Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0003(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0217/2018

Predkladané texty :

A8-0217/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/07/2018 - 11.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0271

Prijaté texty
PDF 221kWORD 63k
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg
Spoločný európsky podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0008),

–  so zreteľom na článok 187 a článok 188 prvý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0037/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0217/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/201315 sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020), ďalej len „Horizont 2020“. Jeho cieľom je dosiahnuť väčší vplyv v oblasti výskumu a inovácie spojením programu Horizont 2020 s finančnými prostriedkami súkromného sektora v rámci verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, v ktorých môže výskum a inovácia prispieť k širším cieľom Únie v oblasti konkurencieschopnosti, stimulovať súkromné investície a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Tieto partnerstvá by sa mali zakladať na dlhodobom záväzku vrátane vyváženého príspevku všetkých partnerov, mali by niesť zodpovednosť za plnenie svojich cieľov a byť v súlade so strategickými cieľmi Únie v oblasti výskumu, vývoja a inovácie. Riadenie a fungovanie týchto partnerstiev by malo byť otvorené, transparentné, účinné a efektívne a širokému spektru zainteresovaných strán pôsobiacich v konkrétnych oblastiach by malo ponúkať príležitosť zúčastniť sa.
(2)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/201315 sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020), ďalej len „Horizont 2020“. Jeho cieľom je dosiahnuť väčší vplyv v oblasti výskumu a inovácie spojením programu Horizont 2020 s finančnými prostriedkami súkromného sektora v rámci verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, v ktorých môže výskum a inovácia prispieť k širším cieľom Únie v oblasti konkurencieschopnosti, stimulovať súkromné investície a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Tieto partnerstvá by sa mali zakladať na dlhodobom záväzku vrátane vyváženého príspevku všetkých partnerov, mali by niesť zodpovednosť za plnenie svojich cieľov a byť v súlade so strategickými cieľmi Únie v oblasti výskumu, vývoja a inovácie. Riadenie a fungovanie týchto partnerstiev by malo byť otvorené, transparentné, účinné a efektívne a širokému spektru zainteresovaných strán pôsobiacich v konkrétnych oblastiach by malo ponúkať príležitosť zúčastniť sa a s organizáciami občianskej spoločnosti a občianskymi skupinami by sa malo riadne konzultovať v rámci rozhodovacieho procesu.
__________________
__________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  V oznámení Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe22 sa vyzýva na zriadenie európskej dátovej infraštruktúry založenej na prvotriednych spôsobilostiach v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a vývoj úplného európskeho ekosystému vysokovýkonnej výpočtovej techniky schopného vyvíjať nové európske technológie a exaflopové superpočítače. Závažnosť problematiky a prekážok, s ktorými sa stretávajú zainteresované strany v Únii, si vyžadujú naliehavé opatrenia na získanie potrebných zdrojov a schopností s cieľom dospieť k ucelenému reťazcu od výskumu a vývoja až po dodanie a prevádzkovanie exaflopových systémov vysokovýkonnej výpočtovej techniky. Na úrovni Únie by sa preto mal zriadiť mechanizmus na spájanie a sústredenie podpory vytvorenia špičkovej európskej infraštruktúry vysokovýkonnej výpočtovej techniky a na výskumno-inovačnú činnosť v tejto oblasti zo strany členských štátov, Únie a súkromného sektora. Táto infraštruktúra by mala poskytnúť prístup používateľom z verejného sektora, priemyslu a akademickej obce vrátane vedeckej obce ako súčasti európskeho cloudu pre otvorenú vedu.
(8)  V oznámení Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe22 sa vyzýva na zriadenie európskej dátovej infraštruktúry založenej na prvotriednych spôsobilostiach v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a vývoj úplného európskeho ekosystému vysokovýkonnej výpočtovej techniky schopného vyvíjať nové európske technológie a exaflopové superpočítače. Závažnosť problematiky a prekážok, s ktorými sa stretávajú zainteresované strany v Únii, si vyžadujú naliehavé opatrenia na získanie potrebných zdrojov a schopností s cieľom dospieť k ucelenému reťazcu od výskumu a vývoja až po dodanie a prevádzkovanie exaflopových systémov vysokovýkonnej výpočtovej techniky. Na úrovni Únie by sa preto mal zriadiť mechanizmus na spájanie a sústredenie podpory vytvorenia špičkovej európskej infraštruktúry vysokovýkonnej výpočtovej techniky a na výskumno-inovačnú činnosť v tejto oblasti zo strany členských štátov, Únie a súkromného sektora. Táto infraštruktúra by mala poskytnúť prístup používateľom z verejného sektora, priemyslu vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a akademickej obce vrátane vedeckej obce ako súčasti európskeho cloudu pre otvorenú vedu.
__________________
__________________
22 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe, COM(2016)0178.
22 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe, COM(2016)0178.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Je nanajvýš dôležité, aby sa Únia do roku 2022 stala jednou z najvplyvnejších veľmocí v oblasti superpočítačov. V súčasnosti Únia zaostáva vo vývoji vysokovýkonnej výpočtovej techniky z dôvodu nedostatočných investícií do vytvorenia úplného systému. S cieľom odstrániť toto zaostávanie musí Únia nadobudnúť superpočítače svetovej triedy, zabezpečiť svoj systém dodávok a zaviesť služby pre priemysel a MSP v oblasti simulácie, vizualizácie a vytvárania prototypov a zároveň zabezpečiť systém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v súlade s hodnotami a zásadami Únie.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  V záujme vybavenia Únie výpočtovou výkonnosťou potrebnou na zachovanie špičkovej úrovne jej výskumu treba koordinovať investície členských štátov do vysokovýkonnej výpočtovej techniky a posilniť priemyselné využívanie predmetných technológií. Únia by mala zvýšiť svoju účinnosť, pokiaľ ide o premenu technologického pokroku na systémy vysokovýkonnej výpočtovej techniky, ktoré sa obstarávajú v Európe, a vytvoriť účinné prepojenie medzi ponukou technológií, spolunavrhovaním s používateľmi a spoločným obstarávaním prvotriednych systémov.
(10)  V záujme vybavenia Únie výpočtovou výkonnosťou potrebnou na zachovanie špičkovej úrovne jej výskumu a v záujme využitia pridanej hodnoty jednotnej akcie na úrovni Únie treba koordinovať investície členských štátov do vysokovýkonnej výpočtovej techniky a posilniť priemyselné využívanie predmetných technológií. Únia by mala zvýšiť svoju účinnosť, pokiaľ ide o premenu technologického pokroku na systémy vysokovýkonnej výpočtovej techniky, ktoré sa obstarávajú v Európe, a vytvoriť účinné prepojenie medzi ponukou technológií, spolunavrhovaním s používateľmi a spoločným obstarávaním prvotriednych systémov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Je nutné, aby Komisia a členské štáty preskúmali vhodné rámce riadenia a financovania a aby venovali dostatočnú pozornosť iniciatíve spoločného podniku EuroHPC a jej udržateľnosti, ako aj nevyhnutnosti rovnakých podmienok v celej Únii. Okrem toho by členské štáty mali zvážiť programy financovania spôsobom, ktorý zohľadňuje prístup Komisie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)  Európska technologická platforma a zmluvné verejno-súkromné partnerstvá v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky sú rozhodujúce pre definovanie úniových výskumných priorít rozvoja technológií Únie vo všetkých segmentoch dodávateľského reťazca riešení HPC.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Misiou spoločného podniku je vytvorenie a zachovanie integrovanej vysokovýkonnej výpočtovej techniky na svetovej úrovni v Únii a ekosystému veľkých dát na základe vedúceho postavenia Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, technológií cloud computingu a veľkých dát.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Spoločný podnik by sa mal zriadiť a začať fungovať v roku 2019, aby dosiahol cieľ – vybavenie Únie predexaflopovou infraštruktúrou do roka 2020 a rozvoj technológií potrebných na dosiahnutie exaflopovej kapacity do obdobia 2022/2023. Keďže cyklus vývoja ďalšej generácie technológií zvyčajne trvá 4 až 5 rokov, už teraz treba prijať opatrenia na udržanie si konkurencieschopnosti na globálnom trhu.
(12)  Spoločný podnik by sa mal zriadiť a začať fungovať v roku 2019, aby dosiahol cieľ – vybavenie Únie predexaflopovou infraštruktúrou do roka 2020 a rozvoj technológií potrebných na dosiahnutie, pokiaľ je to možné, autonómnej exaflopovej kapacity do obdobia 2022/2023. Keďže cyklus vývoja ďalšej generácie technológií zvyčajne trvá 4 až 5 rokov, už teraz treba prijať opatrenia na udržanie si konkurencieschopnosti na globálnom trhu.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Spoločný podnik EuroHPC by mal byť považovaný za integrálnu súčasť dátovej infraštruktúry Únie v rámci celého systému a jeho prínosy by sa mali vo veľkej miere propagovať.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Komisia by mala nabádať členské štáty, aby sa pripojili k spoločnému podniku EuroHPC a využili ho ako prioritnú oblasť pre programy výskumu a rozvoja príslušne s vnútroštátnymi činnosťami. Komisia by takisto mala podporovať iniciatívu vo všetkých členských štátoch ako súčasť silného politického a hospodárskeho záväzku v rámci digitálnej inovácie.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Únia, zúčastnené štáty a súkromní členovia spoločného podniku by mali poskytnúť finančný príspevok na administratívne náklady spoločného podniku. Keďže vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020 možno príspevok Únie na administratívne náklady prednostne prideliť na pokrytie prevádzkových nákladov len do roka 2023, zúčastnené štáty a súkromní členovia spoločného podniku by mali v plnej miere pokryť administratívne náklady spoločného podniku od roku 2024.
(14)  Únia, zúčastnené štáty a súkromní členovia spoločného podniku by mali poskytnúť finančný príspevok na administratívne náklady spoločného podniku. Keďže vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020 možno príspevok Únie na administratívne náklady prednostne prideliť na pokrytie prevádzkových nákladov len do roka 2023, zúčastnené štáty a súkromní členovia spoločného podniku by mali v plnej miere pokryť administratívne náklady spoločného podniku od roku 2024 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť spoločného podniku z dlhodobého hľadiska.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15 a)  Mali by sa preskúmať a podporovať všetky potenciálne synergie medzi iniciatívou EuroHPC a Úniou a vnútroštátnymi výskumnými programami. Spoločný podnik by sa mal začleniť do existujúcich hlavných štruktúr výskumu a vývoja, ako je európska technologická platforma pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku verejno-súkromných partnerstiev a veľké dáta, a to s cieľom maximalizovať efektívnosť a uľahčiť jeho používanie a položiť základy pre prosperujúce hospodárstvo založené na údajoch.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)
(15b)  Komisia a členské štáty by mali posilniť existujúcu prácu Európskeho partnerstva pre cloud na základe existujúcich pilierov PRACE a GEANT, zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov a uznať ich významnú doplnkovú úlohu pri vytváraní ekosystému EuroHPC.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Spoločný podnik by sa mal zaoberať jasne vymedzenými témami, ktoré by akademickej obci a európskemu priemyslu ako celku umožnili navrhovať, rozvíjať a používať najinovačnejšie technológie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a vytvoriť integrovanú infraštruktúru v celej Únii s prvotriednou kapacitou vysokovýkonnej výpočtovej techniky, vysokorýchlostným pripojením a najmodernejšími aplikáciami, dátovými a softvérovými službami pre vedeckých pracovníkov a iných hlavných priemyselných používateľov vrátane MSP a verejného sektora. Spoločný podnik by mal vynaložiť úsilie na zníženie nedostatku zručností v oblasti HPC. Okrem toho by mal pripraviť podmienky na budovanie prvej hybridnej infraštruktúry vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Európe, integráciu tradičných výpočtových architektúr s kvantovými výpočtovými zariadeniami, t. j. využívanie kvantového počítača ako urýchľovača sledu výpočtov HPC. Na udržanie výskumných tímov a európskych priemyselných odvetví na vrchole vo vysoko konkurenčnom medzinárodnom kontexte vďaka dosahovaniu špičkových výsledkov a ich integráciou do konkurencieschopných systémov, zaistenie rýchleho a širokého celoeurópskeho priemyselného využitia európskych technológií, ktoré prinesie účinky presahovania dôležité pre spoločnosť, spoločné znášanie rizika a spojenie síl pri zlaďovaní stratégií a investícií v duchu spoločného európskeho záujmu je potrebná štruktúrovaná a koordinovaná finančná podpora na európskej úrovni. Komisia by mohla v nadväznosti na oznámenie príslušného členského štátu alebo skupiny členských štátov zvážiť, či možno iniciatívy spoločného podniku považovať za dôležité projekty spoločného európskeho záujmu za predpokladu, že všetky relevantné podmienky boli splnené v súlade s rámcom Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie25.
(18)  Spoločný podnik by sa mal zaoberať jasne vymedzenými témami, ktoré by akademickej obci, ale aj európskemu priemyslu ako celku umožnili navrhovať, rozvíjať a používať najinovačnejšie technológie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a vytvoriť integrovanú infraštruktúru v celej Únii s prvotriednou kapacitou vysokovýkonnej výpočtovej techniky, vysokorýchlostným pripojením a najmodernejšími aplikáciami, dátovými a softvérovými službami pre vedeckých pracovníkov a iných hlavných priemyselných používateľov, najmä mikropodnikov, MSP, startupov a verejného sektora. Spoločný podnik by mal vynaložiť úsilie na zníženie nedostatku zručností v oblasti HPC, podporovať kvalifikáciu, výber kariéry súvisiacej s HPC a ponúkať osobitné programy na podporu vyváženého zastúpenia mužov a žien v kariérnych dráhach v oblasti HPC. Okrem toho by mal pripraviť podmienky na budovanie prvej hybridnej infraštruktúry vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Európe, integráciu tradičných výpočtových architektúr s kvantovými výpočtovými zariadeniami, t. j. využívanie kvantového počítača ako urýchľovača sledu výpočtov HPC. Na udržanie výskumných tímov a európskych priemyselných odvetví na vrchole vo vysoko konkurenčnom medzinárodnom kontexte vďaka dosahovaniu špičkových výsledkov a ich integráciou do konkurencieschopných systémov, zaistenie rýchleho a širokého celoeurópskeho priemyselného využitia európskych technológií, ktoré prinesie pozitívne účinky presahovania dôležité pre spoločnosť, spoločné znášanie rizika a spojenie síl pri zlaďovaní stratégií a investícií v duchu spoločného európskeho záujmu je potrebná štruktúrovaná a koordinovaná finančná podpora na európskej úrovni. Komisia by mohla v nadväznosti na oznámenie príslušného členského štátu alebo skupiny členských štátov zvážiť, či možno iniciatívy spoločného podniku považovať za dôležité projekty spoločného európskeho záujmu za predpokladu, že všetky relevantné podmienky boli splnené v súlade s rámcom Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie25.
__________________
__________________
25 Oznámenie Komisie – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (Ú. v. EÚ C 188, 20.6.2014, s. 4).
25 Oznámenie Komisie – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (Ú. v. EÚ C 188, 20.6.2014, s. 4).
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)  Spoločný podnik by mal podporovať vedcov, odvetvie a verejný sektor Únie a poskytovať im prístup k špičkovým superpočítačom a súvisiacim službám a dať im nástroje, aby zostali na čele vedeckej a priemyselnej hospodárskej súťaže, s cieľom zachovať a podporiť infraštruktúry pre integrované vedecké údaje a vysokovýkonnú výpočtovú techniku.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 b (nové)
(18b)  Spoločný podnik by mal byť otvorený účasti všetkých členských štátov, ktoré sa vyzývajú, aby sa pripojili k spoločnému podniku a využívali ho ako prioritnú oblasť pre programy výskumu a vývoja príslušne s vnútroštátnymi činnosťami. Spoločný podnik by mal podporovať činnosti superpočítača ako súčasť silného politického a hospodárskeho záväzku v oblasti digitálnych inovácií.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 c (nové)
(18c)  V záujme vybudovania potrebnej kapacity a zabezpečenia účasti všetkých členských štátov by sa v každom členskom štáte malo vytvoriť jedno kompetenčné centrum pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (centrum) spojené s vnútroštátnym vysokovýkonným výpočtovým centrom. Centrá by mali uľahčovať a podporovať prístup k ekosystému HPC, od prístupu k superpočítačom k prístupu k aplikáciám a službám. Mali by takisto poskytovať používateľom HPC vzdelávacie kurzy a kurzy odbornej prípravy na získavanie zručností v oblasti HPC a mali by podporovať zvyšovanie informovanosti a činnosti v oblasti odbornej prípravy a propagácie, pokiaľ ide o prínosy vysokovýkonnej výpočtovej techniky najmä pre MSP, a začať uskutočňovať činnosti vytvárania sietí so zainteresovanými stranami a ďalšími centrami s cieľom podporiť rozsiahlejšie inovácie, ktoré umožnia ďalšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 d (nové)
(18d)  Vysoká miera účasti v rámci Únie a spravodlivý a rozumný prístup pre subjekty z tretích krajín je dôležitý v záujme uplatnenia plného potenciálu európskeho superpočítača schopného prispieť k európskej excelentnej vede a regionálnej konkurencieschopnosti.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 e (nové)
(18e)  Hoci je čas prístupu k superpočítačom úmerný finančným príspevkom, mali by sa zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky členské štáty, vedcov a odvetvia priemyslu v Únii.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 f (nové)
(18f)  Čas prístupu Únie by sa mal udeľovať prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov na základe excelentnosti, a to nezávisle od štátnej príslušnosti Únie žiadateľa. Okrem toho by mali zúčastnené členské štáty možnosť dať k dispozícii svoj čas prístupu aj vedcom, odvetviu alebo výskumným pracovníkom z iných krajín Únie.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  Superpočítače, ktoré získa a podporuje spoločný podnik, by mali byť navrhnuté a vybrané s cieľom maximalizovať ich efektívnosť na vedecké účely, ako aj na ich využitie priemyslom. Z toho dôvodu je nutné, aby Komisia podnikla kroky s cieľom ďalej posilňovať posúdenie efektívnosti a nákladovú efektívnosť vo svojich hodnoteniach.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Predexaflopové a petaflopové superpočítače by mali využívať všetci používatelia z akademickej obce, priemyslu a verejného sektora, a to najmä na účely verejného výskumu a inovácie. Spoločný podnik by mal mať možnosť vykonávať niektoré obmedzené hospodárske činnosti na súkromné účely. Prístup by sa mal poskytnúť používateľom so sídlom v Únii alebo krajine pridruženej k programu Horizont 2020. Prístupové práva by sa všetkým používateľom mali udeľovať spravodlivo a transparentne. Správna rada by mala vymedziť prístupové práva, pokiaľ ide o podiel času Únie na prístup ku každému superpočítaču.
(22)  Predexaflopové a petaflopové superpočítače by mali využívať všetci používatelia z akademickej obce, priemyslu vrátane MSP a verejného sektora, a to najmä na účely verejného civilného výskumu a inovácie. Spoločný podnik by mal mať možnosť vykonávať niektoré obmedzené hospodárske činnosti na súkromné účely. Prístup by sa mal poskytnúť používateľom so sídlom v Únii alebo krajine pridruženej k programu Horizont 2020. Prístupové práva by sa všetkým používateľom mali udeľovať spravodlivo a transparentne. Správna rada by mala vymedziť prístupové práva, pokiaľ ide o podiel času Únie na prístup ku každému superpočítaču.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  Mali by sa uplatňovať minimálne ustanovenia programu Horizont 2020 o právach duševného vlastníctva, prevode vlastníctva práv duševného vlastníctva, udelení licencie a využívaní s cieľom chrániť hospodárske záujmy Únie.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)
(29a)  Suma potrebná na nákup superpočítača by mala zahŕňať aj investície do zlepšenia toku údajov a pripojenie k sieti.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)  Poskytovatelia iniciatívy v oblasti HPC, ktorí pôsobia v Únii, musia súťažiť za rovnakých podmienok, pričom pre všetkých platia rovnaké pravidlá.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 b (nové)
(30b)  S cieľom zaistiť jednotnosť a zabrániť duplicite s inými existujúcimi iniciatívami v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a veľkých dát, najmä so zmluvnými verejno-súkromnými partnerstvami v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a veľkých dát (big data) zriadenými v roku 2014 a s iniciatívou PRACE, by sa tieto iniciatívy mali zefektívniť tak, že sa v rámci určenom na obdobie po roku 2020 začlenia do spoločného podniku.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  Poskytovanie finančnej podpory na činnosti z Nástroja na prepájanie Európy by malo byť v súlade s pravidlami tohto programu.
(32)  Malo by sa usilovať o administratívne zjednodušenie a malo by sa zamedziť koexistencii rôznych pravidiel v tom istom spoločnom podniku. Namiesto súčasnej existencie pravidiel programu Horizont 2020 a CEF by pre všetky činnosti spoločného podniku mal byť zavedený jedinečný súbor pravidiel.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Vo všetkých výzvach na predkladanie návrhov a výzvach na predkladanie ponúk spoločného podniku by sa podľa možnosti malo zohľadniť trvanie rámcového programu Horizont 2020 a programu Nástroja na prepájanie Európy, okrem náležite odôvodnených prípadov.
(40)  Vo všetkých výzvach na predkladanie návrhov a výzvach na predkladanie ponúk spoločného podniku by sa podľa možnosti malo zohľadniť trvanie rámcového programu Horizont 2020 a programu Nástroja na prepájanie Európy, okrem náležite odôvodnených prípadov. Pre obdobie, na ktoré sa nevzťahuje rámcový program Horizont 2020 a program Nástroja na prepájanie Európy, by sa mali vykonať primerané úpravy, pričom sa zohľadní VFR na obdobie po roku 2020, s cieľom pokračovať v činnostiach spoločného podniku.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 a (nové)
(41a)  Vysokovýkonná výpočtová technika je dôležitá pre rozvoj cloudu a jej plný potenciál sa môže dosiahnuť, až keď sa údaje budú môcť voľne prenášať v celej Únii s jasnými pravidlami.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 b (nové)
(41b)  Okrem toho by sa právne predpisy Únie o ochrane údajov, súkromia a bezpečnosti mali uplatňovať na všetky superpočítače plne alebo čiastočne vo vlastníctve spoločného podniku alebo na všetky superpočítače, ku ktorým má spoločný podnik k dispozícii čas na prístup.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 c (nové)
(41c)  Spoločný podnik by mal zaručiť, aby boli superpočítače vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii prístupné výlučne subjektom, ktoré dodržiavajú právo Únie o ochrane údajov, súkromia a bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 d (nové)
(41d)  Spoločný podnik by mal zaručiť, aby superpočítače vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii boli dostupné výlučne subjektom usadeným v členských štátoch alebo pridružených krajinách, ktoré dodržiavajú právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany údajov, súkromia a bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 e (nové)
(41e)  Ak je to vhodné, mala by sa podporovať medzinárodná spolupráca s tretími krajinami a medzi zúčastnenými krajinami. Prístup k superpočítačom v Únii by sa nemal poskytovať subjektom so sídlom v tretích krajinách, pokiaľ tieto krajiny neposkytujú recipročný prístup k svojim superpočítačom. Využívanie dát superpočítačov v Únii by sa mali podporovať, pričom je potrebné zabezpečiť súlad s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa ochrany údajov, súkromia a bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
(7)  „hostiteľský subjekt“ je právnická osoba usadená v členskom štáte zapojenom do spoločného podniku, v ktorom sa nachádzajú zariadenia na hosťovanie a prevádzku predexaflopového superpočítača.
(7)  „hostiteľský subjekt“ je právnická osoba usadená v členskom štáte zapojenom do spoločného podniku, v ktorom sa nachádzajú zariadenia na hosťovanie a prevádzku petaflopového alebo predexaflopového superpočítača.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
a)  poskytnúť vedcom, priemyslu a verejnému sektoru v Únii alebo krajine pridruženej k programu Horizont 2020 najnovšiu vysokovýkonnú výpočtovú techniku a dátovú infraštruktúru a podporiť rozvoj príslušných technológií a aplikácií v rôznych oblastiach;
a)  poskytnúť vedcom a výskumným pracovníkom, priemyslu vrátane startupov, mikropodnikov a MSP a verejnému sektoru v Únii alebo krajine pridruženej k programu Horizont 2020 najnovšiu vysokovýkonnú výpočtovú techniku a dátovú infraštruktúru a podporiť rozvoj príslušných technológií a aplikácií predovšetkým na civilné použitie v rôznych oblastiach, ako napríklad v oblasti zdravotníctva, energetiky, inteligentných miest, autonómnej dopravy a vesmíru;
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b
b)  vytvoriť rámec na nadobudnutie integrovanej predexaflopovej superpočítačovej a dátovej infraštruktúry svetovej úrovne v Únii;
b)  vytvoriť rámec na nadobudnutie integrovanej predexaflopovej superpočítačovej a dátovej infraštruktúry svetovej úrovne v Únii, a to aj prostredníctvom podpory získania petaflopových superpočítačov;
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d
d)  podporiť rozvoj integrovaného ekosystému vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii zahrnutím všetkých segmentov vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca, najmä pokiaľ ide o hardvér, softvér, aplikácie, služby, inžinierstvo, prepojenia, know-how a zručnosti.
d)  podporiť rozvoj integrovaného ekosystému vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii zahrnutím všetkých segmentov vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca, najmä pokiaľ ide o hardvér, softvér, aplikácie, služby, inžinierstvo, prepojenia, know-how a zručnosti, s cieľom posilniť Úniu ako celosvetové stredisko pre inovácie, a prispieť tak ku konkurencieschopnosti a posilnenej kapacite v oblasti výskumu a rozvoja;
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  umožniť synergie a poskytnúť pridanú hodnotu spolupráce medzi zúčastnenými členskými štátmi a ďalšími subjektmi;
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d b (nové)
db)  spolupracovať s existujúcimi zmluvnými verejno-súkromnými partnerstvami v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a veľkých dát s cieľom vytvárať synergie a integráciu.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d
d)  vybudovať a prevádzkovať prvotriednu integrovanú superpočítačovú a dátovú infraštruktúru v celej Únii ako nevyhnutnú zložku vedeckej excelentnosti, digitalizácie priemyslu a verejného sektora, posilnenia inovačných schopností a svetovej konkurencieschopnosti na oživenie hospodárskeho rastu a rastu zamestnanosti v Únii;
d)  vybudovať a prevádzkovať prvotriednu integrovanú superpočítačovú a dátovú infraštruktúru v celej Únii, kde má byť táto infraštruktúra efektívna na vedecké účely a poskytuje nevyhnutnú zložku vedeckej excelentnosti, digitalizácie priemyslu a verejného sektora, posilnenia inovačných schopností a svetovej konkurencieschopnosti na oživenie hospodárskeho rastu a rastu zamestnanosti v Únii;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e
e)  poskytnúť prístup k infraštruktúram a službám založeným na vysokovýkonnej výpočtovej technike širokej škále používateľov z výskumnej a vedeckej komunity, ako aj z priemyslu (vrátane MSP) a verejného sektora, aby mohli využívať nové a vznikajúce aplikácie a služby náročné na výpočtové kapacity;
e)  poskytnúť prístup k infraštruktúram a službám založeným na vysokovýkonnej výpočtovej technike širokej škále používateľov z výskumnej a vedeckej komunity, ako aj z priemyslu, mikropodnikov, MSP a verejného sektora, aby mohli využívať nové a vznikajúce aplikácie a služby náročné na výpočtové kapacity;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno f
f)  preklenúť priepasť medzi výskumno-vývojovou činnosťou a dodaním exaflopových systémov HPC, čím sa posilní dodávateľský reťazec digitálnych technológií v Únii a spoločnému podniku sa umožní nadobudnúť prvotriedne superpočítače;
f)  preklenúť priepasť medzi výskumno-vývojovou činnosťou a dodaním exaflopových systémov HPC, čím sa posilní dodávateľský reťazec digitálnych technológií v Únii a spoločnému podniku sa umožní nadobudnúť superpočítače svetovej triedy;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno h
h)  prepájať a spájať regionálne, vnútroštátne a európske superpočítače HPC a iné výpočtové systémy, dátové centrá, súvisiaci softvér a aplikácie;
h)  prepájať a spájať regionálne, vnútroštátne a európske superpočítače HPC a iné výpočtové systémy, dátové centrá, súvisiaci softvér a aplikácie bez ohrozenia ochrany údajov a súkromia;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod i
i)  zvýšiť inovačný potenciál priemyslu (najmä MSP) využívaním moderných infraštruktúr a služieb vysokovýkonnej výpočtovej techniky;
i)  zvýšiť inovačný potenciál priemyslu, a najmä mikropodnikov a MSP, ako aj výskumných a vedeckých komunít využívajúcich moderné infraštruktúry a služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky vrátane vnútroštátnych centier vysokovýkonnej výpočtovej techniky a supervýpočtových centier;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno j
j)  zlepšiť chápanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky a prispieť k zníženiu nedostatku zručností v Únii v danej oblasti;
j)  zlepšiť chápanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky a prispieť k zníženiu nedostatku zručností v Únii v danej oblasti, podporou kvalifikácie a vyváženého zastúpenia mužov a žien v rámci kariérnych dráh v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
(1)  Spoločný podnik poverí prevádzkou každého predexaflopového superpočítača, ktorý vlastní, hostiteľský subjekt vybraný v súlade s odsekom 3 a rozpočtovými pravidlami spoločného podniku uvedenými v článku 11.
(1)  Spoločný podnik poverí prevádzkou každého petaflopového alebo predexaflopového superpočítača, ktorý vlastní, hostiteľský subjekt, zastupujúci jednu alebo viac zúčastnených krajín, vybratý v súlade s odsekom 3 a rozpočtovými pravidlami spoločného podniku uvedenými v článku 11.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
(2)  Predexaflopové superpočítače sa nachádzajú v zúčastnenom štáte, ktorý je členským štátom Únie. Členský štát nesmie hosťovať viac než jeden predexaflopový superpočítač.
(2)  Petaflopové alebo predexaflopové superpočítače sa nachádzajú v zúčastnenom štáte, ktorý je členským štátom Únie. Členský štát nesmie hosťovať viac než jeden predexaflopový superpočítač.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 6– odsek 3 – úvodná časť
(3)  Hostiteľský subjekt vyberá správna rada okrem iného podľa týchto kritérií:
(3)  Hostiteľský subjekt vyberá správna rada prostredníctvom spravodlivého a transparentného procesu okrem iného podľa týchto kritérií:
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c
c)  skúsenosti hostiteľského subjektu s inštaláciou a prevádzkovaním podobných systémov;
c)  skúsenosti hostiteľského subjektu s inštaláciou, prevádzkovaním a udržiavaním podobných systémov vrátane spotreby energie superpočítača;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
ca)  vysoká úroveň ochrany údajov, súkromia a kybernetickej bezpečnosti vrátane špičkového riadenia rizík a hrozieb a odolnosti proti kybernetickým útokom;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)
(4a)  Akonáhle budú vybrané hostiteľské subjekty, spoločný podnik zabezpečuje synergie s EŠIF.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
(2)  Správna rada vymedzí všeobecné podmienky prístupu a môže vymedziť aj osobitné podmienky prístupu pre rôzne typy používateľov alebo aplikácií. Kvalita služby musí byť rovnaká pre všetkých používateľov.
(2)  Správna rada vymedzí všeobecné podmienky prístupu a môže vymedziť aj osobitné podmienky prístupu pre rôzne typy používateľov alebo aplikácií. Kvalita služby musí byť rovnaká pre všetkých užívateľov, ale prioritné kritériá je možné definovať vopred bez ohrozenia prístupu všetkých potenciálnych používateľov a aplikácií.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
(3)  Bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné dohody uzavreté Úniou, sa čas na prístup udelí iba používateľom s pobytom, sídlom alebo nachádzajúcim sa v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020, ak správna rada v riadne odôvodnených prípadoch nerozhodne inak, pri zohľadnení záujmov Únie.
(3)  Bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné dohody uzavreté Úniou, sa čas na prístup udelí iba používateľom s pobytom, sídlom alebo nachádzajúcim sa v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020, ak správna rada v riadne odôvodnených prípadoch nerozhodne inak, a najmä v prípade tretích krajín, ktoré podpísali medzinárodné dohody o vedeckej spolupráci, a prípadne aj keď udelili recipročný prístup k svojmu superpočítaču, pri zohľadnení záujmov Únie.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1
Podiel času Únie na prístup ku každému predexaflopovému superpočítaču je priamo úmerný finančnému príspevku Únie k nákladom spojeným s nadobudnutím v pomere k celkovým nákladom na nadobudnutie a prevádzkovanie predexaflopového superpočítača. Správna rada vymedzí prístupové práva, pokiaľ ide o čas Únie na prístup.
Podiel času Únie na prístup ku každému predexaflopovému superpočítaču je priamo úmerný finančnému príspevku Únie k nákladom spojeným s nadobudnutím v pomere k celkovým nákladom na nadobudnutie a prevádzkovanie predexaflopového superpočítača. Prístup k podielu času Únie sa zameria výlučne na civilné využitie. Správna rada vymedzí prístupové práva, pokiaľ ide o čas Únie na prístup.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)
(2a)  Príspevok každého zúčastneného štátu k nákladom na prístupový čas sa zverejní.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
(1)  Komisia vykoná do 30. júna 2022 s pomocou nezávislých expertov priebežné hodnotenie spoločného podniku, v rámci ktorého posúdi najmä úroveň účasti na akciách a úroveň príspevkov na tieto akcie zúčastnených štátov, súkromných členov a ich jednotlivých a pridružených subjektov, ako aj iných právnických osôb. Komisia vypracuje správu o tomto hodnotení, v ktorej uvedie závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia zašle uvedenú správu Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2022.
(1)  Komisia vykoná do 30. júna 2022 s pomocou nezávislých expertov priebežné hodnotenie spoločného podniku, v rámci ktorého posúdi najmä úroveň účasti na akciách a úroveň príspevkov na tieto akcie zúčastnených štátov, súkromných členov a ich jednotlivých a pridružených subjektov, a takisto priemyslu Únie všeobecne, ako aj iných právnických osôb. Hodnotenie by malo identifikovať aj ďalšie možné politické potreby vrátane posúdenia situácie pre špecifické sektory, pokiaľ ide o ich možnosť plného prístupu a využitia možností, ktoré umožňuje vysokovýkonná výpočtová technika. Komisia vypracuje správu o tomto hodnotení, v ktorej uvedie závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia zašle uvedenú správu Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2022.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 a (nový)
(3a)  Hodnotenie posúdi komerčné služby uvedené v článku 12 na základe skutočného využívania.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Príloha – článok 1 – odsek 1 – písmeno c
c)  iniciuje a riadi postup nadobudnutia predmetných predexaflopových superpočítačov, posudzuje predložené ponuky, povoľuje poskytnutie dostupných finančných prostriedkov, monitoruje plnenie zmluvy a spravuje zmluvy;
c)  iniciuje a riadi postup nadobudnutia predmetných predexaflopových superpočítačov otvorene a transparentne, s využitím nezávislých expertov, posudzuje predložené ponuky, povoľuje poskytnutie dostupných finančných prostriedkov, monitoruje plnenie zmluvy a spravuje zmluvy;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Príloha – článok 1 – odsek 1 – písmeno d
d)  v súlade so svojimi rozpočtovými pravidlami uvedenými v článku 11 tohto nariadenia vyberie pre dané predexaflopové superpočítače hostiteľský subjekt;
d)  v súlade s článkom 6 ods. 3 a s rozpočtovými pravidlami uvedenými v článku 11 tohto nariadenia vyberie pre dané predexaflopové superpočítače hostiteľský subjekt;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Príloha – článok 1 – odsek 1 – písmeno i
i)  poskytuje finančnú podporu (predovšetkým v podobe grantov) na aplikácie, osvetové činnosti, zvyšovanie informovanosti a opatrenia na profesionálny rozvoj s cieľom získať ľudské zdroje pre oblasť vysokovýkonnej výpočtovej techniky, ako aj rozvíjať zručnosti a technické know-how v rámci ekosystému;
i)  poskytuje finančnú podporu (predovšetkým v podobe grantov) na aplikácie, osvetové činnosti, zvyšovanie informovanosti a opatrenia na profesionálny rozvoj a rekvalifikáciu s cieľom získať ľudské zdroje pre oblasť vysokovýkonnej výpočtovej techniky, podporiť vyváženú účasť mužov a žien, ako aj rozvíjať zručnosti a technické know-how v rámci ekosystému;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Príloha – článok 6 – bod 5
(5)  Správna rada volí svojho predsedu na obdobie dvoch rokov. Mandát predsedu možno predĺžiť len raz, a to na základe rozhodnutia správnej rady.
(5)  Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu na obdobie dvoch rokov. Mandát predsedu možno predĺžiť len raz, a to na základe rozhodnutia správnej rady.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Príloha – článok 8 – bod 1 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Zoznam kandidátov sa vypracuje s cieľom zabezpečiť rovnaké zastúpenie a príležitosti pre mužov a ženy.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Príloha – článok 10 – bod 2
(2)  Poradná skupina pre výskum a inováciu pozostáva z maximálne dvanástich členov, pričom maximálne šesť z nich vymenúvajú súkromní členovia a maximálne šesť z nich vymenúva správna rada. Správna rada stanoví konkrétne kritériá a postup výberu členov, ktorých vymenúva.
(2)  Poradná skupina pre výskum a inováciu pozostáva z maximálne 20 členov, pričom maximálne osem z nich vymenúvajú súkromní členovia a maximálne 12 z nich vymenúva správna rada. Správna rada stanoví konkrétne kritériá a postup výberu členov, ktorých vymenúva.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Príloha – článok 21 – odsek 1 a (nový)
Spoločný podnik zabezpečuje súlad s právom Únie o ochrane údajov a súkromí.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Príloha – článok 23 – bod 2
(2)  Správna rada spoločného podniku prijme pravidlá predchádzania a riadenia konfliktu záujmov so zreteľom na svojich členov, orgány a zamestnancov. Tieto pravidlá obsahujú ustanovenia zamerané na predchádzanie konfliktu záujmov v prípade zástupcov členov spoločného podniku, ktorí pôsobia v správnej rade.
(2)  Správna rada spoločného podniku prijme pravidlá predchádzania a riadenia konfliktu záujmov so zreteľom na svojich členov, orgány a zamestnancov v súlade s najlepšími postupmi Únie. Tieto pravidlá obsahujú aj ustanovenia zamerané na predchádzanie konfliktu záujmov v prípade zástupcov členov spoločného podniku, ktorí pôsobia v správnej rade.
Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia