Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2059(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0210/2018

Teksty złożone :

A8-0210/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/07/2018 - 11.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0272

Teksty przyjęte
PDF 148kWORD 49k
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EGF/2017/009 FR/Air France
P8_TA(2018)0272A8-0210/2018
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Francję – EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0230 – C8-0161/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0210/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Francja złożyła wniosek EGF/2017/009 FR/Air France o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 1 858 pracowników w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 51 NACE Rev. 2 (transport lotniczy) w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Île-de-France (FR10) i Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR82) we Francji;

D.  mając na uwadze, że wspieranie unijnych przedsiębiorstw lotniczych ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę, że udział Unii w sektorze międzynarodowego transportu lotniczego maleje;

E.  mając na uwadze, że wniosek jest oparty na kryteriach interwencji przewidzianych w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w czteromiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwie działającym w państwie członkowskim, z uwzględnieniem pracowników zwolnionych przez dostawców i producentów niższego szczebla lub osób samozatrudnionych, które zaprzestały prowadzenia działalności;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Francja ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 9 894 483 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 16 490 805 EUR, na które składają się wydatki na zindywidualizowane usługi w wysokości 16 410 805 EUR oraz wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji oraz działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości w wysokości 80 000 EUR;

2.  zauważa, że władze Francji złożyły wniosek w dniu 23 października 2017 r. oraz że po przekazaniu przez Francję dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę tego wniosku w dniu 23 kwietnia 2018 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia;

3.  zauważa, że w dniu 19 maja 2015 r. Francja rozpoczęła świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz beneficjentów objętych pomocą, a zatem okres kwalifikowalności do uzyskania wkładu finansowego z EFG będzie trwał od dnia 19 maja 2015 r. do dnia 23 października 2019 r.;

4.  przypomina, że jest to drugi wniosek złożony przez Francję, i trzeci dotyczący transportu lotniczego, w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Air France; poprzednie wnioski EGF/2013/014 FR/Air France z 2013 r. i EGF/2015/004 IT Alitalia z 2015 r. zostały rozpatrzone pozytywnie(4);

5.  przypomina, że wkład finansowy z EFG jest skierowany do zwolnionych pracowników, aby pomóc im w znalezieniu alternatywnego zatrudnienia, i nie stanowi dotacji dla przedsiębiorstw;

6.  zauważa, że Francja argumentuje, iż zwolnienia pracowników są związane z poważnymi zmianami strukturalnymi w strukturze światowego handlu, spowodowanymi globalizacją, a szczególnie poważnymi problemami gospodarczymi w sektorze międzynarodowego transportu lotniczego, w szczególności ze spadkiem udziału UE w rynku w związku ze spektakularnym rozwojem trzech ważnych przewoźników lotniczych z regionu Zatoki Perskiej, którzy otrzymują bardzo wysoką pomoc od państwa i dotacje oraz podlegają mniej restrykcyjnym regulacjom socjalnym i środowiskowym niż przedsiębiorstwa z Unii;

7.  ubolewa nad wysokością dotacji i pomocy państwa, jakich adresatem są Emirates, Qatar Airways i Etihad Airways, które to dotacje i pomoc pozwalają im na radykalne zwiększenie liczby pasażerów i osłabiają pozycję europejskich węzłów lotniczych, w tym paryskiego lotniska im. Charlesa de Gaulle’a;

8.  przypomina, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia o ochronie konkurencji w transporcie lotniczym(5), a celem tego wniosku jest zapewnienie uczciwej konkurencji między przewoźnikami lotniczymi z Unii a przewoźnikami z krajów trzecich, aby utrzymać warunki sprzyjające istnieniu rozbudowanej sieci połączeń lotniczych; zwraca uwagę, że Parlament i Rada zamierzają rozpocząć negocjacje w sprawie tego wniosku ustawodawczego jesienią 2018 r.;

9.  przypomina, że można się spodziewać, iż zwolnienia, do których doszło w przedsiębiorstwie Air France, będą stanowiły znaczne obciążenie dla lokalnej gospodarki, która boryka się z długoterminowym bezrobociem i problemem zmian w zatrudnieniu pracowników w wieku co najmniej 50 lat;

10.  apeluje do przedsiębiorstwa Air France o zadbanie o wysokiej jakości dialog społeczny;

11.  odnotowuje, że wniosek dotyczy 1 858 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Air France, z tego 76,2% w Ile-de-France, z których większość jest w wieku od 55 do 64 lat; uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu na rynek pracy; zauważa ponadto, że żaden ze zwolnionych pracowników nie należy do grupy wiekowej 25–29 lat ani nie ma więcej niż 64 lata;

12.  zauważa, że Francja planuje wdrożyć pięć rodzajów działań na rzecz zwolnionych pracowników objętych przedmiotowym wnioskiem:

   (i) usługi doradcze i poradnictwo zawodowe dla pracowników;
   (ii) szkolenia zawodowe;
   (iii) wkład na rzecz przejęcia przedsiębiorstwa lub rozpoczęcia działalności gospodarczej;
   (iv) dodatek z tytułu poszukiwania pracy;
   (v) dodatek z tytułu mobilności;

13.  z zadowoleniem przyjmuje sposób, w jaki sporządzono skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług w porozumieniu z przedstawicielami osób objętych pomocą i z partnerami społecznymi, a także porozumienia między Air France, związkami zawodowymi i centralną radą zakładową, dzięki którym wszystkie odejścia z pracy były dobrowolne;

14.  stwierdza, że współfinansowane przez EFG zindywidualizowane usługi skierowane są do pracowników, którzy w chwili dobrowolnego odejścia nie mają jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących zmiany kwalifikacji i pragną skorzystać z możliwości przekwalifikowania, porad, wskazówek lub pomocy w założeniu lub przejęciu działalności gospodarczej;

15.  dostrzega, że francuski kodeks pracy wymaga od przedsiębiorstwa zatrudniającego więcej niż tysiąc osób, aby zaproponowało środki zaradcze, oraz że wniosek EFG nie przewiduje żadnej pomocy w okresie pierwszych czterech miesięcy urlopu przeznaczonego na zmianę kwalifikacji, co odpowiada minimalnej długości tego okresu, przewidzianej we francuskich przepisach;

16.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu stanowią maksymalnie 35% ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, określonego w rozporządzeniu w sprawie EFG, oraz że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub w szkoleniach;

17.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

18.  podkreśla, że władze francuskie potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii;

19.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

20.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG; ponadto wzywa Komisję do monitorowania wdrażania EFG oraz do składania sprawozdań Parlamentowi;

21.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

22.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

23.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/44 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji) (Dz.U. L 8 z 14.1.2015, s. 18).
(5) COM(2017)0289


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku od Francji – EGF/2017/009 FR/Air France

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2018/1093.)

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności