016)0178.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)  Het is van het allergrootste belang dat de EU in 2022 tot de wereldtop van supercomputing behoort. De Unie heeft achterstand opgelopen bij de ontwikkeling van high-performance computing ten gevolge van onderinvestering in de totstandbrenging van een volledig systeem. Om deze kloof te dichten moet de Unie supercomputers van wereldklasse verwerven, haar toeleveringssysteem waarborgen en diensten aanbieden aan het bedrijfsleven en het mkb voor simulatie, visualisering en prototypeontwikkeling en tegelijkertijd zorgen voor een HCP-systeem dat in overeenstemming is met de waarden en beginselen van de Unie.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
(10)  Teneinde de Unie te voorzien van de computingprestaties die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het onderzoek dat in de Unie wordt uitgevoerd tot de top behoort, moeten de investeringen van de lidstaten in high-performance computing worden gecoördineerd en moet HPC-technologie in het bedrijfsleven een grotere rol gaan spelen. De Unie moet haar effectiviteit opvoeren wat betreft de omzetting van technologische ontwikkelingen in high-performance computing-systemen die in Europa worden aangeschaft door middel van een doeltreffende koppeling tussen het aanbod van technologie, gezamenlijk ontwerp met gebruikers, en de gezamenlijke aanbesteding van systemen van wereldklasse.
(10)  Teneinde de Unie te voorzien van de computingprestaties die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het onderzoek dat in de Unie wordt uitgevoerd tot de top behoort en de meerwaarde van gezamenlijke maatregelen op Unie-niveau te benutten, moeten de investeringen van de lidstaten in high-performance computing (HPC) worden gecoördineerd en moet HPC-technologie in het bedrijfsleven een grotere rol gaan spelen. De Unie moet haar effectiviteit opvoeren wat betreft de omzetting van technologische ontwikkelingen in high-performance computing-systemen die in Europa worden aangeschaft, door middel van een doeltreffende koppeling tussen het aanbod van technologie, gezamenlijk ontwerp met gebruikers, en de gezamenlijke aanbesteding van systemen van wereldklasse.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)
(10 bis)  De Commissie en de lidstaten moeten passende kaders voor governance en financiering overwegen en daarbij voldoende rekening houden met het initiatief voor een Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC, met de duurzaamheid ervan en met de noodzaak om op het niveau van de Unie een gelijk speelveld te creëren. Bovendien moeten de lidstaten de financieringsprogramma's bekijken op een manier die is afgestemd op de aanpak van de Commissie.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)
(10 ter)  Het Europese technologieplatform en het cPPP met betrekking tot HPC zijn van cruciaal belang om de onderzoeksprioriteiten van de Unie te definiëren voor de ontwikkeling van Unie-technologie in alle segmenten van de HPC-leveringsketen.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)  De gemeenschappelijke onderneming heeft tot doel in de Unie een geïntegreerd HPC- en big data-ecosysteem van wereldklasse op te zetten en in stand te houden gebaseerd op Unie-leiderschap in HPC-, cloud- en big data-technologieën.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
(12)  De gemeenschappelijke onderneming moet worden opgezet en in 2019 operationeel zijn teneinde de doelstelling te verwezenlijken om de Unie tegen 2020 te voorzien van pre-exaschaalinfrastructuur en tegen 2022-2023 de nodige technologieën voor het totstandbrengen van exaschaalcapaciteiten te ontwikkelen. Aangezien de ontwikkelingscyclus van de volgende generatie technologie gewoonlijk vier tot vijf jaar in beslag neemt, moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie op de wereldwijde markt te behouden en deze doelstelling te verwezenlijken.
(12)  De gemeenschappelijke onderneming moet worden opgezet en operationeel zijn in 2019 teneinde de doelstelling te verwezenlijken om de Unie tegen 2020 te voorzien van pre-exaschaalinfrastructuur en tegen 2022‑2023 de nodige technologieën voor het totstandbrengen van, indien mogelijk, autonome exaschaalcapaciteiten te ontwikkelen. Aangezien de ontwikkelingscyclus van de volgende generatie technologie gewoonlijk vier tot vijf jaar in beslag neemt, moet meteen worden gestart met het nemen van maatregelen ter verwezenlijking van de doelstelling de concurrentiepositie op de wereldwijde markt te behouden.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)
(12 bis)  De Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC moet worden beschouwd als integraal onderdeel van de data-infrastructuur van de Unie met betrekking tot het volledige ecosysteem en de voordelen ervan moeten op brede schaal worden gepromoot.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)
(13 bis)  De Commissie moet meer lidstaten aanmoedigen om zich bij de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC aan te sluiten en haar als prioritair gebied voor onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's te gebruiken, in overeenstemming met de nationale activiteiten. De Commissie moet het initiatief ook in alle lidstaten promoten als onderdeel van een sterke politieke en economische inzet voor digitale innovatie.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
(14)  De Unie, de deelnemende staten en de particuliere leden van de gemeenschappelijke onderneming dienen elk een financiële bijdrage aan de administratieve kosten van de gemeenschappelijke onderneming te leveren. Aangezien een bijdrage aan de administratieve kosten door de Unie in het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 slechts tot 2023 kan worden doorgeschoven om de lopende kosten te dekken, moeten de deelnemende staten en de particuliere leden van de gemeenschappelijke onderneming de administratieve kosten van de gemeenschappelijke onderneming vanaf 2024 volledig voor hun rekening nemen.
(14)  De Unie, de deelnemende staten en de particuliere leden van de gemeenschappelijke onderneming dienen elk een financiële bijdrage aan de administratieve kosten van de gemeenschappelijke onderneming te leveren. Aangezien een bijdrage aan de administratieve kosten door de Unie in het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 slechts tot 2023 kan worden doorgeschoven om de lopende kosten te dekken, moeten de deelnemende staten en de particuliere leden van de gemeenschappelijke onderneming de administratieve kosten van de gemeenschappelijke onderneming vanaf 2024 volledig voor hun rekening nemen om het voortbestaan op lange termijn van de gemeenschappelijke onderneming te waarborgen.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
(15 bis)  Alle mogelijke synergieën tussen EuroHPC en EU- en nationale onderzoeksprogramma's moeten worden onderzocht en bevorderd. De gemeenschappelijke onderneming moet integreren in bestaande leidende onderzoeks- en ontwikkelingsstructuren, zoals het European Technology Platform for High Performance Computing Value PPP and big data, om de efficiëntie ervan te maximaliseren en het gebruik ervan te vergemakkelijken en de basis te leggen voor een bloeiende gegevensgestuurde economie.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)
(15 ter)  De Commissie en de lidstaten moeten de bestaande activiteiten van het Europees cloudpartnerschap op basis van de bestaande pijlers van PRACE en GEANT versterken, belangenverstrengeling vermijden, en erkennen dat hun complementaire rollen van cruciaal belang zijn om een EuroHPC-ecosysteem tot stand te brengen.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
(18)  De gemeenschappelijke onderneming moet zijn gericht op duidelijk gedefinieerde onderwerpen en de academische wereld en het Europese bedrijfsleven in het algemeen in staat stellen de meest innovatieve technologieën op het gebied van high-performance computing te ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken, en in de hele Unie te zorgen voor geïntegreerde infrastructuur met high-performance computing-capaciteiten van wereldklasse, snelle connectiviteit en leidende toepassingen en data- en softwarediensten ten behoeve van wetenschappers en andere leidende gebruikers uit het bedrijfsleven, met inbegrip van het mkb, en de overheidssector. Met de gemeenschappelijke onderneming moet het gebrek aan HPC-gerelateerde vaardigheden worden aangepakt. De gemeenschappelijke onderneming moet de weg effenen voor de opbouw van de eerste hybride high-performance computing-infrastructuur in Europe, waarbij klassieke computingarchitectuur en quantumcomputingtoestellen worden geïntegreerd en bijvoorbeeld de quantumcomputer als accelerator voor HPC-threads wordt benut. Gestructureerde en gecoördineerde financiële steun op Europees niveau is noodzakelijk om in een uiterst competitieve internationale context de technologische koppositie van onderzoeksteams en Europese industrieën te behouden door resultaten van wereldklasse te behalen en deze te integreren in concurrerende systemen, in de hele Unie een snel en breed industrieel rendement uit Europese technologie te halen en daardoor belangrijke spill-overeffecten voor de samenleving te creëren, risico’s te delen en krachten te bundelen door strategieën en investeringen op het gemeenschappelijke Europese belang te richten. Als een lidstaat of groep van lidstaten daartoe een aanvraag doet, kan de Commissie overwegen de initiatieven van de gemeenschappelijke onderneming als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang aan te merken, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, in overeenstemming met de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie25.
(18)  De gemeenschappelijke onderneming moet zijn gericht op duidelijk gedefinieerde onderwerpen, en niet alleen de academische wereld maar ook het Europese bedrijfsleven in het algemeen in staat stellen de meest innovatieve technologieën op het gebied van high-performance computing te ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken, alsook in de hele Unie te zorgen voor geïntegreerde infrastructuur met high-performance computing-capaciteiten van wereldklasse, snelle connectiviteit en leidende toepassingen en data- en softwarediensten ten behoeve van wetenschappers en andere leidende gebruikers uit het bedrijfsleven, in het bijzonder micro-ondernemingen, het mkb en start‑ups, en de overheidssector. Met de gemeenschappelijke onderneming moet het gebrek aan HPC-gerelateerde vaardigheden worden aangepakt. Hiertoe moeten scholing en HPC-gerelateerde loopbaankeuzes worden aangemoedigd en speciale programma's worden aangeboden om tot een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in HPC-loopbanen te komen. De gemeenschappelijke onderneming moet de weg effenen voor de opbouw van de eerste hybride high-performance computing-infrastructuur in Europe, waarbij klassieke computingarchitectuur en quantumcomputingtoestellen worden geïntegreerd en bijvoorbeeld de quantumcomputer als accelerator voor HPC-threads wordt benut. Gestructureerde en gecoördineerde financiële steun op Europees niveau is noodzakelijk om in een uiterst competitieve internationale context de technologische koppositie van onderzoeksteams en Europese industrieën te behouden door resultaten van wereldklasse te behalen en deze te integreren in concurrerende systemen, in de hele Unie een snel en breed industrieel rendement uit Europese technologie te halen en daardoor belangrijke gunstige spill‑overeffecten voor de samenleving te creëren, risico's te delen en krachten te bundelen door strategieën en investeringen op het gemeenschappelijke Europese belang te richten. Als een lidstaat of groep van lidstaten daartoe een aanvraag doet, kan de Commissie overwegen de initiatieven van de gemeenschappelijke onderneming als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang aan te merken, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, in overeenstemming met de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie25.
__________________
__________________
25 Mededeling van de Commissie "Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid met de interne markt van staatssteun ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang" (PB C 188 van 20.6.2014, blz. 4).
25 Mededeling van de Commissie "Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid met de interne markt van staatssteun ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang" (PB C 188 van 20.6.2014, blz. 4).
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
(18 bis)  De gemeenschappelijke onderneming moet wetenschappers, het bedrijfsleven en de overheidssector in de Unie toegang bieden tot supercomputers en aanverwante diensten van wereldklasse, zodat zij over de nodige instrumenten beschikken om een vooraanstaande rol te blijven spelen op het gebied van wetenschap en industriële concurrentie, teneinde geïntegreerde infrastructuren voor wetenschappelijke gegevens en high‑performance computing in stand te houden en te ondersteunen.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)
(18 ter)  De gemeenschappelijke onderneming moet openstaan voor deelname van alle lidstaten, die worden aangemoedigd zich aan te sluiten en haar als prioritair gebied voor onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's te gebruiken, in overeenstemming met de nationale activiteiten. De gemeenschappelijke onderneming moet de activiteiten van de supercomputer promoten als onderdeel van een sterke politieke en economische inzet voor digitale innovatie.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quater (nieuw)
(18 quater)  Om de nodige capaciteit op te bouwen en te zorgen voor deelname van alle lidstaten, moet per lidstaat een HPC-kenniscentrum (Centrum) verbonden aan het nationale supercomputingcentrum worden opgericht. De centra moeten de toegang tot het HPC-ecosysteem bevorderen en stimuleren, van toegang tot de supercomputers tot toegang tot toepassingen en diensten. Zij moeten HPC-gebruikers ook onderwijs en opleiding aanbieden om hun HPC-vaardigheden te ontwikkelen, bewustmakings-, opleidings- en stimuleringsactiviteiten met betrekking tot de voordelen van High Performance Computing voor met name het mkb bevorderen en netwerkactiviteiten opzetten met belanghebbenden en andere centra om tot nog meer innovaties aan te zetten, waardoor High Performance Computing nog meer kan worden toegepast.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quinquies (nieuw)
(18 quinquies)  Brede participatie uit de hele Unie en eerlijke en redelijke toegang voor spelers van derde landen zijn belangrijk om het potentieel van een Unie-supercomputer die kan helpen om de wetenschap en het regionale concurrentievermogen in de Unie op een hoogstaand niveau te brengen, ten volle te kunnen benutten.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 sexies (nieuw)
(18 sexies)  Hoewel de toegangstijd tot de supercomputers in verhouding staat tot de financiële bijdrage, moet er gezorgd worden voor een speelveld voor alle lidstaten, wetenschappers en industrieën in de Unie.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 septies (nieuw)
(18 septies)  De toegangstijd van de Unie moet worden toegewezen via concurrerende oproepen op basis van excellentie, onafhankelijk van de Unie-nationaliteit van de indiener. Daarnaast moeten deelnemende lidstaten ook de mogelijkheid hebben hun toegangstijd ter beschikking te stellen van andere wetenschappers, het bedrijfsleven of onderzoekers uit de Unie.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)
(20 bis)  De door de gemeenschappelijke onderneming verworven en ondersteunde supercomputers moeten zo zijn ontwikkeld en geselecteerd dat zij voor wetenschappelijke doeleinden en voor gebruik door het bedrijfsleven maximale efficiëntie bieden. Om die reden moet de Commissie stappen ondernemen om efficiëntie en kostenefficiëntie in haar evaluaties nog beter te kunnen beoordelen.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 22
(22)  De pre-exaschaal- en petaschaalsupercomputers moeten hoofdzakelijk voor openbare onderzoeks- en innovatiedoeleinden worden gebruikt door eender welke gebruiker uit de academische wereld, het bedrijfsleven of de overheidssector. De gemeenschappelijke onderneming moet toestemming krijgen om een aantal beperkte economische activiteiten voor particuliere doeleinden uit te voeren. Gebruikers die zijn gevestigd in de Unie of in een met Horizon 2020 geassocieerd land, moeten toegang krijgen. De toegangsrechten moeten voor alle gebruikers billijk zijn en op transparante wijze worden toegewezen. De raad van bestuur moeten voor elke supercomputer de toegangsrechten vaststellen voor het aandeel van de Unie in de toegangstijd.
(22)  De pre-exaschaal- en petaschaalsupercomputers moeten hoofdzakelijk voor openbare civiele onderzoeks- en innovatiedoeleinden worden gebruikt door eender welke gebruiker uit de academische wereld, het bedrijfsleven, met inbegrip van het mkb, of de overheidssector. De gemeenschappelijke onderneming moet toestemming krijgen om een aantal beperkte economische activiteiten voor particuliere doeleinden uit te voeren. Gebruikers die zijn gevestigd in de Unie of in een met Horizon 2020 geassocieerd land, moeten toegang krijgen. De toegangsrechten moeten voor alle gebruikers billijk zijn en op transparante wijze worden toegewezen. De raad van bestuur moet voor elke supercomputer de toegangsrechten vaststellen voor het aandeel van de Unie in de toegangstijd.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)
(28 bis)  De voorschriften van Horizon 2020 inzake intellectuele-eigendomsrechten, eigendomsoverdracht van intellectuele-eigendomsrechten, licentieverlening en exploitatie moeten ten minste van toepassing zijn om de economische belangen van de Unie te beschermen.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)
(29 bis)  Het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van de supercomputer moet ook de investering in een verbeterde gegevensstroom en een verbeterde verbinding met het netwerk dekken.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)
(30 bis)  Voor alle HPC-aanbieders die in de Unie actief zijn, moeten dezelfde concurrentievoorwaarden en regels gelden.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 ter (nieuw)
(30 ter)  Om te zorgen voor consistentie en om overlapping met andere bestaande initiatieven op het gebied van high-performance computing en big data te vermijden, met name met de contractuele publiek-private partnerschappen op het gebied van high‑performance computing en big data die zijn gesloten in 2014 en PRACE, moeten die initiatieven worden gestroomlijnd door ze op te nemen in de gemeenschappelijke onderneming voor de periode na 2020.
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
(32)  Bij de verstrekking van financiële steun aan activiteiten van het programma Connecting Europe Facility moet worden voldaan aan de regels van dit programma.
(32)  Er moet worden gestreefd naar administratieve vereenvoudiging en vermeden moet worden dat er binnen de gemeenschappelijke onderneming verschillende regels worden gehanteerd. Er moet één stel regels worden gehanteerd voor alle activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming, in plaats van dat er regels van Horizon 2020 en CEF-regels naast elkaar bestaan.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 40
(40)  Alle oproepen tot het indienen van voorstellen door de gemeenschappelijke onderneming moeten de looptijd van het kaderprogramma Horizon 2020 en het programma Connecting Europe Facility, in voorkomend geval, in acht nemen, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen.
(40)  Alle oproepen tot het indienen van voorstellen en tot inschrijving die worden gedaan door de gemeenschappelijke onderneming, moeten de looptijd van het kaderprogramma Horizon 2020 en het programma Connecting Europe Facility, in voorkomend geval, in acht nemen, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen. Voor de periode die niet door het kaderprogramma Horizon 2020 en het programma Connecting Europe Facility wordt gedekt, moeten passende aanpassingen worden doorgevoerd die rekening houden met het Meerjarig Financieel Kader voor de periode na 2020, zodat de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming kunnen worden voortgezet.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)
(41 bis)  High-performance computing is belangrijk voor de ontwikkeling van cloudcomputing en kan alleen ten volle worden benut wanneer gegevens op basis van duidelijke regels vrij kunnen bewegen binnen de Unie.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 ter (nieuw)
(41 ter)  Daarnaast moet de Unie-wetgeving inzake gegevensbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en veiligheid van toepassing zijn op alle supercomputers die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de gemeenschappelijke onderneming, of op alle supercomputers die toegangstijd ter beschikking stellen aan de gemeenschappelijke onderneming.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 quater (nieuw)
(41 quater)  De gemeenschappelijke onderneming moet garanderen dat de HPC-supercomputers in de Unie uitsluitend toegankelijk zijn voor entiteiten die voldoen aan de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en veiligheid.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 quinquies (nieuw)
(41 quinquies)  De gemeenschappelijke onderneming moet garanderen dat de High‑Performance Computing computers in de Unie uitsluitend toegankelijk zijn voor entiteiten die gevestigd zijn in de lidstaten of in geassocieerde landen die voldoen aan de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en veiligheid.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 sexies (nieuw)
(41 sexies)  Waar passend, moet internationale samenwerking met derde landen en tussen de deelnemende staten worden aangemoedigd. Toegang tot supercomputers in de Unie mag niet worden verleend aan entiteiten die gevestigd zijn in derde landen, tenzij die landen wederzijdse toegang tot hun supercomputers verlenen. Gebruik van de gegevens van supercomputers in de Unie moet worden aangemoedigd, waarbij ervoor gezorgd moet worden dat wordt voldaan aan de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en veiligheid.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7
(7)  " onderbrengende entiteit": een juridische entiteit, gevestigd in een aan de gemeenschappelijke onderneming deelnemende lidstaat, die voorziet in faciliteiten om een pre-exaschaalsupercomputer in onder te brengen en te exploiteren;
(7)  "onderbrengende entiteit": een juridische entiteit, gevestigd in een aan de gemeenschappelijke onderneming deelnemende lidstaat, die voorziet in faciliteiten om een petaschaal- of pre-exaschaalsupercomputer in onder te brengen en te exploiteren;
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a
(a)  wetenschappers, het bedrijfsleven en de overheidssector uit de Unie of een aan Horizon 2020 geassocieerd land voorzien van de meest recente high-performance computing- en data-infrastructuur alsmede de ontwikkeling van de daaraan gerelateerde technologieën en toepassingen op een breed scala aan gebieden ondersteunen;
(a)  wetenschappers en onderzoekers, het bedrijfsleven, met inbegrip van start‑ups, micro-ondernemingen en het mkb, en de overheidssector uit de Unie of een aan Horizon 2020 geassocieerd land voorzien van de meest recente high-performance computing- en data-infrastructuur alsmede de ontwikkeling van de daaraan gerelateerde technologieën en toepassingen op een breed scala aan gebieden ondersteunen, hoofdzakelijk voor civiel gebruik, zoals gezondheidszorg, energie, slimme steden, zelfrijdend vervoer en ruimtevaart;
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b
(b)  voorzien in een kader voor de aankoop van geïntegreerde pre-exaschaal supercomputing- en data-infrastructuur van wereldklasse in de Unie;
(b)  voorzien in een kader voor de aankoop van geïntegreerde pre-exaschaalsupercomputing- en data-infrastructuur van wereldklasse in de Unie, onder andere door de aankoop van petaschaalsupercomputers te steunen;
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d
(d)  ondersteunen van de ontwikkeling van een geïntegreerd ecosysteem inzake high-performance computing in de Unie dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt, met name op het gebied van hardware, software, toepassingen, diensten, engineering, interconnecties, expertise en vaardigheden.
(d)  ondersteunen van de ontwikkeling van een geïntegreerd ecosysteem inzake high-performance computing in de Unie dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt, met name op het gebied van hardware, software, toepassingen, diensten, engineering, interconnecties, expertise en vaardigheden, teneinde de Unie te versterken als mondiaal centrum voor innovatie en zo het concurrentievermogen en de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit te ontwikkelen;
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
(d bis)  synergieën mogelijk maken en de meerwaarde bieden van samenwerking tussen deelnemende lidstaten en andere actoren;
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d ter (nieuw)
(d ter)  een verbinding aangaan met bestaande contractuele publiek-private partnerschappen met betrekking tot high‑performance computing en big data om synergieën en integratie tot stand te brengen.
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d
(d)  opbouwen en exploiteren van een leidende geïntegreerde supercomputing- en data-infrastructuur in de hele Unie Union als essentiële voorwaarde voor wetenschappelijke excellentie, voor de digitalisering van het bedrijfsleven en de overheidssector, en voor het versterken van de capaciteiten inzake innovatie en het wereldwijde concurrentievermogen teneinde bij te dragen aan de groei van de economie en de werkgelegenheid in de Unie;
(d)  opbouwen en exploiteren van een leidende geïntegreerde supercomputing- en data-infrastructuur in de hele Unie, waarbij deze infrastructuur is ontworpen om efficiënt te zijn voor wetenschappelijke doeleinden en een essentiële voorwaarde is voor wetenschappelijke excellentie, voor de digitalisering van het bedrijfsleven en de overheidssector, en voor het versterken van de capaciteiten inzake innovatie en het wereldwijde concurrentievermogen teneinde bij te dragen aan de groei van de economie en de werkgelegenheid in de Unie;
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter e
(e)  toegang tot infrastructuurvoorzieningen en diensten op basis van high-performance computing bieden aan een breed scala aan gebruikers uit de onderzoeks- en wetenschapsgemeenschap, aan het bedrijfsleven, met inbegrip van het mkb, en aan de overheidssector, met het oog op nieuwe en opkomende rekenintensieve toepassingen en diensten;
(e)  toegang tot infrastructuurvoorzieningen en diensten op basis van high‑performance computing bieden aan een breed scala aan gebruikers uit de onderzoeks- en wetenschapsgemeenschap, het bedrijfsleven, met inbegrip van micro‑ondernemingen, het mkb en de overheidssector, met het oog op nieuwe en opkomende gegevens- en rekenintensieve toepassingen en diensten;
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter f
(f)  de kloof dichten tussen onderzoek en ontwikkeling en de levering van exaschaal high-performance computing-systemen teneinde de toeleveringsketen inzake digitale technologie in de Unie te versterken en de aankoop van supercomputers van wereldklasse door de gemeenschappelijke onderneming mogelijk te maken;
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter h
(h)  verbinden en bundelen van regionale, nationale en Europese high-performance computing-supercomputers en andere computingsystemen, datacentra en aanverwante software en toepassingen;
(h)  verbinden en bundelen van regionale, nationale en Europese high‑performance computing-supercomputers en andere computingsystemen, datacentra en aanverwante software en toepassingen zonder de gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het gedrang te brengen;
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter i
(i)  vergroten van het innovatiepotentieel van het bedrijfsleven, en met name van het mkb, door middel van geavanceerde high-performance computing-infrastructuur en -diensten;
(i)  vergroten van het innovatiepotentieel van het bedrijfsleven, en met name van micro-ondernemingen en het mkb, alsook van onderzoeks- en wetenschappelijke gemeenschappen door middel van geavanceerde high‑performance computing-infrastructuur en ‑diensten, inclusief nationale high‑performance computing-/supercomputingcentra;
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter j
(j)  verbeteren van de kennis van high-performance computing en ertoe bijdragen het gebrek aan vaardigheden in verband met high-performance computing in de Unie wordt aangepakt;
(j)  verbeteren van de kennis van high-performance computing en ertoe bijdragen dat het gebrek aan vaardigheden in verband met high-performance computing in de Unie wordt aangepakt, door scholing en een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in HPC-loopbanen te stimuleren;
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
(1)  De gemeenschappelijke onderneming vertrouwt de exploitatie van elke afzonderlijke pre-exaschaalsupercomputer waarvan zij eigenaar is toe aan een onderbrengende entiteit die in overeenstemming met lid 3 en de in artikel 11 bedoelde financiële regels van de gemeenschappelijke onderneming is geselecteerd.
(1)  De gemeenschappelijke onderneming vertrouwt de exploitatie van elke afzonderlijke petaschaal- of pre‑exaschaalsupercomputer waarvan zij eigenaar is toe aan een onderbrengende entiteit die een of meerdere deelnemende staten vertegenwoordigt en in overeenstemming met lid 3 en de in artikel 11 bedoelde financiële regels van de gemeenschappelijke onderneming is geselecteerd.
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
(2)  De pre-exaschaalsupercomputers worden geplaatst in een deelnemende staat die een lidstaat is van de Unie is. In een lidstaat wordt niet meer dan één pre-exaschaalsupercomputer ondergebracht.
(2)  De petaschaal- of pre‑exaschaalsupercomputers worden geplaatst in een deelnemende staat die een lidstaat is van de Unie is. In elke lidstaat wordt niet meer dan één pre-exaschaalsupercomputer ondergebracht.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – inleidende formule
(3)  De onderbrengende entiteit wordt geselecteerd door de raad van bestuur, onder meer op basis van de onderstaande criteria:
(3)  De onderbrengende entiteit wordt in een eerlijk en transparant proces geselecteerd door de raad van bestuur, onder meer op basis van de onderstaande criteria:
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter c
(c)  ervaring waarover de onderbrengende entiteit beschikt met betrekking tot het installeren en exploiteren van soortgelijke systemen;
(c)  ervaring waarover de onderbrengende entiteit beschikt met betrekking tot het installeren, exploiteren en onderhouden van soortgelijke systemen, met inbegrip van de energiebehoeften van de supercomputer;
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  een hoog niveau van gegevensbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en cyberbeveiliging, met inbegrip van geavanceerd beheer van risico's en bedreigingen en bestendigheid tegen cyberaanvallen;
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
(4 bis)  Zodra de onderbrengende entiteiten geselecteerd zijn, zorgt de gemeenschappelijke onderneming voor synergieën met de ESIF's.
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
(2)  De raad van bestuur stelt de algemene toegangsvoorwaarden vast en kan specifieke toegangsvoorwaarden vaststellen voor verschillende soorten gebruikers of toepassingen. De kwaliteit van de dienstverlening is gelijk voor alle gebruikers.
(2)  De raad van bestuur stelt de algemene toegangsvoorwaarden vast en kan specifieke toegangsvoorwaarden vaststellen voor verschillende soorten gebruikers of toepassingen. De kwaliteit van de dienstverlening is gelijk voor alle gebruikers, maar er kunnen vooraf prioriteitscriteria worden vastgesteld zonder de toegang voor alle potentiële gebruikers en toepassingen in het gedrang te brengen.
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
(3)  Zonder afbreuk te doen aan door de Unie gesloten internationale overeenkomsten, wordt toegangstijd uitsluitend toegewezen aan gebruikers die in een lidstaat of een met Horizon 2020 geassocieerd land verblijven, daar zijn gevestigd of zich daar bevinden, tenzij de raad van bestuur daar in met redenen omklede gevallen anders over beslist, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de Unie.
(3)  Zonder afbreuk te doen aan door de Unie gesloten internationale overeenkomsten, wordt toegangstijd uitsluitend toegewezen aan gebruikers die in een lidstaat of een met Horizon 2020 geassocieerd land verblijven, daar zijn gevestigd of zich daar bevinden, tenzij de raad van bestuur daar anders over beslist in met redenen omklede gevallen, en met name gevallen van derde landen die internationale overeenkomsten inzake wetenschappelijke samenwerking hebben ondertekend en als zij, in voorkomend geval, wederzijdse toegang tot hun supercomputer hebben verleend, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de Unie.
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1
Het aandeel van de toegangstijd van de Unie tot elke pre-exaschaalsupercomputer is evenredig aan de financiële bijdrage van de Unie aan de verwervingskosten ervan in verhouding tot de totale kosten van de verwerving en exploitatie van de pre-exaschaalsupercomputer. De raad van bestuur moeten stelt de toegangsrechten vast voor het aandeel van de Unie in de toegangstijd.
Het aandeel van de toegangstijd van de Unie tot elke pre-exaschaalsupercomputer is rechtstreeks evenredig aan de financiële bijdrage van de Unie aan de verwervingskosten ervan in verhouding tot de totale kosten van de verwerving en exploitatie van de pre‑exaschaalsupercomputer. Toegang tot het aandeel van de toegangstijd van de Unie is uitsluitend gericht op civiele toepassingen. De raad van bestuur moet de toegangsrechten vaststellen voor het aandeel van de Unie in de toegangstijd.
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)
(2 bis)  De bijdrage van ieder deelnemend land aan de kosten van de toegangstijd wordt openbaar gemaakt.
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
(1)  Voor donderdag 30 juni 2022 voert de Commissie met de hulp van onafhankelijke deskundigen een tussentijdse evaluatie uit van de gemeenschappelijke onderneming , waarbij in het bijzonder wordt beoordeeld in welke mate de deelnemende staten, de particuliere leden en hun samenstellende entiteiten en gelieerde entiteiten, alsmede andere juridische entiteiten, participeren in en bijdragen aan de acties. De Commissie stelt een verslag op van die evaluatie, dat de conclusies van de evaluatie en opmerkingen van de Commissie bevat. De Commissie stuurt dat verslag uiterlijk op 31 december 2022 naar het Europees Parlement en de Raad.
(1)  Uiterlijk op 30 juni 2022 voert de Commissie met de hulp van onafhankelijke deskundigen een tussentijdse evaluatie uit van de gemeenschappelijke onderneming, waarbij in het bijzonder wordt beoordeeld in welke mate de deelnemende staten, de particuliere leden en hun samenstellende entiteiten en gelieerde entiteiten, alsmede het bedrijfsleven in de Unie in het algemeen en andere juridische entiteiten, participeren in en bijdragen aan de acties. De evaluatie moet ook eventuele andere beleidsbehoeften vaststellen en onder andere de toestand van specifieke sectoren beoordelen, wat betreft hun vermogen om volledig toegang te krijgen tot de mogelijkheden die high-performance computing biedt en deze mogelijkheden ten volle te benutten. De Commissie stelt een verslag op van die evaluatie, dat de conclusies van de evaluatie en opmerkingen van de Commissie bevat. De Commissie stuurt dat verslag uiterlijk op 31 december 2022 naar het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)
(3 bis)  De evaluatie dekt de in artikel 12 bedoelde commerciële doeleinden op basis van het daadwerkelijke gebruik.
Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel 1 – alinea 1 – letter c
(c)  de procedure voor de verwerving van de pre-exaschaalsupercomputers opstarten en beheren, de ontvangen offertes beoordelen, middelen toekennen binnen de grenzen van de beschikbare gelden, toezicht houden op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en de overeenkomsten beheren;
(c)  de procedure voor de verwerving van de pre-exaschaalsupercomputers op een open en transparante manier opstarten en beheren door een beroep te doen op onafhankelijke deskundigen, de ontvangen offertes beoordelen, middelen toekennen binnen de grenzen van de beschikbare gelden, toezicht houden op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en de overeenkomsten beheren;
Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel 1 – alinea 1 – letter d
(d)  de onderbrengende entiteit van de pre-exaschaalsupercomputers selecteren overeenkomstig de financiële regels als bedoeld in artikel 11 van deze verordening;
(d)  de onderbrengende entiteit van de pre-exaschaalsupercomputers selecteren overeenkomstig de in artikel 6, lid 3, vastgelegde regels en de financiële regels als bedoeld in artikel 11 van deze verordening;
Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel 1 – alinea 1 – letter i
(i)  financiële bijstand verlenen, hoofdzakelijk in de vorm van subsidies, gericht op toepassingen, voorlichtingsinitiatieven, bewustmakingsacties en beroepsontwikkelingsactiviteiten om personele middelen aan te trekken voor high-performance computing, en de vaardigheden en technische knowhow binnen het ecosysteem te vergroten;
(i)  financiële bijstand verlenen, hoofdzakelijk in de vorm van subsidies, gericht op toepassingen, voorlichtingsinitiatieven, bewustmakingsacties en beroepsontwikkelings- en omscholingsactiviteiten om personele middelen aan te trekken voor high-performance computing, met een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen als streefdoel, en de vaardigheden en technische knowhow binnen het ecosysteem te vergroten;
Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel 6 – lid 5
(5)  De raad van bestuur kiest een voorzitter voor een periode van twee jaar. Het mandaat van de voorzitter kan slechts eenmaal worden verlengd, na een besluit van de raad van bestuur.
(5)  De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter voor een periode van twee jaar. Het mandaat van de voorzitter kan slechts eenmaal worden verlengd, na een besluit van de raad van bestuur.
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – subparagraaf 1 bis (nieuw)
De lijst van kandidaten wordt zo samengesteld dat mannen en vrouwen gelijk zijn vertegenwoordigd en gelijke kansen krijgen.
Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel 10 – lid 2
(2)  De adviesgroep inzake onderzoek en innovatie bestaat uit maximaal twaalf leden, waarvan maximaal zes leden door de particuliere leden en maximaal zes leden door de raad van bestuur worden benoemd. De raad van bestuur stelt de specifieke criteria en het selectieproces vast voor de leden die hij benoemt.
(2)  De adviesgroep inzake onderzoek en innovatie bestaat uit maximaal twintig leden, waarvan maximaal acht leden door de particuliere leden en maximaal twaalf leden door de raad van bestuur worden benoemd. De raad van bestuur stelt de specifieke criteria en het selectieproces vast voor de leden die hij benoemt.
Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel 21 – alinea 1 bis (nieuw)
De gemeenschappelijke onderneming zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel 23 – lid 2
(2)  De raad van bestuur van de gemeenschappelijke onderneming kan regels vaststellen om belangenconflicten met betrekking tot de leden van die onderneming, haar organen en haar personeel te voorkomen en te beheersen. Die regels omvatten bepalingen ter voorkoming van belangenconflicten met betrekking tot de vertegenwoordigers van de leden van de gemeenschappelijke onderneming die zitting hebben in de raad van bestuur.
(2)  De raad van bestuur van de gemeenschappelijke onderneming kan regels vaststellen om belangenconflicten met betrekking tot de leden van die onderneming, haar organen en haar personeel te voorkomen en te beheersen, in overeenstemming met de beste praktijken van de Unie. Die regels omvatten ook bepalingen ter voorkoming van belangenconflicten met betrekking tot de vertegenwoordigers van de leden van de gemeenschappelijke onderneming die zitting hebben in de raad van bestuur.
Laatst bijgewerkt op: 7 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid