Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0003(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0217/2018

Ingivna texter :

A8-0217/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/07/2018 - 11.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0271

Antagna texter
PDF 192kWORD 59k
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg
Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem *
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2018 om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0008),

–  med beaktande av artikel 187 och artikel 188 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0037/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0217/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/201315 inrättades Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). Ramprogrammet syftar till att uppnå större effekter när det gäller forskning och innovation genom att kombinera medel från Horisont 2020 och den privata sektorn i offentlig-privata partnerskap på nyckelområden där forskning och innovation kan bidra till unionens bredare mål avseende konkurrenskraft och stimulera privata investeringar och hantera samhällsutmaningar. Dessa partnerskap bör bygga på ett långsiktigt engagemang, med ett balanserat bidrag från alla partner, ansvara för att deras målsättningar uppnås och stämma överens med unionens strategiska mål för forskning, utveckling och innovation. Partnerskapen bör förvaltas och drivas på ett öppet, insynsvänligt, ändamålsenligt och effektivt sätt, och en bred uppsättning aktörer, verksamma inom sina respektive specialområden, bör ges möjlighet att medverka.
(2)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/201315 inrättades Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). Ramprogrammet syftar till att uppnå större effekter när det gäller forskning och innovation genom att kombinera medel från Horisont 2020 och den privata sektorn i offentlig-privata partnerskap på nyckelområden där forskning och innovation kan bidra till unionens bredare mål avseende konkurrenskraft och stimulera privata investeringar och hantera samhällsutmaningar. Dessa partnerskap bör bygga på ett långsiktigt engagemang, med ett balanserat bidrag från alla partner, ansvara för att deras målsättningar uppnås och stämma överens med unionens strategiska mål för forskning, utveckling och innovation. Partnerskapen bör förvaltas och drivas på ett öppet, insynsvänligt, ändamålsenligt och effektivt sätt, och en bred uppsättning aktörer, verksamma inom sina respektive specialområden, bör ges möjlighet att medverka, och samråd bör ske på vederbörligt sätt med det civila samhällets organisationer och medborgargrupper i beslutsprocessen.
__________________
__________________
15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Kommissionens meddelande av den 19 april 2016, med titeln Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa22, efterlyser inrättandet av en europeisk datainfrastruktur baserad på högpresterande datorkapacitet på högsta nivå och utvecklingen av ett fullskaligt europeiskt ekosystem av högpresterande datorsystem med kapacitet att utveckla ny europeisk teknik och förverkliga superdatorer i exaskala. Mot bakgrund av detta områdes betydelse och de stora utmaningar som intressenterna i unionen står inför, är det brådskande att vidta åtgärder för att samla de resurser och den kapacitet som krävs för att fullborda kedjan från forskning och utveckling till leverans och drift av högpresterande datorsystem i exaskala. Därför bör man inrätta en mekanism på unionsnivå för att sammanföra och koncentrera stödet till inrättandet av en världsledande europeisk infrastruktur för högpresterande datorsystem och forskning och innovation inom högpresterande datorsystem i medlemsstaterna, unionen och den privata sektorn. Åtkomst till denna infrastruktur bör ges åt användare från den offentliga sektorn, användare från näringslivet och användare från den akademiska världen, inklusive forskargrupper som ingår i det europeiska öppna forskningsmolnet.
(8)  Kommissionens meddelande av den 19 april 2016, med titeln Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa22, efterlyser inrättandet av en europeisk datainfrastruktur baserad på högpresterande datorkapacitet på högsta nivå och utvecklingen av ett fullskaligt europeiskt ekosystem av högpresterande datorsystem med kapacitet att utveckla ny europeisk teknik och förverkliga superdatorer i exaskala. Mot bakgrund av detta områdes betydelse och de stora utmaningar som intressenterna i unionen står inför, är det brådskande att vidta åtgärder för att samla de resurser och den kapacitet som krävs för att fullborda kedjan från forskning och utveckling till leverans och drift av högpresterande datorsystem i exaskala. Därför bör man inrätta en mekanism på unionsnivå för att sammanföra och koncentrera stödet till inrättandet av en världsledande europeisk infrastruktur för högpresterande datorsystem och forskning och innovation inom högpresterande datorsystem i medlemsstaterna, unionen och den privata sektorn. Åtkomst till denna infrastruktur bör ges åt användare från den offentliga sektorn, användare från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, och användare från den akademiska världen, inklusive forskargrupper som ingår i det europeiska öppna forskningsmolnet.
__________________
__________________
22 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster - Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa, COM(2016)0178.
22 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster - Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa, COM(2016)0178.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Det är av yttersta vikt för unionen att vara en av världens främsta superdatormakter senast 2022. Som läget är nu släpar unionen efter i utvecklingen av högpresterande datorsystem till följd av sina otillräckliga investeringar i upprättandet av ett komplett system. För att täppa till denna lucka måste unionen förvärva superdatorer i världsklass, säkra sitt försörjningssystem och sprida tjänster till näringslivet och små och medelstora företag för simulering, visualisering och prototypframställning och samtidigt säkerställa ett HPC-system som stämmer överens med unionens värden och principer.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  För att förse unionen med den datorprestanda som den behöver för att hålla sin forskning i framkanten bör medlemsstaternas investeringar i högpresterande datorsystem samordnas och industrins anammande av högpresterande datorsystem stärkas. Unionen bör bli effektivare i fråga om att omvandla teknisk utveckling till högpresterande datorsystem som upphandlas i Europa och på så sätt upprätta en effektiv koppling mellan teknikutbud, medskapande design med användarna och en gemensam upphandling av system i världsklass.
(10)  För att förse unionen med den datorprestanda som den behöver för att hålla sin forskning i framkanten och för att dra nytta av mervärdet av en gemensam åtgärd på unionsnivå bör medlemsstaternas investeringar i högpresterande datorsystem samordnas och industrins anammande av högpresterande datorsystem stärkas. Unionen bör bli effektivare i fråga om att omvandla teknisk utveckling till högpresterande datorsystem som upphandlas i Europa och på så sätt upprätta en effektiv koppling mellan teknikutbud, medskapande design med användarna och en gemensam upphandling av system i världsklass.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Kommissionen och medlemsstaterna måste undersöka lämpliga förvaltnings- och finansieringsramar, och då ta tillräcklig hänsyn till initiativet för det gemensamma företaget EuroHPC och dess hållbarhet och till att lika villkor måste råda i hela unionen. Medlemsstaterna bör dessutom beakta finansieringsprogrammen på ett sätt som är förenligt med kommissionens strategi.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)
(10b)  Den europeiska teknikplattformen och det avtalsbaserade offentlig-privata partnerskapet för högpresterande datorsystem är av avgörande vikt för att fastställa unionens forskningsprioriteringar vid utvecklingen av europeisk teknik inom alla segment av försörjningskedjan för HPC-lösningar.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Det gemensamma företagets uppdrag är att i unionen upprätta och upprätthålla ett integrerat högpresterande datorsystem och stordataekosystem i världsklass som bygger på europeiskt ledarskap inom HPC, molntjänster och stordatateknik.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Det gemensamma företaget bör inrättas och börja fungera under 2019 så att målet att förse unionen med en infrastruktur av pre-exaskala kan uppnås till 2020 och den teknik som krävs för att uppnå exaskalakapacitet utvecklas till 2022/2023. Eftersom cykeln för utveckling av nästa generations teknik normalt tar fyra till fem år måste åtgärderna för att uppnå målet inledas nu, så att vi kan förbli konkurrenskraftiga på den globala marknaden.
(12)  Det gemensamma företaget bör inrättas och börja fungera under 2019 så att målet att förse unionen med en infrastruktur av pre-exaskala kan uppnås till 2020 och den teknik som krävs för att, om möjligt, uppnå autonom exaskalakapacitet utvecklas till 2022/2023. Eftersom cykeln för utveckling av nästa generations teknik normalt tar fyra till fem år måste åtgärderna för att uppnå målet inledas nu, så att vi kan förbli konkurrenskraftiga på den globala marknaden.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Det gemensamma företaget EuroHPC bör behandlas som en integrerad del av unionens datainfrastruktur i hela ekosystemet, och fördelarna bör marknadsföras brett.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Kommissionen bör uppmuntra fler medlemsstater att ansluta sig till det gemensamma företaget EuroHPC och använda det som ett prioriterat område i forsknings- och utvecklingsprogram som motsvarar nationella verksamheter. Kommissionen bör också marknadsföra initiativet i alla medlemsstater som en del av en stark politisk och ekonomisk satsning på digital innovation.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Unionen, de deltagande staterna och de privata medlemmarna i det gemensamma företaget bör alla bidra ekonomiskt till det gemensamma företagets administrativa kostnader. Enligt den fleråriga budgetramen för 2014–2020 kan unionen göra förhandsåtaganden avseende de administrativa kostnaderna endast för att täcka de löpande kostnaderna fram till 2023; därför bör de deltagande staterna och de privata medlemmarna helt täcka det gemensamma företagets administrativa kostnader från och med 2024.
(14)  Unionen, de deltagande staterna och de privata medlemmarna i det gemensamma företaget bör alla bidra ekonomiskt till det gemensamma företagets administrativa kostnader. Enligt den fleråriga budgetramen för 2014–2020 kan unionen göra förhandsåtaganden avseende de administrativa kostnaderna endast för att täcka de löpande kostnaderna fram till 2023; därför bör de deltagande staterna och de privata medlemmarna helt täcka det gemensamma företagets administrativa kostnader från och med 2024 för att säkerställa det gemensamma företagets hållbarhet på lång sikt.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Alla potentiella synergieffekter mellan EuroHPC och europeiska och nationella forskningsprogram bör undersökas och främjas. Det gemensamma företaget bör integreras med befintliga ledande forsknings- och utvecklingsstrukturer, såsom det offentlig-privata partnerskapet för den europeiska teknikplattformen för högpresterande datorsystem och stordata, för att maximera effektiviteten och underlätta användningen och för att lägga grunden till en blomstrande datadriven ekonomi.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)
(15b)  Kommissionen och medlemsstaterna bör stärka det befintliga arbetet i det europeiska partnerskapet för molntjänster med utgångspunkt i de befintliga pelarna för Prace och Géant, undvika alla eventuella intressekonflikter och erkänna deras viktiga kompletterande roller när det gäller att förverkliga ett EuroHPC-ekosystem.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  Det gemensamma företaget bör ta sig an tydligt definierade frågor som kan hjälpa den akademiska världen och det europeiska näringslivet som helhet att utforma, utveckla och använda den mest innovativa tekniken för högpresterande datorsystem, och inrätta en integrerad infrastruktur i hela unionen med kapacitet för högpresterande datorsystem i världsklass, liksom snabba anslutningar och tillämpningar i framkant samt dator- och mjukvarutjänster för forskare och andra pionjäranvändare från näringslivet, inbegripet små och medelstora företag, och den offentliga sektorn. Det gemensamma företaget bör försöka minska kompetensbristen kopplad till högpresterande datorsystem. Det gemensamma företaget bör bereda vägen för den första hybridinfrastrukturen för högpresterande datorsystem i Europa, vilken integrerar klassiska datorinfrastrukturer med kvantdatorutrustning, t.ex. för att utnyttja kvantdatorn som accelerator för trådar i högpresterande datorsystem. Det är nödvändigt med ett strukturerat och samordnat finansiellt stöd på europeisk nivå för att hjälpa forskningsgrupper och det europeiska näringslivet att förbli ledande i ett mycket konkurrensutsatt internationellt sammanhang genom att ta fram resultat i världsklass och integrera dessa i konkurrenskraftiga system, för att säkerställa ett snart och brett industriellt utnyttjande av europeisk teknik i hela unionen, vilket ger stora spridningseffekter i samhället, och för att sprida riskerna och förena krafterna genom att inrikta strategier och investeringar på ett gemensamt europeiskt intresse. Kommissionen skulle efter en anmälan från en medlemsstat eller grupp av berörda medlemsstater kunna överväga att betrakta det gemensamma företagets initiativ som viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, förutsatt att alla gällande villkor är uppfyllda i enlighet med gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation25.
(18)  Det gemensamma företaget bör ta sig an tydligt definierade frågor som kan hjälpa inte bara den akademiska världen utan även det europeiska näringslivet som helhet att utforma, utveckla och använda den mest innovativa tekniken för högpresterande datorsystem, och inrätta en integrerad infrastruktur i hela unionen med kapacitet för högpresterande datorsystem i världsklass, liksom snabba anslutningar och tillämpningar i framkant samt dator- och mjukvarutjänster för forskare och andra pionjäranvändare från näringslivet, i synnerhet mikroföretag, små och medelstora företag och nystartade företag, och den offentliga sektorn. Det gemensamma företaget bör försöka minska kompetensbristen kopplad till högpresterande datorsystem, genom att främja kvalificering, HPC-relaterade yrkesval och erbjuda särskilda program för att främja en jämn könsfördelning inom karriärvägar på HPC-området. Det gemensamma företaget bör bereda vägen för den första hybridinfrastrukturen för högpresterande datorsystem i Europa, vilken integrerar klassiska datorinfrastrukturer med kvantdatorutrustning, t.ex. för att utnyttja kvantdatorn som accelerator för trådar i högpresterande datorsystem. Det är nödvändigt med ett strukturerat och samordnat finansiellt stöd på europeisk nivå för att hjälpa forskningsgrupper och det europeiska näringslivet att förbli ledande i ett mycket konkurrensutsatt internationellt sammanhang genom att ta fram resultat i världsklass och integrera dessa i konkurrenskraftiga system, för att säkerställa ett snart och brett industriellt utnyttjande av europeisk teknik i hela unionen, vilket ger stora positiva spridningseffekter i samhället, och för att sprida riskerna och förena krafterna genom att inrikta strategier och investeringar på ett gemensamt europeiskt intresse. Kommissionen skulle efter en anmälan från en medlemsstat eller grupp av berörda medlemsstater kunna överväga att betrakta det gemensamma företagets initiativ som viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, förutsatt att alla gällande villkor är uppfyllda i enlighet med gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation25.
__________________
__________________
25 Meddelande från kommissionen – Kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (EUT C 188, 20.6.2014, s. 4).
25 Meddelande från kommissionen – Kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (EUT C 188, 20.6.2014, s. 4).
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)
(18a)  Det gemensamma företaget bör främja och ge europeiska forskare, näringslivet och den offentliga sektorn åtkomst till världsledande superdatorer och tillhörande tjänster, så att de får de verktyg de behöver för att stanna kvar i ledningen i den vetenskapliga och industriella konkurrensen, i syfte att bevara och stödja integrerade forskningsdatainfrastrukturer och högpresterande datorsystem.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)
(18b)  Det gemensamma företaget bör vara öppet för deltagande av alla medlemsstater, vilka uppmuntras att ansluta sig till det och använda det som ett prioriterat område i forsknings- och utvecklingsprogram som motsvarar nationella verksamheter. Det gemensamma företaget bör marknadsföra superdatorns verksamhet som en del av en stark politisk och ekonomisk satsning på digital innovation.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 18c (nytt)
(18c)  För att bygga upp nödvändig kapacitet och säkerställa deltagande bland samtliga medlemsstater, bör ett kompetenscentrum (nedan kallat centrum) för högpresterande datorsystem med koppling till de nationella centrumen för superdatorteknik inrättas i varje medlemsstat. Centrumen bör underlätta och främja åtkomsten till HPC-ekosystem, från åtkomst till superdatorer, till åtkomst till tillämpningar och tjänster. De bör också erbjuda HPC-användare lärande och kurser för utveckling av HPC-kompetens och bör främja en ökad medvetenhet och utbildning och utåtriktad verksamhet om fördelarna med högpresterande datorsystem, särskilt för små och medelstora företag, och inleda nätverkande med berörda aktörer och andra centrum för att främja bredare innovationer som möjliggör ett fortsatt idrifttagande av högpresterande datorsystem.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 18d (nytt)
(18d)  Ett brett deltagande i hela unionen och rättvis och rimlig åtkomst för tredjelandsaktörer är viktigt för att ta tillvara den fulla potentialen hos en europeisk superdator som kan bidra till europeisk vetenskaplig spetskompetens och regional konkurrenskraft.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 18e (nytt)
(18e)  Även om åtkomsttid till superdatorer står i proportion till ekonomiska bidrag bör lika villkor säkerställas för alla medlemsstater, forskare och industrier i unionen.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 18f (nytt)
(18f)  Unionens åtkomsttid bör tilldelas genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar som bygger på spetskompetens, oberoende av sökandens EU-nationalitet. Dessutom bör de deltagande medlemsstaterna också kunna ställa sin åtkomsttid till förfogande för andra aktörer från vetenskaps- och forskningsvärlden samt från näringslivet i unionen.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)
(20a)  Superdatorer som förvärvas och stöds av det gemensamma företaget bör utformas och väljas ut i syfte att maximera deras effektivitet för vetenskapliga ändamål samt för näringslivets användning av dem. Därför måste kommissionen vidta åtgärder för att ytterligare stärka bedömningen av effektiviteten och kostnadseffektiviteten i sina utvärderingar.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  Superdatorer i pre-exaskala och petaskala bör i första hand användas för offentlig forskning och innovation, för alla användare från den akademiska världen, näringslivet och den offentliga sektorn. Det gemensamma företaget bör dock tillåtas att bedriva viss begränsad ekonomisk verksamhet i privat syfte. Användare som är etablerade i unionen eller ett land som är associerat till Horisont 2020 bör beviljas åtkomst. Åtkomsträtten bör vara lika för alla användare och fördelas på ett öppet sätt. Styrelsen bör fastställa åtkomsträtten när det gäller unionens andel av åtkomsttiden för varje superdator.
(22)  Superdatorer i pre-exaskala och petaskala bör i första hand användas för offentlig forskning och innovation för civila ändamål, för alla användare från den akademiska världen, näringslivet, inklusive små och medelstora företag, och den offentliga sektorn. Det gemensamma företaget bör dock tillåtas att bedriva viss begränsad ekonomisk verksamhet i privat syfte. Användare som är etablerade i unionen eller ett land som är associerat till Horisont 2020 bör beviljas åtkomst. Åtkomsträtten bör vara lika för alla användare och fördelas på ett öppet sätt. Styrelsen bör fastställa åtkomsträtten när det gäller unionens andel av åtkomsttiden för varje superdator.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)
(28a)  Bestämmelserna i Horisont 2020 om immateriella rättigheter, överföring av ägande av immateriella rättigheter, licenser och användning av immateriella rättigheter bör tillämpas som ett minimum för att skydda unionens ekonomiska intressen.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)
(29a)  Det belopp som behövs för inköp av superdatorn bör också täcka investering i förbättrat dataflöde och anslutning till nätet.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)
(30a)  Alla leverantörer av HPC-initiativ som verkar i unionen måste konkurrera på lika villkor med samma regler för alla.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 30b (nytt)
(30b)  För att säkerställa överensstämmelse och undvika överlappning med andra befintliga initiativ på området för högpresterande datorsystem och stordata, särskilt med de avtalsbaserade offentlig-privata partnerskap inom högpresterande datorsystem och stordata som inrättades 2014 och Prace, bör sådana initiativ effektiviseras genom att integrera dem i det gemensamma företaget under perioden efter 2020.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 32
(32)  Tillhandahållandet av finansiellt stöd till verksamheter från Fonden för ett sammanlänkat Europa bör vara förenligt med bestämmelserna för detta program.
(32)  Administrativa förenklingar bör eftersträvas, och förekomsten av olika bestämmelser inom samma gemensamma företag bör undvikas. En unik uppsättning bestämmelser bör införas för alla verksamheter i det gemensamma företaget, i stället för samexistens mellan bestämmelser inom Horisont 2020 och FSE.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 40
(40)  Alla ansökningsomgångar och anbudsinfordringar inom det gemensamma företaget bör beakta löptiden för ramprogrammet Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa, beroende på vad som är tillämpligt, utom i vederbörligen motiverade fall.
(40)  Alla ansökningsomgångar och anbudsinfordringar inom det gemensamma företaget bör beakta löptiden för ramprogrammet Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa, beroende på vad som är tillämpligt, utom i vederbörligen motiverade fall. För den period som inte omfattas av ramprogrammet Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa, bör lämpliga justeringar göras med hänsyn till den fleråriga budgetramen för perioden efter 2020, så att det gemensamma företagets verksamheter kan fortsätta.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)
(41a)  Högpresterande datorsystem är viktiga för molnutvecklingen, och dess fulla potential kan enbart förverkligas om data kan flöda fritt inom unionen med tydliga regler.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 41b (nytt)
(41b)  Dessutom bör unionsrätten i fråga om skydd av personuppgifter, integritet och säkerhet gälla alla superdatorer som ägs helt eller delvis av det gemensamma företaget eller superdatorer som ger det gemensamma företaget åtkomsttid.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 41c (nytt)
(41c)  Det gemensamma företaget bör garantera att superdatorerna inom de högpresterande datorsystemen i unionen är tillgängliga enbart för enheter som följer unionsrätten i fråga om skydd av personuppgifter, integritet och säkerhet.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 41d (nytt)
(41d)  Det gemensamma företaget bör garantera att superdatorerna inom det högpresterande datorsystemet i unionen är tillgängliga enbart för enheter som är etablerade i medlemsstaterna eller associerade länder som följer unionsrätten i fråga om skydd av personuppgifter, integritet och säkerhet.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 41e (nytt)
(41e)  Vid behov bör ett internationellt samarbete med tredjeländer och mellan de deltagande länderna främjas. Åtkomst till superdatorer i unionen bör inte ges till enheter som är etablerade i tredjeländer, förutom i fall där dessa länder ger ömsesidig åtkomst till sina superdatorer. Utnyttjande av data från superdatorer i unionen bör uppmuntras, samtidigt som man säkerställer efterlevnad av unionsrätten i fråga om skydd av personuppgifter, integritet och säkerhet.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
(7)  värdenhet: ett rättssubjekt etablerat i en medlemsstat som deltar i det gemensamma företaget och som tillhandahåller anläggningar för att ta emot och driva en superdator i pre-exaskala.
(7)  värdenhet: ett rättssubjekt etablerat i en medlemsstat som deltar i det gemensamma företaget och som tillhandahåller anläggningar för att ta emot och driva en superdator i petaskala eller pre-exaskala.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a
(a)  Tillhandahålla högpresterande datorsystem och datainfrastruktur av senaste modell för forskare, näringsliv och den offentliga sektorn från unionen eller ett land som är associerat till Horisont 2020 och stödja utvecklingen av dess teknologier och tillämpningar inom många olika områden.
(a)  Tillhandahålla högpresterande datorsystem och datainfrastruktur av senaste modell för forsknings- och vetenskapsvärlden, näringslivet, inklusive nystartade företag, mikroföretag och små och medelstora företag, och den offentliga sektorn från unionen eller ett land som är associerat till Horisont 2020 och stödja utvecklingen av dess teknologier och tillämpningar inom många olika områden, i första hand för civila ändamål såsom hälso- och sjukvård, energi, smarta städer, självkörande transporter och rymdteknik.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b
(b)  Tillhandahålla en ram för förvärv av ett integrerat superdatorsystem i exaskala och datainfrastruktur av världsklass i unionen.
(b)  Tillhandahålla en ram för förvärv av ett integrerat superdatorsystem i pre-exaskala och datainfrastruktur av världsklass i unionen, bland annat genom att stödja förvärvet av superdatorer i petaskala.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d
(d)  Stödja utvecklingen av ett integrerat ekosystem av högpresterande datorsystem i unionen, som omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan, i synnerhet hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, ingenjörstjänster, sammankopplingar, kunnande och kompetens.
(d)  Stödja utvecklingen av ett integrerat ekosystem av högpresterande datorsystem i unionen, som omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan, i synnerhet hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, ingenjörstjänster, sammankopplingar, kunnande och kompetens, för att stärka unionen som ett globalt centrum för innovation och därmed bidra till konkurrenskraft och stärkt forsknings- och utvecklingskapacitet.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)
(da)  Möjliggöra synergier och ge mervärde genom samarbete mellan deltagande medlemsstater och andra aktörer.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)
(db)  Samverka med befintliga avtalsbaserade offentlig-privata partnerskap inom högpresterande datorsystem och stordata för att skapa synergieffekter och integrering.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d
(d)  Bygga och driva världsledande integrerade superdatorer och datainfrastrukturer i hela unionen, vilket är en viktig faktor för vetenskaplig spetskompetens, för digitaliseringen av näringslivet och den offentliga sektorn och för att stärka innovationskapaciteten och den globala konkurrenskraften och därigenom skapa ekonomisk tillväxt och öka sysselsättningen i unionen.
(d)  Bygga och driva världsledande integrerade superdatorer och datainfrastrukturer i hela unionen, där dessa infrastrukturer är utformade för att fungera för vetenskapliga ändamål och utgör en viktig faktor för vetenskaplig spetskompetens, för digitaliseringen av näringslivet och den offentliga sektorn och för att stärka innovationskapaciteten och den globala konkurrenskraften och därigenom skapa ekonomisk tillväxt och öka sysselsättningen i unionen.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e
(e)  Ge tillgång till högpresterande datorbaserade infrastrukturer och tjänster för ett brett spektrum av användare från forsknings- och vetenskapsvärlden samt från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, och den offentliga sektorn, för nya och kommande data- och datorintensiva tillämpningar och tjänster.
(e)  Ge tillgång till högpresterande datorbaserade infrastrukturer och tjänster för ett brett spektrum av användare från forsknings- och vetenskapsvärlden samt från näringslivet, mikroföretag, små och medelstora företag och den offentliga sektorn, för nya och kommande data- och datorintensiva tillämpningar och tjänster.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led f
(f)  Överbrygga klyftan mellan forskning och utveckling och tillhandahållandet av färdiga högpresterande datorsystem i exaskala vilket stärker försörjningskedjan för digital teknik i unionen och, möjliggöra det gemensamma företagets förvärv av förstklassiga superdatorer i ledarskapsklass.
(f)  Överbrygga klyftan mellan forskning och utveckling och tillhandahållandet av färdiga högpresterande datorsystem i exaskala vilket stärker försörjningskedjan för digital teknik i unionen och, möjliggöra det gemensamma företagets förvärv av superdatorer i världsklass.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led h
(h)  Sammankoppla och förena regionala, nationella och europeiska högpresterande superdatorsystem och andra datorsystem, datacenter och tillhörande programvara och tillämpningar.
(h)  Sammankoppla och förena regionala, nationella och europeiska högpresterande superdatorsystem och andra datorsystem, datacenter och tillhörande programvara och tillämpningar, utan att det äventyrar dataskydd och integritetsskydd.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led i
(i)  Öka industrins innovationspotential, särskilt de små och medelstora företagens, med hjälp av avancerade infrastrukturer och tjänster för högpresterande datorsystem.
(i)  Öka industrins, särskilt mikroföretagens och de små och medelstora företagens samt forsknings- och vetenskapsvärldens innovationspotential, med hjälp av avancerade infrastrukturer och tjänster för högpresterande datorsystem, däribland nationella centrum för högpresterande datorsystem och superdatorer.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led j
(j)  Förbättra förståelsen av högpresterande datorsystem och bidra till att minska kompetensbristen i unionen när det gäller högpresterande datorsystem.
(j)  Förbättra förståelsen av högpresterande datorsystem och bidra till att minska kompetensbristen i unionen när det gäller högpresterande datorsystem, genom att främja kvalificering och en jämn könsfördelning inom karriärvägar på HPC-området.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
(1)  Det gemensamma företaget ska anförtro driften av varje enskild superdator i pre-exaskala som den äger till en värdenhet som valts ut i enlighet med punkt 3 och det gemensamma företagets finansiella bestämmelser enligt artikel 11.
(1)  Det gemensamma företaget ska anförtro driften av varje enskild superdator i petaskala eller pre-exaskala som den äger till en värdenhet, som företräder en eller flera deltagande länder, som valts ut i enlighet med punkt 3 och det gemensamma företagets finansiella bestämmelser enligt artikel 11.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
(2)  Superdatorer i pre-exaskala vara placerade i en deltagande stat som är en medlemsstat i unionen. En medlemsstat får inte fungera som värd för fler än en superdator i exaskala.
(2)  Superdatorer i petaskala eller pre-exaskala ska vara placerade i en deltagande stat som är en medlemsstat i unionen. En medlemsstat får inte fungera som värd för fler än en superdator i pre-exaskala.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen
(3)  Värdenheten ska väljas ut av styrelsen på grundval av bland andra följande kriterier:
(3)  Värdenheten ska väljas ut av styrelsen genom ett rättvist och öppet förfarande på grundval av bland andra följande kriterier:
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led c
(c)  Värdenhetens erfarenheter av installation och drift av liknande system.
(c)  Värdenhetens erfarenheter av installation, drift och underhåll av liknande system, inbegripet superdatorns energibehov.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ca (nytt)
(ca)  Hög skyddsnivå för data, integritet och it-säkerhet, inklusive tekniskt toppmodern hantering av risker och hot samt motståndskraft mot it-angrepp.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)
(4a)  När värdenheterna valts ut ska det gemensamma företaget säkerställa synergieffekter med de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
(2)  Styrelsen ska fastställa de allmänna åtkomstvillkoren och får fastställa särskilda åtkomstvillkor för olika typer av användare eller tillämpningar. Tjänstekvaliteten ska vara densamma för alla användare.
(2)  Styrelsen ska fastställa de allmänna åtkomstvillkoren och får fastställa särskilda åtkomstvillkor för olika typer av användare eller tillämpningar. Tjänstekvaliteten ska vara densamma för alla användare, men prioritetskriterier kan fastställas i förväg utan att äventyra åtkomsten för alla potentiella användare och tillämpningar.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
(3)  Utan att det påverkar tillämpningen av internationella avtal som ingås av unionen, ska endast användare som är bosatta, etablerade eller lokaliserade i en medlemsstat eller ett land som är associerat till Horisont 2020 beviljas åtkomsttid, om inte annat beslutas av styrelsen i vederbörligen motiverade fall och med beaktande av unionens intressen.
(3)  Utan att det påverkar tillämpningen av internationella avtal som ingås av unionen, ska endast användare som är bosatta, etablerade eller lokaliserade i en medlemsstat eller ett land som är associerat till Horisont 2020 beviljas åtkomsttid, om inte annat beslutas av styrelsen i vederbörligen motiverade fall, särskilt avseende tredjeländer som har undertecknat internationella avtal om vetenskapligt samarbete och, i tillämpliga fall, om de har beviljat ömsesidig åtkomst till sin superdator, och med beaktande av unionens intressen.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1
Unionens andel av åtkomsttiden till varje superdator i pre-exaskala ska stå i direkt proportion till unionens finansiella bidrag till anskaffningskostnaden i förhållande till den totala kostnaden för förvärv och drift av superdatorn i pre-exaskala. Styrelsen ska fastställa åtkomsträtten till unionens andel av åtkomsttiden.
Unionens andel av åtkomsttiden till varje superdator i pre-exaskala ska stå i direkt proportion till unionens finansiella bidrag till anskaffningskostnaden i förhållande till den totala kostnaden för förvärv och drift av superdatorn i pre-exaskala. Åtkomst till unionens andel av tiden ska uteslutande vara inriktad på tillämpningar för civila ändamål. Styrelsen ska fastställa åtkomsträtten till unionens andel av åtkomsttiden.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
(2a)  Varje deltagande stats bidrag till kostnaden för åtkomsttiden ska offentliggöras.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
(1)  Senast den 30 juni 2022 ska kommissionen, med bistånd av oberoende experter, göra en preliminär utvärdering av det gemensamma företaget där man särskilt ska bedöma deltagandenivån i och bidragen till åtgärderna från deltagande stater, privata deltagare och deras ingående enheter och anknutna enheter samt från övriga juridiska personer. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen och i rapporten ta upp sina slutsatser av utvärderingen och sina iakttagelser. Kommissionen ska sända denna rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2022.
(1)  Senast den 30 juni 2022 ska kommissionen, med bistånd av oberoende experter, göra en preliminär utvärdering av det gemensamma företaget där man särskilt ska bedöma deltagandenivån i och bidragen till åtgärderna från deltagande stater, privata deltagare och deras ingående enheter och anknutna enheter, liksom unionens näringsliv i stort, samt från övriga juridiska personer. Utvärderingen bör också identifiera andra möjliga politiska behov, inbegripet en bedömning av specifika sektorers möjlighet att fullt ut få åtkomst till och använda de möjligheter som högpresterande datorsystem erbjuder. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen och i rapporten ta upp sina slutsatser av utvärderingen och sina iakttagelser. Kommissionen ska sända denna rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2022.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)
(3a)  Utvärderingen ska omfatta kommersiella tjänster enligt artikel 12, på grundval av faktisk användning.
Ändring 58
Förslag till förordning
Bilaga – Artikel 1 – led c
(c)  Inleda och förvalta förfarandet för förvärv av superdatorerna i pre-exaskala, utvärdera de erbjudanden som inkommer, förmedla finansiering inom ramen för tillgängliga medel, övervaka genomförandet av kontraktet och hantera kontrakten.
(c)  Inleda och förvalta förfarandet för förvärv av superdatorerna i pre-exaskala på ett öppet och transparent sätt och med bistånd av oberoende experter, utvärdera de erbjudanden som inkommer, förmedla finansiering inom ramen för tillgängliga medel, övervaka genomförandet av kontraktet och hantera kontrakten.
Ändring 59
Förslag till förordning
Bilaga – Artikel 1 – led d
(d)  Välja ut värdenheten för superdatorerna i pre-exaskala, i enlighet med det gemensamma företagets finansiella regler enligt artikel 11 i denna förordning.
(d)  Välja ut värdenheten för superdatorerna i pre-exaskala, i enlighet med artikel 6.3 och med de finansiella regler som avses i artikel 11 i denna förordning.
Ändring 60
Förslag till förordning
Bilaga – Artikel 1 – led i
(i)  Tillhandahålla ekonomiskt stöd, huvudsakligen i form av bidrag, som inriktas på tillämpningar, utåtriktad verksamhet, medvetandehöjande åtgärder och yrkesmässig utveckling för att locka personal till högpresterande datorsystem, liksom att öka kompetensen och det tekniska kunnandet i detta ekosystem.
(i)  Tillhandahålla ekonomiskt stöd, huvudsakligen i form av bidrag, som inriktas på tillämpningar, utåtriktad verksamhet, medvetandehöjande åtgärder, yrkesmässig utveckling och omställning för att locka personal till högpresterande datorsystem, varvid en jämn könsfördelning ska främjas, liksom att öka kompetensen och det tekniska kunnandet i detta ekosystem.
Ändring 61
Förslag till förordning
Bilaga – artikel 6 – punkt 5
(5)  Styrelsen ska välja sin ordförande för en period av två år. Ordförandens mandat får endast förlängas en gång, efter beslut av styrelsen.
(5)  Styrelsen ska välja sin ordförande bland sina medlemmar för en period av två år. Ordförandens mandat får endast förlängas en gång, efter beslut av styrelsen.
Ändring 62
Förslag till förordning
Bilaga – artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
När kandidatförteckningen tas fram ska en jämn könsfördelning och lika möjligheter för kvinnor och män säkerställas.
Ändring 63
Förslag till förordning
Bilaga – artikel 10 – punkt 2
(2)  Den rådgivande gruppen för forskning och innovation ska ha högst tolv medlemmar, varav högst sex ska utses av de privata medlemmarna och högst sex av styrelsen. Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterierna och det särskilda urvalsförfarandet för de medlemmar som den utser.
(2)  Den rådgivande gruppen för forskning och innovation ska ha högst tjugo medlemmar, varav högst åtta ska utses av de privata medlemmarna och högst tolv av styrelsen. Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterierna och det särskilda urvalsförfarandet för de medlemmar som den utser.
Ändring 64
Förslag till förordning
Bilaga – artikel 21 – stycke 1a (nytt)
Det gemensamma företaget ska säkerställa efterlevnad av unionsrätten i fråga om skydd av personuppgifter och integritet.
Ändring 65
Förslag till förordning
Bilaga – artikel 23 – punkt 2
(2)  Det gemensamma företagets styrelse ska anta bestämmelser för att förebygga och hantera intressekonflikter som uppstår i fråga om företagets medlemmar, organ och anställda. Dessa bestämmelser ska omfatta bestämmelser om undvikande av intressekonflikter bland företrädarna för de medlemmar som ingår i styrelsen.
(2)  Det gemensamma företagets styrelse ska anta bestämmelser för att förebygga och hantera intressekonflikter som uppstår i fråga om företagets medlemmar, organ och anställda, i enlighet med bästa praxis i unionen. Dessa bestämmelser ska också omfatta bestämmelser om undvikande av intressekonflikter bland företrädarna för de medlemmar som ingår i styrelsen.
Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy