Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2059(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0210/2018

Texte depuse :

A8-0210/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/07/2018 - 11.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0272

Texte adoptate
PDF 140kWORD 53k
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/009 FR/Air France
P8_TA(2018)0272A8-0210/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Franța – EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0230 – C8-0161/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0210/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Franța a depus cererea EGF/2017/009 FR/Air France pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a celor 1 858 de disponibilizări care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 51 a NACE Rev. 2 („Transporturi aeriene”), în regiunile de nivel NUTS 2 Île-de-France (FR10) și Provența-Alpi-Coasta de Azur (FR82) din Franța;

D.  întrucât sprijinirea companiilor aeriene din Uniune este foarte importantă, având în vedere scăderea cotei de piață a Uniunii în sectorul transportului aerian internațional;

E.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați de furnizorii și producătorii din aval și/sau persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și că Franța are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 9 894 483 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 16 490 805 EUR, incluzând cheltuielile pentru servicii personalizate de 16 410 805 EUR și cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare în valoare de 80 000 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile franceze au depus cererea la 23 octombrie 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Franța, Comisia și-a finalizat evaluarea la 23 aprilie 2018, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  observă că Franța a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 19 mai 2015 și că, prin urmare, perioada de eligibilitate pentru o contribuție financiară din partea FEG durează între 19 mai 2015 și 23 octombrie 2019;

4.  reamintește că aceasta este a doua cerere prezentată de Franța, și a treia privind transportul aerian, pentru o contribuție financiară din partea FEG în ceea ce privește disponibilizările care au avut loc în cadrul întreprinderii Air France, după cererea EGF/2013/014 FR/Air France prezentată în 2013 și EGF/2015/004 IT Alitalia în 2015 și după adoptarea unei decizii pozitive în privința acestora(4);

5.  reamintește că contribuția financiară din partea FEG îi vizează pe lucrătorii disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească locuri de muncă alternative și nu constituie o subvenție pentru întreprinderi;

6.  ia act de faptul că Franța afirmă că disponibilizările sunt legate de modificările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale generate de globalizare și, mai exact, de perturbările economice grave suferite de sectorul transportului aerian internațional, în special scăderea cotei de piață a Uniunii față de dezvoltarea spectaculoasă a trei mari companii din regiunea Golfului Persic, care beneficiază de un volum foarte mare de ajutoare de stat și de subvenții și fac obiectul unor norme sociale și de mediu mai puțin restrictive decât cele aplicabile întreprinderilor din Uniune;

7.  regretă nivelul subvențiilor și al ajutorului de stat de care beneficiază companiile aeriene Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways, conducând la creșteri masive ale capacităților lor și la slăbirea poziției nodurilor aeroportuare europene, inclusiv a aeroportului Paris Charles de Gaulle;

8.  reamintește că, la 8 iunie 2017, Comisia a propus un regulament menit să asigure aplicarea normelor în materie de concurență în domeniul transportului aerian(5), cu scopul de a menține condiții de concurență loială pentru transportatorii aerieni din Uniune și cei din țări terțe, pentru a garanta menținerea unor condiții care favorizează un nivel ridicat de conectivitate; observă că Parlamentul și Consiliul ar trebui să înceapă negocieri cu privire la propunerea legislativă menționată în toamna anului 2018;

9.  reamintește că, potrivit estimărilor, disponibilizările care au avut loc la Air France vor avea un efect negativ considerabil asupra economiei locale, care se confruntă cu probleme legate de șomajul de lungă durată și de reconversia profesională a lucrătorilor cu vârsta de 50 de ani sau mai mult;

10.  invită Air France să asigure desfășurarea, în cadrul său, a unui dialog social de înaltă calitate, care este necesar;

11.  ia act de faptul că cererea se referă la 1 858 de lucrători disponibilizați în cadrul societății Air France, precum și de faptul că 76,2 % dintre aceste disponibilizări au avut loc în regiunea Île-de-France, majoritatea lucrătorilor având vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani; recunoaște importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare pe piața muncii; constată, de asemenea, că niciunul dintre lucrătorii disponibilizați nu face parte din grupa de vârstă 25-29 ani sau peste 64 de ani;

12.  ia act de faptul că Franța are în vedere cinci tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere:

   (i) servicii de consiliere și orientare profesională pentru lucrători,
   (ii) formare profesională,
   (iii) contribuții pentru preluarea sau crearea unei întreprinderi,
   (iv) alocații pentru căutarea unui loc de muncă,
   (v) alocații de mobilitate;

13.  salută modul în care a fost elaborat pachetul coordonat de servicii personalizate, în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali, precum și acordurile dintre Air France, sindicate și comitetul central de întreprindere, care au garantat că toate plecările au fost voluntare;

14.  observă că serviciile personalizate cofinanțate de FEG sunt destinate lucrătorilor care, în momentul plecării voluntare, nu au încă un plan exact de reconversie profesională și care doresc să beneficieze de măsuri de recalificare, de consultanță, de orientare sau de asistență pentru crearea sau pentru preluarea unei întreprinderi;

15.  recunoaște că Codul muncii francez impune unei întreprinderi ce angajează peste o mie de persoane obligația de a propune măsuri și că cererea de mobilizare a FEG nu prevede nicio contribuție pentru primele patru luni de concediu de reconversie profesională, care corespund duratei minime prevăzute de legislația franceză;

16.  observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta maximum 35 % din totalul pachetului coordonat de măsuri personalizate, astfel cum se prevede în Regulamentul privind FEG, iar aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

17.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

18.  subliniază că autoritățile franceze au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

19.  reafirmă faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

20.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG; în plus, solicită Comisiei să monitorizeze punerea în aplicare a FEG și să raporteze Parlamentului;

21.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

22.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Decizia (UE) 2015/44 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/014 FR/Air France, prezentată de Franța) (JO L 8, 14.1.2015, p. 18).
(5) COM(2017)0289.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Franței – EGF/2017/009 FR/Air France

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2018/1093.)

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate