Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2059(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0210/2018

Predkladané texty :

A8-0210/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/07/2018 - 11.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0272

Prijaté texty
PDF 147kWORD 47k
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/009 FR/Air France
P8_TA(2018)0272A8-0210/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0230 – C8‑0161/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0210/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

C.  keďže Francúzsko predložilo žiadosť EGF/2017/009 FR/Air France o finančný príspevok z EGF po tom, ako bolo prepustených 1 858 pracovníkov v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 51 (letecká doprava) vo francúzskych regiónoch úrovne NUTS 2 Île-de-France (FR10) a Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82);

D.  keďže podpora leteckých spoločností Únie má rozhodujúci význam vzhľadom na to, že podiel Únie na trhu v odvetví medzinárodnej leteckej dopravy klesá;

E.  keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF sú splnené a že Francúzsko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok 9 894 483 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 16 490 805 EUR vrátane výdavkov na personalizované služby vo výške 16 410 805 EUR a výdavkov na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ vo výške 80 000 EUR;

2.  konštatuje, že francúzske orgány podali žiadosť 23. októbra 2017 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Francúzsko, Komisia 23. apríla 2018 dokončila svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament;

3.  konštatuje, že Francúzsko začalo poskytovať personalizované služby cieľovým príjemcom 19. mája 2015 a že obdobie, v ktorom sa môže poskytovať finančný príspevok z EGF, trvá preto od 19. mája 2015 do 23. októbra 2019;

4.  pripomína, že toto je už druhá žiadosť Francúzska o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Air France a tretia žiadosť týkajúca sa leteckej dopravy, pričom predchádzajúce žiadosti EGF/2013/014 FR/Air France z roku 2013 a EGF/2015/004 IT Alitalia z roku 2015 boli kladne posúdené(4);

5.  pripomína, že finančné príspevky z EGF sa zameriavajú na prepustených pracovníkov, aby im pomohli nájsť si iné zamestnanie, a nepredstavujú subvencovanie spoločností;

6.  poznamenáva, že Francúzsko tvrdí, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie a konkrétnejšie s vážnym hospodárskym narušením v odvetví medzinárodnej leteckej dopravy, najmä s poklesom trhového podielu Únie, ku ktorému došlo z dôvodu pozoruhodného rastu troch veľkých spoločností v Perzskom zálive, ktoré sú príjemcami vysokej úrovne štátnej pomoci a dotácií a na ktoré sa vzťahujú menej prísne právne predpisy v sociálnej oblasti a v oblasti životného prostredia ako na spoločností z Únie;

7.  vyjadruje poľutovanie nad úrovňou dotácií a štátnej pomoci, ktorú dostávajú letecké spoločnosti Emirates, Qatar Airways a Etihad Airways, vďaka čomu masívne posilňujú svoje kapacity a oslabujú postavenie európskych uzlových letísk vrátane letiska Charles de Gaulle v Paríži;

8.  pripomína, že Komisia 8. júna 2017 predložila návrh nariadenia o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave(5), ktorého cieľom je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami z Únie a leteckými dopravcami z tretích krajín v záujme udržania podmienok umožňujúcich vysokú úroveň konektivity; poznamenáva, že Európsky parlament a Rada majú podľa očakávaní začať rokovania o tomto legislatívnom návrhu na jeseň roku 2018;

9.  pripomína, že prepúšťanie v spoločnosti Air France pravdepodobne výrazne nepriaznivo ovplyvní miestne hospodárstvo, ktoré čelí problémom súvisiacim s dlhodobou nezamestnanosťou a presunom pracovníkov vo veku 50 a viac rokov;

10.  vyzýva Air France, aby zabezpečila potrebný vysokokvalitný sociálny dialóg;

11.  konštatuje, že žiadosť sa týka 1 858 pracovníkov prepustených v spoločnosti Air France, pričom 76,2 % bolo prepustených v regióne Île-de-France a väčšina z nich je vo veku 55 až 64 rokov; uznáva význam aktívnych opatrení na trhu práce spolufinancovaných z EGF pre zlepšenie šance na opätovné začlenenie do trhu práce; ďalej konštatuje, že žiadny z prepustených pracovníkov nie je vo vekovej kategórii 25 – 29 rokov alebo nad 64 rokov;

12.  poznamenáva, že Francúzsko plánuje päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť:

   i) poradenské služby a profesijné poradenstvo pre pracovníkov,
   ii) odborná príprava,
   iii) príspevok na ozdravenie alebo založenie podniku,
   iv) príspevok na hľadanie zamestnania,
   v) príspevok na mobilitu;

13.  víta spôsob, akým bol vypracovaný koordinovaný balík personalizovaných služieb po konzultácii so zástupcami cieľových príjemcov a sociálnych partnerov, ako aj dohody medzi Air France, odborovými zväzmi a ústrednou zamestnaneckou radou, čo zabezpečilo, že všetky odchody zamestnancov boli dobrovoľné;

14.  konštatuje, že personalizované služby spolufinancované z EGF sú určené pre pracovníkov, ktorí v čase dobrovoľného odchodu nemajú žiadne konkrétne plány na preradenie a chcú využívať opatrenia zamerané na rekvalifikáciu, poradenstvo, odborné vedenie alebo pomoc pri založení alebo prevzatí podniku;

15.  uznáva, že francúzsky zákonník práce ukladá spoločnosti, ktorá zamestnáva viac ako 1000 ľudí, aby navrhla opatrenia a že žiadosť o poskytnutie prostriedkov z EGF neustanovuje žiadne príspevky na prvé štyri mesiace rekvalifikačného voľna, ktoré zodpovedá minimálnemu obdobiu stanovenému francúzskym zákonom;

16.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov predstavujú maximálne 35 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, ktoré sú stanovené v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

17.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

18.  zdôrazňuje, že francúzske orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

19.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

20.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF; okrem toho vyzýva Komisiu, aby monitorovala vykonávanie EGF a aby o tom informovala Európsky parlament;

21.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

22.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/44 zo 17. decembra 2014 o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France, Francúzsko) (Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2015, s. 18).
(5) COM(2017)0289.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Francúzska – EGF/2017/009 FR/Air France

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/1093.)

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia