Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2059(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0210/2018

Внесени текстове :

A8-0210/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/07/2018 - 11.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0272

Приети текстове
PDF 154kWORD 55k
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2017/009 FR/Air France
P8_TA(2018)0272A8-0210/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция – EGF/2017/009 FR Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0230 – C8‑0161/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0210/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Франция подаде заявление EGF/2017/009 FR/Air France за предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 1 858 съкращения в икономическия отрасъл от разделение 51 по NACE Rev. 2 (Въздушен транспорт) в регионите на ниво 2 по NUTS Île-de-France (FR10) и Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) във Франция;

Г.  като се има предвид, че подкрепата за авиокомпаниите от Съюза е от съществено значение предвид факта, че пазарният дял на Съюза в сектора на международния въздушен транспорт намалява;

Д.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане в размер на 9 894 483 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 16 490 805 EUR и включващо разходи за персонализирани услуги в размер на 16 410 805 EUR и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 80 000 EUR;

2.  отбелязва, че френските органи са подали заявлението на 23 октомври 2017 г. и че след като Франция е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 23 април 2018 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Франция започна да предоставя персонализирани услуги на бенефициерите от целевата група на 19 май 2015 г., и че периодът, в който разходите за действията са допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ следователно ще бъде от 19 май 2015 г. до 23 октомври 2019 г.;

4.  припомня, че това е второто заявление от Франция и третото, отнасящо се до въздушния транспорт, за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в Air France, след заявление EGF/2013/014 FR/Air France през 2013 г., EGF/2015/004 IT Alitalia през 2015 г. и положителното решение по него(4);

5.  припомня, че финансовото участие от ЕФПГ е насочено целево към съкратените работници, за да им се помогне в намирането на алтернативна заетост, и не представлява субсидия за дружествата;

6.  отбелязва, че Франция посочва, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и по-конкретно на сериозните икономически сътресения, които протичат в сектора на международния въздушен превоз, а именно спада на пазарния дял на Съюза в контекста на впечатляващия ръст на три големи авиокомпании в Персийския залив, които получават много големи държавни помощи и субсидии, а социалните и екологични норми, които се прилагат за тях, не са толкова рестриктивни, колкото приложимите за дружествата от Съюза;

7.  изразява съжаление относно равнището на субсидиите и държавните помощи, които получават Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, което води до значително увеличение на капацитета им и отслабване на позицията на европейските летища като центрове за трансфер, включително на летище „Шарл дьо Гол“ в Париж;

8.  припомня, че на 8 юни 2017 г. Комисията предложи регламент за защита на конкуренцията във въздушния транспорт(5), който се стреми да осигури лоялна конкуренция между въздушните превозвачи от Съюза и от трети държави, с оглед поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност; отбелязва, че от Парламента и от Съвета се очаква да започнат преговори по това предложение през есента на 2018 г.;

9.  припомня, че се очаква съкращенията в Air France да имат значително неблагоприятно въздействие върху местната икономика, в която съществуват проблеми, свързани с дългосрочна безработица и пренасочване за работниците на възраст над 50 години;

10.  призовава Air France да осигури необходимия висококачествен социален диалог;

11.  отбелязва, че заявлението се отнася до 1 858 работници, съкратени в Air France, като 76,2% от всички съкращения са в региона на Ile-de-France и повечето от тях са на възраст между 55 и 64 години; признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда; освен това отбелязва, че нито един от съкратените работници не е във възрастовата група 25—29 или над 64 години;

12.  отбелязва, че Франция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението:

   (i) услуги за консултиране и професионално ориентиране за работници,
   (ii) професионално обучение,
   (iii) помощ за възстановяване или за започване на стопанска дейност,
   (iv) помощ за търсене на работа,
   (v) помощ за мобилност;

13.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представители на бенефициерите от целевата група и социалните партньори, както и споразуменията между Air France, синдикатите и Централния комитет на предприятието, което гарантира, че всяко напускане на работа е доброволно;

14.  отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги са предназначени за работници, които към момента на доброволното си напускане нямат конкретен план за пренасочване към друга работа и които желаят да се ползват от мерки за преквалификация, като им се предоставят съвети, насоки или помощ за създаване или придобиване на предприятие;

15.  признава, че френският Кодекс на труда изисква от дружества, в които работят повече от хиляда души, да предложат мерки и че заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ не предвижда финансово участие за първите четири месеца на отпуска за пренасочване към друга работа, като този срок отговаря на минималната продължителност, установена от френското законодателство;

16.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите възлизат на определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35% от общия пакет от персонализирани услуги, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

17.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

18.  подчертава, че френските органи са потвърдили, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

19.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

20.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ; освен това призовава Комисията да следи за изпълнението на ЕФПГ и да докладва на Парламента;

21.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

22.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Решение (ЕС) 2015/44 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 г. за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция) (OВ L 8, 14.1.2015 г., стр. 18).
(5) COM(2017)0289


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Франция – EGF/2017/009 FR/Air France

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/1093.)

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност