Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2059(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0210/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0210/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/07/2018 - 11.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0272

Elfogadott szövegek
PDF 145kWORD 49k
2018. július 3., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2017/009 FR/Air France referenciaszámú kérelem
P8_TA(2018)0272A8-0210/2018
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. július 3-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország kérelme: EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0230 – C8-0161/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 13. pontjára

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0210/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Franciaország EGF/2017/009 FR/Air France referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 51. ágazatban (Légi szállítás) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája szerinti („NUTS”) 2. szintű Île-de-France (FR10) és Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) régiókban történt 1858 elbocsátást követően;

D.  mivel az uniós légitársaságok támogatása döntő fontosságú, figyelembe véve, hogy az Unió piaci részesedése a nemzetközi légi közlekedési ágazatban csökkenő tendenciát mutat;

E.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt beavatkozási kritériumra épül, amely szerint legalább 500 munkavállalót bocsátanak el egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 9 894 483 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 16 490 805 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a, amely a személyre szabott szolgáltatásokra fordított 16 410 805 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és beszámolási tevékenységekre szánt 80 000 EUR összegű kiadásokat foglalja magában;

2.  megállapítja, hogy a francia hatóságok 2017. október 23-án nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Franciaország általi benyújtását követően – 2018. április 23-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megjegyzi, hogy Franciaország 2015. május 19-én kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezetteknek, és hogy az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulásra való jogosultság időszaka ezért 2015. május 19-től 2019. október 23-ig fog tartani;

4.  emlékeztet arra, hogy ez Franciaország második olyan kérelme, amely az Air France-tól történő elbocsátásokkal kapcsolatban az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra irányul, és a harmadik a légi közlekedési ágazat vonatkozásában a 2013. decemberi EGF/2013/014 FR/Air France referenciaszámúkérelmet, a 2015-ös EGF/2015/004 IT/Alitaliakérelmet és az arról hozott pozitív döntést követően(4);

5.  emlékeztet, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás az elbocsátott munkavállalókat célozza, hogy segítse őket másik munkahely keresésében és nem minősül vállalatoknak nyújtott támogatásnak;

6.  megjegyzi, hogy Franciaország azzal érvel, hogy az elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal és különösen azzal kapcsolatosak, hogy a nemzetközi légi közlekedési ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett, nevezetesen csökkent az Unió piaci részesedése a Perzsa-öböl három fő társaságának látványos növekedésével szemben, amelyek rendkívül jelentős állami támogatásokban részesülnek és az uniós vállalatokkal ellentétben kevésbé korlátozó szociális és környezetvédelmi szabályok vonatkoznak rájuk;

7.  sajnálatosnak tartja az Emirates, Qatar Airways és Etihad légitársaságoknak juttatott állami támogatások magas szintjét, ami kapacitásuk jelentős növekedését eredményezte, és gyengítette az európai repülőtéri csomópontok, köztük a párizsi Charles de Gaulle repülőtér pozícióját;

8.  emlékeztet arra, hogy 2017. június 8-án a Bizottság rendeletre irányuló javaslatot(5) fogadott el a légi közlekedés terén zajló verseny védelméről, amelynek célja, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt az uniós légi fuvarozók és harmadik országok légi fuvarozói között, a magas fokú összekapcsoltsági szintet eredményező körülmények fenntartása érdekében; megjegyzi, hogy a Parlament és a Tanács várhatóan 2018 őszén kezdik meg az e jogalkotási javaslattal kapcsolatos tárgyalásokat;

9.  emlékeztet arra, hogy az Air France-nál bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak majd a helyi gazdaságra, amelynek a tartós munkanélküliséggel és az 50 éves és idősebb munkavállalók újbóli elhelyezkedésével kapcsolatos kérdéseket kell megoldania;

10.  felhívja az Air France-t, hogy biztosítsa a szükséges magas színvonalú szociális párbeszédet;

11.  megállapítja, hogy a kérelem 1858, az Air France vállalattól elbocsátott, többségében 55 és 64 év közötti munkavállalót érint, és az összes elbocsátás 76,2%-ára az Île-de-France régióban került sor; elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedés esélyei; megjegyzi továbbá, hogy az elbocsátott munkavállalók egyike sem 25 és 29 év közötti, illetve 64 év feletti;

12.  megjegyzi, hogy Franciaország ötféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében:

   i. tanácsadás és pályaorientáció a munkavállalók részére,
   ii. szakképzés,
   iii. vállalkozás fellendítéséhez vagy vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás,
   iv. álláskeresési támogatás,
   v. mobilitási támogatás;

13.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettek képviselőivel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el, valamint hogy olyan megállapodás jött létre az Air France, a szakszervezetek és a központi üzemi tanács között, amely biztosította, hogy valamennyi távozásra önkéntesen került sor;

14.  megjegyzi, hogy az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat azon munkavállalók vehetik igénybe, akik önkéntes távozásuk idején nem rendelkeznek konkrét tervvel a munkába való visszaállást illetően, és átképzésben, tanácsadásban vagy új vállalkozás indításával, illetve átvételével kapcsolatos segítségben szeretnének részesülni;

15.  elismeri, hogy a francia munka törvénykönyvének előírásai szerint az ezer főnél többet alkalmazó vállalatoknak intézkedési javaslatokat kell tenniük, és hogy az EGAA-hoz benyújtott kérelem semmilyen hozzájárulást nem nyújt az átképzési szabadság első négy hónapjára, ami a francia törvény által előírt minimális időszaknak felel meg;

16.  megállapítja, hogy az EGAA-rendeletben meghatározott jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének legfeljebb 35%-ára vonatkoznak, és az említett fellépések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

17.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

18.  hangsúlyozza, hogy a francia hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

19.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

20.  felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint gyűjtsenek megalapozott adatokat az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy kövesse nyomon az EGAA végrehajtását és tegyen jelentést a Parlamentnek;

21.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

22.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

23.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/44 határozata (2014. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme) (HL L 8., 2015.1.14., 18. o.).
(5) COM(2017)0289.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Franciaország EGF/2017/009 FR/Air France referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2018/1093 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2020. február 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat