Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0003(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0217/2018

Texte depuse :

A8-0217/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/07/2018 - 11.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0271

Texte adoptate
PDF 206kWORD 66k
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg
Întreprinderea europeană comună pentru calculul de înaltă performanță *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0008),

–  având în vedere articolul 187 și articolul 188 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0037/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0217/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului15 instituie Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020, denumit în continuare „Orizont 2020”. Acesta urmărește să sporească impactul în ceea ce privește cercetarea și inovarea prin combinarea Orizont 2020 și a fondurilor din sectorul privat în cadrul unor parteneriate public-privat, în domenii esențiale în care cercetarea și inovarea pot să contribuie la obiectivele mai ample ale Uniunii privind competitivitatea, la atragerea investițiilor private și la soluționarea provocărilor societale. Parteneriatele respective ar trebui să se bazeze pe un angajament pe termen lung, incluzând o contribuție echilibrată din partea tuturor partenerilor, să fie răspunzătoare de îndeplinirea obiectivelor lor și să fie în concordanță cu obiectivele strategice ale Uniunii în materie de cercetare, dezvoltare și inovare. Guvernanța și funcționarea acestor parteneriate ar trebui să fie deschise, transparente, eficace și eficiente și să ofere unei game largi de părți interesate active în domeniile lor specifice ocazia de a participa.
(2)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului15 instituie Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020, denumit în continuare „Orizont 2020”. Acesta urmărește să sporească impactul în ceea ce privește cercetarea și inovarea prin combinarea Orizont 2020 și a fondurilor din sectorul privat în cadrul unor parteneriate public-privat, în domenii esențiale în care cercetarea și inovarea pot să contribuie la obiectivele mai ample ale Uniunii privind competitivitatea, la atragerea investițiilor private și la soluționarea provocărilor societale. Parteneriatele respective ar trebui să se bazeze pe un angajament pe termen lung, incluzând o contribuție echilibrată din partea tuturor partenerilor, să fie răspunzătoare de îndeplinirea obiectivelor lor și să fie în concordanță cu obiectivele strategice ale Uniunii în materie de cercetare, dezvoltare și inovare. Guvernanța și funcționarea acestor parteneriate ar trebui să fie deschise, transparente, eficace și eficiente și să ofere unei game largi de părți interesate active în domeniile lor specifice ocazia de a participa, iar organizațiilor societății civile și grupurilor de cetățeni posibilitatea de a fi consultate în mod corespunzător în cadrul procesului decizional.
__________________
__________________
15 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104)
15 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104)
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa22” impune instituirea unui infrastructuri europene de date bazate pe capacități de calcul de înaltă performanță de înaltă clasă și dezvoltarea unui ecosistem de calcul de înaltă performanță european complet, capabil de dezvoltarea de noi tehnologii europene și de realizarea de supercalculatoare exascale. Importanța acestui domeniu și provocările cu care se confruntă părțile interesate din cadrul Uniunii necesită întreprinderea de acțiuni urgente în vederea obținerii resurselor și capacităților necesare pentru a închide lanțul care începe de la cercetare și dezvoltare și se încheie cu livrarea și exploatarea sistemelor de calcul de înaltă performanță. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism la nivelul Uniunii care să combine și să concentreze furnizarea de sprijin pentru stabilirea unei infrastructuri europene de calcul de înaltă performanță la nivel internațional și pentru desfășurarea de către statele membre, Uniune și sectorul privat de activități de cercetare și inovare în domeniul calculului de înaltă performanță. Această infrastructură ar trebui să furnizeze acces utilizatorilor din sectorul public, din industrie și din mediul academic, inclusiv comunităților științifice care fac parte din Cloudul european pentru știința deschisă.
(8)  Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa 22” impune instituirea unui infrastructuri europene de date bazate pe capacități de calcul de înaltă performanță de înaltă clasă și dezvoltarea unui ecosistem de calcul de înaltă performanță european complet, capabil de dezvoltarea de noi tehnologii europene și de realizarea de supercalculatoare exascale. Importanța acestui domeniu și provocările cu care se confruntă părțile interesate din cadrul Uniunii necesită întreprinderea de acțiuni urgente în vederea obținerii resurselor și capacităților necesare pentru a închide lanțul care începe de la cercetare și dezvoltare și se încheie cu livrarea și exploatarea sistemelor de calcul de înaltă performanță exascale. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism la nivelul Uniunii care să combine și să concentreze furnizarea de sprijin pentru stabilirea unei infrastructuri europene de calcul de înaltă performanță la nivel internațional și pentru desfășurarea de către statele membre, Uniune și sectorul privat de activități de cercetare și inovare în domeniul calculului de înaltă performanță. Această infrastructură ar trebui să furnizeze acces utilizatorilor din sectorul public, din industrie, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), și din mediul academic, inclusiv comunităților științifice care fac parte din Cloudul european pentru știința deschisă.
__________________
__________________
22 COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa, COM (2016)0178.
22 COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa (COM(2016)0178).
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Este de cea mai mare importanță ca, până în 2022, UE să ocupe o poziție de frunte în rândul puterilor mondiale din domeniul supercalculatoarelor. În prezent, Uniunea Europeană înregistrează întârzieri în ceea ce privește dezvoltarea calculului de înaltă performanță, din cauza investițiilor insuficiente în instituirea unui sistem complet. Pentru a elimina acest decalaj, Uniunea trebuie să achiziționeze supercalculatoare de talie mondială, să își securizeze sistemul de aprovizionare și să furnizeze servicii către industrie și IMM-uri pentru simulare, vizualizare și creare de prototipuri, asigurând în același timp un sistem de calcul de înaltă performanță în conformitate cu valorile și principiile Uniunii.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a pune la dispoziția Uniunii performanțele de calcul necesare pentru menținerea activității sale de cercetare la un nivel de vârf, investițiile statelor membre în calculul de înaltă performanță ar trebui să fie coordonate, iar asimilarea tehnologiei de calcul de înaltă performanță de către industrie trebuie să fie consolidată. Uniunea ar trebui să-și crească eficiența în ceea ce privește transformarea dezvoltărilor din domeniul tehnologiei în sisteme de calcul de înaltă performanță care sunt achiziționate în Europa, stabilind o legătură eficientă între furnizarea de tehnologie, co-proiectarea acesteia împreună cu utilizatorii și achiziția comună de sisteme de nivel mondial.
(10)  Pentru a pune la dispoziția Uniunii performanțele de calcul necesare pentru menținerea activității sale de cercetare la un nivel de vârf și pentru a exploata valoarea adăugată a acțiunii comune la nivelul Uniunii, investițiile statelor membre în calculul de înaltă performanță ar trebui să fie coordonate, iar asimilarea tehnologiei de calcul de înaltă performanță de către industrie trebuie să fie consolidată. Uniunea ar trebui să-și crească eficiența în ceea ce privește transformarea dezvoltărilor din domeniul tehnologiei în sisteme de calcul de înaltă performanță care sunt achiziționate în Europa, stabilind o legătură eficientă între furnizarea de tehnologie, co-proiectarea acesteia împreună cu utilizatorii și achiziția comună de sisteme de nivel mondial.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  Este necesar ca Comisia și statele membre să analizeze cadre de guvernanță și de finanțare adecvate, ținând seama în mod corespunzător de inițiativa privind întreprinderea europeană comună pentru calculul de înaltă performanță (EuroHPC) și de sustenabilitatea sa, precum și de necesitatea existenței unor condiții de concurență echitabile la nivel european. În plus, statele membre ar trebui să aibă în vedere programele de finanțare într-un mod aliniat la abordarea Comisiei.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)
(10b)  Platforma tehnologică europeană și parteneriatul public-privat contractual (PPPc) privind calculul de înaltă performanță (HPC) sunt esențiale pentru definirea priorităților de cercetare ale Uniunii în ceea ce privește dezvoltarea în UE a tehnologiei în toate segmentele lanțului de aprovizionare al soluțiilor HPC.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Misiunea întreprinderii comune este de a stabili și menține în Uniune un ecosistem integrat de nivel mondial de calcul de înaltă performanță și volume mari de date, bazat pe poziția de lider a Uniunii în ceea ce privește tehnologiile de HPC, cloud computing și volume mari de date.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Întreprinderea comună ar trebui constituită și ar trebui să devină funcțională în 2019, pentru a atinge obiectivul de înzestrare a Uniunii cu o infrastructură pre-exascale până în 2020 și de dezvoltare a tehnologiilor necesare pentru atingerea capacităților exascale până în 2022/2023. Întrucât ciclul de dezvoltare al unei generații ulterioare de tehnologie durează în general 4-5 ani, pentru menținerea competitivității pe piața globală, acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii acestui obiectiv trebuie să fie inițiate acum.
(12)  Întreprinderea comună ar trebui constituită și ar trebui să devină funcțională în 2019, pentru a atinge obiectivul de înzestrare a Uniunii cu o infrastructură pre-exascale până în 2020 și de dezvoltare a tehnologiilor necesare pentru atingerea, unde este posibil, a capacităților exascale autonome până în 2022/2023. Întrucât ciclul de dezvoltare al unei generații ulterioare de tehnologie durează în general 4-5 ani, pentru menținerea competitivității pe piața globală, acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii acestui obiectiv trebuie să fie inițiate acum.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Întreprinderea comună EuroHPC ar trebui tratată ca parte integrantă a infrastructurii europene de date în întregul ecosistem, iar beneficiile ar trebui promovate pe scară largă.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Comisia ar trebui să încurajeze mai multe state membre să se alăture întreprinderii comune EuroHPC și să o folosească ca domeniu prioritar pentru programele de cercetare și dezvoltare care corespund activităților la nivel național. Comisia ar trebui, de asemenea, să promoveze inițiativa în toate statele membre în cadrul unui puternic angajament politic și economic privind inovarea digitală.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Uniunea, statele participante și membrii privați ai întreprinderii comune ar trebui să aducă fiecare o contribuție financiară la costurile administrative ale întreprinderii comune. Întrucât, conform cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, contribuția la costurile administrative ale Uniunii poate fi mobilizată pentru a acoperi costurile de funcționare numai până în 2023, statele participante și membrii privați ai întreprinderii comune ar trebui să acopere integral costurile administrative ale întreprinderii comune începând cu 2024.
(14)  Uniunea, statele participante și membrii privați ai întreprinderii comune ar trebui să aducă fiecare o contribuție financiară la costurile administrative ale întreprinderii comune. Întrucât, conform cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, contribuția la costurile administrative ale Uniunii poate fi mobilizată pentru a acoperi costurile de funcționare numai până în 2023, statele participante și membrii privați ai întreprinderii comune ar trebui să acopere integral costurile administrative ale întreprinderii comune începând cu 2024, pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a întreprinderii comune.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Ar trebui explorate și promovate toate sinergiile posibile dintre EuroHPC și programele de cercetare naționale și ale Uniunii. Întreprinderea comună ar trebui să se integreze în structurile existente de cercetare și dezvoltare principale, cum ar fi PPP privind platforma tehnologică europeană pentru calculul de înaltă performanță și volumele mari de date, pentru a crește la maxim eficiența, a facilita utilizarea sa și a pune bazele unei economii de succes bazate pe date.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)
(15b)  Comisia și statele membre ar trebui să consolideze activitatea existentă din cadrul Parteneriatului european pentru cloud pe baza pilonilor existenți PRACE și GEANT, să evite orice fel de conflicte de interese și să recunoască rolurile lor complementare fundamentale în realizarea unui ecosistem EuroHPC.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Întreprinderea comună ar trebui să abordeze teme clar definite, care să permită mediului academic și industriilor din Europa în general să proiecteze, să dezvolte și să utilizeze cele mai inovatoare tehnologii din domeniul calculului de înaltă performanță și să stabilească o infrastructură integrată la nivelul întregii Uniuni, cu o capacitate de calcul de înaltă performanță de nivel mondial, conectivitate de mare viteză și aplicații și servicii de date și software de vârf, pentru oamenii săi de știință și pentru alți utilizatori de frunte din sectorul industriei, inclusiv IMM-uri și utilizatori din sectorul public. Întreprinderea comună ar trebui să depună eforturi pentru a reduce deficitul de competențe specifice din domeniul HPC. Întreprinderea comună ar trebui să pregătească drumul spre dezvoltarea primei sale infrastructuri hibrid de calcul de înaltă performanță din Europa, prin integrarea unor arhitecturi clasice de calcul și a unor dispozitive cuantice de calcul, de exemplu prin exploatarea calculatorului cuantic ca accelerator al firelor de calcul de înaltă performanță. Este necesar un sprijin financiar structurat și coordonat la nivel european pentru menținerea poziției de vârf a echipelor de cercetare și a industriilor europene într-un context internațional extrem de competitiv, prin obținerea unor rezultate de nivel mondial și prin integrarea acestora în sisteme competitive, pentru asigurarea exploatării industriale rapide și pe scară largă a tehnologiei europene la nivelul Uniunii, ceea ce ar genera efecte colaterale semnificative pentru societate, pentru împărțirea riscurilor și prin reunirea forțelor prin orientarea strategiilor și a investițiilor către un interes comun european. Comisia ar putea considera, în urma notificării de către statul membru sau de către grupul de state membre implicate, că inițiativele întreprinderii comune sunt eligibile ca proiecte importante de interes comun european, dacă toate condițiile relevante sunt îndeplinite în conformitate cu cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare25.
(18)  Întreprinderea comună ar trebui să abordeze teme clar definite, care să permită mediului academic, dar și industriilor din Europa în general să proiecteze, să dezvolte și să utilizeze cele mai inovatoare tehnologii din domeniul calculului de înaltă performanță și să stabilească o infrastructură integrată la nivelul întregii Uniuni, cu o capacitate de calcul de înaltă performanță de nivel mondial, conectivitate de mare viteză și aplicații și servicii de date și software de vârf, pentru oamenii săi de știință și pentru alți utilizatori de frunte din sectorul industriei, în special pentru microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, și utilizatori din sectorul public. Întreprinderea comună ar trebui să depună eforturi pentru a reduce deficitul de competențe specifice din domeniul HPC, încurajând calificarea și alegerea unor cariere legate de HPC și oferind programe speciale care să încurajeze o reprezentare echilibrată a bărbaților și a femeilor în profesiile din domeniul HPC. Întreprinderea comună ar trebui să pregătească drumul spre dezvoltarea primei infrastructuri hibrid de calcul de înaltă performanță din Europa, prin integrarea unor arhitecturi clasice de calcul și a unor dispozitive cuantice de calcul, de exemplu prin exploatarea calculatorului cuantic ca accelerator al firelor de calcul de înaltă performanță. Este necesar un sprijin financiar structurat și coordonat la nivel european pentru menținerea poziției de vârf a echipelor de cercetare și a industriilor europene într-un context internațional extrem de competitiv, prin obținerea unor rezultate de nivel mondial și prin integrarea acestora în sisteme competitive, pentru asigurarea exploatării industriale rapide și pe scară largă a tehnologiei europene la nivelul Uniunii, ceea ce ar genera efecte colaterale benefice semnificative pentru societate, pentru împărțirea riscurilor și prin reunirea forțelor prin orientarea strategiilor și a investițiilor către un interes comun european. Comisia ar putea considera, în urma notificării de către statul membru sau de către grupul de state membre implicate, că inițiativele întreprinderii comune sunt eligibile ca proiecte importante de interes comun european, dacă toate condițiile relevante sunt îndeplinite în conformitate cu cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare25.
__________________
__________________
25 Comunicarea Comisiei – Criterii pentru analiza compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun, JO C 188, 20.6.2014, p. 4.
25 Comunicarea Comisiei – Criterii pentru analiza compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun (JO C 188, 20.6.2014, p. 4).
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
(18a)  Întreprinderea comună ar trebui să promoveze și să le asigure oamenilor de știință, industriei și sectorului public din Uniune accesul la supercalculatoare de nivel mondial și la serviciile asociate, oferindu-le instrumentele necesare pentru a rămâne în avangarda științei și concurenței industriale în vederea menținerii și sprijinirii infrastructurilor de date științifice integrate și calculului de înaltă performanță.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)
(18b)  Întreprinderea comună ar trebui să permită participarea tuturor statelor membre, acestea fiind încurajate să i se alăture și să o folosească ca domeniu prioritar pentru programele de cercetare și dezvoltare care corespund activităților la nivel național. Întreprinderea comună ar trebui să promoveze activitățile aferente supercalculatorului în cadrul unui puternic angajament politic și economic privind inovarea digitală.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 18 c (nou)
(18c)  Pentru a dezvolta capacitatea necesară în toate statele membre și pentru a asigura participarea acestora, ar trebui înființat pentru fiecare stat membru un centru de competență pentru calculul de înaltă performanță (centru) asociat centrului național de supercalcul. Centrele ar trebui să faciliteze și să promoveze accesul la ecosistemul HPC, de la accesul la supercalculatoare la accesul la aplicații și servicii. Ar trebui, de asemenea, să asigure pentru utilizatorii HPC cursuri de învățare și de formare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul HPC, să promoveze acțiuni de sensibilizare și de formare și activități de informare cu privire la beneficiile HPC pentru IMM-uri în special și să se angajeze în activități de colaborare în rețea cu părțile interesate și cu alte centre pentru a stimula inovațiile pe scară mai largă care să permită utilizarea și mai extinsă a HPC.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 18 d (nou)
(18d)  Participarea la scară largă în întreaga Uniune și un acces echitabil și rezonabil pentru actorii state terțe sunt importante pentru valorificarea deplină a potențialului unui supercalculator al UE capabil să contribuie la excelența științifică și la competitivitatea regională a Uniunii.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 18 e (nou)
(18e)  Deși timpul de acces la supercalculatoare este proporțional cu contribuțiile financiare, ar trebui asigurate condiții de concurență echitabile pentru toate statele membre, toți oamenii de știință și toate sectoarele industriale din Uniune.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 18 f (nou)
(18f)  Timpul de acces al Uniunii ar trebui atribuit prin intermediul unor cereri de oferte competitive, bazate pe excelență, indiferent de statul membru de cetățenie al solicitantului. În plus, statele membre participante ar trebui să poată, de asemenea, să pună la dispoziție timpul lor de acces altor oameni de știință, sectoare industriale sau cercetători din Uniune.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)
(20a)  Supercalculatoarele achiziționate și întreținute de întreprinderea comună ar trebui să fie concepute și selectate pentru a li se maximiza eficiența în scopuri științifice, precum și în scopul utilizării de către industrie. Din acest motiv, Comisia trebuie să ia măsuri pentru a consolida în continuare analiza eficienței și rentabilității în evaluările sale.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Supercalculatoarele pre-exascale și petascale ar trebui să fie utilizate în principal în scopuri de inovare și cercetare publică, fiind disponibile oricărui utilizator din mediul academic, din industrie sau din sectorul public. Întreprinderea comună ar trebui să poată desfășura anumite activități economice limitate în scopuri private. Accesul ar trebui acordat utilizatorilor stabiliți în Uniune sau într-o țară asociată programului Orizont 2020. Drepturile de acces ar trebui să fie echitabile pentru toți utilizatorii și alocate într-un mod transparent. Consiliul de conducere ar trebui să definească drepturile de acces la cota care revine Uniunii din perioada de accesare pentru fiecare supercalculator.
(22)  Supercalculatoarele pre-exascale și petascale ar trebui să fie utilizate în principal în scopuri de inovare și cercetare publică civilă, fiind disponibile oricărui utilizator din mediul academic, din industrie, inclusiv IMM-urilor, sau din sectorul public. Întreprinderea comună ar trebui să poată desfășura anumite activități economice limitate în scopuri private. Accesul ar trebui acordat utilizatorilor stabiliți în Uniune sau într-o țară asociată programului Orizont 2020. Drepturile de acces ar trebui să fie echitabile pentru toți utilizatorii și alocate într-un mod transparent. Consiliul de conducere ar trebui să definească drepturile de acces la cota care revine Uniunii din perioada de accesare pentru fiecare supercalculator.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
(28a)  Ar trebui să se aplice, ca o condiție minimă, dispozițiile aferente programului Orizont 2020 referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, transferul acestora, acordarea de licențe și exploatare, pentru a se proteja interesele economice ale Uniunii.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
(29a)  Suma necesară pentru achiziționarea supercalculatorului ar trebui să acopere și investiții în îmbunătățirea fluxului de date și în conectarea la rețea.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)
(30a)  Furnizorii asociați inițiativei HPC care își desfășoară activitatea în Uniune trebuie să concureze în condiții echitabile și conform acelorași reguli.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 30 b (nou)
(30b)  Pentru a asigura coerența și pentru a evita suprapunerea cu alte inițiative existente în domeniul calculului de înaltă performanță și al volumelor mari de date, în special cu parteneriatele contractuale de tip public-privat în aceste domenii, instituite în 2014, și cu PRACE, aceste inițiative ar trebui raționalizate prin includerea lor în întreprinderea comună în cadrul pentru perioada de după 2020.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Furnizarea de sprijin financiar pentru activitățile din cadrul programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei ar trebui să respecte normele acestui program.
(32)  Ar trebui urmărită simplificarea administrativă și ar trebui evitată coexistența unor norme diferite în cadrul aceleiași întreprinderi comune. Un set unic de norme ar trebui să fie valabil pentru toate activitățile întreprinderii comune, în locul coexistenței normelor aplicabile programelor Orizont 2020 și MIE.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Toate cererile de propuneri și toate procedurile de licitații efectuate în temeiul reglementărilor privind întreprinderii comune ar trebui să țină seama de durata programului-cadru Orizont 2020 și a programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei, după caz, cu excepția cazurilor justificate corespunzător.
(40)  Toate cererile de propuneri și toate procedurile de licitații efectuate în temeiul reglementărilor privind întreprinderii comune ar trebui să țină seama de durata programului-cadru Orizont 2020 și a programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei, după caz, cu excepția cazurilor justificate corespunzător. Pentru perioada care nu este acoperită de programul-cadru Orizont 2020 și programul privind Mecanismul pentru interconectarea Europei, ar trebui făcute ajustările necesare ținând seama de CFM pentru perioada de după 2020, în vederea continuării activităților întreprinderii comune.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)
(41a)  Calculul de înaltă performanță este important pentru dezvoltarea tehnologiei cloud și potențialul său nu va putea fi valorificat pe deplin decât atunci când datele vor putea circula liber în Uniune, conform unor norme clare.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 41 b (nou)
(41b)  În plus, legislația Uniunii privind protecția datelor, viața privată și securitatea ar trebui să se aplice oricărui supercalculator deținut integral sau parțial de întreprinderea comună sau oricărui supercalculator care oferă timp de acces întreprinderii comune.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 41 c (nou)
(41c)  Întreprinderea comună ar trebui să garanteze că supercalculatoarele pentru calcule de înaltă performanță din Uniune sunt accesibile exclusiv entităților care respectă legislația Uniunii privind protecția datelor, viața privată și securitatea.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 41 d (nou)
(41d)  Întreprinderea comună ar trebui să garanteze că supercalculatoarele pentru calcule de înaltă performanță din Uniune sunt accesibile exclusiv entităților stabilite în statele membre sau țările asociate care respectă legislația Uniunii privind protecția datelor, viața privată și securitatea.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 41 e (nou)
(41e)  Atunci când este cazul, ar trebui promovată cooperarea internațională cu țări terțe și între țările participante. Accesul la supercalculatoarele din Uniune nu ar trebui acordat unor entități stabilite în țări terțe, cu excepția cazului în care aceste țări acordă acces reciproc la supercalculatoarele lor. Exploatarea datelor supercalculatoarelor din Uniune ar trebui să fie încurajată, asigurându-se totodată conformitatea cu legislația Uniunii privind protecția datelor, viața privată și securitatea.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7
(7)  „entitate gazdă” înseamnă o persoană juridică stabilită într-un stat membru participant la întreprinderea comună care include facilități de găzduire și exploatare a unui supercalculator pre-exascale.
(7)  „entitate gazdă” înseamnă o persoană juridică stabilită într-un stat membru participant la întreprinderea comună care include facilități de găzduire și exploatare a unui supercalculator petascale sau pre-exascale.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a
(a)  furnizarea, în beneficiul oamenilor de știință, al industriei și al sectorului public din cadrul Uniunii sau al unei țări asociate programului Orizont 2020, a celor mai noi infrastructuri de date și de calcul de înaltă performanță, precum și sprijinirea dezvoltării tehnologiilor și a aplicațiilor HPC într-o gamă largă de domenii.
(a)  furnizarea, în beneficiul oamenilor de știință și cercetătorilor, al industriei, inclusiv al întreprinderilor nou-înființate, al microîntreprinderilor și al IMM-urilor, precum și al sectorului public din cadrul Uniunii sau al unei țări asociate programului Orizont 2020, a celor mai noi infrastructuri de date și de calcul de înaltă performanță, precum și sprijinirea dezvoltării tehnologiilor și a aplicațiilor HPC într-o gamă largă de domenii, în primul rând pentru uz civil, cum ar fi serviciile medicale, energia, orașele inteligente, transportul autonom și spațiul.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b
(b)  furnizarea unui cadru pentru achiziționarea unei infrastructuri integrate de date și de supercalculatoare pre-exascale de nivel mondial în cadrul Uniunii;
(b)  furnizarea unui cadru pentru achiziționarea unei infrastructuri integrate de date și de supercalculatoare pre-exascale de nivel mondial în cadrul Uniunii, inclusiv prin sprijinirea achiziționării de supercalculatoare petascale;
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d
(d)  sprijinirea dezvoltării unui ecosistem integrat de calcul de înaltă performanță la nivelul Uniunii care să acopere toate segmentele lanțului valoric din sectorul științific și industrial, în special segmentele de hardware, software, aplicații, servicii, inginerie, interconexiuni, know-how și competențe.
(d)  sprijinirea dezvoltării unui ecosistem integrat de calcul de înaltă performanță la nivelul Uniunii care să acopere toate segmentele lanțului valoric din sectorul științific și industrial, în special segmentele de hardware, software, aplicații, servicii, inginerie, interconexiuni, know-how și competențe, pentru a consolida rolul Uniunii ca centru global al inovării, contribuind la competitivitate și la o capacitate crescută de cercetare și dezvoltare;
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(da)  posibilitatea creării de sinergii și asigurarea valorii adăugate în ceea ce privește cooperarea între statele membre participante și alți actori;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera db (nouă)
(db)  stabilirea de legături cu parteneriatele de tip public-privat contractuale existente în ceea ce privește calculul de înaltă performanță și volumele mari de date, în vederea creării de sinergii și a integrării.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d
(d)  construirea și exploatarea unei infrastructuri integrate de date și supercalculatoare de înaltă clasă la nivelul Uniunii, întrucât aceasta reprezintă o componentă esențială pentru asigurarea excelenței științifice, pentru digitalizarea industriei și a sectorului public și pentru consolidarea capacităților de inovare și a competitivității globale, în vederea stimulării creșterii economice și a ocupării forței de muncă la nivelul Uniunii;
(d)  construirea și exploatarea unei infrastructuri integrate de date și supercalculatoare de înaltă clasă la nivelul Uniunii, această infrastructură fiind proiectată pentru a fi eficientă în scopuri științifice și reprezentând o componentă esențială pentru asigurarea excelenței științifice, pentru digitalizarea industriei și a sectorului public și pentru consolidarea capacităților de inovare și a competitivității globale, în vederea stimulării creșterii economice și a ocupării forței de muncă la nivelul Uniunii;
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e
(e)  furnizarea de acces la infrastructuri și servicii bazate pe sisteme de calcul de înaltă performanță pentru o gamă largă de utilizatori din cadrul comunității științifice și de cercetare, precum și din cadrul industriei, inclusiv IMM-uri, și din sectorul public, pentru aplicațiile și serviciile de date noi și emergente care necesită o mare putere de calcul;
(e)  furnizarea de acces la infrastructuri și servicii bazate pe sisteme de calcul de înaltă performanță pentru o gamă largă de utilizatori din cadrul comunității științifice și de cercetare, precum și din cadrul industriei, al microîntreprinderilor și al IMM-urilor și din sectorul public, pentru aplicațiile și serviciile de date noi și emergente care necesită o mare putere de calcul;
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f
(f)  eliminarea decalajului dintre cercetare și dezvoltare și furnizarea de sisteme exascale de calcul de înaltă performanță, consolidând lanțul de aprovizionare cu tehnologie digitală la nivelul Uniunii și permițând achiziția de către întreprinderea comună a unor supercalculatoare de înaltă clasă;
(f)  eliminarea decalajului dintre cercetare și dezvoltare și furnizarea de sisteme exascale de calcul de înaltă performanță, consolidând lanțul de aprovizionare cu tehnologie digitală la nivelul Uniunii și permițând achiziția de către întreprinderea comună a unor supercalculatoare de nivel mondial;
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera h
(h)  interconectarea și gruparea supercalculatoarelor cu capacitate de calcul de înaltă performanță de la nivel regional, național și european și a altor sisteme de calcul, centre de date și programe informatice și aplicații conexe;
(h)  interconectarea și gruparea supercalculatoarelor cu capacitate de calcul de înaltă performanță de la nivel regional, național și european și a altor sisteme de calcul, centre de date și programe informatice și aplicații conexe, fără a pune în pericol protecția datelor și a vieții private;
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera i
(i)  creșterea potențialului de inovare al industriei și, în special, al IMM-urilor, pe baza unor servicii și infrastructuri avansate de calcul de înaltă performanță;
(i)  creșterea potențialului de inovare al industriei și, în special, al microîntreprinderilor și al IMM-urilor, precum și al comunităților științifice și de cercetare, pe baza unor servicii și infrastructuri avansate de calcul de înaltă performanță, inclusiv a centrelor naționale de calcul de înaltă performanță și de supercalcul;
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera j
(j)  îmbunătățirea înțelegerii calculului de înaltă performanță și contribuirea la reducerea deficitului de competențe de la nivelul Uniunii în ceea ce privește calculul de înaltă performanță;
(j)  îmbunătățirea înțelegerii calculului de înaltă performanță și contribuirea la reducerea deficitului de competențe de la nivelul Uniunii în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, încurajând calificarea și o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în profesiile din domeniul calculului de înaltă performanță;
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
(1)  Întreprinderea comună încredințează exploatarea fiecărui supercalculator pre-exascale individual deținut unei entități-gazdă selectate în conformitate cu alineatul (3) și cu normele financiare ale întreprinderii comune menționate la articolul 11.
(1)  Întreprinderea comună încredințează exploatarea fiecărui supercalculator petascale sau pre-exascale individual deținut unei entități-gazdă, care reprezintă una sau mai multe țări participante și care este selectată în conformitate cu alineatul (3) și cu normele financiare ale întreprinderii comune menționate la articolul 11.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
(2)  Supercalculatoarele pre-exascale sunt situate într-un stat participant care este un stat membru al Uniunii. Un stat membru nu poate găzdui mai mult de un supercalculator pre-exascale.
(2)  Supercalculatoarele petascale sau pre-exascale sunt situate într-un stat participant care este un stat membru al Uniunii. Un stat membru nu poate găzdui mai mult de un supercalculator pre-exascale.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă
(3)  Entitatea-gazdă este selectată de către consiliul de conducere, în funcție, printre altele, de următoarele criterii:
(3)  Entitatea-gazdă este selectată în urma unui proces echitabil și transparent de către consiliul de conducere, în funcție, printre altele, de următoarele criterii:
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c
(c)  experiența entității-gazdă în instalarea și exploatarea de sisteme similare;
(c)  experiența entității-gazdă în instalarea, exploatarea și întreținerea de sisteme similare, inclusiv în ceea ce privește nevoile în materie de energie ale supercalculatorului;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
(ca)  un nivel ridicat de protecție a datelor, protecție a vieții private și securitate cibernetică, inclusiv o gestionare a riscurilor și a amenințărilor în conformitate cu cele mai avansate tehnici și rezistență la atacurile cibernetice;
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Din momentul în care sunt selectate entitățile-gazdă, întreprinderea comună asigură sinergiile cu fondurile ESI.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
(2)  Consiliul de conducere definește condițiile de acces general și poate defini condițiile de acces special pentru diferite tipuri de utilizatori sau de aplicații. Calitatea serviciului este aceeași pentru toți utilizatorii.
(2)  Consiliul de conducere definește condițiile de acces general și poate defini condițiile de acces special pentru diferite tipuri de utilizatori sau de aplicații. Calitatea serviciului este aceeași pentru toți utilizatorii, dar pot fi stabilite anterior criterii de prioritate fără a periclita accesul pentru toți potențialii utilizatori și toate potențialele aplicații.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
(3)  Fără a aduce atingere acordurilor internaționale încheiate de Uniune, li se acordă o perioadă de accesare numai utilizatorilor care își au reședința, sunt stabiliți sau localizați într-un stat membru sau într-o țară asociată programului Orizont 2020, cu excepția cazului în care consiliul de conducere decide contrariul, în cazuri justificate corespunzător, având în vedere interesele Uniunii.
(3)  Fără a aduce atingere acordurilor internaționale încheiate de Uniune, li se acordă o perioadă de accesare numai utilizatorilor care își au reședința, sunt stabiliți sau localizați într-un stat membru sau într-o țară asociată programului Orizont 2020, cu excepția cazului în care consiliul de conducere decide contrariul, în cazuri justificate corespunzător, în special atunci când este vorba de țări terțe care au semnat acorduri internaționale privind cooperarea științifică și, dup caz, dacă acestea au acordat acces reciproc la supercalculatorul lor, având în vedere interesele Uniunii.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1
Cota perioadei de accesare a Uniunii pentru fiecare supercalculator este direct proporțională cu contribuția financiară a Uniunii la costul de achiziție al acestuia raportată la costul total al achiziționării și exploatării supercalculatorului pre-exascale. Consiliul de conducere va defini drepturile de acces pentru cota care revine Uniunii din perioada de accesare.
Cota perioadei de accesare a Uniunii pentru fiecare supercalculator este direct proporțională cu contribuția financiară a Uniunii la costul de achiziție al acestuia raportată la costul total al achiziționării și exploatării supercalculatorului pre-exascale. Accesul la cota perioadei de accesare a Uniunii vizează exclusiv aplicații civile. Consiliul de conducere va defini drepturile de acces pentru cota care revine Uniunii din perioada de accesare.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Contribuția fiecărui stat participant la costul timpului de acces se face cunoscută publicului.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
(1)  Până la 30 iunie 2022, Comisia va efectua, cu sprijinul unor experți independenți, o evaluare intermediară a întreprinderii comune, care va determina, în special, nivelul de participare și contribuția la acțiuni ale statelor participante, ale membrilor privați, ale entităților constitutive și ale entităților afiliate acestora, dar și ale altor entități juridice. Comisia pregătește un raport de evaluare care include concluziile evaluării și observațiile Comisiei. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2022.
(1)  Până la 30 iunie 2022, Comisia va efectua, cu sprijinul unor experți independenți, o evaluare intermediară a întreprinderii comune, care va determina, în special, nivelul de participare și contribuția la acțiuni ale statelor participante, ale membrilor privați, ale entităților constitutive și ale entităților afiliate acestora, ale industriei Uniunii în ansamblu, dar și ale altor entități juridice. Evaluarea ar trebui, de asemenea, să identifice și alte posibile nevoi în materie de politică, incluzând analizarea situației în sectoare specifice cu privire la posibilitatea acestora de a accesa și utiliza pe deplin posibilitățile oferite de calculul de înaltă performanță. Comisia pregătește un raport de evaluare care include concluziile evaluării și observațiile Comisiei. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2022.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Evaluarea privește serviciile comerciale prevăzute la articolul 12, în funcție de utilizare;
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Anexă – articolul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)  inițierea și gestionarea procedurii de achiziționare a supercalculatoarelor de nivel pre-exascale, evaluarea ofertelor primite, acordarea de finanțare în limitele fondurilor disponibile, monitorizarea punerii în aplicare a contractului și gestionarea contractelor;
(c)  inițierea și gestionarea procedurii de achiziționare a supercalculatoarelor de nivel pre-exascale în mod deschis și transparent, recurgând la experți independenți, evaluarea ofertelor primite, acordarea de finanțare în limitele fondurilor disponibile, monitorizarea punerii în aplicare a contractului și gestionarea contractelor;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Anexă – articolul 1 – paragraful 1 – litera d
(d)  selectarea entității-gazdă a supercalculatoarelor de nivel pre-exascale, în conformitate cu normele sale financiare menționate la articolul 11 din prezentul regulament;
(d)  selectarea entității-gazdă a supercalculatoarelor de nivel pre-exascale, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și cu normele financiare menționate la articolul 11 din prezentul regulament;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Anexă – articolul 1 – paragraful 1 – litera i
(i)  furnizarea de sprijin financiar, în special sub formă de granturi, cu focalizare pe aplicații, activități de informare, acțiuni de sensibilizare și activități de dezvoltare profesională, în vederea atragerii de resurse umane în domeniul calculului de înaltă performanță, precum și a îmbunătățirii competențelor și a realizării de know-how cu privire la ecosistem;
(i)  furnizarea de sprijin financiar, în special sub formă de granturi, cu focalizare pe aplicații, activități de informare, acțiuni de sensibilizare și activități de dezvoltare și reconversie profesională, în vederea atragerii de resurse umane în domeniul calculului de înaltă performanță, a promovării unei participări echilibrate a bărbaților și femeilor, precum și a îmbunătățirii competențelor și a realizării de know-how cu privire la ecosistem;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Anexă – articolul 6 – alineatul 5
(5)  Consiliul de conducere numește un președinte pentru un mandat de doi ani. Mandatul președintelui este extins o singură dată, pe baza deciziei consiliului de conducere.
(5)  Consiliul de conducere numește un președinte din rândul membrilor săi, pentru un mandat de doi ani. Mandatul președintelui este extins o singură dată, pe baza deciziei consiliului de conducere.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Anexă – articolul 8 – punctul 1 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Lista candidaților se stabilește astfel încât să asigure o reprezentare egală și șanse egale pentru femei și bărbați.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Anexă – articolul 10 – alineatul 2
(2)  Grupul consultativ pentru cercetare și inovare constă într-un număr maxim de 12 membri, din care nu mai mult de șase sunt numiți de către membrii privați și nu mai mult de șase membri sunt numiți de către consiliul de conducere. Consiliul de conducere stabilește criteriile specifice și procesul de selecție pentru membrii pe care îi numește.
(2)  Grupul consultativ pentru cercetare și inovare constă într-un număr maxim de 20 de membri, din care nu mai mult de opt sunt numiți de către membrii privați și nu mai mult de doisprezece membri sunt numiți de către consiliul de conducere. Consiliul de conducere stabilește criteriile specifice și procesul de selecție pentru membrii pe care îi numește.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Anexă – articolul 21 – alineatul 1 a (nou)
Întreprinderea comună asigură respectarea legislației Uniunii privind protecția datelor și viața privată.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Anexă – articolul 23 – alineatul 2
(2)  Consiliul de conducere al întreprinderii comune adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului acesteia. Astfel de norme trebuie să conțină prevederile necesare pentru evitarea unui conflict de interese în cazul reprezentanților membrilor întreprinderii comune care fac parte din consiliul de conducere.
(2)  Consiliul de conducere al întreprinderii comune adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului acesteia, în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii. Astfel de norme trebuie, de asemenea, să conțină prevederile necesare pentru evitarea unui conflict de interese în cazul reprezentanților membrilor întreprinderii comune care fac parte din consiliul de conducere.
Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate