Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0003(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0217/2018

Teksty złożone :

A8-0217/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/07/2018 - 11.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0271

Teksty przyjęte
PDF 222kWORD 71k
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg
Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0008),

–  uwzględniając art. 187 i art. 188 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0037/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0217/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/201315 ustanowiono „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020). Jego celem jest zwiększenie wpływu na badania naukowe i innowacje dzięki połączeniu tego programu ze środkami finansowymi sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacje mogą przyczynić się do realizacji ogólniejszych celów Unii w zakresie konkurencyjności, pobudzić inwestycje prywatne oraz ułatwić rozwiązywanie problemów społecznych. Partnerstwa te powinny opierać się na długoterminowym zobowiązaniu, w tym na zrównoważonym wkładzie wszystkich partnerów, być rozliczane z realizacji swoich celów i dostosowane do strategicznych celów Unii w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Zarządzanie tymi partnerstwami i ich funkcjonowanie powinno przebiegać w sposób otwarty, przejrzysty, skuteczny i wydajny, a także powinno stwarzać szanse udziału w partnerstwach wielu różnym stronom aktywnym w specyficznych dla siebie obszarach.
(2)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/201315 ustanowiono „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020). Jego celem jest zwiększenie wpływu na badania naukowe i innowacje dzięki połączeniu tego programu ze środkami finansowymi sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacje mogą przyczynić się do realizacji ogólniejszych celów Unii w zakresie konkurencyjności, pobudzić inwestycje prywatne oraz ułatwić rozwiązywanie problemów społecznych. Partnerstwa te powinny opierać się na długoterminowym zobowiązaniu, w tym na zrównoważonym wkładzie wszystkich partnerów, być rozliczane z realizacji swoich celów i dostosowane do strategicznych celów Unii w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Zarządzanie tymi partnerstwami i ich funkcjonowanie powinno przebiegać w sposób otwarty, przejrzysty, skuteczny i wydajny, a także powinno stwarzać szanse udziału w partnerstwach wielu różnym stronom aktywnym w specyficznych dla siebie obszarach oraz umożliwiać odpowiednie konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i grupami obywateli w ramach procesu podejmowania decyzji.
__________________
__________________
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  W komunikacie Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zatytułowanym „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”22 wezwano do stworzenia europejskiej infrastruktury danych opartej na wysokiej klasy potencjale HPC i rozwijania pełnego europejskiego ekosystemu HPC, umożliwiającego rozwój nowych europejskich technologii i budowę superkomputerów eksaskalowych. Znaczenie tego obszaru i wyzwania, wobec których stają zainteresowane strony w Unii, wymagają pilnego działania w celu zgromadzenia niezbędnych zasobów i potencjału, aby zamknąć łańcuch od badań naukowych i rozwoju po dostarczenie i eksploatację eksaskalowych systemów HPC. Należy zatem stworzyć mechanizm na poziomie unijnym w celu połączenia i skoncentrowania wsparcia dla ustanowienia światowej klasy europejskiej infrastruktury HPC oraz dla badań naukowych i innowacji w dziedzinie obliczeń wielkiej skali prowadzonych przez państwa członkowskie, Unię i sektor prywatny. Infrastruktura ta powinna zapewnić dostęp użytkownikom z sektora publicznego, przemysłowego i akademickiego, w tym społecznościom naukowym wchodzącym w skład europejskiej chmury dla otwartej nauki.
(8)  W komunikacie Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zatytułowanym „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”22 wezwano do stworzenia europejskiej infrastruktury danych opartej na wysokiej klasy potencjale HPC i rozwijania pełnego europejskiego ekosystemu HPC, umożliwiającego rozwój nowych europejskich technologii i budowę superkomputerów eksaskalowych. Znaczenie tego obszaru i wyzwania, wobec których stają zainteresowane strony w Unii, wymagają pilnego działania w celu zgromadzenia niezbędnych zasobów i potencjału, aby zamknąć łańcuch od badań naukowych i rozwoju po dostarczenie i eksploatację eksaskalowych systemów HPC. Należy zatem stworzyć mechanizm na poziomie unijnym w celu połączenia i skoncentrowania wsparcia dla ustanowienia światowej klasy europejskiej infrastruktury HPC oraz dla badań naukowych i innowacji w dziedzinie obliczeń wielkiej skali prowadzonych przez państwa członkowskie, Unię i sektor prywatny. Infrastruktura ta powinna zapewnić dostęp użytkownikom z sektora publicznego, przemysłowego – z uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw – i akademickiego, w tym społecznościom naukowym wchodzącym w skład europejskiej chmury dla otwartej nauki.
__________________
__________________
22 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy, COM(2016)0178
22 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy, COM(2016)0178
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Niezwykle istotne jest, aby do 2022 r. Unia znalazła się wśród wiodących światowych potęg w dziedzinie obliczeń wielkiej skali. Obecnie Unia pozostaje w tyle pod względem rozwoju technologii obliczeń wielkiej skali na skutek niedostatecznych inwestycji w utworzenie kompletnego systemu HPC. Aby nadrobić zaległości, Unia musi nabyć światowej klasy superkomputery, zabezpieczyć system dostaw oraz udostępnić usługi przemysłowi i MŚP na potrzeby symulacji, wizualizacji i tworzenia prototypów przy jednoczesnym dbaniu o to, aby system HCP był zgodny z wartościami i zasadami Unii.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Aby wyposażyć Unię w zdolności obliczeniowe potrzebne do utrzymania czołowej pozycji przez prowadzone w niej badania naukowe, należy koordynować inwestycje państw członkowskich w obszarze obliczeń wielkiej skali i wzmacniać przemysłowe zastosowania technologii HPC. Unia powinna zwiększyć skuteczność przekształcania rozwoju technologii w systemy HPC nabywane w Europie przez ustanowienie skutecznego powiązania między dostawami technologii, współudział użytkowników w projektowaniu oraz wspólne zamówienia światowej klasy systemów.
(10)  Aby wyposażyć Unię w zdolności obliczeniowe potrzebne do utrzymania czołowej pozycji przez prowadzone w niej badania naukowe oraz aby wykorzystać wartość dodaną wspólnych działań na poziomie Unii, należy koordynować inwestycje państw członkowskich w obszarze obliczeń wielkiej skali i wzmacniać przemysłowe zastosowania technologii HPC. Unia powinna zwiększyć skuteczność przekształcania rozwoju technologii w systemy HPC nabywane w Europie przez ustanowienie skutecznego powiązania między dostawami technologii, współudział użytkowników w projektowaniu oraz wspólne zamówienia światowej klasy systemów.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)  Komisja i państwa członkowskie muszą zastanowić się nad odpowiednimi ramami zarządzania i finansowania, należycie uwzględniając inicjatywę EuroHPC i jej zrównoważony charakter, a także równe warunki działania w całej Unii. Ponadto państwa członkowskie powinny rozważyć realizowanie programów finansowania w sposób zintegrowany z podejściem Komisji.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)
(10b)  Europejska platforma technologiczna oraz umowne partnerstwa publiczno-prywatne dotyczące HPC są kluczowe dla określenia priorytetów badawczych Unii w zakresie opracowania unijnej technologii we wszystkich segmentach łańcucha dostaw rozwiązań HPC.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)  Zadaniem wspólnego przedsięwzięcia jest ustanowienie i utrzymanie w Unii światowej klasy zintegrowanego ekosystemu HPC i dużych zbiorów danych w oparciu o wiodącą pozycję Unii w dziedzinie technologii HPC, chmury obliczeniowej i dużych zbiorów danych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Wspólne przedsięwzięcie należy powołać w 2019 r. i w tym samym roku powinno ono zacząć działać, aby osiągnięty został cel polegający na wyposażeniu Unii do 2020 r. w infrastrukturę przedeksaskalową i opracowaniu technologii potrzebnych do uzyskania potencjału eksaskalowego do 2022/2023 r. Z uwagi na to, że cykl opracowania nowej generacji technologii zwykle wynosi 4–5 lat, aby zachować konkurencyjność na światowym rynku, należy już teraz zapoczątkować działania prowadzące do osiągnięcia tego celu.
(12)  Wspólne przedsięwzięcie należy powołać w 2019 r. i w tym samym roku powinno ono zacząć działać, aby osiągnięty został cel polegający na wyposażeniu Unii do 2020 r. w infrastrukturę przedeksaskalową i opracowaniu technologii potrzebnych do uzyskania w miarę możliwości autonomicznego potencjału eksaskalowego do 2022/2023 r. Z uwagi na to, że cykl opracowania nowej generacji technologii zwykle wynosi 4–5 lat, aby zachować konkurencyjność na światowym rynku, należy już teraz zapoczątkować działania prowadzące do osiągnięcia tego celu.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Wspólne przedsięwzięcie EuroHPC należy traktować jako nieodłączną część unijnej infrastruktury danych w całym ekosystemie, a płynące z niej korzyści powinny być szeroko promowane.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)  Komisja powinna zachęcić większą liczbę państw członkowskich do przystąpienia do wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC i wykorzystania tego przedsięwzięcia jako priorytetowego obszaru programów badawczo-rozwojowych w ramach działalności krajowej. Komisja powinna też wspierać tę inicjatywę we wszystkich państwach członkowskich w ramach zdecydowanego zaangażowania politycznego i gospodarczego na rzecz innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Unia, państwa uczestniczące i uczestnicy prywatni wspólnego przedsięwzięcia powinni wnosić wkład finansowy na pokrycie jego kosztów administracyjnych. Ponieważ na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 wkład Unii w koszty administracyjne może stanowić przedpłatę na pokrycie kosztów operacyjnych tylko do 2023 r., państwa uczestniczące i uczestnicy prywatni wspólnego przedsięwzięcia powinny od 2024 r. w pełni pokrywać jego koszty administracyjne.
(14)  Unia, państwa uczestniczące i uczestnicy prywatni wspólnego przedsięwzięcia powinni wnosić wkład finansowy na pokrycie jego kosztów administracyjnych. Ponieważ na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 wkład Unii w koszty administracyjne może stanowić przedpłatę na pokrycie kosztów operacyjnych tylko do 2023 r., państwa uczestniczące i uczestnicy prywatni wspólnego przedsięwzięcia powinny od 2024 r. w pełni pokrywać jego koszty administracyjne, aby zapewnić zrównoważony charakter wspólnego przedsięwzięcia w perspektywie długoterminowej.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  Należy zbadać i upowszechnić wszelkie potencjalne efekty synergii między inicjatywą EuroHPC a unijnymi i krajowymi programami badawczymi. Wspólne przedsięwzięcie należy zintegrować z istniejącymi wiodącymi strukturami badawczymi i rozwojowymi, takimi jak partnerstwo publiczno‑prywatne na rzecz europejskiej platformy technologicznej na potrzeby obliczeń wielkiej skali i duże zbiory danych, aby osiągnąć maksymalną wydajność, ułatwić korzystanie i stworzyć podstawy dobrze prosperującej gospodarki opartej na danych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)
(15b)  Komisja i państwa członkowskie powinny usprawnić obecne prace Europejskiego Partnerstwa na rzecz Chmur Obliczeniowych w oparciu o istniejące filary PRACE i GÉANT, unikać konfliktu interesów oraz uznać istotną uzupełniającą rolę tych filarów w tworzeniu ekosystemu EuroHPC.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Wspólne przedsięwzięcie powinno zajmować się precyzyjnie określonymi zagadnieniami, które umożliwiłyby szeroko rozumianym europejskim środowiskom akademickim i przemysłowym zaprojektowanie, stworzenie i wykorzystanie najbardziej innowacyjnych technologii z obszaru HPC oraz ustanowieni zintegrowanej infrastruktury w obrębie Unii, dysponującej światowej klasy potencjałem w zakresie HPC, szybką łącznością oraz najnowocześniejszymi aplikacjami oraz usługami w zakresie danych i oprogramowania dla naukowców i innych głównych użytkowników z sektorów przemysłowych, w tym MŚP, i sektora publicznego. Wspólne przedsięwzięcie powinno działać na rzecz zmniejszenia niedoboru kwalifikacji związanych z HPC. Wspólne przedsięwzięcie powinno przygotować drogę do budowy pierwszej europejskiej hybrydowej infrastruktury HPC, łączącej klasyczną architekturę obliczeniową z kwantowymi urządzeniami do obliczeń, tj. wykorzystującej komputery kwantowe jako akceleratory wątków HPC. Ustrukturyzowane i skoordynowane wsparcie finansowe na poziomie europejskim jest niezbędne, aby pomóc zespołom badawczym i gałęziom przemysłu europejskiego w pozostaniu w ścisłej czołówce w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej dzięki uzyskiwaniu światowej klasy wyników i włączeniu w system konkurencji, zapewnić szybkie i szerokie wykorzystanie europejskiej technologii w całej Unii w sposób przynoszący istotne korzyści dla społeczeństwa, umożliwić wspólne ponoszenie ryzyka oraz łączyć wysiłki poprzez dostosowanie strategii i inwestycji we wspólnym interesie europejskim. Po otrzymaniu powiadomienia od danego państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich Komisja może uznać inicjatywy realizowane przez wspólne przedsięwzięcie za ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie warunki zgodnie ze wspólnotowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą i innowacyjną25.
(18)  Wspólne przedsięwzięcie powinno zajmować się precyzyjnie określonymi zagadnieniami, które umożliwiłyby szeroko rozumianym europejskim środowiskom akademickim i przemysłowym zaprojektowanie, stworzenie i wykorzystanie najbardziej innowacyjnych technologii z obszaru HPC oraz ustanowienie zintegrowanej infrastruktury w obrębie Unii, dysponującej światowej klasy potencjałem w zakresie HPC, szybką łącznością oraz najnowocześniejszymi aplikacjami oraz usługami w zakresie danych i oprogramowania dla naukowców i innych głównych użytkowników z sektorów przemysłowych, w szczególności mikroprzedsiębiorstw, MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i sektora publicznego. Wspólne przedsięwzięcie powinno działać na rzecz zmniejszenia niedoboru kwalifikacji związanych z HPC, zachęcać do przekwalifikowania i wyborów dotyczących kariery zawodowej związanej z HPC oraz oferować specjalne programy w celu promowania zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet w ramach ścieżek zawodowych związanych z HPC. Wspólne przedsięwzięcie powinno przygotować drogę do budowy pierwszej europejskiej hybrydowej infrastruktury HPC, łączącej klasyczną architekturę obliczeniową z kwantowymi urządzeniami do obliczeń, tj. wykorzystującej komputery kwantowe jako akceleratory wątków HPC. Ustrukturyzowane i skoordynowane wsparcie finansowe na poziomie europejskim jest niezbędne, aby pomóc zespołom badawczym i gałęziom przemysłu europejskiego w pozostaniu w ścisłej czołówce w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej dzięki uzyskiwaniu światowej klasy wyników i włączeniu w system konkurencji, zapewnić szybkie i szerokie wykorzystanie europejskiej technologii w całej Unii w sposób przynoszący istotne i wymierne korzyści dla społeczeństwa, umożliwić wspólne ponoszenie ryzyka oraz łączyć wysiłki poprzez dostosowanie strategii i inwestycji we wspólnym interesie europejskim. Po otrzymaniu powiadomienia od danego państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich Komisja może uznać inicjatywy realizowane przez wspólne przedsięwzięcie za ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie warunki zgodnie ze wspólnotowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą i innowacyjną25.
__________________
__________________
25 Komunikat Komisji „Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania”, Dz.U. C 188 z 20.6.2014, s. 4.
25 Komunikat Komisji „Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania”, Dz.U. C 188 z 20.6.2014, s. 4.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)
(18a)  Wspólne przedsięwzięcie powinno umożliwiać naukowcom z Unii oraz przedstawicielom przemysłu i sektora publicznego dostęp do światowej klasy superkomputerów i powiązanych usług, zapewniając im narzędzia konieczne do utrzymania się na czele rywalizacji w dziedzinie nauki i przemysłu w celu utrzymania i wspierania zintegrowanej infrastruktury danych naukowych oraz HPC.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 b (nowy)
(18b)  Wspólne przedsięwzięcie powinno być otwarte na uczestnictwo wszystkich państw członkowskich, które zachęca się do przystąpienia do wspólnego przedsięwzięcia i wykorzystania go jako priorytetowego obszaru programów badawczo-rozwojowych w ramach działalności krajowej. Wspólne przedsięwzięcie powinno wspierać korzystanie z superkomputerów w ramach zdecydowanego zaangażowania politycznego i gospodarczego na rzecz innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 c (nowy)
(18c)  Aby doprowadzić do rozwoju niezbędnych zdolności i zagwarantować uczestnictwo wszystkich państw członkowskich, w każdym z tych państw powinien powstać jeden ośrodek kompetencji HPC (zwany dalej „Ośrodkiem”) powiązany z krajowym ośrodkiem obliczeń superkomputerowych. Ośrodki te powinny ułatwiać i wspierać dostęp do ekosystemu HPC, począwszy od dostępu do superkomputerów, a skończywszy na aplikacjach i usługach. Powinny one również zapewniać użytkownikom HPC kształcenie i szkolenia na rzecz rozwijania umiejętności w zakresie HPC oraz promować rozpowszechnianie wiedzy oraz działalność szkoleniową i informacyjną na temat korzyści płynących z HPC, w szczególności dla MŚP, a także podejmować działania służące nawiązywaniu kontaktów z zainteresowanymi stronami i innymi ośrodkami w celu wspierania innowacji na szerszą skalę, umożliwiających dalsze wdrażanie HPC.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 d (nowy)
(18d)  Szeroka współpraca w obrębie całej Unii oraz uczciwy i rozsądny dostęp podmiotów z państw trzecich ma istotne znaczenie z punktu widzenia wykorzystania pełnego potencjału unijnego superkomputera, zdolnego do wniesienia wkładu na rzecz unijnej doskonałej bazy naukowej i konkurencyjności regionalnej.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 e (nowy)
(18e)  Mimo że czas dostępu do superkomputerów jest przyznawany proporcjonalnie do wniesionego wkładu finansowego, użytkownikom ze wszystkich państw członkowskich, naukowcom oraz przedsiębiorstwom w Unii należy zapewnić równe warunki działania.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 f (nowy)
(18f)  Unijny czas dostępu należy przyznawać na podstawie konkurencyjnych zaproszeń w oparciu o model doskonałości, bez względu na narodowość wnioskodawcy z Unii. Ponadto uczestniczące państwa członkowskie powinny również mieć możliwość udostępnienia swojego czasu dostępu innym naukowcom, przedstawicielom przemysłu lub badaczom z Unii.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)
(20a)  Superkomputery nabyte i obsługiwane przez wspólne przedsięwzięcie powinny być zaprojektowane i dobrane tak, aby zapewnić maksymalną skuteczność na potrzeby badań naukowych oraz wykorzystania w przemyśle. Z tego względu Komisja musi podjąć działania na rzecz dalszego wzmocnienia oceny skuteczności i opłacalności w ramach przeprowadzanych ewaluacji.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Superkomputery przedeksaskalowe i petaskalowe powinny być przede wszystkim wykorzystywane do celów publicznych badań naukowych i innowacji przez wszelkich użytkowników z sektorów: akademickiego, przemysłowego lub publicznego. Wspólnemu przedsięwzięciu należy zezwolić na prowadzenie w ograniczonym zakresie działalności gospodarczej na potrzeby prywatne. Dostęp należy zapewniać użytkownikom mających siedzibę na obszarze Unii lub państwa stowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020”. Prawa dostępu należy przyznawać każdemu użytkownikowi na godziwych warunkach i w sposób przejrzysty. Rada Zarządzająca powinna określić prawa dostępu do udziału Unii w czasie dostępu w odniesieniu do każdego superkomputera.
(22)  Superkomputery przedeksaskalowe i petaskalowe powinny być przede wszystkim wykorzystywane do celów publicznych cywilnych badań naukowych i innowacji przez wszelkich użytkowników z sektorów: akademickiego, przemysłowego, w tym MŚP, lub publicznego. Wspólnemu przedsięwzięciu należy zezwolić na prowadzenie w ograniczonym zakresie działalności gospodarczej na potrzeby prywatne. Dostęp należy zapewniać użytkownikom mających siedzibę na obszarze Unii lub państwa stowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020”. Prawa dostępu należy przyznawać każdemu użytkownikowi na godziwych warunkach i w sposób przejrzysty. Rada Zarządzająca powinna określić prawa dostępu do udziału Unii w czasie dostępu w odniesieniu do każdego superkomputera.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)
(28a)  Przepisy programu „Horyzont 2020” dotyczące praw własności intelektualnej, przenoszenia własności tych praw, licencjonowania i eksploatacji powinny mieć zastosowanie jako wymóg minimalny w celu ochrony interesów gospodarczych Unii.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)
(29a)  Kwota niezbędna do zakupu superkomputera powinna również obejmować inwestycje w poprawę przepływu danych i połączenia z siecią.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)
(30a)  Dostawcy w ramach inicjatywy HPC, działający na terenie Unii, muszą konkurować na równych warunkach, a do wszystkich podmiotów muszą mieć zastosowanie te same zasady.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 b (nowy)
(30b)  Aby zapewnić spójność i uniknąć powielania działań w dziedzinie HPC i dużych zbiorów danych względem istniejących inicjatyw, a w szczególności umownego partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie HPC i dużych zbiorów danych, ustanowionego w 2014 r., jak i partnerstwa na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie (PRACE), inicjatywy te powinny zostać ujednolicone poprzez włączenie ich w ramy wspólnego przedsięwzięcia po roku 2020.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
(32)  Zapewnienie wsparcia finansowego z instrumentu „Łącząc Europę” powinno być zgodne z zasadami tego programu.
(32)  Należy dążyć do uproszczenia kwestii administracyjnych oraz unikać współistnienia różnych przepisów w ramach tego samego wspólnego przedsięwzięcia. Należy wprowadzić jednolity zbiór zasad dla wszelkich działań podejmowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia w miejsce współistniejących przepisów dotyczących programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Wszystkie zaproszenia do składania wniosków w ramach wspólnego przedsięwzięcia powinny zależnie od okoliczności uwzględniać czas trwania programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
(40)  Wszystkie zaproszenia do składania wniosków w ramach wspólnego przedsięwzięcia powinny zależnie od okoliczności uwzględniać czas trwania programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. Z myślą o okresie nieobjętym programem ramowym „Horyzont 2020” i instrumentem „Łącząc Europę” należy dokonać odpowiednich dostosowań z uwzględnieniem wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., aby umożliwić kontynuację działań wspólnego przedsięwzięcia.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 a (nowy)
(41a)  Technologia HPC jest ważna z punktu widzenia rozwoju chmury obliczeniowej, a jej pełny potencjał można zrealizować jedynie wówczas, jeżeli w całej Unii możliwy będzie swobodny przepływ danych w oparciu o jasne zasady.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 b (nowy)
(41b)  Ponadto unijne prawo o ochronie i bezpieczeństwie danych i prywatności powinno mieć zastosowanie do wszystkich superkomputerów będących w pełni lub częściowo własnością wspólnego przedsięwzięcia, a także do wszystkich superkomputerów, do których wspólnemu przedsięwzięciu jest przyznawany czas dostępu.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 c (nowy)
(41c)  Wspólne przedsięwzięcie powinno gwarantować, że superkomputery HPC będące w posiadaniu Unii pozostaną wyłącznie do dyspozycji podmiotów stosujących się do praw unijnych w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 d (nowy)
(41d)  Wspólne przedsięwzięcie powinno gwarantować, że superkomputery HPC będące w posiadaniu Unii pozostaną wyłącznie do dyspozycji podmiotów mających siedzibę w jednym z państw członkowskich lub państw stowarzyszonych stosujących się do praw unijnych w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 e (nowy)
(41e)  W stosownych przypadkach należy wspierać współpracę międzynarodową z krajami trzecimi oraz między państwami uczestniczącymi. Dostępu do superkomputerów będących w posiadaniu Unii nie należy przyznawać podmiotom mającym siedziby w krajach trzecich, chyba że kraje te przyznają Unii wzajemne prawa dostępu do swoich superkomputerów. Wykorzystanie danych pozyskanych za pośrednictwem superkomputerów będących w posiadaniu Unii powinno być promowane przy jednoczesnym zagwarantowaniu przestrzegania prawa Unii w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7
7.  „jednostka przyjmująca” oznacza podmiot prawny z siedzibą w państwie członkowskim uczestniczącym we Wspólnym Przedsięwzięciu, który zapewni warunki do umieszczenia i eksploatacji superkomputerów przedeksaskalowych;
7.  „jednostka przyjmująca” oznacza podmiot prawny z siedzibą w państwie członkowskim uczestniczącym we Wspólnym Przedsięwzięciu, który zapewni warunki do umieszczenia i eksploatacji superkomputerów petaskalowych lub przedeksaskalowych;
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
a)  udostępnienie naukowcom, przemysłowi i sektorowi publicznemu z Unii lub kraju stowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020” najnowszych osiągnięć w zakresie infrastruktury HPC i infrastruktury danych oraz wspieranie rozwoju technologii w tym obszarze i jej zastosowań w wielu dziedzinach;
a)  udostępnienie naukowcom i badaczom, przemysłowi, w tym przedsiębiorstwom typu start-up, mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, oraz sektorowi publicznemu z Unii lub kraju stowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020” najnowszych osiągnięć w zakresie infrastruktury HPC i infrastruktury danych oraz wspieranie rozwoju technologii w tym obszarze i jej zastosowań w wielu dziedzinach, przede wszystkim do celów cywilnych, takich jak opieka zdrowotna, energetyka, inteligentne miasta, transport autonomiczny i przestrzeń kosmiczna;
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b
b)  zapewnienie ram pozyskiwania zintegrowanej światowej klasy przedeksaskalowej infrastruktury obliczeń wielkiej skali oraz infrastruktury danych w Unii;
b)  zapewnienie ram pozyskiwania zintegrowanej światowej klasy przedeksaskalowej infrastruktury obliczeń wielkiej skali oraz infrastruktury danych w Unii, w tym poprzez wsparcie nabywania superkomputerów petaskalowych;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d
d)  wspieranie rozwoju zintegrowanego ekosystemu HPC w Unii we wszystkich segmentach naukowego i przemysłowego łańcucha wartości, zwłaszcza sprzętu, oprogramowania, aplikacji, usług, inżynierii, wzajemnych połączeń, wiedzy specjalistycznej i umiejętności.
d)  wspieranie rozwoju zintegrowanego ekosystemu HPC w Unii we wszystkich segmentach naukowego i przemysłowego łańcucha wartości, zwłaszcza sprzętu, oprogramowania, aplikacji, usług, inżynierii, wzajemnych połączeń, wiedzy specjalistycznej i umiejętności, aby wzmocnić Unię jako światowy ośrodek innowacji, przyczyniając się tym samym do poprawy konkurencyjności i zwiększenia zdolności w zakresie badań i rozwoju;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  umożliwienie synergii i zapewnienie wartości dodanej współpracy między uczestniczącymi państwami członkowskimi i innymi podmiotami;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d b (nowa)
db)  zawarcie porozumienia z istniejącym partnerstwem publiczno-prywatnym w zakresie technologii HPC i dużych zbiorów danych w celu osiągnięcia efektu synergii i z myślą o integracji.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d
d)  budowa i eksploatacja najwyższej klasy zintegrowanej infrastruktury obliczeń wielkiej skali i infrastruktury danych na terenie całej Unii, będącej zasadniczym elementem na rzecz doskonałości w obszarze naukowym oraz na rzecz cyfryzacji przemysłu i sektora publicznego, a także na rzecz wzmocnienia potencjału innowacyjnego i konkurencyjności w wymiarze globalnym, w celu generowania w Unii rozwoju gospodarczego i przyrostu miejsc pracy;
d)  budowa i eksploatacja najwyższej klasy zintegrowanej infrastruktury obliczeń wielkiej skali i infrastruktury danych na terenie całej Unii, zaprojektowanej jako skuteczne narzędzie do celów naukowych i zapewniającej zasadniczy element na rzecz doskonałości w obszarze naukowym oraz na rzecz cyfryzacji przemysłu i sektora publicznego, a także na rzecz wzmocnienia potencjału innowacyjnego i konkurencyjności w wymiarze globalnym w celu generowania w Unii rozwoju gospodarczego i przyrostu miejsc pracy;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e
e)  zapewnienie dostępu do infrastruktury HPC i usług opartych na obliczeniach wielkiej skali szerokiemu kręgowi użytkowników ze społeczności badawczych i naukowych oraz przemysłu, w tym MŚP, i z sektora publicznego, na potrzeby nowych i pojawiających się zastosowań i usług wymagających dużej mocy obliczeniowej;
e)  zapewnienie dostępu do infrastruktury HPC i usług opartych na obliczeniach wielkiej skali szerokiemu kręgowi użytkowników ze społeczności badawczych i naukowych oraz przemysłu, mikroprzedsiębiorstw, MŚP i z sektora publicznego na potrzeby nowych i pojawiających się zastosowań i usług wymagających dużej mocy obliczeniowej;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f
f)  wypełnienie luki między badaniami naukowymi i rozwojem a realizacją eksaskalowych systemów HPC wzmacniających łańcuch dostaw technologii cyfrowych w Unii i umożliwienie nabycia przez Wspólne Przedsięwzięcie superkomputerów najwyższej klasy;
f)  wypełnienie luki między badaniami naukowymi i rozwojem a realizacją eksaskalowych systemów HPC wzmacniających łańcuch dostaw technologii cyfrowych w Unii i umożliwienie nabycia przez wspólne przedsięwzięcie superkomputerów światowej klasy;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h
h)  wzajemne powiązanie i sfederowanie regionalnych, krajowych i europejskich superkomputerów HPC i innych systemów obliczeniowych, ośrodków przetwarzania danych oraz powiązanego oprogramowania i aplikacji;
h)  wzajemne powiązanie i sfederowanie regionalnych, krajowych i europejskich superkomputerów HPC i innych systemów obliczeniowych, ośrodków przetwarzania danych oraz powiązanego oprogramowania i aplikacji bez uszczerbku dla ochrony danych i prywatności;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i
i)  zwiększenie potencjału innowacyjnego przemysłu, w szczególności MŚP, dzięki zastosowaniu zaawansowanych infrastruktur i usług HPC;
i)  zwiększenie potencjału innowacyjnego przemysłu, w szczególności mikroprzedsiębiorstw i MŚP, a także społeczności badawczych i naukowych, dzięki zastosowaniu zaawansowanej infrastruktury i usług HPC, w tym krajowych ośrodków HPC i ośrodków obliczeń superkomputerowych;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera j
j)  poprawa zrozumienia roli obliczeń wielkiej skali i przyczynienie się do zmniejszenia niedoboru w Unii wykwalifikowanej kadry dysponującej umiejętnościami związanymi z HPC;
j)  poprawa zrozumienia roli obliczeń wielkiej skali i przyczynienie się do zmniejszenia niedoboru w Unii wykwalifikowanej kadry dysponującej umiejętnościami związanymi z HPC, przy czym należy zachęcać do przekwalifikowania i zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet w ramach ścieżek zawodowych związanych z HPC;
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  Wspólne Przedsięwzięcie powierza eksploatację każdego posiadanego przez siebie superkomputera przedeksaskalowego jednostce przyjmującej wybranej zgodnie z ust. 3 przepisów finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 11.
1.  Wspólne Przedsięwzięcie powierza eksploatację każdego posiadanego przez siebie superkomputera petaskalowego lub przedeksaskalowego jednostce przyjmującej reprezentującej jedno lub większą liczbę państw uczestniczących, wybranej zgodnie z ust. 3 przepisów finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 11.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Superkomputery przedeksaskalowe są rozmieszczone w państwie uczestniczącym, które jest państwem członkowskim Unii. Na terenie jednego państwa członkowskiego znajduje się nie więcej niż jeden superkomputer przedeksaskalowy.
2.  Superkomputery petaskalowe lub przedeksaskalowe są rozmieszczone w państwie uczestniczącym, które jest państwem członkowskim Unii. Na terenie jednego państwa członkowskiego znajduje się nie więcej niż jeden superkomputer przedeksaskalowy.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Jednostkę przyjmującą wybiera Rada Zarządzająca zgodnie z m.in. następującymi kryteriami:
3.  Jednostkę przyjmującą wybiera Rada Zarządzająca w drodze uczciwego i przejrzystego procesu zgodnie z m.in. następującymi kryteriami:
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c
c)  doświadczenie jednostki przyjmującej w instalowaniu i eksploatacji podobnych systemów;
c)  doświadczenie jednostki przyjmującej w instalowaniu, eksploatacji i utrzymywaniu podobnych systemów, również w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb energetycznych superkomputera;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c a (nowa)
ca)  wysoki poziom ochrony danych, prywatności i cyberbezpieczeństwa, w tym najnowocześniejsze zarządzanie ryzykiem i zagrożeniami oraz odporność na ataki cybernetyczne;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Po wybraniu jednostek przyjmujących wspólne przedsięwzięcie powinno zadbać o efekty synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Rada Zarządzająca określa ogólne warunki dostępu i może ustalić szczegółowe warunki dostępu odnoszące się do różnych typów użytkowników lub zastosowań. Jakość usług jest taka sama dla wszystkich użytkowników.
2.  Rada Zarządzająca określa ogólne warunki dostępu i może ustalić szczegółowe warunki dostępu odnoszące się do różnych typów użytkowników lub zastosowań. Jakość usług jest taka sama dla wszystkich użytkowników, ale można określić kryteria pierwszeństwa bez szkody dla dostępu w odniesieniu do wszystkich potencjalnych użytkowników i aplikacji.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
3.  Nie naruszając postanowień umów międzynarodowych zawartych przez Unię, jedynie użytkownikom mającym miejsce zamieszkania bądź siedzibę lub znajdującym się w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020” zostaje przyznany czas dostępu, chyba że Rada Zarządzająca postanowi inaczej w należycie uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę interesy Unii.
3.  Nie naruszając postanowień umów międzynarodowych zawartych przez Unię, jedynie użytkownikom mającym miejsce zamieszkania bądź siedzibę lub znajdującym się w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020” zostaje przyznany czas dostępu, chyba że Rada Zarządzająca postanowi inaczej w należycie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do państw trzecich, które podpisały międzynarodowe umowy o współpracy naukowej oraz, w stosownych przypadkach, jeżeli przyznały one wzajemne prawa dostępu do swojego superkomputera, biorąc pod uwagę interesy Unii.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1
Udział Unii w czasie dostępu do każdego superkomputera przedeksaskalowego jest bezpośrednio proporcjonalny do wkładu finansowego Unii w koszty jego nabycia w stosunku do ogólnych kosztów nabycia i eksploatacji superkomputera przedeksaskalowego. Rada Zarządzająca określa prawa dostępu do udziału Unii w czasie dostępu.
Udział Unii w czasie dostępu do każdego superkomputera przedeksaskalowego jest bezpośrednio proporcjonalny do wkładu finansowego Unii w koszty jego nabycia w stosunku do ogólnych kosztów nabycia i eksploatacji superkomputera przedeksaskalowego. Dostęp do czasu przyznanego Unii dotyczy wyłącznie aplikacji cywilnych. Rada Zarządzająca określa prawa dostępu do udziału Unii w czasie dostępu.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Udział każdego państwa uczestniczącego w kosztach czasu dostępu podaje się do publicznej wiadomości.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  Do dnia 30 czerwca 2022 r. Komisja, przy udziale niezależnych ekspertów, przeprowadza ocenę śródokresową Wspólnego Przedsięwzięcia, w której ocenia się w szczególności poziom uczestnictwa państw uczestniczących, uczestników prywatnych oraz podmiotów wchodzących w ich skład i podmiotów powiązanych, jak również innych podmiotów prawnych, w działaniach oraz ich wkład w te działania. Komisja przygotuje sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny i uwagi Komisji. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
1.  Do dnia 30 czerwca 2022 r. Komisja, przy udziale niezależnych ekspertów, przeprowadza ocenę śródokresową Wspólnego Przedsięwzięcia, w której ocenia się w szczególności poziom uczestnictwa państw uczestniczących, uczestników prywatnych oraz podmiotów wchodzących w ich skład i podmiotów powiązanych, jak również unijnego przemysłu jako całości oraz innych podmiotów prawnych w działaniach oraz ich wkład w te działania. W ocenie należy wskazać również ewentualne inne potrzeby polityczne, w tym zawrzeć ocenę sytuacji w określonych sektorach, dotyczącą możliwości tych sektorów, by uzyskać pełen dostęp do szans, jakich źródłem jest HPC, oraz w pełni wykorzystać te szanse. Komisja przygotuje sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny i uwagi Komisji. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Oceną należy również objąć usługi komercyjne, o których mowa w art. 12, stosownie do aktualnego wykorzystania.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł 1 – akapit 1 – litera c
c)  inicjuje procedurę nabycia superkomputerów przedeksaskalowych i nią zarządza, ocenia otrzymane oferty, przyznaje finansowanie w ramach dostępnych środków, monitoruje realizację zamówienia i zarządza zamówieniami;
c)  inicjuje procedurę nabycia superkomputerów przedeksaskalowych i nią zarządza w sposób otwarty i przejrzysty za pośrednictwem niezależnych ekspertów, ocenia otrzymane oferty, przyznaje finansowanie w ramach dostępnych środków, monitoruje realizację zamówienia i zarządza zamówieniami;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł 1 – akapit 1 – litera d
d)  dokonuje wyboru jednostki przyjmującej superkomputery przedeksaskalowe, zgodnie ze swoimi przepisami finansowymi, o których mowa w art. 11 niniejszego rozporządzenia;
d)  dokonuje wyboru jednostki przyjmującej superkomputery przedeksaskalowe, zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz przepisami finansowymi, o których mowa w art. 11 niniejszego rozporządzenia;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł 1 – akapit 1 – litera i
i)  zapewnia wsparcie finansowe, głównie w formie dotacji, skoncentrowane na aplikacjach, działaniach informacyjnych, działaniach na rzecz podnoszeniu poziomu wiedzy oraz rozwoju zawodowego, aby przyciągnąć zasoby ludzkie do obszaru HPC, a także na zwiększaniu umiejętności i technicznego know-how ekosystemu;
i)  zapewnia wsparcie finansowe, głównie w formie dotacji, skoncentrowane na aplikacjach, działaniach informacyjnych, działaniach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy oraz rozwoju zawodowego i przekwalifikowania, aby przyciągnąć zasoby ludzkie do obszaru HPC, wspierając zrównoważone uczestnictwo mężczyzn i kobiet, a także na zwiększaniu umiejętności i technicznego knowhow ekosystemu;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł 6 – punkt 5
5.  Rada Zarządzająca wybiera przewodniczącego na dwuletnią kadencję. Mandat przewodniczącego jest przedłużany tylko raz, w wyniku decyzji Rady Zarządzającej.
5.  Rada Zarządzająca wybiera spośród swych członków przewodniczącego na dwuletnią kadencję. Mandat przewodniczącego jest przedłużany tylko raz, w wyniku decyzji Rady Zarządzającej.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł 8 – punkt 1 – akapit 2 – akapit 1 a (nowy)
Listę kandydatów opracowuje się z myślą o zapewnieniu równej reprezentacji i równości szans kobiet i mężczyzn.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł 10 – punkt 2
2.  Grupa Doradcza ds. Badań i Innowacji liczy co najwyżej dwunastu członków, z czego nie więcej niż sześciu członków powołują uczestnicy prywatninie więcej niż sześciu – Rada Zarządzająca. Rada Zarządzająca określa szczegółowe kryteria i procedurę selekcji powołanych przez siebie członków.
2.  Grupa Doradcza ds. Badań i Innowacji liczy co najwyżej dwudziestu członków, z czego nie więcej niż ośmiu powołują uczestnicy prywatni, a nie więcej niż dwunastu – Rada Zarządzająca. Rada Zarządzająca określa szczegółowe kryteria i procedurę selekcji powołanych przez siebie członków.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł 21 – akapit 1 a (nowy)
Wspólne przedsięwzięcie gwarantuje przestrzeganie prawa Unii w zakresie ochrony danych i prywatności.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł 23 – punkt 2
2.  Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do uczestników, organów i personelu Wspólnego Przedsięwzięcia. Przepisy te zawierają postanowienia mające na celu unikanie konfliktu interesów w odniesieniu do przedstawicieli uczestników pełniących funkcje w Radzie Zarządzającej.
2.  Rada Zarządzająca wspólnego przedsięwzięcia przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do uczestników, organów i personelu wspólnego przedsięwzięcia, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi w Unii. Przepisy te zawierają również postanowienia mające na celu unikanie konfliktu interesów w odniesieniu do przedstawicieli uczestników pełniących funkcje w Radzie Zarządzającej.
Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności